دستنامه كلزا.docx

18 ژانويه 2017 . ﻣﻘﺪﻣﻪ. : از ﺷﺮوع ﺗﻮﺳ. ﻌﻪ ﮐﺸﺖ ﮐﻠﺰا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬـﻢ. ﺗـﺮﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫـ. ﺎن روﻏﻨـﯽ ﮐﺸـﻮر، ﺑـﯿﺶ از دو دﻫـﻪ. ﻣﯽ. ﮔﺬرد . زراﻋﺖ ﮐﻠﺰا در ﻃﯽ ﺳـﺎل. ﻫـﺎي ﻧﺨﺴـﺖ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﮐﻤﺒـﻮد اﻃﻼﻋـﺎت و ﺗﺠﺮﺑـﻪ.

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﻪ ﻫﺎي روﻏﻨﯽ - سازمان جهاد کشاورزی .

10 مه 2017 . ﮔﯿﺎﻫﯽ. از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔ. ﯽ. ﯿﻧﻈ. ﺮ. ﮐﻠﺰا،. ﺳﻮﯾﺎ. ،. آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان، ﭘﻨﺒـﻪ داﻧـﻪ، ﻧﺨـﻞ. روﻏﻨﯽ و ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ .آﯾﺪ .. ﻣﺮاﮐﺶ، ﮐﻨﯿﺎ، ﻣﺎﻻوي، ﺑﻮﻟﯿﻮي، ﺷﯿﻠﯽ، ﯾﻮﻧﺎن، ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﮐﺎﻫﺶ.

بررسی تنوع و ارزیابی روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد کلزا به .

20 سپتامبر 2011 . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨﻮﻉ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻭ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺩﺍﻧﻪ ﮐﻠﺰﺍ، ﺭﻭﻱ. ۳۶. ﮊﻧﻮﺗﻴﭗ ﮐﻠﺰﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮﺡ ﻻﺗﻴﺲ . ﻛﻠﺰﺍ. (. Brassica napus L. ﺑﻪ). ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﮔﻴﺎﻩ ﺭﻭﻏﻨـﻲ ﻭ ﺟﺎﻳﮕـﺎﻩ. ﺑﺎﻻﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺍﻧـ. ﻪ. ﻫـﺎﻱ ﺭﻭﻏﻨـﻲ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴـﺖ ﺑـﻪ .. ﮊﻧﻮﺗﻴــﭗ ﮐﻠــﺰﺍ ﺩﺭ ﮐﻨﻴــﺎ. ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨــﺪ ﮐــﻪ ﺭﻭﺵ ﺗﺠﺰﻳــﻪ.

باشگاه کشاورزی فراسرزمینی (کشت برون مرزی) » کنیا

کنیا – خبرخبر . کشاورزی در بزریل خریدری می‌کند · یک مقام مسئول مرکز ملی گیاهان داروئی به ایانا اعلام کرد: یارانه ۵۰۰ یورویی برای هر هکتار کشت گیاهان داروئی در.

دستنامه كلزا.docx

18 ژانويه 2017 . ﻣﻘﺪﻣﻪ. : از ﺷﺮوع ﺗﻮﺳ. ﻌﻪ ﮐﺸﺖ ﮐﻠﺰا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬـﻢ. ﺗـﺮﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫـ. ﺎن روﻏﻨـﯽ ﮐﺸـﻮر، ﺑـﯿﺶ از دو دﻫـﻪ. ﻣﯽ. ﮔﺬرد . زراﻋﺖ ﮐﻠﺰا در ﻃﯽ ﺳـﺎل. ﻫـﺎي ﻧﺨﺴـﺖ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﮐﻤﺒـﻮد اﻃﻼﻋـﺎت و ﺗﺠﺮﺑـﻪ.

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﻪ ﻫﺎي روﻏﻨﯽ - سازمان جهاد کشاورزی .

10 مه 2017 . ﮔﯿﺎﻫﯽ. از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔ. ﯽ. ﯿﻧﻈ. ﺮ. ﮐﻠﺰا،. ﺳﻮﯾﺎ. ،. آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان، ﭘﻨﺒـﻪ داﻧـﻪ، ﻧﺨـﻞ. روﻏﻨﯽ و ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ .آﯾﺪ .. ﻣﺮاﮐﺶ، ﮐﻨﯿﺎ، ﻣﺎﻻوي، ﺑﻮﻟﯿﻮي، ﺷﯿﻠﯽ، ﯾﻮﻧﺎن، ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﮐﺎﻫﺶ.

Brassica napus L. Triticum aestivum L. ( ﺑﺮ ) و ﻛﻠﺰا ( ) ﻛﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﻨﺪم .

28 ژوئن 2011 . ﺎي ﻛﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط در ﻛﻨﻴﺎ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻛﺸـﺖ. ﻣﺨﻠﻮط در ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒ ﺟﺎدو . ردﻳﻒ ﻛﻠﺰا. )) 4:4(. و ﻛﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ. دو ﮔﻴﺎه. ﺑﻮد . ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﺎﺷﺖ ﮔﻨﺪم و ﻛﻠﺰا در ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﺑ. ﻪ. ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن و در.

ﮐﻠﺰا و ﺧﺮدل در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻢ آﺑﯿﺎري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﺮاي ﺗﺤﻠ - پژوهش آب در کشاورزی

ﻣﺪ دو ﮔﯿﺎه ﮐﻠﺰا و ﺧﺮدل ﻫﻨﺪي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺖ . ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺎﻣﻞ درﺟﻪ دوم، ﺗﺮاﻧﺴﻠﻮگ. ، ﻟﺌﻮﻧﺘﯿﻒ. و ﮐﺎب داﮔﻼس ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. آزﻣﻮن ﻫﺎ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻨﺠﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮم.

ﻫﺎي ﮐﻠﺰا ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﻪ وﯾﺮوس ﻣﻮزاﯾﯿﮏ ﺷﻠﻐﻢ واﮐﻨﺶ ارﻗﺎم ﺗﺠﺎر

17 آگوست 2015 . ﺗﮑﺮار ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر واﺣﺪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮاي ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺷﺎﻫﺪ و آﻟﻮده اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . آﻟﻮدﮔﯽ وﯾﺮوﺳﯽ .. وﯾﺮوس ﻣﻮزاﯾﯿﮏ ﺷﻠﻐﻢ از ﻣﺰارع ﮔﯿﺎه داﻧﻪ روﻏﻨـﯽ ﮐﻠـﺰا. در اﯾﺮان ﺑﻪ ... درﺻـﺪ در ﮐﻨﯿـﺎ. (Spence et.

گیاه کلزا در کنیا,

Brassica napus L. Triticum aestivum L. ( ﺑﺮ ) و ﻛﻠﺰا ( ) ﻛﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﻨﺪم .

28 ژوئن 2011 . ﺎي ﻛﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط در ﻛﻨﻴﺎ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻛﺸـﺖ. ﻣﺨﻠﻮط در ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒ ﺟﺎدو . ردﻳﻒ ﻛﻠﺰا. )) 4:4(. و ﻛﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ. دو ﮔﻴﺎه. ﺑﻮد . ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﺎﺷﺖ ﮔﻨﺪم و ﻛﻠﺰا در ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﺑ. ﻪ. ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن و در.

اثر سطوح فسفر و بور بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت دانه دو رقم .

ﺡ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﻓﺴﻔﺮ ﻭ ﺑﻮﺭ ﻭ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﮐﻠﺰﺍ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮﺩ . ﻭﺍﮊﻩ. ﻫﺎﻱ. ﻛﻠﻴﺪﻱ. : ﮔﻴﺎﻫ. ﺎﻥ ﺩﺍﻧﻪ. ﺭﻭﻏﻨﻲ، ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﮐﻠـﺰﺍ. (. Brassica napus L. ﻳ). ﮑـﻲ ﺍﺯ ﮔﻴﺎﻫـﺎﻥ ﺭﻭﻏﻨـﻲ ﻣﻬـﻢ، ﺑـﺎ. ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺭﻭﻏﻦ ﺩﺍﻧﻪ ﺯﻳﺎﺩ.

بررسی تنوع و ارزیابی روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد کلزا به .

20 سپتامبر 2011 . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨﻮﻉ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻭ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺩﺍﻧﻪ ﮐﻠﺰﺍ، ﺭﻭﻱ. ۳۶. ﮊﻧﻮﺗﻴﭗ ﮐﻠﺰﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮﺡ ﻻﺗﻴﺲ . ﻛﻠﺰﺍ. (. Brassica napus L. ﺑﻪ). ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﮔﻴﺎﻩ ﺭﻭﻏﻨـﻲ ﻭ ﺟﺎﻳﮕـﺎﻩ. ﺑﺎﻻﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺍﻧـ. ﻪ. ﻫـﺎﻱ ﺭﻭﻏﻨـﻲ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴـﺖ ﺑـﻪ .. ﮊﻧﻮﺗﻴــﭗ ﮐﻠــﺰﺍ ﺩﺭ ﮐﻨﻴــﺎ. ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨــﺪ ﮐــﻪ ﺭﻭﺵ ﺗﺠﺰﻳــﻪ.

ﻫﺎي ﮐﻠﺰا ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﻪ وﯾﺮوس ﻣﻮزاﯾﯿﮏ ﺷﻠﻐﻢ واﮐﻨﺶ ارﻗﺎم ﺗﺠﺎر

17 آگوست 2015 . ﺗﮑﺮار ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر واﺣﺪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮاي ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺷﺎﻫﺪ و آﻟﻮده اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . آﻟﻮدﮔﯽ وﯾﺮوﺳﯽ .. وﯾﺮوس ﻣﻮزاﯾﯿﮏ ﺷﻠﻐﻢ از ﻣﺰارع ﮔﯿﺎه داﻧﻪ روﻏﻨـﯽ ﮐﻠـﺰا. در اﯾﺮان ﺑﻪ ... درﺻـﺪ در ﮐﻨﯿـﺎ. (Spence et.

گیاه کلزا در کنیا,

ﺳﻨﺠﻲ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻛﺸﺖ ﻛﻠﺰا در اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﻣﻜﺎن - فصلنامه جغرافیا و توسعه

27 دسامبر 2013 . ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﻨﺎﺳﺐ،ﺿﻌﻴﻒ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺸﺖ ﻛﻠﺰا در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻣﺸﺨﺺ . ﻛﻠﺰا ﻳﻜﻲ از. ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن روﻏﻨﻲ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﺖ آن. ﺑﻪ. وﻳﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ.

ﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﺷﺖ ﮐﻠﺰا در ارﻗﺎم داﻧﻪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ، رو - مجله تولید گیاهان زراعی

و ﻫﻤﮑﺎران. 207. ﻣﺠﻠﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﯽ. ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم، ﺷﻤﺎره. دوم. ،. ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. 90. 222. -. 207 ejcp.gaugmail. ﺑﺮرﺳﯽ. روﻏﻦ. ،. ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ. و ﻋﻤﻠﮑﺮد. داﻧﻪ. ارﻗﺎم. ﮐﻠﺰا در. ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﺷﺖ. ﻫﺎي.

ﺳﻨﺠﻲ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻛﺸﺖ ﻛﻠﺰا در اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﻣﻜﺎن - فصلنامه جغرافیا و توسعه

27 دسامبر 2013 . ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﻨﺎﺳﺐ،ﺿﻌﻴﻒ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺸﺖ ﻛﻠﺰا در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻣﺸﺨﺺ . ﻛﻠﺰا ﻳﻜﻲ از. ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن روﻏﻨﻲ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﺖ آن. ﺑﻪ. وﻳﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ.

ﮐﻠﺰا و ﺧﺮدل در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻢ آﺑﯿﺎري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﺮاي ﺗﺤﻠ - پژوهش آب در کشاورزی

ﻣﺪ دو ﮔﯿﺎه ﮐﻠﺰا و ﺧﺮدل ﻫﻨﺪي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺖ . ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺎﻣﻞ درﺟﻪ دوم، ﺗﺮاﻧﺴﻠﻮگ. ، ﻟﺌﻮﻧﺘﯿﻒ. و ﮐﺎب داﮔﻼس ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. آزﻣﻮن ﻫﺎ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻨﺠﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮم.

باشگاه کشاورزی فراسرزمینی (کشت برون مرزی) » کنیا

کنیا – خبرخبر . کشاورزی در بزریل خریدری می‌کند · یک مقام مسئول مرکز ملی گیاهان داروئی به ایانا اعلام کرد: یارانه ۵۰۰ یورویی برای هر هکتار کشت گیاهان داروئی در.

اثر سطوح فسفر و بور بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت دانه دو رقم .

ﺡ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﻓﺴﻔﺮ ﻭ ﺑﻮﺭ ﻭ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﮐﻠﺰﺍ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮﺩ . ﻭﺍﮊﻩ. ﻫﺎﻱ. ﻛﻠﻴﺪﻱ. : ﮔﻴﺎﻫ. ﺎﻥ ﺩﺍﻧﻪ. ﺭﻭﻏﻨﻲ، ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﮐﻠـﺰﺍ. (. Brassica napus L. ﻳ). ﮑـﻲ ﺍﺯ ﮔﻴﺎﻫـﺎﻥ ﺭﻭﻏﻨـﻲ ﻣﻬـﻢ، ﺑـﺎ. ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺭﻭﻏﻦ ﺩﺍﻧﻪ ﺯﻳﺎﺩ.

ﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﺷﺖ ﮐﻠﺰا در ارﻗﺎم داﻧﻪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ، رو - مجله تولید گیاهان زراعی

و ﻫﻤﮑﺎران. 207. ﻣﺠﻠﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﯽ. ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم، ﺷﻤﺎره. دوم. ،. ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. 90. 222. -. 207 ejcp.gaugmail. ﺑﺮرﺳﯽ. روﻏﻦ. ،. ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ. و ﻋﻤﻠﮑﺮد. داﻧﻪ. ارﻗﺎم. ﮐﻠﺰا در. ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﺷﺖ. ﻫﺎي.