Winlib Report Generator - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان

294, براند، رونالد,نویسنده, ۱۳۷۹, جزئیات معماری برای ساختمان های عایق بندی شده .. 354, ترمبلی، جین پل,نویسنده, ۱۳۷۸, ریاضیات گسسته و کاربرد آن در کامپیوتر( .. یحیی, ۱۳۷۵, مبانی کامپیوتر و فلوچارت, الگوریتمهای کامپیوتری,نمودار جریان کار .. ریز برنامهنویسی شده,معماری کامپیوتر,پردازش خط لولهای و برداری,چندپردازندهها.

مدیریت بازرگانی

اسناد و مدارک لازم جهت آگاهي شرکت کنندگان در فراخوان از جزئيات موضوع فراخوان .. مورد نياز را تهيه و به اداره بانک و بيمه ارسال و واحد متقاضي را در جريان امر قراردهد. .. اين ستون يک رقمي بوده و مشخص کننده روند مصرف کالا در انبار ميباشد و فقط نمودار .. انبار براساس ميانگين ارزش موجود توسط سيستم محاسبه و مورد پردازش قرارخواهد.

پردازش جین نمودار جریان جزئیات,

فصل‌نامه سوم (پاییز) ۱۳۹۵ - سازمان بنادر و دریانوردی

7 سپتامبر 2015 . متغیرهاي کالن و جريان عملیاتي بندر، در سطح کالن و در. سطح بنادر. ،. جهت .. تأثیتأث. یر. هر یک از ارکان و عوامل پروژه، در هز. ینهی. اها. ست . نمودار. 1). (:. میزان. تأث ... شدن را نیز دارد، ولی به علت حجیم شدن جدول، از ارائه جزئیات. خودداری شده است. .. آوری و پردازش. اطالعات را بر .. میالدی توسط جین جاکوب. 2. در. برنامه.

پردازش جین نمودار جریان جزئیات,

صاحب امتیاز: انجمن علمی معماری دانشجویی معماری مدیر مسؤول و سردبیر .

فهرست. 6. 08سیده رویا جزدره نگاهی به ساختمان های پوشالی فرآیندی نوین در پردازش تکنولوژی های ساخت سنتی مق .. شهرســازی تــا معمــاری و جزئیــات فنــی مــد نظــر.

دانلود نسخه کم حجم - دیجیاتو

برانگیزتر باشند، در حالی که وقتی وارد جزئیات. می شویم می .. توان گفت توســعه تکنولوژی در سونی جریان. دارد. . بــا توجه به نمودار فوق، موسســه یاد شــده .. تیشرت مشکی و همچنین شلوار جین در مراسم .. ابری هوشمند و پردازش کامپیوتری شخصی.

مدیریت طرح جویشـــگر بومی - پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

کاربران زیاد، امکان پردازش و نمایش تبلیغات هوشمند و جذب کسب و. کارهای کوچك، .. مدل کسب وکار، مدلی است که جزئیات اصلی کسب و کار پیشنهادی را. مشخص می کند. . مدل ها و جریان های درآمدی خالقانه و نوینی داشته باشد، تاکنون بیشتر. درآمد به دست آمده .. شکل 1: نمودار درآمد Baidu. جدول 1: درآمد .. ( را داراjaneدو دیکودر معروف موزز و جین ).

Winlib Report Generator - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان

294, براند، رونالد,نویسنده, ۱۳۷۹, جزئیات معماری برای ساختمان های عایق بندی شده .. 354, ترمبلی، جین پل,نویسنده, ۱۳۷۸, ریاضیات گسسته و کاربرد آن در کامپیوتر( .. یحیی, ۱۳۷۵, مبانی کامپیوتر و فلوچارت, الگوریتمهای کامپیوتری,نمودار جریان کار .. ریز برنامهنویسی شده,معماری کامپیوتر,پردازش خط لولهای و برداری,چندپردازندهها.

دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ و روش ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ و ﮐﺎرﺑﺮدي در آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮي - دانشگاه پیام نور

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه. ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ در ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻋﻬﺪه .. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻫﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﯾﮏ ﻣﺤﺮك ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ، از ﻟﺤﺎظ ذﻫﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن را ﭘﺮدازش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻟﺬا اﺣﺘﻤﺎل. اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ آن را . ﺷﮑﻞ و ﻧﻤﻮدار ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﯾﺎد آوري ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻤﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. راه ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل.

