Row and column operations - Tartarus

It is often very useful to apply row and column operations to a matrix. Let us list . multiples of this row to the other rows to make the rest of the column x was in 0.

اﺗﺼﺎل ورق ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻗﺎﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﻣ - سازه و فولاد

31 جولای 2014 . ﻋﺪم وﺟﻮد ورق اﺗﺼﺎل و ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ، ﻧﻮع اﺗﺼﺎل ﺗﻴﺮ ﺑﻪ ﺳـﺘﻮن،. ﺿﺨﺎﻣﺖ و ﺷﻜﻞ ورق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . (a) .. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﺪل ﺳﺎزي ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ. ردﻳﻒ. ﻧﻮع ﻗﺎب. اﺑﻌﺎد ورق. اﺗﺼﺎل. (mm). ﺿﺨﺎﻣﺖ. ورق. (mm). ﻣﺪل ﺧﻂ . در اﻳـﻦ ﻗـﺎب ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻃـﻮل زﻳـﺎد. ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ و ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻂ آزاد دوران ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ در.

ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﺮق اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ - دانشگاه تهران

ﭘﻮﺷﺶ، ﻣﺎد. ة. آﻟﻲ، ﻗﺪرت. ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻧﺴﺒﺖ. ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺎي. داﺋﻤﻲ، ﻧﺴﺒﺖ. ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺎي. ﻣﻔﻴﺪ، ﻧﺴﺒﺖ. ﻫﺮ. ﻃﺒﻘﻪ، ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺎي. ﻛﻢ .. ﺳﺘﻮن ﭼﻬﺎرم: 0. اﻣﺘﻴﺎز. ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻪ. ﻫـﺎي ﺿـﺮﺑﺪرﺧﻮرده در ارزش. ﺳـﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ، ا. ﻣﺘﻴـﺎز ﻣﺠﻤـﻮع ﻳـﻚ ﺳـﺘﻮن را . ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ردﻳﻒ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻜﻞ. ﺑﺘﻮان آن. را ارزﻳﺎﺑﻲ. ﻛﺮ.

پروژه حل تصویری جدول سودوکو - درس هوش مصنوعی - بوته

یعنی عدم تکرار اعداد در ردیف ها، ستون ها و نواحی جدول، که با ترکیب این عوامل و قرار ... این زمان نسبتا زیادی است؛ اما این پروژه عملا نیازی به پوشش جداول حل ناپذیر.

ردیف metode و پوشش ستون,

ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺯ - دانشگاه تهران

ﭘﻮﺷﺶ. ﺷ). ﺪ. و درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ. اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ. ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻛﻼس. ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي و ﻏﻴﺮ ... اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﺎل. 1369. ﻫﻴﭻ. ﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ. اي ﺑﻴﻦ ردﻳﻒ. و. ﺳﺘﻮن. ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ دﻧﻴﺎي. واﻗﻌﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻢ.

A1 D1 آنالیز محور: کالس: : روز عنوان ارائه دهنده کد مقاله ساعت ردیف 9:00 .

ردیف. افتتاحیه. 9:00 – 11:20. سخنرانی. عمومی. 11:20-12:20. نماز و ناهار ... همولوژی فلور گره برای پوشش. های شاخه. دار .. که در هر سطر و ستون دو درایه. 1. دارند.

راﻫﻨﻤﺎي ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﭘﻮﺷﺶ آﻫﻦ ﻫﺎي راه و راه داﺧﻠﻲ ﺗﻮﻧﻞ

20 مارس 2016 . آزﻣﻮن ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮ روي ﺧﺎﻛﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﻮﺷﺶ. داﺧﻠﻲ ﺗﻮﻧﻞ ﻫﺎ. 120. 4-6-1-1 ... 1-3-. ﺗﻮﻧﻞ. ﻫﺎ. ي راه ﺑﻄﻮل ﺑﻴﺶ از. 1000. ﻣﺘﺮ اﻳﺮان ﺑﻪ. ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻃﻮل. [7]. ردﻳﻒ. ﻧﺎم ﺗﻮﻧﻞ. ﻧﺎم ﻣﺤﻮر. ﻧﻮع راه. ﻃﻮل .. دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ روش ﻗﻮﺳﻲ از ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي اﻓﻘﻲ. (. ﭼﺘﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ. ).

