ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی - مطالب لغات و اصطلاحات مهندسی راه و .

19 دسامبر 2014 . خرابی بردگاهی، خرابی ناشی از تحت فشار مضاعف بودن سازه bearing .. زنگ زدن. Rust محافظت كننده. Inhibitor خوردگی. Corrosion سالانه .. جاری شدن برشی .. دریچه. Gate خر.جی. Outlet بند آمدن با گل و لای. Silting دریچه تخلیه

ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی - مطالب لغات و اصطلاحات مهندسی راه و .

19 دسامبر 2014 . خرابی بردگاهی، خرابی ناشی از تحت فشار مضاعف بودن سازه bearing .. زنگ زدن. Rust محافظت كننده. Inhibitor خوردگی. Corrosion سالانه .. جاری شدن برشی .. دریچه. Gate خر.جی. Outlet بند آمدن با گل و لای. Silting دریچه تخلیه

آموزش رانندگان ( 4 جلد ) - منطقه چالوس - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

۲-هنگام پرکردن بشکه یا ظروف بافرآورده های نفتی و حتی هنگام زدن بنزین درباک خودرو باید دقت ... ۱۵-تحت هیچ شرایطی راننده (بدون حضورنماینده تخلیه وبارگیری ) حق ندارد شخصا اقدم به بازوبست . ۳۳-اقدامات راننده هنگام جاری شدن ونشت فرآورده های نفتی ... ۴-بازدیدازپلمپ دریچه های آدم روی مخزن نفتکش ، ازنظررعایت نکات حفاظتی.

پاسخ متخصص زنان و زایمان به سوالات جنسی زنان - شفا آنلاین

17 ژوئن 2015 . شفا آنلاین- دکتر فرشته دانشمند- متخصص زنان و زایمان- و از کارشناسان افتخاری شفا آنلاین به مهم ترین سوالات مطرح شده از سوی کاربران پاسخ داد.

ترمیم ستون بتنی | ترمیم سقف و دال بتنی

ترمیم ستون بتنی | ترمیم سقف و دال بتنی-کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران. . در صورت تعمیر و نگهداری پیشگیرانه مانند استفاده از ترکیبات آب بند کننده بتن ... برش زدن با شکلهای بسیار نزدیک و شبیه به محل آسیب در مقایسه با برش های مربع ... سازه های تحت تخریب فعال باید به صورت مدام مونیتور شده و مورد بازرسی قرار.

Untitled - جشنواره نقد کتاب

نفر جمله‌اي را مي‌آغازد، اين جمله معموال يک بند يا نصف صفحه و گاهي نزديک. به يک صفحة کامل .. «اي بانوان جوان و شريف‌، اين که من خواسته‌ام با دست زدن به کاري. چنين پررنج و .. همان گونه که معناي ظاهري و تحت اللفظي به معناي تمثيلي متصل است.» پس براي پرهيز .. ماوراء که منجر به تالطم جان و شکستن بغض و جاري شدن اشک مي‌شود و.

تحت بند یا دریچه جاریشدن زدن,

ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ

3 مه 2016 . درﻳﭽﻪ. ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺷﻜﻞ و ﻧﻮع ﺑﻪ. ﺻﻮرت ﻗﻄﺎﻋﻲ، ﻛﺸﻮﻳﻲ و ﻏﻴﺮه ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪ. ي ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ . درﻳﭽﻪ .. ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺨﻢ زدن، دﻳﺴﻚ زدن و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن، ﻳﻜﻨـﻮاﺧﺘﻲ رﻃﻮﺑـﺖ ﺧـﺎك،. ﻗﺒﻞ از ﺷﺮو .. ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻛﻪ. ﻛﺎرﺑﺮي ﻃﺮح را ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ. ﺗﺎﺛﻴﺮ. ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻳﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ آن ﮔﺮدد،. ﺧـﺎك. ﻫـﺎ .. ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻨﺶ ﺟﺎري ﺷﺪن، ﺗﻨﺶ ﺣﺪ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ، ازدﻳﺎد ﻃﻮل ﻧﺴﺒﻲ، آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺎﺷﺪﮔﻲ، ﺷﻜﻞ. ﭘﺬﻳﺮي و.

ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻨﻲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮح، اﺟﺮا و ﻧﮕﻬﺪاري آﺳ - مرکز تحقیقات راه .