پردازش جین نمودار جریان جزئیات,

اصل مقاله (16892 K) - کاوشهای مدیریت بازرگانی - دانشگاه یزد

17 مارس 2007 . ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺟﻮاب. ﻫﺎي. ﻣﺘﻨﻮع . ﺣﻴﺎت در ﻣﺤﻴﻂ .. Hsu., Li-Tzang (Jane)., SooCheong, Jane (Shaw n). (2007). ... در زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺧﺮوﺟﻲ ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن و ﻛﻴﻔﻴﺖ. ﻣﻮاد. ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ .. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ، ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﻴﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ارﺗﻘﺎي ﭘﺮدازش داﻧﺶ در ﻳﻚ. ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ .. ﻧﻤﻮدار ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ داﻣﻨﻪ ﺳﻨﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ.

اصل مقاله

16 مارس 2014 . ﭘﺮدازش داده. ﻫﺎ. روي ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﻣﺪل. ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ. ﻪﺑ. وﺳﯿﻠﻪ. ﺗﺒﺪﯾﻞ. ﻣﻮﺟﮏ. ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ. ﻣﻮردﺗﺤﻘ. ﻖﯿ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓ .ﺖ. ﺑﺪﯾﻦ .. دﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎن و ﻏﻠﻈﺖ . ﺟﯿﻦ ﻟﯿﻮ و ﻫﻤﮑﺎران. )2013( ... ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ از ﺟﻤﻠﻪ. اﻏﺘﺸﺎش. ،ﻫﺴﺖ. ﺟﺰﺋﯿﺎت. 20. ﻧﺎم دارد. ﺑﺨﺶ ﺣﺎﺻﻞ ... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ، ﻧﻤﻮدار ﻣﺪل.

اصل مقاله

16 مارس 2014 . ﭘﺮدازش داده. ﻫﺎ. روي ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﻣﺪل. ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ. ﻪﺑ. وﺳﯿﻠﻪ. ﺗﺒﺪﯾﻞ. ﻣﻮﺟﮏ. ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ. ﻣﻮردﺗﺤﻘ. ﻖﯿ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓ .ﺖ. ﺑﺪﯾﻦ .. دﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎن و ﻏﻠﻈﺖ . ﺟﯿﻦ ﻟﯿﻮ و ﻫﻤﮑﺎران. )2013( ... ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ از ﺟﻤﻠﻪ. اﻏﺘﺸﺎش. ،ﻫﺴﺖ. ﺟﺰﺋﯿﺎت. 20. ﻧﺎم دارد. ﺑﺨﺶ ﺣﺎﺻﻞ ... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ، ﻧﻤﻮدار ﻣﺪل.

ارزیابی و تحلیل اثرات برون سپاری نظام سالمت بر . - سازمان بیمه سلامت

1 فوریه 2018 . فهرست. نمودار ها. عنوان. صفحه. نمودار. -2. -1. چرخه. یح. ات. برون. سپار. )ی .. این تفﺎوت در اهداف،چﻨﺎﻧچه در ﺟریﺎن مراﺣﻞ ﻋقد ﻗرارداد و مذاﮐرات چرﺧه ... به ﺟزئﯿﺎت هر پﯿﺸﻨهﺎد ﻧﯿز تﻮﺟه ﻧمﻮد و آن را از بعد تﮑﺎمﻞ،وضﻮح،ﺟزئﯿﺎت و اﻧسﺠﺎم ارزیﺎبی ﮐرد. ... پردازش،تحليل و بازنگري عوامل .. تحقﯿقی تﻮﺳط ﻧرﺟس بﻮبﮑري و ﺟﯿن ﮐالود ﮐﺎﺳﺖ بﺎ ﻋﻨﻮان.

نشریه ي فني تخصصي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان . - دانش نما

8 مه 2015 . .1384 تهران؛ سيما؛. ی فصلنامه قاسميان؛ مسعود ی ترجمه آن«؛ کارکردهاي و راه -4جيکوبز، جين؛ »پياده ... باید در جریان طراحی مورد توجه قرار گیرد و انعکاس ... ترکیبها و جزئیات پرداخته شد، چراکه زمینهی الزم .. مدل از پردازش اطالعات متعدد آزمایشگاهی بر روی ... نمودار شتاب ساختگي براساس استانداردها در نظر گرفته.

