بررسی اثرات سیستن جاهعه بندری بر :« گزارش تحلیلی » روی عولکرد .

11 مارس 2018 . . روی عملکرد بنادر». مطالعه موردی: اجرای سیستم جامعه بندری CrimsonLogic در بنادر هند . می نمایند. این سیستمها که راهکاری برای تسهیل تجارت محسوب می شوند، با کاهش هزینه ها، کاهش اتلاف وقت و . منابع کافی فراهم باشد. برای تحقق.

بررسی رابطه مصرف انرژی ورشد اقتصادی؛ مطالعه موردی: کشورهای منتخب .

در این پژوهش از داده های تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی برای کشورهای منتخب . ها در استفاده از منابع انرژی به لحاظ فنی وتکنولوژیکی ،بررسی رابطه مصرف انرژی و . از مطالعه آجای نشان می‌دهد که یک رابطه یک طرفه علی از انرژی به درآمد در کشورهای هند و . از نظر وی ، در صنایعی که انرژی به عنوان نهاده واسطه ای به کار می رود، کاهش مصرف.

تحلیل تأثیر آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری: مطالعه موردی کشورهای .

برای آزمون تأثیر آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری از شاخص «آزادی تجارت . می‌تواند آثار مثبتی بر افزایش سطح اشتغال و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری داشته باشد. . از منابع مورد توجه جدی سیاست‌گذاران اکثر کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. ... در هند» به بررسی رابطه‌ای آزادسازی تجاری و نرخ بیکاری در کشور هند پرداخته‌اند.

بررسی اثرات خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی با استفاده از شاخص SPI

مطالعه موردی: دشت کاشان) . آب های زیرزمینی منابع با ارزش تأمین آب در ایران و جهان است. . این در حالی تاثیر خشکسالی روی سطح آب زیرزمینی در کشور هند (اورسیا) . خشکسالی بر کاهش سطح آبهای زیرزمینی و آب دهی قنوات در نتایج به دست آمده از این.

ایدز - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

با وجود این که درمان ضدویروسی خطر مرگ و عوارض ناشی از این بیماری را کاهش می‌دهد، . ایدز تأثیر بسیار زیادی بر روی جوامع داشته‌است، چه به عنوان یک بیماری و چه به عنوان ... بر اساس این مطالعه، ویروس اچ‌آی‌وی در حال هماهنگی و تطبیق خود با دستگاه ایمنی ... با این حال در صورتی که موردی نباشد، شیر مادر در ماه‌های اول بسیار توصیه می‌شود.

دانلود رایگان جدیدترین مقالات ترجمه شده فارسی با فرمت pdf - ترجمه فا

برای مشاهده جزئیات، و دانلود رایگان مقاله انگلیسی به همراه ترجمه روی آن کلیک نمائید. . ابعاد فرهنگی و سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری: مطالعه موردی فرافرهنگی .. کاربرد ایزو نه هزار در فضای سازمانی ؛ تجربه مديريت تغییر استراتژيك در يك سازمان هندی ... مقالات ترجمه شده رایگان رشته های کشاورزی، محیط زیست، جغرافیا، منابع.

ایرنا - هند به دنبال راه حل های نوین برای غلبه بر بحران کم آبی

2 ا کتبر 2017 . تهران - ایرنا - کشور هند که از بارش فراوان و منابع آبی ناشی از ذوب یخ های . بین المللی معتقدند تا سال 2025 این عدد در هند به تنها 814 متر مکعب کاهش.

( دﺷﺖ اردﺑﯿﻞ : ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ) ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺗﺮاز آب ز - دانش آب و خاک

30 مه 2010 . اﯾﺎﻟﺖ اورﯾﺰا در ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ در دوره آﻣﺎري. 2003-1994 . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻧﺪﮐﺮد . ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﻧﺸﺎن. داد ﮐﻪ. اﺣﺪاث ﺗﻮﻧﻞ. ﻣﺘﺮو ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را روي ﺗﺮاز آب. زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ. ﻣﻨﻄﻘﻪ . ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ اﯾﺴﺘﺎﺑﯽ ده. ﭼﺎﻫﮏ در ﺧﻼل . ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ آﺑﺨﻮان دﺷﺖ ﻋﻘﯿﻠﯽ واﻗﻊ در. اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن.

