ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ا ﺳﭙﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزي - انجمن احتراق ایران

ﺻﺮﻓﻪ. ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ. آﯾﺪ . واژه. ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : ﮐﻮره دوار ﺳﯿﻤﺎن. -. ﻣﺪل. ا ﺳﭙﻨﮓ. -. ﺳﯿﺴﺘﻢ زﻧﺠﯿﺮي. -. ﻣﺪل ﺗﺠﺮﺑﯽ ... ﮔﺮﻣﺎي وﯾﮋه، ﮔﺮﻣﺎي ﻧﻬﺎن و اﻧﺮژي ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﻮاد. ﻣﺴﺘﻘﻞ از دﻣﺎ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ در.

انرژی حرارتی کوره های دوار,

اصل مقاله - فصلنامه علمی ترویجی فرآیند نو

11 سپتامبر 2015 . دوار. از ﺳﻮﺧﺖ. ﻫﺎي ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ،. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژي و. ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي. اﯾﻦ ﻧﻮع. ﮐﻮره . ﻪ ﺑﺎ ﮐﻮره. ﻫﺎي دوار ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و ﻣﻨﺒﻊ ﺣﺮارﺗﯽ. (. ﻣﺸﻌﻞ. ) آن از ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ.

پرتال جامع اطلاعات انرژی - انواع کوره های دوار در ریخته گری

5 جولای 2016 . این عمل باعث می شود راندمان حرارتی كوره بالا رود. کوره های دوار مختلف با ظرفیت هایی بین 250 كیلوگرم تا 70 تن مذاب چدن و تا 12 تن مذاب آلومینیوم.

مطالب فني | گروه مهندسی تی تی اس - TTS گروه مهندسي

. های آلی را به همراه دارد. این انرژی حرارتی، در تولید برق و حرارت مورد استفاده قرار می‌گیرد. . مکانیزم سوزاندن کوره‌های دوار مشابه کوره‌های صنعت سیمان است. این کوره، از.

ضرورت بازنگری مصرف انرژی و راه های کاهش آن در صنعت سیمان

بخش سیمان یکی از زیر بخش های مهم صنعت است که به شدت وابسته به انرژی می باشد، به . های انتقال مانند نوار نقاله ها و مقدار کمی انرژی الکتریکی برای چرخش کوره دوار را می .. جدول 4- مقایسه منابع سوخت های جایگزین و میزان ارزش حرارتی آن ها نسبت به.

اصل مقاله (1269 K) - مکانیک سازه ها و شاره ها

کوره های دوار سیمان، به طور گسترده برای تبدیل خوراک خام به کلینکر، مورد استفاده قرار می گیرند. مدل سازی کوره ... می شود، گرمای ویژه، گرمای نهان و انرژی حرارتی مواد.

مقایسه تکنولوژی های گندله سازی آلیس چالمرز و لورگی - ایمیدرو

7 مه 2016 . در روش آلیس چالمرز که با الهام از کوره های طراحی شده در صنایع سیمان می باشد ، پخت گندله در سیستم گریت- کوره دوار در چهار مرحله خشک شدن، پیش .. مقدار مصرف انرژی حرارتی: در تکنولوژی لورگی مقدار مصرف انرژی حرارتی کمتر از.

بهبود شرایط کارکرد کوره دوار ذوب آلومینیوم با . - سوخت و احتراق

گان عمده انرژی در صنایع هستند و بهبود شرایط کارکرد آن. ها مستقیما . شود. بعنوان جایگزین کوره. های خمره. ای یا بوته. ای، استفاده از کوره. های دوار ذوب آلومینیوم .. به ترتیب چگالی، ظرفیت حرارتی، ضریب رسانش حرارت، دما و سرعت الیه دیرگداز هستند.

" " مطرح شد مشعل و كوره هاي صنعتي ر نخستین همایش د

حرارتي كوره هاي پیشگرم نورد گرم فوالد مباركه. « ارائه. شد. . از مصرف بي رویه انرژي، كاهش آالینده هاي گازي و پدیده هاي گلخانه. اي معطوف شده به اهمیت ... براي یک كوره دوار تولید سیمان كه داراي مشعل چند كاناله )داراي چند مجرا( با سوخت زغال سنگ. میباشد كه.

به نام خدا های دوار در صنعت سیمان مروری کوتاه بر عملکرد کوره چکیده .

تولید سیمان فرایندی با مصرف انرژی بالاست و کوره دوار مهمترین بخش فرایند می باشد. . تولید سیمان، مقدار انرژی حرارتی و برق) و مواد خام زیادی را مصرف می کند.

انرژی حرارتی کوره های دوار,

صفحه نخست | آدریان فلزات شریف - Adrian

همچنین طراحی و اجرای انواع کوره های تونلی و دوار تولید آهن اسفنجی، انواع کوره های ذوب . مدل های آبیاری نوین با تلفیق پساب های صنعتی و انرژی حرارتی مازاد بر نیاز.

آشنایی با کوره ها و انواع آنها- Furnace - پایگاه جامع آموزشی نفت و گاز

13 مه 2017 . صنایع شیمیایی مانند نفت، گاز و پتروشیمی شامل مجموعه فرایند های متنوعی . کوره ها در اصل نوعی مبدل حرارتی هستند که انرژی گرمایی حاصل از.

سیستم های نسوز – aderan

سیستم های نسوز (شامل انواع آجرها، ملات ها و سیمان ها، جرم های ریختنی و قطعات با شکل . به تحمل حرارت های بالا و تنش های ناشی از آن باشند، بلکه بايد به استفاده بهینه از انرژی . محافظت تجهیزات مورد استفاده در این صنایع در برابر دمای شدید تنش های حرارتی . شیمیایی، کاغذ سازی، کود سازی و کوره های گوگرد مورد استفاده قرار می گیرد.

ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در اﻧﻮاع ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻌﻴﺎ

ﻫﺎي ﻓﺮآﻳﻨﺪ. ﺳﺎل اﺟﺮا. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺼﺮف وﻳﮋه. اﻧﺮژي. ﺣﺮارﺗﻲ. (. ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم. ﺷﻴﺸﻪ ﻣﺬاب. ) . ﻛﻮره. ﻫﺎي اﻓﻘﻲ دوار. 1386-88. 5.53. 6.27. ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد آﻫﻚ ﺳﻨﺘﻲ. 1387-89. (1)140. (2)140.

پرسش و پاسخ - IRANIAN CEMENT INDUSTRY-اولین پورتال صنعت .

پاسخ: از مهمترین عوامل تشکیل گلوله در کوره های سیمان افزایش میزان AL2O3 و یا .. کربن در احتراق کامل به گاز دی اکسید کربن تبدیل شده و انرژی حرارتی سوخت و .. پاسخ: در ارزیابی حداکثر ظرفیت کورههای دوار سیمان معمولا دو ظرفیت ویژه زیر به.

انرژی حرارتی کوره های دوار,

ﮐﻮره ﻫﺎي ذوب

ﮐﻨﺘﺮل. ﺗﺮﮐﯿﺐ. ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ. ﻣﺬاب. ﻣﻌﺎﯾﺐ. ←. راﻧﺪﻣﺎن. ﺣﺮارﺗﯽ. ﮐﻢ. ﻣﺜﺎل. : ﮐﻮره. ﻫﺎي. اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ. و. اﻟﻘﺎﯾﯽ. ﻓﺼﻞ. دوم . )3. اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ. ﻣﺰاﯾﺎ. ﻣﻌﺎﯾﺐ. )1. اﻣﮑﺎن. ﮐﻨﺘﺮل. اﺗﻤﺴﻔﺮ. ﮐﻮره. )1. ﻫﺰﯾﻨﻪ. زﯾﺎد. ﺗﻮﻟﯿﺪ. اﻧﺮژي. )2. اﻣﮑﺎن .. ﻫﺎي. ذوب. ←. ﮐﻮره. ﺗﺸﻌﺸﻌﯽ. (. Reverberatory Funace. ) ←. اﻧﻮاع. ﮐﻮره. ﺗﺸﻌﺸﻌﯽ دوار.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ا ﺳﭙﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزي - انجمن احتراق ایران

ﺻﺮﻓﻪ. ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ. آﯾﺪ . واژه. ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : ﮐﻮره دوار ﺳﯿﻤﺎن. -. ﻣﺪل. ا ﺳﭙﻨﮓ. -. ﺳﯿﺴﺘﻢ زﻧﺠﯿﺮي. -. ﻣﺪل ﺗﺠﺮﺑﯽ ... ﮔﺮﻣﺎي وﯾﮋه، ﮔﺮﻣﺎي ﻧﻬﺎن و اﻧﺮژي ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﻮاد. ﻣﺴﺘﻘﻞ از دﻣﺎ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ در.

بهینه سازی مصرف انرژی در کوره دوار کارخانه سیمان یاسوج با استفاده از ر

نشریه تبدیل انرژی ). JEED. (. 53 . کوره ها. ی. دوار آن ها از پرمصرف. یتر. ن. صنا. عی. در بحث انرژ. ی. یم. باشند. براساس ... ترتیب. اکسرژی های ورودی و اکسرژی های خروجی هستند. 3 . آنالیزها از. کارخانه سیمان یاسوج، ظرفیت حرارتی اجزاء از هندبوک پری.

اصل مقاله - فصلنامه علمی ترویجی فرآیند نو

11 سپتامبر 2015 . دوار. از ﺳﻮﺧﺖ. ﻫﺎي ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ،. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژي و. ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي. اﯾﻦ ﻧﻮع. ﮐﻮره . ﻪ ﺑﺎ ﮐﻮره. ﻫﺎي دوار ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و ﻣﻨﺒﻊ ﺣﺮارﺗﯽ. (. ﻣﺸﻌﻞ. ) آن از ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ.

راهکارهای کاهش هزینه کارکرد کوره دوار ذوب چدن با استفاده از شبیه ساز

بخش عمده انرژی حرارتی حاصل از احتراق سوخت، توسط گازهای گرم خروجی از کوره و نیز از . واژه های کلیدی: کوره دوار ذوب چدن، کاهش هزینه تولید، انتقال حرارت، تحلیل.

ﻛﻮﺭﻩ ﺩﻭﺍﺭ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻛﻮﺗﻴﻨﮓ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ - ResearchGate

ﻛﻮﺭﻩ. ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺍﺭ. ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ. ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﺠﺮﻱ ﻭ ﺷﺮﮐﺖ . ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ. ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻧﺴﻮﺯ ﻭ ﺿﺮﺍﻳﺐ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻓﻠﺰﻱ، ﺁﺟـﺮ. ۳۲۱ . ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﭘﺎﻳﺎ ﺑﻮﺩﻥ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻛﻮﺭﻩ، ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﻣﻮﺍﺯﻧﻪ ﺟﺮﻡ ﻭ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻛﻮﺭﻩ ﺑﻄﻮﺭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺣﻞ ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ.

تحلیل ترمودینامیکی کوره دوار ذوب چدن به منظور بهبود . - سیویلیکا

ﺍﺗﻼﻑ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺣﺮﺍﺭﺗﯽ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻭﻝ ﺗﺮﻣﻮﺩﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﻣﺎﯼ ﺷﻌﻠﻪ ﻭ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﻬﻢ ﻫﺮﯾﮏ ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﺎﺩﻟﻪ ﻣﻮﺍﺯﻧﻪ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﮐﻮﺭﻩ ﺩﻭﺍﺭ ﺫﻭﺏ ﭼﺪﻥ. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ.

مقاله مشعل و سیستم گازسوز کوره های دوارذوب چدن - سیویلیکا

درحال حاضرکوره های دوارذوب چدن درایران ازسوخت مایع گازوئیل یامازوت به عنوان سوخت مصرفی استفادهمینمایند . کوره دوار، ذوب چدن، مشعل، مصرف سوخت، انرژی حرارتی.

شبیه سازی عددی پیش گرمکن بازیاب دوار هوا . - مهندسی مکانیک مدرس

2 مارس 2018 . انرژی. در. نیروگاه. های بخار می. باشد. در. تحقیق. حاضر. به. مطالعه. پیش. گرمکن. هوا .. نیروگاهی جهت بهبود در راندمان کوره، مبدل حرارتی به نام پیش.

به نام خدا های دوار در صنعت سیمان مروری کوتاه بر عملکرد کوره چکیده .

تولید سیمان فرایندی با مصرف انرژی بالاست و کوره دوار مهمترین بخش فرایند می باشد. . تولید سیمان، مقدار انرژی حرارتی و برق) و مواد خام زیادی را مصرف می کند.

انواع کوره ها - فولاد مهر

كوره هاي دوّار از نوع غير مداوم بوده كه مذاب گيري در آنها با شارژ سرد آغاز مي شود ، همچنين ميتوان براي . -در كوره هاي القايي انرژي الكتريكي ، از طريق القاي مقناطيسي در شارژفلزي ،به حرارت تبديل مي شود . . این عمل باعث میشود راندمان حرارتی کوره بالا رود.

تاريخچه سيمان شرق - سیمان شرق

زنده ياد مهندس زاهدي كه توانمندي و قدرت خلاقه خويش را در زمينه هاي گوناگون با موفقيت . و بهره برداري از كوره هاي عمودي با استفاده از انرژي حرارتي كك كه تكنولوژي روز آن زمان . كردن لزوم گسترش مجموعه و دستيابي به بازارهاي جديد احداث اولين كوره دوار را با.