Full page fax print

29 جولای 2012 . ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩ، ﺍﮔﺮ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻓﺘﺎﺩ،. ﺍﮔﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ .. ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ(. ). ١. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﺠﻠﻪ. SI. ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﻧﻴﺰ ﮐﻪ ﺩﺭ. 2 Essential Science Indicators .. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺩﻭﻣﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺗﺒﻪ . ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ. ﻫﺎ ﺑﻪ. ﻃﻮﻝ ﺍﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ﻭ. ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﻭﻣﻴﻦ ﺭﺗﺒﻪ. ﺑﻨ. ﺪﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ. ﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ .. ﺳﻮﻧﮕﻮ ﺟﻴﻦ،. ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ﺩﺭ. ﺳﺎﻥ. ﺩﻳﮕﻮ ﻛـﻪ ﻳـﻚ ﻣﺤﻘـﻖ ﻣﺸـﻬﻮﺭ. ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ.

software engineering 2.docx

در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﻧﺘﺰاع آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ، و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ، ﮐﺎﻧﻮن ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ . اﻫﺪاف ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﯿﻦ ﮐﯿﺴﺮ در ﺳﺘﻮن ﻧﻈﻢ ﺧﻮد اﻫﺪاﻓﯽ را ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ وب ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .. ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮ،اداره وﻇﺎﯾﻒ ﭘﺮدازش دروﻧﯽ،ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار ﻣﺆﺛﺮ اراﺋﻪ ﻣﺤﺘﻮا ﻣﯽ ﭘﺮدازد . ﻣﯽ ﺗﻮان ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻓﻘﯽ از ﻣﯿﺎن ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮدي ﺳﺎﺧﺘﺎر را اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

ماهنامه فناوری نانو - شماره ۱۸۴ - ستاد توسعه فناوری نانو

نتيجه، افزايش سرعت انتقال جرم، چگالی جريان. و نسبت . يک مرحله پس پردازش برای جايگزينی ليتوگرافی .. جزييات Fe3O4 با کمک خاصيت مغناطيســي .. را در قالب جدول و نمودار نشان داديم.« .. جين وو چئون از دانشــگاه يونسئی، در سئول،.

اصل مقاله (16892 K) - کاوشهای مدیریت بازرگانی - دانشگاه یزد

17 مارس 2007 . ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺟﻮاب. ﻫﺎي. ﻣﺘﻨﻮع . ﺣﻴﺎت در ﻣﺤﻴﻂ .. Hsu., Li-Tzang (Jane)., SooCheong, Jane (Shaw n). (2007). ... در زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺧﺮوﺟﻲ ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن و ﻛﻴﻔﻴﺖ. ﻣﻮاد. ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ .. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ، ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﻴﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ارﺗﻘﺎي ﭘﺮدازش داﻧﺶ در ﻳﻚ. ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ .. ﻧﻤﻮدار ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ داﻣﻨﻪ ﺳﻨﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ.

عنوان مستند: نویسی امن برنامه مرکز ماهر 1396 تابستان

پردازش. آنها . مدلسازی. تهدید. یکی. دیگر. از. فعالیت. های. امنیتی. حیاتی. است. که. باید. در .. جزییات. باشد . برای. مثال. امنیت. یک. برنامه. کاربردی. نباید. فقط. مبتنی. بر. این .. یم. گردد. نمودار زیر این روند را .. اگر کاراکترهایی نظیر فاصله و عاللم نگارشی در یک جریان. HTTP .. <allow users="John, Kim, contosoJane"/>.

دفتر نهم:جستارهایی پیرامون پوپولیسم - خرمگس

هیچ جریان سیاسی در هیچ کجای دنیا خود را پوپولیست نمی نامد .. چگونه می توان برای پوپولیسم در سراسر دنیا یک ویژه گی عام و نمودار کلی در نظر گرفت؟ پروفسور.

نشریه ي فني تخصصي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان . - دانش نما

8 مه 2015 . .1384 تهران؛ سيما؛. ی فصلنامه قاسميان؛ مسعود ی ترجمه آن«؛ کارکردهاي و راه -4جيکوبز، جين؛ »پياده ... باید در جریان طراحی مورد توجه قرار گیرد و انعکاس ... ترکیبها و جزئیات پرداخته شد، چراکه زمینهی الزم .. مدل از پردازش اطالعات متعدد آزمایشگاهی بر روی ... نمودار شتاب ساختگي براساس استانداردها در نظر گرفته.

توسعه یادگیری در های آموزشگاهی کتابخانه نقش - ResearchGate

نمودار و . استفاده کرده باشد . -. کاغذ و صحافی. کتاب. ها. محکم. باشد تا هر چه بیشتر در .. منابع، بودجه، نیروی انسانی، فضا و تجهیزات مطرح شده و جزئیات مرب .. جین. گاردنر. کانر. در کتاب راهنمای. خدمات. کتابخانه به. کودکان. خود یادآوری. می ... در جریان قحطی و بیماری و جنگ های محلی ، پس از فوت پدر و مادر .. با یک برنامه پردازش.