بررسی تأثیر خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی بر ویژگی های کمی .

14 ا کتبر 2015 . (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي. : دﺷﺖ ﻣﺮﻧﺪ). ﺑﺘﻮل زﯾﻨﺎﻟﯽ . ﻫﺎي ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ، ﻓﺸﺎر. ﺑﺮ. ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و. ﺳﻔﺮه. ﻫﺎي آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ. آن. ﻫﺎ. ﺑﺮ. اﺛﺮ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. اي ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐ. ﺎﻫﺶ. ﺳﻄﺢ آب. ﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﯾﺎﻟﺖ اورﺳﯿﺎي. ﻫﻨﺪ و ﺗﺸﺨﯿﺺ. ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم . اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ روي ﮐﺎﻫﺶ.

مطالعات موردی از تکنیک های مدیریت آبیاری نوین (بخش اول) | انجمن .

19 مه 2018 . بیش از 80 درصد منابع آب موجود در سراسر جهان و همچنین در هند برای اهداف آبیاری . بهره وری مصرف آب در پروژه های آبیاری موجود و پروژه های جدید و مطالعات موردی موفق با . به علت عدم پشتیابی سیستم های آبیاری سنتی و کاهش در آمد کشت.

مکانیابی عرصه‌های مناسب تغذیه مصنوعی سفره‌های زیرزمینی به روش .

16 مارس 2010 . ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻄﺤﻲ ﻳﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ. ﻫـﺎﻱ ﺟﺒـﺮﺍﻥ . ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺑﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﺭ، ﺍﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﺭﻭﻱ ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎﻱ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ . ﺳﻮﻡ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩ .. ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻭ ﺩﺭ ﮐﻨـﺎﺭ .. ﻫﻨـﺪ، ﺍﺯ ﺳـﻪ. ﺩﺳﺘﻪ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ. ﺯﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﮊﺋﻮﻣﺮﻓﻮﻟﻮﮊﻱ ﻭ ﺳﻄﺢ ﺍﻳﺴﺘﺎﻳﻲ. ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .. ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﻮﺭﺩﻱ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻳـﮏ ﺷـﻬﺮﻱ ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ.

تحلیل و ارزیابی تغییر و تحوّلات شهرنشینی در کشورهای جهان سوم .

مطالعه و بررسی تاریخ شهرنشینی در کشورهای مختلف دنیا، یکی از ابزارهای مفیدی است . با وجود این که منابع معتبر در این زمبنه بسیار محدود بوده، سعی شده است بر اساس . به عنوان مثال، خاطرنشان می کند در هندوستان تصمیم گرفته شد برای کنترل مهاجرت . کشور) است که به دلیل رشد جمعیت روبه افزایش شهرنشینی، رو به کاهش است.

ارزیابی عوامل موثر بر بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تامین با استفاده .

بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تأمین یکی از موضوعات حیاتی برای کسب مزیت‌ های . درباره ‌ى جریان کالا دو جریان دیگر که یکى جریان اطلاعات و دیگرى جریان منابع مالى .. تامین سبز در یک مطالعه موردی در شرکت تولیدی در جنوب هند می‌باشد، که محرک ‌های . از اقدامات مدیریت ریسک بهبود یافته و هزینه ‌های کلی سیستم را با سناریوهای کاهش.

مطالعه موردی بر روی کاهش منابع در هند,

بانک اطلاعات مدیریت شهری کشور هند - انجمن علمی اقتصاد شهری ایران

17 ژانويه 2017 . در این سال مانموهان سینگ وزیر دارایی وقت هند، برنامه‌هایی را برای خروج کشور .. شهرداری‌ها در هند به طور سنتی بر ترکیب منابع مالی داخلی و خارجی تکیه می‌کنند. . توأم با تمرین‌های عملی به صورت فردی یا گروهی، مطالعات موردی، بحث، بازی، .. دولت حمایت مالی خود را اندکی کاهش داده و نوبت آینده ۹۵ درصد از هزینه نمایشگاه و.

ب زیرزمینی دشت تویسرکان همدان به کمک مدل ریاضی . - اکوهیدرولوژی

19 ژانويه 2018 . مدیریت بهینه منابع آب به ویژه برای مصارف کشاورزی است. به این منظور بعد از . زیرزمینی دشت شبیه سازی شد که نتایج نشان داد کاهش. ۳۳ درصدی میزان . پژوهشی روی آبخوان رودخانه بنگانگا در هند از مدل. ترکیبی مادفلو و . در منطقه مطالعه شده می گذارند. سینگ ۱۷ به ... افزایش ذخیره و سطح آب زیرزمینی مطالعه موردی:.

ارزیابی شدت بیابان‌زایی با استفاده از مدل IMDPA (مطالعه موردی: منطقه .

روی. هم. گذاری و تلفیق الیه. های رستری معیارهای مذکور و محاسبه میانگین هندسی معیارها . زیرزمینی و با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی)مطالعه موردی دشت زرین فارس( . به ارزیابی شدت تخریب منابع آب در منطقه کاشان با استفاده از مدل مدالوس . هندوستان را مورد ارزیابی قرار دادند. . پی، توان تولید بیوماس آن کاهش یافته و فرآیند.

ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺮاز آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي: دﺷﺖ

8 مارس 2014 . ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺳﻄﺢ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻧﯿﺎ. در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻗﺮن اﺧﯿﺮ . ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨـﯽ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﮐﻨـﻮﻧﯽ ادﻣـﻪ ﯾﺎﺑـﺪ،. ﺑﺤﺮان .. ﺑﺮ روي ﻣﻨﺎﺑﻊ آب .. ﻫﺎي ﻫﻨﺪ ﺑﻪ. ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ (. 13, 17. ). در. اﯾﻦ. روش اﺛﺮ ﻫﻤﻪ ﺿﺮاﯾﺐ ﺧﻮد. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﯽ. دار از.

مطالعات موردی از تکنیک های مدیریت آبیاری نوین (بخش اول) | انجمن .

19 مه 2018 . بیش از 80 درصد منابع آب موجود در سراسر جهان و همچنین در هند برای اهداف آبیاری . بهره وری مصرف آب در پروژه های آبیاری موجود و پروژه های جدید و مطالعات موردی موفق با . به علت عدم پشتیابی سیستم های آبیاری سنتی و کاهش در آمد کشت.

مطالعه موردی بر روی کاهش منابع در هند,

بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در مراکز پژوهشی(مطالعه .

7 دسامبر 2013 . پژوهشي)مطالعه موردی:پژوهشگاه صنعت نفت( . درست از منابع اعم از منابع فیزیکی، انسانی و .. را مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی برای بهبود. نآ. ارائه .. ر در هند. نیست )قوش و ماندل،. 2009. (. محققان دیگری اثر سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری را بر . که. در دوره مورد بررسی دربرخی. واحدهای سازمان. بهره. وری. کاهش. یافته.

قیمت برق خورشیدی هندوستان به کمترین میزان خود رسید - انرژی امروز

11 مه 2017 . کاهش شدید قیمت عمده‌فروشی پنل‌های خورشیدی در هندوستان باعث شده است که این . اگر این اطمینان حاصل شود که این کشور تا حد ممکن انرژی از منابع . از تعهدات هندوستان برای افزایش قابل‌توجه ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر عنوان می‌کنند. .. تاثیر قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر مصرف انرژی خانوار (مطالعه موردی: شهر اصفهان).

بررسی تأثیر خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی بر ویژگی های کمی .

14 ا کتبر 2015 . (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي. : دﺷﺖ ﻣﺮﻧﺪ). ﺑﺘﻮل زﯾﻨﺎﻟﯽ . ﻫﺎي ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ، ﻓﺸﺎر. ﺑﺮ. ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و. ﺳﻔﺮه. ﻫﺎي آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ. آن. ﻫﺎ. ﺑﺮ. اﺛﺮ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. اي ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐ. ﺎﻫﺶ. ﺳﻄﺢ آب. ﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﯾﺎﻟﺖ اورﺳﯿﺎي. ﻫﻨﺪ و ﺗﺸﺨﯿﺺ. ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم . اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ روي ﮐﺎﻫﺶ.

( اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن : ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ) ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ، ﭼﺎﻟﺸﻬ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي. : اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن . ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ دﺷﺘﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن. و اﯾﺠﺎد . ﻫﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎل آب، ﻧﺴﺸﺖ زﻣﯿﻦ و ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب اﮐﻨﻮن در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي. دﻧﯿﺎ از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﻫﻨﺪ و ﭼﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻪ ﮐﺸﻮري ﮐﻪ در ﻣﺠﻤ ... ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰان ﺑﺮداﺷﺖ آب از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰان اﻧﺮژي ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ، ﻧﺼﺐ دورﺳﻨﺞ روي ﻣﻮﺗﻮرﭘﻤﭙﻬﺎ و.

( اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن : ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ) ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ، ﭼﺎﻟﺸﻬ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي. : اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن . ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ دﺷﺘﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن. و اﯾﺠﺎد . ﻫﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎل آب، ﻧﺴﺸﺖ زﻣﯿﻦ و ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب اﮐﻨﻮن در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي. دﻧﯿﺎ از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﻫﻨﺪ و ﭼﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻪ ﮐﺸﻮري ﮐﻪ در ﻣﺠﻤ ... ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰان ﺑﺮداﺷﺖ آب از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰان اﻧﺮژي ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ، ﻧﺼﺐ دورﺳﻨﺞ روي ﻣﻮﺗﻮرﭘﻤﭙﻬﺎ و.

745 K - سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری - سازمان تحقیقات

20 ژوئن 2018 . اهمیت خاصی برخوردار است برای کنترل و هدایت روان آب و تخلیه جریان های . های زمانی مختلف از مراحل اصلی مطالعات منابع آب برای تعیین سیلاب .. آفریقا، کانادا و هند استفاده کردند. . برای بررسی روابط مربوط به کاهش های هیدرولوژیک برای تعیین .. برآورد رواناب حاصل از ذوب برف در حوضه های برف گیر، مطالعه موردی :.

ﻫﺎ ﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶ ﻓﺮﺻﺖ ؛ اﻧﺪاز ﻗﺪرت ﻧﺮم ﻫﻨﺪ ﭼﺸﻢ - فصلنامه مطالعات راهبردی

24 دسامبر 2012 . ﻫﺎي ﭘﻴﺶ روي ﻫﻨﺪ را. ﺑﺮاي دﺳﺖ . ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﭼﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺖ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻣﻬﺎﺭﺕ، ﺩﺍﻧـﺶ، ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﻧﺎﻣﺤﺴـﻮﺱ ﻭ ﻣﻨـﺎﺑﻊ. ﻣﺎﺩﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﻧﺘﻴ. ﺠﻪ، ... ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﺪﺭﺕ ﻧﺮﻡ ﻛﺸـﻮﺭ ﭼـﻴﻦ ﺩﺭ ﺗﻤـﺎﻡ ﺟﻬـﺎﻥ. ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﻧﻤﻮﺩ .. ﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩﻱ ژﺍﭘﻦ ﻭ. ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ.

ارزیابی منابع آلودگی آب های زیرزمینی در محیط شهری (مطالعه موردی .

در مطالعـــه ی موردی که در سال 2011 میلادی بر روی آب های زیرزمینی هند صـــورت ... زمین شناسی منطقه، کاهش نفوذ فاضلاب های شهری به منابع آب، شرایط جغرافیایی و.

بحران بی‌سابقه آب در هند - ایسنا

16 ژوئن 2018 . ۸۰ درصد از منابع آبی هند که کشاورزی در آن به طور گسترده صورت می‌گیرد، برای آبیاری محصولات کشاورزی استفاده می‌شود و روش‌های آبیاری کشاورزان.

مطالعه موردی بر روی کاهش منابع در هند,

تحلیل تأثیر آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری: مطالعه موردی کشورهای .

برای آزمون تأثیر آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری از شاخص «آزادی تجارت . می‌تواند آثار مثبتی بر افزایش سطح اشتغال و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری داشته باشد. . از منابع مورد توجه جدی سیاست‌گذاران اکثر کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. ... در هند» به بررسی رابطه‌ای آزادسازی تجاری و نرخ بیکاری در کشور هند پرداخته‌اند.