All words - BestDic

data processing curriculum, کامپيوتر : دوره تحصيلات پردازش داده ... dead mines, مينهاى خنثى شدهعلوم نظامى : مينهاى بى اثر و از کار افتاده .. debriefing, پسش اطلاعات کسب شده بوسيله کشتى يا هواپيماعلوم نظامى : توجيه و .. drilling pattern, طرح مته کارىعلوم مهندسى : نمونه مته کارى الگوى مته کارى .. Drive Pulse, تپش‌ تحريك‌.

تحقیق اصول كلي رادار و عملكرد آن - فایل مارکت

با استفاده از موج CW مدوله نشده نمي توان فاصله را تعيين كرد و براي اين كار بايد . عملكرد يك رادار پالس نمونه را ميتوان با شماي بلوكي شكل (۲-۱) تشريح نمود . تقويب كننده IF فوق بايد نظير يك فيلتر تطبيق شده طرح گردد به عبارت ديگر تابع .. مدل مسئولیت اجتماعی کارول, مدل های مختلف انعطاف پذیری, مدل و پردازش چندباندی.

نوروفیدبک - ساها

برای بهینه سازی زندگی به كار گیرد، ساها متولد می شود. ساها در دانشگاه . كسب رضايت مندی شغلی شده است(، راه اندازی پورتال ساها. برای برقراری و . طرح ساها نمونه ای از زيرساخت های كیفی در دانشگاه آزاد اسالمی ... ماشین تراش. تعداد در ... آمريكا. 1. Xenon discharge lamp. equivalent to 20 kW for 8 µs duration. Pulse .. می توان پردازش.

کسب و کارهای کوچک | طرح و پردازش غدیر

کسب و کارهای کوچک. معمولا در بنگاه های اقتصادی کوچک و یا شرکت هایی با تعداد پرسنل نه چندان زیاد، با وجود وقت گیر بودن و وجود اشکالات در محاسبه کارکرد پرسنل،.

شاقول | گنجینه استاندارد های تجهیزات و فرآورده های نفتی سازمان ملی .

پسماند -نمونه برداری -چارچوب آماده سازی و کاربرد یک طرح نمونه برداری ... (RTLS) روشهای آزمون -قسمت 62-واسط هوایی فراپهن باند (UWB) با فرکانس تکرار پالس نرخ بالا .. جنبه های پردازش گفتار ، انتقال و کیفیت گفتار (STQ) جنبه های Q0S برای خدمات ... امنیت اجتماعی -سیستم های مدیریت تداوم کسب و کار -رهنمودهایی برای تجزیه و.

Report 87

4 فوریه 2010 . 17. ﺟﺪول. 5-1-. ﻃﺮح ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ .. ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﻋﺪد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ دﺳﺘﮕﺎه. ﻣﺘﺎدون. ﺿﺎ ﻧﻔﻴﺴﻲ .. ﺑﺮداري ﺣﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮدازش آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد .. properties in Pulse -plasm a- ... 8. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎ روش. ﺗﺮاش ﭘﺮﺗﻮ. از ﺗﻚ ﺑﻠﻮرX. Prof. .. ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻫﺪاف و رﺳﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻓﻨﺎوري در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ.

Smart Grid - نشریه عصر برق

از نمونه های آن می توان به شکست انحصار شرکت های بزرگ .. در ش کل های دیگر می رود تا این طرح مترقی و کارساز در این کشور. با غروبی غم انگیز .. بر اساس نوع کسب و کار و نیازمندی های سرویس الیه کاربرد تعیین. می شون د و از ... تراش ه است. .. ش ده و پالس هاي جریاني ایجاد مي کنن د که مي تواند ولتاژ گره ها را. دچ ار.

دستگاه تست کشش - ساها

كسب رضايت مندی شغلی شده است(، راه اندازی پورتال ساها . كار با دستگاه ها برای استادان و كارشناسان آزمايشگاه، تدوين .. ماشین تراش CNC .. نمونه بردار خودكار، آشكارساز FID، ... پردازش داده های مربوط .. Ultrasonic Pulse Velocity Tester Pundit. Lab.

ﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﻨﮓ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ - دانشگاه صنعتی شاهرود

10 مه 2016 . اي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و از اﯾﻦ رو ﻃﺮح ﺗﻬﯿﻪ ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎي ﻓﻨـﯽ ﺻـﻨﻌﺖ آب ﮐﺸـﻮر وزارت ﻧﯿـﺮو ﺑـﺎ .. ﺷﻤﺎره ﮐﺎر: ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﯿﺮي: ﻧﺎم ﭘﺮوژه: ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ: ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ: ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮﻧﻪ: ردﯾﻒ .. ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺮاش ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﺷﻨﺪ. . ﻣﻮﻟﺪ ﻋﻼﯾﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﺗﮑﺮار ﭘﺎﻟﺲ ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻼﯾﻢ زﻣﺎﻧﯽ در اﺳﯿﻠﻮﺳﮑﻮپ اﺷﻌﻪ ﮐﺎﺗﺪي .. ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮدازش داده .. ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺘﻔﺎده.

سرفصل - دانشگاه جامع علمی کاربردی

فصل چهارم.... سرفصل دروس و استانداردهای اجرای آموزش در محیط کار . ت - طبقه بندی و پردازش اطلاعات . خ - ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی . طرح و مونتاژ فیبرهای مدار چاپی .. آزمایشگاه تکنیک پالس .. پروژه، ارائه نمونه کار و سایر روشها با ذکر مورد. . آشنایی با ماشینهای تراش- تراشکاری با استفاده از سه نظام ومرغک -.

جک دوستون | پردازش خودرو

عملیات سیکل های مختلف بیشتر موتورهای احتراق داخلی فعلی، دارای یک طرح رایج است . نتیجه ان است که انبساط گاز مستقیما روی پیستون اثر گذاشته (کار انجام می دهد) و .. نمونه ای از ارسال و دریافت اطلاعات در هنگام فشردن دسته راهنما یا دسته برف پاک کن .. برای کسب این امتیاز ایمنی رانندگان باید یاد بگیرند چگونه به درستی از.

دانلود

ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭﺻﺪﺩ ﻛﺴﺐ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ . ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 200ﻫﺰﺍﺭ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻭﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﻛﺎﺭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﺳﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ... ﭘــﺮﺩﺍﺯﺵ، ﺫﺧﻴــﺮﻩ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ)- ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻲ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻰ ﮔــﺮﺩﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘــﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﭘﻴﺎﺩﻩ .. ﺗــﺮﺍﺵ ﻛﺎﺭﻱ ﻳﻜــﻲ ﺍﺯ ﭘﺮﻛﺎﺭﺗﺮﻳــﻦ ﺑﺨﺶ ﻫــﺎﻱ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ.

دانلود - پژوهشکده محیط زیست - Tums

الزامات، دستورالعمل اه و رهنموداهیتخصصی مرکز سالمت محیط و کار .. 14- طرح آنالیز خطر و کنترل نقاط بحرانی )HACCP( برای آرایشگاهها و .. در آرایش گاه و پیرایشگاه از قبیل ریش تراش، قیچی، شانه و سنجاق سر می تواند به طور تصادفی .. ط ور مثال رول هاي بس ته بندي داراي کاغذ نفوذپذیري بخار و پالس تیک نفوذناپذیر.

تراش و فروش انواع پلیمرهای مهندسی - مجله فنی مهندسی ساخت و تولید

*جهت کسب اطلاعات بیشتر به این سایت مراجعه فرمایید:.force برخی از . دستگاه فرز چوب، یک دستگاه منبت کاری با قابلیت کار در سه بعد و بیشتر می باشد. . پنل تابلوها - امکان منحصر بفرد بودن کنترل سرعت توسط پالس بجای ورودی های آنالوگ و تابع . با هر نوع تلرانس ابعادی وهندسی با هر تعداد تولید نمونه وانبوه.

معدن کارخانه فرآوری، کارخانه تولید شن و ماسه.

این ابزار به طور کلی از کنترل اندازه در پردازش دانه است. ماشین لباسشویی یک نوع از تجهیزات تمیز کردن سطح پیشرفته بین المللی شن و ماسه و سرباره پلت است، آن.

ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻃﺮح ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي درﻣﺎﻧﯽ و رﺳﺘﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ارد - بیمارستان کودکان مفید

ﮐﺎر. ﺷﻨﺎس رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،. ﮐﺎردان رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،. ﮐﺎرﺷﻨﺎس رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ،. ﮐﺎردان رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ، . ﻧﻤﻮﻧﻪ. وﻇﺎﯾﻒ. و. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ. :ﻫﺎ. -. رﺳﯿﺪﮔﯽ. ﺑﻪ. ﻓﺮم. ﻫﺎي. ﭘﺮﺷﺪه. اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر. ﺣﺼﻮل. اﻃﻤﯿﻨﺎن. از. ﺻﺤﺖ ... ﮐﻤﯿﺘﻪ. اﺟﺮاﯾﯽ. ﻃﺮح. ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي. ﻣﺸﺎﻏﻞ. 2. -. ﻣﻬﺎرت: ﮔﺰارش. ﻧﻮﯾﺴﯽ،. آﺷﻨﺎﯾﯽ. ﺑﺎ. روش. ﻫﺎي. ﮐﺴﺐ .. ﭘﺮدازش. ﻣﺘﻦ،. درﯾﺎﻓﺖ. و. ارﺳﺎل. ﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي. اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ،. دورﻧﮕﺎر .و. -. ﺗﻬﯿﻪ. ﮔﺰارش. ﻫﺎي. ﻣﻮرد.

پالس نمونه طرح تراش و پردازش کسب و کار,

مالك - شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

چه آنکه هم فضای كسب و كار در اثر رويش اميد و تدبير در پی نوشدن بود . بگذارد و وسيله ای شود برای تبادل نظر، پيام رسانی، طرح ايده ها و انديشه ها .. بود؛ برای نمونه ايده برگزاری فصلی همايش نظر خوب و .. مانیتورهای رنگی ساختمان شیشه ای در ذهنشان پردازش می كنند و گويی .. تا عكس هم برای پروفايل فيس بوك و گوگل پالس.

ماهنامه مهندسي مكانيك مدرس، - Magiran

با استفاده از طرح پيشنهادي، مجموع وات-ساعت دريافت شده از خورشيد در طول روز .. ارائه حل تحليلي در فرآيند شكل دهي چرخشي مخروط هاي فلزي به روش هاي كار ايده آل و حد بالايي . رويكرد كنترل فعال ضد اغتشاش براي كنترل ارتعاشات ابزار داخل تراش ... تعيين تجربي طول ترك در يك نمونه محل اتصال پره به ديسك در توربين گاز به كمك.

اعتبارسنجي طرح مشاغل خانگي - موسسه کار و تامین اجتماعی

17 دسامبر 2017 . پشتیبان اعم از حقیقی و حقوقی می باشد، اقدام به تهیه طرح نمونه گیری و انتخاب. 2111 . در واحد مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخالل .. پالس بافی. . تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی .. پردازش و میزب.

سرفصل دروس - دانشكده مهندسي كامپيوتر - دانشگاه اصفهان

ﺮﻡ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰ. ﺳﻲ. ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰ. ۳. ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮ. ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳ. ﺘﺮﺵ ﺗﺼﺎﻋﺪ. ﺯ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﻣﻄ. ﺷﺪﻩ ﺍ ... ﺧﺘﻴﺎﺭ ﮐﺎﺭ. ﺱ. ﻪ. ﻫﺎ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ. ﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ. ﻲ. ﻴﻮﺗﺮ. ﻫﺎ. ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺧﻄﻲ. ﻮﺗﺮ. ١. ﻌﺪ. ﺠﻴﺘﺎﻝ. :۵. ﺩﺭﻭﺱ ﺍﺧ . ٠٩. ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎ. ١٠. ﮔﺮﺍﻓﻴﻚ. ١۰. ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎ. ١۰. ﮔﺮﺍﻓﻴﻚ. ١٠. ﻣﺪﻝ. ﺳﺎﺯ. ١٠. ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ. ١٠. ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ. ١٠ .. ﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﻬﺎﻳﻲ. ﻪ ﺯﺑﺎﻥ. C++. " gram: Late O. 5th Ed., Sam lete Referen .. ﺤﻴﻂ ﮐﺎﺭ ﻭ ﮐﺴﺐ.

آخرین فهرست کالاهای دانش بنیان - شبکه دانش بنیان ایران

تهیه مطالب و پیشنهادهای اولیه برای طرح در هر کارگروه. تخصصی و ... سفارش. کارفرمای. ایردولتی. 82. خدمات. شتاب. ده. ی. کسب. وکار. مشرو به عضو. یت .. نمونه. برداری باال. 00. 03. طراحی و ساخت سامانه. های پردازش سیگنا. 01 .. Mud Pulse Telemetry. 02 .. تراش. سنگ. ها. ی. قیمتی. با. اولویت. دارای. ویژگی. ها. ی. ارتبا. با. ت هینات.

مسؤولیت کیفری در جراحی‌های روباتیک و از راه دور - فصلنامه علمی .

17 ژوئن 2015 . ﻃﺮح ا. ﯾ. ﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎ. ي. اﻓﺘﺮاﻗﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺟﺮاﺣ. ﯽ. ﻫﺎ. ي روﺑﺎﺗﯿﮏ و از راه دور ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻄﺢ دﻧ .. ﻧﻤﻮﻧﻪ از آن. ﻫﺎ اﺷﺎره. ﻣﯽ. ﮐﻨﯿﻢ: ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾ. ﻒ. اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت دورﺑﺮد. (ITU) .. ي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺎم . دورﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ دور ﮐﻨﺪ، دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺎزه اﻧﺠﺎم ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﮐﺎري را ﺑﻪ وي ﻧ . ﺑﺎﻧﺪ، ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت، اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ.

سیستم های اطلاعاتی مدیریت(MIS) / 309042 - ویستا

21 آوريل 2008 . عملکرد پشتیبان عملیات و فرایند های کسب وکار بسیار ضروری است . . پردازش داده ای حسابداری در بیانیه های درآمد ، موجودی ، گزارشات مدیریتی وسایر .. درهر پروپوزال یک طرح ویا راهکار برای برآورده ساختن یک نیاز پیشنهاد می گردد.

سرفصل دروس - دانشكده مهندسي كامپيوتر - دانشگاه اصفهان

ﺮﻡ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰ. ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻛﺎﻣﭙﻴ. ٣. ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮ. ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ. ﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪ. ﺘﺮﺵ ﺗﺼﺎﻋﺪ. ﺯ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﻣﻄ. ﺪﻩ ﺍ ... ﺧﺘﻴﺎﺭ ﮐﺎﺭ. ﺱ. ﺗﺮ. ١. ﺪ. ﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﻼﺩﺭﻧﮓ. :۵. ﺩﺭﻭﺱ ﺍﺧ. ﻧﺎﻡ ﺩﺭﺱ. ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﺪ. ﺩ. ﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ... ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ. ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻣﺎ. ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﭘﻴ. ﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﺮﻡ. ﻪ ﻗﺪﻳﻢ. ﻭﺍﺣﺪ. ﻧﻈﺮ. ٣. ٣. ﺩﺭﻭﺱ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺷ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ... ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﭘﻴﺶ. ﻳﮑﻨﻮﺍﺧﺖ، ﻣﺤﺎﺳ. ﺩﻓﻲ، ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺘﻐ. ﺳﺒﻪ ﺍﺣ. ﺘﻤﺎﻻﺕ. ﺴﺘﮕﻲ، ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ. ﺴﺘﻤﺮ. ﻳﻈﺮ. ﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭ .. ﭘﺎﻟﺲ، ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮ.

پالس نمونه طرح تراش و پردازش کسب و کار,

مالك - شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

چه آنکه هم فضای كسب و كار در اثر رويش اميد و تدبير در پی نوشدن بود . بگذارد و وسيله ای شود برای تبادل نظر، پيام رسانی، طرح ايده ها و انديشه ها .. بود؛ برای نمونه ايده برگزاری فصلی همايش نظر خوب و .. مانیتورهای رنگی ساختمان شیشه ای در ذهنشان پردازش می كنند و گويی .. تا عكس هم برای پروفايل فيس بوك و گوگل پالس.

کسب و کارسنگ های تزئینی - ماهان تیموری

5 نوامبر 2016 . امروز در کلیپ فوت کوزه گری در مورد کسب و کار سنگ های تزیینی صحبت کرده ام و با کمک یکی از دوستانم اطلاعاتی را جمع آوری کرده ایم که میخواهم در.

فارسی - مقالات دانشگاهی - دانشگاه فردوسی مشهد

336 - تجزیه و تحلیل 360 درجه کسب و کار و عناصر آن (چکیده) .. 1005 - بررسی کاربرد پردازش تصویر در ارزیابی ریز ساختار بستنی (چکیده) .. 1076 - بررسی تعامل مراسم آیینی و ساخت شهر مشهد در طرح های توسعه شهری، نمونه موردی .. 1899 - کنترل ارتعاشات ابزار بورینگ داخل تراش با استفاده از عملگر الکترومغناطیسی (چکیده)