زﻫﮑﺶ ﺷﺪن آب از درون آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ و ﺟﺎري ﺷﺪن آن ﺑﺮ روي ﻻﯾﻪ ﺑﯿﻨﺪر. 344. ﺷﮑﻞ. 9-42 ... راه، ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه و ز. ﯾ. ﺮﺳﺎز. ي. راه آﻫﻦ. 1388 .. ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻧﺴﻞ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ در آﻟﻤﺎن اﺷﺎره دارد؛ اوﻟﯿﻦ و دوﻣﯿﻦ ﻧﺴﻞ ﻫﻤﺎن آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم. آﺳﻔﺎﻟﺖ. Reichelt .. ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاز ﺷﯿﺐ ﻋﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ درﯾﭽﻪ ﻃﻮﻟﯽ در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻮده و ﺑﺎ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾـﻦ ﮐﺎﻧـﺎل ﻣﺎﻧﻨـﺪ .. ﻏﻠﺘﮏ زدن ﻣﺼـﺎﻟﺢ. ﺳﻨﮕﯽ ﭼﯿﭙﯿﻨﮓ ﺑﻪ.

All words - BestDic

Pace, گامهاي‌ اهسته‌ و موزون‌ حركت كردن‌قدم‌ زدن‌، پيمودن‌،. Pace, گام‌، قدم‌، خرامش‌، ... Paragraph, پرگرد، پاراگراف‌، بند، فقره‌، ماده‌، بند بند كردن‌،. Paragraph .. Penstock, ابگير، دريچه‌ مخصوص‌ تنظ‌يم‌ جريان‌ اب‌. Pent, محصور، .. Pour, افشاندن‌، جاري‌ شدن‌، باريدن‌. Pour, ريزش‌ .. Probate, كردن‌، تحت‌ ازمايش‌ يا نظ‌ر قرار دادن‌. Probate, گواهي‌.

خشم مکارم شیرازی و افول بهایی ستیزی‌ - IranWire | گزارش

17 مه 2016 . وجه مشترک همه افراد نام برده این بود که در زندان با یک فرد بهایی هم بند بوده اند. . با بهاییان هم بند بوده نیز به این موضوع اشاره کرده و گفته است تحت تبلیغات . «دریچه دیگر» که فائزه هاشمی از آن سخن می گوید و «سکوت» که مکارم .. ۲۷۲۴ کارمند شهرداری تهران بدون کارت زدن حقوق می‌گرفتند . جاری شدن آب در زاینده رود.

Dictionary of Manufacturing Engineering: English . - ResearchGate

لوله هوای تحت فشار، لوله هوای متراکم .. قوطی دستگاه، دستگاه حرکت پیشروی و تنظیم بار، پیش بند apron .. اریب، پخ، پخ زدن، سطح، مایل، مورب، گونیا bevel.

پاسخ متخصص زنان و زایمان به سوالات جنسی زنان - شفا آنلاین

17 ژوئن 2015 . شفا آنلاین- دکتر فرشته دانشمند- متخصص زنان و زایمان- و از کارشناسان افتخاری شفا آنلاین به مهم ترین سوالات مطرح شده از سوی کاربران پاسخ داد.

گلپایگان شهر لاله‌های واژگون - Hamneshinebahar

گلپایگان در استان اصفهان (ایران) واقع شده و بین الیگودرز، نجف‌آباد، خمین و ... که محمد توانا زندانیان بسیاری را در شرایط طاقت فرسا قرار داده و در بند ۲۰۹ زندان اوین و. .. و ماندگار را در این سیاره خاکی تحت عنوان کبوترخانه‌های ایرانی خلق کرده‌است. .. از عمده ترین مشکلات سد گلپایگان خرابی دریچه تخلیه تحتانی رسوبات است که به.

تحت بند یا دریچه جاریشدن زدن,

یکم: شکنجه و آزار زندانیان در دوران بازداشت و زندان - United For Iran

4 مارس 2017 . شهادتنامه ۱۴ / روایتی از بند زنان در زندان مشهد، سبزوار، ورامین و قزل حصار / 98 .. از شکسنت دست و پاهای زندانیان و از کابل زدن بر بدنهای خیس زندانیان در حضور مرد .. زندانی با وضعیتی بدتر از قبل و با مشکالت گوارشی جدید و تحت فشاری .. بزه های گوناگون و متنوع در زندان به رس برده و امید به جاری شدن عدالت دارند.

ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ خطوط آب و فاضلاب - پارس اتیلن کیش

ﺑﺪﻧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻃﻮﻝ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ (2-2-1) ﺑﺎ ﮐﻒ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﺗﻤﺎﺱ ﮐﺎﻣﻞ ﺩﺍﺷﺘﻪ و ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ . ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﺯ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﺎ ﺯﺩﻥ و ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﯿﺮﺩ. . ﺗﻨﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ وﺭوﺩ ﺁﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺎﻧﺎﻝ و ﺟﺎﺭی ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ. . ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍی ﺑﺘﻦﺭﯾﺰی ﺩﺭﺟﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻒ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﺑﻨﺪ (2-3-6-2-1) ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ. . دریچه کامپوزیتی منهول.

سوجوك

ها به شكل خم شده در كنار بند دوم و پاها به شكل خم شده در كنار بند سوم انگشتان ... مناطق وسيعي از بدن را تحت تاثير قرار داده است و شامل چندين عضو و .. سوزن زدن در سوجوك )سطح اول( يك قاعده اصلي دارد كه بر فرايند درمان اثر مي. گذارد .. نقطه وجود دارند كه مثل دريچه عمل و سطح انرژي را تنظيم مي .. التهاب در چشم راست و جاري شدن اشك از آن.

دانلود جزوه انتقال مواد در فرآیندهای فرآوری دکتر بنیسی

ی و فرآوری مواد معدني انتقال كانه یكي از موارد كليدی. مي .. به همراه تحت کشش بودن نوار به حرکت نوار نقاله کمک زیادی می کند. شکل. -2 . كه به صورت هم بند هستند. ای .. پدیده طاق زدن و سوراخ موشی در مخازن .. مواد جامد در حال جاری شدن تنش ... طراحي خوراک دهنده: برای محاسبه بارهای عمل كننده بر خوراک دهنده یا دریچه، دانستن دانسيته توده.

الف - رکورد بزرگترین سیلاب سالهای اخیر شکسته شد/ سدها جان مردم را .

14 آوريل 2016 . معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو از مهار سیلاب بزرگ کارون در سد دز . کارون بزرگ و سد دز بوده که روز گذشته باعث جاری شدن سیلابی با شدت ۸ هزار . شده برخی از این روستاها و دشت‌های کشاورزی تحت تاثیر سیل قرار بگیرند. .. و در آینده هزینه بسیاری برای لایروبی و باز نگه داشتن دریچه های سدها و همچنین.

ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ خطوط آب و فاضلاب - پارس اتیلن کیش

ﺑﺪﻧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻃﻮﻝ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ (2-2-1) ﺑﺎ ﮐﻒ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﺗﻤﺎﺱ ﮐﺎﻣﻞ ﺩﺍﺷﺘﻪ و ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ . ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﺯ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﺎ ﺯﺩﻥ و ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﯿﺮﺩ. . ﺗﻨﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ وﺭوﺩ ﺁﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺎﻧﺎﻝ و ﺟﺎﺭی ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ. . ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍی ﺑﺘﻦﺭﯾﺰی ﺩﺭﺟﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻒ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﺑﻨﺪ (2-3-6-2-1) ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ. . دریچه کامپوزیتی منهول.

ترمیم ستون بتنی | ترمیم سقف و دال بتنی

ترمیم ستون بتنی | ترمیم سقف و دال بتنی-کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران. . در صورت تعمیر و نگهداری پیشگیرانه مانند استفاده از ترکیبات آب بند کننده بتن ... برش زدن با شکلهای بسیار نزدیک و شبیه به محل آسیب در مقایسه با برش های مربع ... سازه های تحت تخریب فعال باید به صورت مدام مونیتور شده و مورد بازرسی قرار.

دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه - ایران بتن

ﺍﯾﻦ ﺩﺭﯾﭽـﻪ،. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺷﻮﺩ و ﺍﺯ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺻﺤﯿﺢ ﺁﻥ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﮔﺮﺩﺩ . 1-1-2-. ﺳﯿﻤﺎﻥ ﭘﺎﮐﺘﯽ. (. ﮐﯿﺴﻪ .. ﻣﺠﺎﺯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮﺍی ﺑﺘﻦ ﺗﺤﺖ ﺳﺎﯾﺶ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺘﻦ. ،ﻫﺎ ... ﺍﮔﺮ ﻣﺎﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮﻕ ﺯﺩﻥ و ﺩﺭﺧﺸﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ و ﺩﺳﺖ ﺭﺍ ﺧﯿﺲ ﮐﻨﺪ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﺁﻥ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﻮﺩﻩ و ﻣﯽ .. ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ. : V. = ﺣﺠﻢ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ. W. = وﺯﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﻣﺼﺎﻟﺢ. (. ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ. ) 1. D .. ﺍﻣﺎ ﻣﻼﺕ ﻓﺮﺻﺖ ﮐـﺎﻓﯽ ﺑـﺮﺍی ﺟـﺎﺭی ﺷـﺪﻥ ﻧـﺪﺍﺭﺩ و ﺑـﺘﻦ.

پرسش و پاسخ - دکتر حسین زاده

پاسخ: با سلام، این بند مربوط به طراحی ورق اتصال بادبندها برای قاب خمشی ویژه می باشد. . بنابراین سازه تحت تمام حالات بارگذاری شده و هر عضو برای زلزله در بحرانی .. سازه فولادی رو در ایتبس مدل میکنم بعد زدن دکمه طراحی در پایان عملیات طراحی با .. شده است که تحت ترکیب بار بهره برداری تنش از حد جاری شدن فولاد فراتر نرود.

شماره سوم - پژوهشی مرمت و معماری ایران - دانشگاه هنر اصفهان

تاریخی، بناهای تاریخی و تزیینات وابسته به معماری، مبانی نظری مرمت، تاریخ مرمت، ... به منطقه »درّه« نیز معروف است، براثر جاریشدن سیلی .. پانزده برج و پشت بند، متعلق به بنای اولیه مغولی است. ... به این ترتیب، از یك سو فقدان هرگونه عنصر مستقل معماری تحت عنوان .. دریچه های بسیار دارد تا باد درجهد و بادغر نیز گویند.

واژه ها و تعاریف حوزه خدمات شهری

ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ،رﻳﻔﻮژﻫﺎ،ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻫﺎ،ﺟﻮﻳﻬﺎ و اﻧﻬﺎر، ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎو درﻳﭽﻪ ﻫﺎي. آﺷﻐﺎﻟﮕﻴﺮ از .. ﺷﺒﻜﻪ آﺑﻴﺎري. ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و اﺗﺼﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ در اﻣﺮ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت و آﺑﭙﺎﺷﻬﺎ و ﻳﺎ ﻗﻄﺮه. ﭼﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر .. ﻣﺮزﻛﺸﻲ و آﺑﻴﺎري ﻗﺒﻞ از ﻛﺸﺖ، ﺷﺨﻢ، دﻳﺴﻚ زدن، ﻧﻬﺮﻛﺸﻲ، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺬر،. ﺑﺬرﭘﺎﺷﻲ، زﻳﺮﺧﺎك .. ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﻨﺪ. 20. ﻣﺎده. 55 .. ﺑﺮوز ﺑﺎزﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻮاﻟﻲ، ﻃﻐﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺟﺎري ﺷﺪن آب در دﺷﺖ ﻫﺎي. ﻣﺴﻄﺢ از ﺟﻤﻠﻪ.

آموزش رانندگان ( 4 جلد ) - منطقه چالوس - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

۲-هنگام پرکردن بشکه یا ظروف بافرآورده های نفتی و حتی هنگام زدن بنزین درباک خودرو باید دقت ... ۱۵-تحت هیچ شرایطی راننده (بدون حضورنماینده تخلیه وبارگیری ) حق ندارد شخصا اقدم به بازوبست . ۳۳-اقدامات راننده هنگام جاری شدن ونشت فرآورده های نفتی ... ۴-بازدیدازپلمپ دریچه های آدم روی مخزن نفتکش ، ازنظررعایت نکات حفاظتی.

بازنمایی زندگی روزمره جوانان در شهر تهران چكيده

در مقاله حاضر با استفاده از رویکرد مطالعات فرهنگی و از دریچه نگاه متفکران نظریه . روالن بارت، به تحلیل نشانه شناختی و کشف معنای تصویر بازنمایی شده از .. ایده ها و منظومه ای از شخصیت ها که تحت نفوذ مکانیزم های خاص و کنترل اجتماعی هستند، ... وی در عین حال چنین می افزاید که نشانه شناسی نمی تواند از بند الگوی زبان شناسی.

پرسش و پاسخ - دکتر حسین زاده

پاسخ: با سلام، این بند مربوط به طراحی ورق اتصال بادبندها برای قاب خمشی ویژه می باشد. . بنابراین سازه تحت تمام حالات بارگذاری شده و هر عضو برای زلزله در بحرانی .. سازه فولادی رو در ایتبس مدل میکنم بعد زدن دکمه طراحی در پایان عملیات طراحی با .. شده است که تحت ترکیب بار بهره برداری تنش از حد جاری شدن فولاد فراتر نرود.