موارد استفاده رهنمود - وزارت صحت عامه

بطور مثال شما نفوس تحت پوشش تان را با هم مقایسه میکند که مشکلات بیشتر در .. یک جدول به صورت ساده ارقام را در ستون ها و ردیف ها ارائه مینماید و میتواند یک ایده.

Mapping Objects to Relational Databases: O/R Mapping In Detail

For example, in Figure 1 you see that the Order table has an OrderID column ... To map the rest of the hierarchy you require one row in Inheritance for each.

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺮ آﺑﮕﯿﺮي اﺳﻤﺰي ﻣﯿﻮه زﻏﺎل اﺧﺘﻪ و ﺑ

11 ژانويه 2014 . اﺳﻤﺰي ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺗﺤﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﺑﮕﯿﺮي اﺳﻤﺰي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻣﺤﻠﻮل اﺳﻤﺰي ... وزﻧﯽ. ) ﺷﺮﺑﺖ ﮔﻠﻮﮐﺰ، ﻧﻤﮏ و. ﭘﮑﺘﯿﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺶ دار و ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ. در. ﻫﺮ ردﯾﻒ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎي . اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر و ﺣﺮوف ﻧﺎﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ دار در ﺳﻄﺢ. 05/0 .

اثر دما و زمان نگهداری و ویژگی لاک قوطی بسته‌بندی بر مهاجرت آلومینیوم

7 مارس 2016 . آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﻮﺷﺶ. ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﻮﻃﯽ وارداﺗﯽ از ﺿﺨﺎﻣﺖ و وزن ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج ﮐﻢ . اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ ﻻك روي اﺛﺮ دﻣﺎ و زﻣﺎن. ﺑﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ... ﮏ در ﻫﺮ ردﯾﻒ ﻧﺸﺎن.

ضمیمه دو

5 ا کتبر 2016 . Row . 1. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت و ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت ﺗﻌﺮﻓﻪ. اي ﺗﺠﺎرت ﻣﺮزي ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ. اﯾﺮان و ﮐﺸﻮر .. ﻟﺒﺎس ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺖ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از اﻟﯿﺎف ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ. 100 .. 761090. ﺳﺎﯾﺮ اﺳﮑﻠﺖ ﻓﻠﺰي و ﻗﻄﻌﺎت آن (ﻣﺜﻼً، ﭘﻞ و ﻗﻄﻌﺎت ﭘﻞ، ﺑﺮج، ﻣﻨﺠﻨﯿﻖ، ﭘﺎﯾـﻪ، ﺳـﺘﻮن، ﺳـﻘﻔﯽ، ﺳـﻮﻟﻪ، در و ﭘﻨﺠـﺮه و.

ردیف metode و پوشش ستون,

در ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﻢ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ردﯾﻒ ﺗﺮاﮐﻢ واﮐﻨﺶ رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﻨﺪ - مجله تولید گیاهان زراعی

ﻫﺎي. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺮﺷﺪن داﻧﻪ. ﻫﺎ، ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ. ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮل و اﻓﺰاﯾﺶ دوره ﭘﺮ ﺷﺪن داﻧﻪ، ﺑﻬﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرو. (. 1998. ) ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ. اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺮﯾﻊ. ﺗﺮ ﺳﻄﺢ ﺧﺎك ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻨﺪم در ﻓﺎﺻﻠﻪ ردﯾﻒ.

تعیین بهترین الگوریتم استخراج کاربری - پوشش اراضی و کشف .

پوشش اراضی و کشف تغییرات از تصاویر ماهواره. ای . نقشه کاربری و پوشش اراضی مورد استفاده قرار گرفتند. .. مشاهدات در ردیف و ستون )محور اصلی ماتریس(. Xio.

Masoud Hajialilue Bonab | Professor | University of Tabriz, Tabriz .

The effect of stone column was studied on decreasing excess pore pressure and . The implementation of stone columns individually, as a row or in groups with ... بررسی جابجایی های پوشش تونل با مدل های رفتاری متفاوت در مجاورت گودبرداری.

Survey of Different Heuristics for Set-Cover Problem

در اﯾﻦ ﭘﺮوژه، ﭘﺲ از ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻖ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، ﻫﯿﻮرﯾﺴﺘﯿﮏ. ﻫﺎ و .. اﺳﺖ. در اداﻣﻪ، ﺑﺮاي راﺣﺘﯽ، ﺑﻪ ردﯾﻒ. ﻫﺎ و ﺳﺘﻮن. ﻫﺎي. ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ. A. ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎده ردﯾﻒ و ﺳﺘﻮن ﮔﻔﺘﻪ. ﻣﯽ. ﺷﻮد.

ردیف metode و پوشش ستون,

اي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮراﮐﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ آب ﭘﻨﯿﺮ و اﺳﺎﻧﺲ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺮ - فصلنامه علمی پژوهشی .

ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ آب ﭘﻨﯿﺮ ﺣﺎوي اﺳﺎﻧﺲ ﺷﻮﯾﺪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻓﯿﻠﻪ ﮐﭙﻮر ﻧﻘﺮه. اي. ﻃـﯽ ﻧﮕـﻪ. داري ... ﺣﺮوف ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺮ ردﯾﻒ (. A, B, C, D. ) . ﺣﺮوف ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ( a, b, c, d, e, f, g. ).

بررسی تاثیر پوشش نانو ذرات بر خواص انبارمانی پرتقال تامسون

3 مارس 2017 . اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﭘﺮﺗﻘﺎل از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎﻧﻮﯾﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯿﻮه ﺑﻪ ﺣﻤﻼت ﻗﺎرﭼﯽ، ﺣﻔﻆ ﮐﯿﻔﯿﺖ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯿﻮه و ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔـﻆ .. ﻣﻘﺎدﯾﺮ داراي ﺣﺮوف اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺸﺘﺮك در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . *. ﻣﻘﺎدﯾﺮ داراي ﺣﺮوف اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺰرگ ﻣﺸﺘﺮك در ﻫﺮ ردﯾﻒ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . - 4.

ارزیابی کارآیی فنی بیمارستان های تحت پوشش . - مجله علمی پژوهان

فني بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي )آموزشي و غير آموزشي(، استان همدان بر اساس شاخص هاي. عملکردي و .. به عنوان نمونه با توجه به ستون يك، كارايي فني كه شامل حاصل . با توجه به رديف آخر جدول 3 نيز مي توان نتيجه گرفت كه در استان.

بررسی تاثیر شدت چرا بر برخی مشخصه‌های فیزیکوشیمیایی خاک و .

ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ. ﻣﺮاﺗﻊ. ﻧﻘﺶ ﻣ. ﺆ. ﺛﺮي در ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﺎك و ﻧﮕﻬﺪاري. آب دار .ﺪﻧ. ﭼﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ دام ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﻣﺮﻏﻮب ... ردﯾﻒ. ﻧﺎم ﺗﯿﭗ ﮔﯿﺎﻫﯽ. ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ. ﻣﻨﻄﻘﻪ. 1. ﺗﯿﭗ ﻋﻠﻔﺰار. Br.br + Po. Bu + Gu.sp. ﮐﻠﯿﺪ. 2. ﺗﯿﭗ ﻋﻠﻔﺰار. + ... در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن اﻋﺪاد داراي ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ. داري در ﺳﻄﺢ.

ترمیم ستون بتنی | ترمیم سقف و دال بتنی

ترمیم ستون بتنی | ترمیم سقف و دال بتنی-کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران. . ترکیبات آب بندی و پوشش محافظتی سازه های بتنی مناسب برای شرایطی که اساسا .. مجرای خروجی لوله های مخصوص ریختن دوغ آب نباید از 16 اینچی بالای لوله ی ردیف.

Row and column operations - Tartarus

It is often very useful to apply row and column operations to a matrix. Let us list . multiples of this row to the other rows to make the rest of the column x was in 0.

Loading Language Detector model . done (0.795 s) fas pes

این پوشش می‌تواند تکه‌ای گونی، مقوای کارتن، تخته‌ای در گوشه خیابان و یا مشتی نمک .. aluminium dengan fly ash yang menggunakan metode metallurgi serbuk. .. واحدهای گلوکز در آمیلوپکتین به صورت پیوند آلفا ۱ به ۴ در ستون اصلی و به .. و از محضر استاد ابوالحسن صبا و روح‌الله خالقی ، ردیف موسیقی ایرانی را فرا گرفت.

ﻫﺎي ﺳﺨﺘﻲ و وﻳﮋﮔﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﺑﺮ اﺛﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮراﻛﻲ ژﻻﺗﻴﻦ ﺣﺎو

دار در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن. )05/0. <. P). A-E. : اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ. دار در ﻫﺮ ردﻳﻒ. )05/0. <. P. ) اﺛﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ. ﺷﻜﻞ. 1. اﺛﺮ ﭘﻮﺷﺶ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮ روي ﺳﺨﺘﻲ. دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺴﺘﻪ. ي ﺑﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در دو دﻣﺎي.

A1 D1 آنالیز محور: کالس: : روز عنوان ارائه دهنده کد مقاله ساعت ردیف 9:00 .

ردیف. افتتاحیه. 9:00 – 11:20. سخنرانی. عمومی. 11:20-12:20. نماز و ناهار ... همولوژی فلور گره برای پوشش. های شاخه. دار .. که در هر سطر و ستون دو درایه. 1. دارند.

مسایل مرتبط با آیین نامه 2800 - دستنامه - دانشگاه صنعتی شریف

ردیف. افزایش سختی و کاهش تغییر مکان. نامنظمی سختی در ارتفاع. ) طبقه نرم . شکست برشی ستون بتنی به علت اندرکنش با دیوار پرکننده .. یک نکته مهم در خصوص روشهای پوشش فوالدی، پوشش بتنی و الیاف کربن در جلوگیری از شکست ساتون.

راﻫﻨﻤﺎي ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﭘﻮﺷﺶ آﻫﻦ ﻫﺎي راه و راه داﺧﻠﻲ ﺗﻮﻧﻞ

20 مارس 2016 . آزﻣﻮن ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮ روي ﺧﺎﻛﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﻮﺷﺶ. داﺧﻠﻲ ﺗﻮﻧﻞ ﻫﺎ. 120. 4-6-1-1 ... 1-3-. ﺗﻮﻧﻞ. ﻫﺎ. ي راه ﺑﻄﻮل ﺑﻴﺶ از. 1000. ﻣﺘﺮ اﻳﺮان ﺑﻪ. ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻃﻮل. [7]. ردﻳﻒ. ﻧﺎم ﺗﻮﻧﻞ. ﻧﺎم ﻣﺤﻮر. ﻧﻮع راه. ﻃﻮل .. دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ روش ﻗﻮﺳﻲ از ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي اﻓﻘﻲ. (. ﭼﺘﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ. ).

بررسی مناسب‌ترین زمان کاشت خارج از فصل خیار در سیستم کاربرد .

13 مه 2013 . ﭘﻮﺷﺶ. ﻫﺎﻱ ﺭﺩﻳﻒ. (. ﻧﻴﻢ ﺗﻮﻧﻞ. )ﻫﺎ. ﺑﻪ. ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮔﻴﺎﻫـﺎﻥ. ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﺩﺭ ﻫﺎ. ﻟﻪ. ﺍﻱ ﺍﺯ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﺍﺳـﺖ ... ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺳﺘﻮﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺣﺮﻑ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ. ۵. ﺩﺭﺻﺪ ﻓﺎﻗﺪ.