چالش هاي موجود بر سر راه توسعه فناوري گیاهان دارویي و داروهاي گیاهي

سرعت بخشیدن به جریان تبدیل علم به ثروت با تجاری سازی •. فناوری ها در .. و اندام هاي گیاهي و جزییات ظاهري گیاه با اشیای شناخته شده مقایسه گردیده است مثا .. در گیاه جین سنگ، بیوسنتز تریترپن ها و 15اسکوآلین سنتتاز .. ثبت می گردد و بعد از آن با عمل پردازش بر روی 13داده .. )نمودار آبی رنگ( و هموروئید )نمودار قرمز رنگ(.

فضای مجازی - دانشگاه شهید بهشتی

Surrey دكتراي پردازش تصوير را از دانشگاه. انگلستان ... جین- سباستین کورون نویسنده: دکتر فرخ ... از جریان اصلی در رمزنگاری پیش رفته اس ت،. اما امنیت ... ظهور با جزئیات مطرح می کند. .. حوزه فیلم مورد تحلیل قرار گرفته اند که نمودار.

پردازش جین نمودار جریان جزئیات,

ﻫﺎي ﺑﺼﺮي در ﮐﺮﯾﺪورﻫﺎي دﯾﺪ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ارزش ارﺗﻘﺎء زﻧﺠﺎن : ﻣﯿ - مجله آمایش .

9 ژوئن 2015 . اﻧﺪ: ﺟﯿﻦ ﺟﯿﮑـﻮﺑﺰ . داده ﮐﻪ در آن ﺟﺰﺋﯿﺎت ادراك. ﺑﻪ . ﺟﺮﯾـﺎن ﺑﺼـﺮي ... ﻧﻤﻮدار. 1. : ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻤﯽ ﮐﺮﯾﺪورﻫﺎي دﯾﺪ ﺷﻬﺮي. ❖ . در ﻓﺮاﯾﻨــﺪ ادارك ﭘــﺮدازش.

پردازش جین نمودار جریان جزئیات,

تیوال نمایش اسب

. موجب شده است که حرکت آرش دادگر در آثار اخیرش در نمودار نوسانات، شدیدتر و شدیدتر شود. . هملت با شلوارک جین و شیطنت‌های روی صحنه‌اش که مدام با کاغذها ور می‌رود و .. از حواسش کار می کند چطور انتظار دارید حس برترش به کار بیفتد و پردازش کند؟ ... هست خودت رو داخلِ میدانِ داستان میبینی کمک زیادی به درک جزییات نمایش میکنه.

پردازش جین نمودار جریان جزئیات,

گزارش عملکرد اجرای برنامه پیشرفت فناوری نانو - ستاد توسعه فناوری .

همچنین در جریان برگزاری جشــنواره نانو در مهر ماه نیز نمایندگانی از کشــورهای ونزوئال، . جزئیات و آیین نامه های این برنامه ها در سایت ستاد توسعه فناوری نانو قابل دستیابی است. عملکرد . نمودار 4- تعداد داوطلبان آزمون های توانمندی تدریس فناوری نانو و تعداد گواهی های صادر شده )139۰-1394) .. Roll To Roll دستگاه پردازش پالسمایی خالء.

پردازش جین نمودار جریان جزئیات,

توسعه یادگیری در های آموزشگاهی کتابخانه نقش - ResearchGate

نمودار و . استفاده کرده باشد . -. کاغذ و صحافی. کتاب. ها. محکم. باشد تا هر چه بیشتر در .. منابع، بودجه، نیروی انسانی، فضا و تجهیزات مطرح شده و جزئیات مرب .. جین. گاردنر. کانر. در کتاب راهنمای. خدمات. کتابخانه به. کودکان. خود یادآوری. می ... در جریان قحطی و بیماری و جنگ های محلی ، پس از فوت پدر و مادر .. با یک برنامه پردازش.

software engineering 2.docx

در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﻧﺘﺰاع آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ، و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ، ﮐﺎﻧﻮن ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ . اﻫﺪاف ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﯿﻦ ﮐﯿﺴﺮ در ﺳﺘﻮن ﻧﻈﻢ ﺧﻮد اﻫﺪاﻓﯽ را ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ وب ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .. ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮ،اداره وﻇﺎﯾﻒ ﭘﺮدازش دروﻧﯽ،ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار ﻣﺆﺛﺮ اراﺋﻪ ﻣﺤﺘﻮا ﻣﯽ ﭘﺮدازد . ﻣﯽ ﺗﻮان ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻓﻘﯽ از ﻣﯿﺎن ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮدي ﺳﺎﺧﺘﺎر را اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد.