سنگ شکنی از طریق یورتروسکوپی و به دنبال آن سنگ شکنی برون .

زمینه و هدف: سنگ های کلیوی امروزه اکثرا یا با استفاده از سنگ شکن برون اندامی (ESWL) و یا از طریق نفروستومی پوستی درمان می شوند. این مطالعه به منظور مقایسه بین.

مطالب مفید و سودمند - دانشگاه علم و صنعت ایران - مرکز تحقیقات قیر و .

خطر تشعشعات مضر بهدلیل وجود منبع رادیواکتیو همیشه وجود دارد و هیچگاه حتی سازنده . دیگر مزایای مرتبط نبودن با قواعد مربوط به منابع رادیواکتیو دستگاه هستهای و ... از معادن سنگ و یا قلوه سنگ های درشت رودخانه ای در سنگ شکن ها، شکسته و سپس .. کوبیدن مصالح با غلتک های استاتیک و یا لرزنده چرخ فلزی و یا چرخ لاستیکی از.

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه مقالات چهارمین .

شناسایی خاکهای رمبنده، مشکلات و راه حلهای مقابله با آنها (مطالعه موردی: خاک ساختگاه شهر کرمان) . تعیین درصد بهینه آهک و رس در ستون های سنگی از نوع شفته اهکی با استفاده از مطالعات . تحلیل استاتیکی غیر خطی فزاینده مدی بر سازه های نامنظم در پلان .. مدلسازی عددی و بررسی فرسایش بستر ناشی از موج شکن توده سنگی مستغرق

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه مقالات چهارمین .

شناسایی خاکهای رمبنده، مشکلات و راه حلهای مقابله با آنها (مطالعه موردی: خاک ساختگاه شهر کرمان) . تعیین درصد بهینه آهک و رس در ستون های سنگی از نوع شفته اهکی با استفاده از مطالعات . تحلیل استاتیکی غیر خطی فزاینده مدی بر سازه های نامنظم در پلان .. مدلسازی عددی و بررسی فرسایش بستر ناشی از موج شکن توده سنگی مستغرق

اثربخشی و عوارض سنگ شکنی برون اندامی (ESWL) دردرمان سنگهای .

زمینه و هدف: سنگ شکنی برون اندامی (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy) تحول عظیمی در درمان سنگ های کلیه کودکان ایجاد کرد، با این حال استفاده از این.

سنگ شکنی از طریق یورتروسکوپی و به دنبال آن سنگ شکنی برون .

زمینه و هدف: سنگ های کلیوی امروزه اکثرا یا با استفاده از سنگ شکن برون اندامی (ESWL) و یا از طریق نفروستومی پوستی درمان می شوند. این مطالعه به منظور مقایسه بین.

بررسی نتایج درمان سنگ حالب به روش سنگ‌شکنی از طریق داخل حالب .

روش سنگ‌شکنی داخل حالب TUL ( Trans Ureteral Lithotripsy ) روشی جدید در ایران محسوب شده و در چند سال اخیر مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از این تحقیق بررسی.

ﮔﺰارش ﻳﻚ ﻣﻮرد اﻧﻔﺎرﻛﺘﻮس ﺣﺎد ﻗﻠﺒﻲ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻨﻲ ﺑﺮو - مجله علمی - پژوهشی .

ﭼﻜﻴﺪ. ه. زﻣﻴﻨﻪ. و ﻫﺪف. : ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻨﻲ ﺑﺮون اﻧﺪاﻣﻲ ﻳﻜﻲ از ﺷﻴﻮه. ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﻛﻢ ﻋﺎرﺿﻪ ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي. ﻛﻠﻴﻪ اﺳﺖ . ﻫﻤﺎﺗﻮم. ا. ز ﻋﻮارض ﺧﻄﺮﻧﺎك و. ﻫﻤﺎﭼﻮري. ،. ﻋﺎرﺿ. ﻪ ﺷﺎﻳﻊ اﻳﻦ روش درﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ . اﺛﺮات ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲ اﻳﻦ.

خطرات مرتبط با سنگ شکن های استاتیک,

ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات . - مجله علمی پژوهشی

21 نوامبر 2013 . و. ﯾﮑﻢ. ،. ﺷﻤﺎره. ﺷﺸﻢ. ،. آذر. 197. ارزﯾﺎﺑﯽ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯿﮏ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت اﺳﮑﻠﺘﯽ. -. ﻋﻀﻼﻧﯽ در ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ .. ﺑﯿﻤﺎري. ﻫﺎي. ﻧﺎﺷﯽ. از. رﮐﺎ. را. ﺗﺸﮑﯿﻞ. ﻣﯽ. دﻫﻨﺪ . اﺧﺘﻼﻻت. اﺳﮑﻠﺘﯽ. -. ﻋﻀﻼﻧﯽ. ﻣﺮﺗﺒﻂ. ﺑﺎ. (ﮐﺎر. WMSDs. ) ﺑﻪ . ﻧﺸﺴﺘﻪ در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ و دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺑ. ﻮده و ﺣﺮﮐﺎت ... ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ. 2. /3. 5. 2. /5. 10. 2. /9. 4. 6. /4. 9. 12. /4. 7. ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري. 6. /8. 15. 1. /3. 5. 7. /1.

ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات . - مجله علمی پژوهشی

21 نوامبر 2013 . و. ﯾﮑﻢ. ،. ﺷﻤﺎره. ﺷﺸﻢ. ،. آذر. 197. ارزﯾﺎﺑﯽ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯿﮏ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت اﺳﮑﻠﺘﯽ. -. ﻋﻀﻼﻧﯽ در ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ .. ﺑﯿﻤﺎري. ﻫﺎي. ﻧﺎﺷﯽ. از. رﮐﺎ. را. ﺗﺸﮑﯿﻞ. ﻣﯽ. دﻫﻨﺪ . اﺧﺘﻼﻻت. اﺳﮑﻠﺘﯽ. -. ﻋﻀﻼﻧﯽ. ﻣﺮﺗﺒﻂ. ﺑﺎ. (ﮐﺎر. WMSDs. ) ﺑﻪ . ﻧﺸﺴﺘﻪ در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ و دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺑ. ﻮده و ﺣﺮﮐﺎت ... ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ. 2. /3. 5. 2. /5. 10. 2. /9. 4. 6. /4. 9. 12. /4. 7. ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري. 6. /8. 15. 1. /3. 5. 7. /1.

ﮔﺰارش ﻳﻚ ﻣﻮرد اﻧﻔﺎرﻛﺘﻮس ﺣﺎد ﻗﻠﺒﻲ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻨﻲ ﺑﺮو - مجله علمی - پژوهشی .

ﭼﻜﻴﺪ. ه. زﻣﻴﻨﻪ. و ﻫﺪف. : ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻨﻲ ﺑﺮون اﻧﺪاﻣﻲ ﻳﻜﻲ از ﺷﻴﻮه. ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﻛﻢ ﻋﺎرﺿﻪ ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي. ﻛﻠﻴﻪ اﺳﺖ . ﻫﻤﺎﺗﻮم. ا. ز ﻋﻮارض ﺧﻄﺮﻧﺎك و. ﻫﻤﺎﭼﻮري. ،. ﻋﺎرﺿ. ﻪ ﺷﺎﻳﻊ اﻳﻦ روش درﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ . اﺛﺮات ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲ اﻳﻦ.

بررسی 196 مورد سنگ شکنی درون اندامی حالب (TUL) در درمان سنگهای .

سابقه و هدف: سنگهای ادراری از بیماری های شایع دستگاه ادراری می باشند. سنگهای حالبی که خودبه خود از مسیر عبور نمی کنند توسط سنگ شکن برون اندامی، درون اندامی، از.

اثربخشی و عوارض سنگ شکنی برون اندامی (ESWL) دردرمان سنگهای .

زمینه و هدف: سنگ شکنی برون اندامی (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy) تحول عظیمی در درمان سنگ های کلیه کودکان ایجاد کرد، با این حال استفاده از این.

بررسی نتایج درمان سنگ حالب به روش سنگ‌شکنی از طریق داخل حالب .

روش سنگ‌شکنی داخل حالب TUL ( Trans Ureteral Lithotripsy ) روشی جدید در ایران محسوب شده و در چند سال اخیر مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از این تحقیق بررسی.

بررسی 196 مورد سنگ شکنی درون اندامی حالب (TUL) در درمان سنگهای .

سابقه و هدف: سنگهای ادراری از بیماری های شایع دستگاه ادراری می باشند. سنگهای حالبی که خودبه خود از مسیر عبور نمی کنند توسط سنگ شکن برون اندامی، درون اندامی، از.

مطالب مفید و سودمند - دانشگاه علم و صنعت ایران - مرکز تحقیقات قیر و .

خطر تشعشعات مضر بهدلیل وجود منبع رادیواکتیو همیشه وجود دارد و هیچگاه حتی سازنده . دیگر مزایای مرتبط نبودن با قواعد مربوط به منابع رادیواکتیو دستگاه هستهای و ... از معادن سنگ و یا قلوه سنگ های درشت رودخانه ای در سنگ شکن ها، شکسته و سپس .. کوبیدن مصالح با غلتک های استاتیک و یا لرزنده چرخ فلزی و یا چرخ لاستیکی از.