k ی مدیر عامل شرکت جین مونه,

بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر فرصت سرمایه گذاری شرکت های .

کیفیت حسابرسـی از سـه معیار اندازه ی حسـابرس، دوره تصدی حسـابرس و تخصص ... مدیریت سـود شـرکت هایی اسـت، کـه فرصت های سـرمایه گذاری باالیـی دارند. . گـذاري هـاي زیـاد، و براي تعیین شـرکت هـاي با امکانات سـرمایه گذاري زیـاد، از تحلیل عامـل بر روي .. جهت انتخاب نمونه محدودیت های زیر بر روی شرکت های جامعه آماری اعمال می شود:.

جین وست - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تنها پانزده سال بعد برند جین وست توانست تأسیس صدمین شعبه خود را در . شرکت Glorious sun group عهده دار مدیریت بیش از ۳۰۰۰ شعبه جین وست در چین را بر عهده.

k ی مدیر عامل شرکت جین مونه,

اصل مقاله (278 K) - دانشگاه تهران

22 ژوئن 2008 . ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ، دوره. 1. ، ﺷﻤﺎره. 1. ، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن . ي. MADM. (. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي. : ﻳﻜﻲ از ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﭘﻮﺷﺎك ﺟﻴﻦ در اﺳﺘﺎن ﻳﺰد. ) ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻃﻮاري. 1 . در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪ و ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ. ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي، . اﻗﺘﺼﺎدي، ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از ﻛﺎر،.

وبسايت رسمي جين وست _بزرگترين فروشگاه زنجيره اي پوشاک درايران

وبسایت تخصصی مد و فشن، لباس و زیبایی، راهنمای ست کردن لباس، راهنمای خرید، معرفی روندهای روز دنیا، لباس زنانه، لباس مردانه، کیف و کفش، عطر، جديدترين لباس.

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران میانی شرکت .

جامعه آماری پژوهش عبارت است، از180 نفر از مدیران میانی شرکت ملی گاز ایران که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 123نفر به روش نمونه گیری طبقه ای . داد بین همه متغیرها ی کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران میانی رابطه معنادار وجود دارد. . در واحدهای مختلف شرکت شامل حوزه مدیر عامل، مدیریت برنامهریزی تلفیقی، مدیریت مهندسی و.

خرید آنلاین پوشاک جین وست - بانی مد

خرید اینترنتی پوشاک جین وست از تنها فروشگاه آنلاین و رسمی جین وست با ضمانت 7 روز بازگشت کالا.

اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺮاﻣﻴﻚ اﻳﺮان ﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺤﺒ ﻲ ﺻﻼﺣ ﻞﻴ دﻛﺘﺮ اﺳﻤ

ﻛﻠﻴـﻪ ﻣـﺪﻳﺮان. ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﺣﻘـﻮﻗﻲ اﻧﺠﻤـﻦ ﺳـﺮاﻣﻴﻚ. اﻳﺮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ دﻋﻮت ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ... اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺳﻨﺘﺰ در اﻳﺠﺎد ﻓﺎز ﺧﺎﻟﺺ و رﻳﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺴﺎﻋﺪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ زﻳﻨﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺧﻮاص اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ . ﺑﺴﺘﻪ ... ﻓﺮﻣﻮل. ﺷﺮر. از. راﺑﻄﻪ. ي. زﻳﺮ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ﺷﺪ . D= K λ / (β cosθ). ﻛﻪ. D. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. اﻧﺪازه. ﺑﻠﻮرك،. K. ﺛﺎﺑﺖ. ﺷﺮر .. ﻋ ﺴﺠ ﺮ، اَﺑﻮﺻﺎﺑﺮ، اَﺑﻮﻋ ﻮن، ﻣِﻠﺢ اﻟﻌ ﺠﻴﻦ، ﻣِﻠﺢ اﻟﻌﺎده، ﻣِﻠﺢ اﻟﻌﺎﻣﻪ، ﻧﻤﻚ.

ي ﺑﻴﻦ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و راﺑﻄﻪ

ي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ . ﺗﻜﻨﻴـﻚ آﻣـﺎري ﻣـﻮرد . دﻫﺪ ﻛـﻪ. ﺑﻴﻦ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدي در ﺷـﺮﻛﺖ. ﻫـﺎ. ي ﻛﻮﭼـﻚ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ راﺑﻄـﻪ. ي . اﻣﺮوزه در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻲ در داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ. اﻗﺘﺼﺎدﻣﺪار و .. ﻓﺴﺘﺪ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺪ .. ﻫﺎ و ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺟﻴﻦ وﻛﻮراﺗﻜﻮ و ﻧﺎﻓﺰﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﺪه.

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ رﻫﺒﺮي ﺟﻤﻬﻮري ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟ - دانش سیاسی

2 نوامبر 2013 . ﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺷﮑﻞ داده و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ. ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ .. ﻋﺎﻣـﻞ. اﺳﺖ. : در. ﺳﻄﺢ. ﺧﺮد. داﺧﻠﯽ. او. ﺑﻪ. ﭼﻬـﺎر. ﻋﺎﻣـﻞ. ﺷﺨﺼـﯿﺖ. ﻓـﺮدي. ﺗﺼـﻤﯿﻢ. ﮔﯿﺮﻧـﺪﮔﺎن،. ﻧﻘـﺶ، . ﻣﺪﯾﺮ ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ، ﻫﻤﻪ وزراي اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺣﺰب و ﻣﻌﺎوﻧﺎن وزﯾﺮ و ﻫﻤـﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪاران . اﻣﺎ درﺻﺪ رﻫﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ. ﮐﺮده. اﻧﺪ. از ... اﯾﺮان. ﺑﺎ. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي. ﭼﯿﻨﯽ. ﺑﺮاي. ﺑﻬﺮه. ﮔﯿﺮي. از. آﻧﻬﺎ ﺑـﺮاي. ﻃـﺮح. ﻫـﺎي. ﺗﻮﺳـﻌﻪ. اي.

451 K - دانشگاه تهران

ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ. ﺑﻪ. اﻳﺠﺎد ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺮاي اﻛﺘﺴﺎب و اﺳـﺘﺨﺮاج ﺑﻬﺘـﺮ. داﻧـﺶ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ. وﺟﻮد دارد . ﻋﻠﻲ. رﻏﻢ. ﺟﺬاﺑﻴﺖ . ﻗﻢ، اﻳﺮان . دﻛﺘﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎ، داﻧﺸﻜﺪة ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان. ﺗﺎر. ﺦﻳ. در. ﻳ. ﺎﻓﺖ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. : 26/11/. 1393. ﺗﺎر ... ﺑﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﺪل ﺗﻢ. (. ﺳﻬﻮﻟﺖ درك . ﻧﻤﻮﻧـﻪ. ﮔﻴـﺮي. ﻗﻀﺎوﺗﻲ. اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﺪه. اﺳﺖ . ﻣﻌﻴﺎر. ﻗﻀﺎوت. در. ﺧﺼﻮص. اﻧﺘﺨﺎب. اﻓﺮاد. ،. آﺷﻨﺎﻳﻲ. و. ﺳﺎﺑﻘﺔ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. آﻧﻬـﺎ. در.

نظر كميته اخلاق پژوهشكده در مورد رعايت اصول اخلاقي در پژوهش - PLOS

بنابر اين مديريت پژوهشي پژوهشکده ميتواند از پذيرفتن فرمهايي كه به نحو . در باره اين نكات ارائه نموده و نمونه اي از رضايت نامه مورد استفاده براي طرح را ضميمه نمايد. . ندارد و مديراجراي طرح صرفا مسئول اجرايي وطرف مذاكره و عامل اجراي طرح شناخته ميشود. . آموزشی یک روزه، در 10 جلسۀ یک بار در هفته درمان پذیرش و تعهد شرکت میکنند.

نظام راهبری شرکت و ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اور

5 مارس 2011 . ﻫﺎ، ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ﻧﻤﻮﻧـﻪ آﻣـﺎری و روش . ﻟﺬا ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎﻃ. ﯽ. ﻧﺰدﯾﮏ دارد . ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ... ﻋﻮاﻣﻞ. ﻧﻈﺎم راﻫﺒﺮی ﺷﺮﮐﺖ در. ﭘﮋوﻫﺶ. آﻧﻬﺎ. ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﯿﺄت. ﻣﺪﯾﺮه، ﺗﺪاوم ﻣﺪﯾﺮ. ﻋﺎﻣﻞ ... ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪات. و k. ﺗﻌ: ﺪاد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ. (. ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ. ) ﻣﺪل. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﻓﺮﺿﯿﻪ. H1 .. او ﺟﯿﻦ اف. ،. ﮔﺎﭘﻨﺴﮑﯽ و دی وز. )1382(. ،. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯿﺎﻧـﻪ. ،. ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻋﻠـﯽ.

اصل مقاله (752 K) - نشریه مدیریت بحران

نمونه ی تحقیق شامل شوراهای اسالمی، دهیار و برخی از مدیران سطوح باالتر مانند اعضای شورای بخش و بخشدار و مسئولین بخشداری است. اطالعات . زلزله ی تانگشان )چین( .. اسـت که شرکت در اجتماع مانند شبکه های رسمی و شبکه های . در اواخر دهه ی 60 دوباره آن را مطرح ساخت 5از آن جین جاکوب . توانایی یک عامل برای برآمدن از عهده ی فشار یک.

اصل مقاله (821 K) - مدیریت و توسعه ورزش

16 آوريل 2014 . نمونه. نیز. بر اساس جدول مورگان از. میان تمام هواداران تیم ملّ. ی فوتبال ایران. 384 . یک عامل. متحد كننده و. وحدت. ساز. مورد تحسین قرار. گرفته است و. به. عنوان ... 2005. ( در تحقیق خود به این نتایج. دست یافت كه میزان. درآمد. با. شركت. فعال. ) .. خانواده. در. اتومبیل. رانی. بیش. ترین. میانگین. را. داشتند . جین. موهیر. 1.

اصل مقاله (752 K) - نشریه مدیریت بحران

نمونه ی تحقیق شامل شوراهای اسالمی، دهیار و برخی از مدیران سطوح باالتر مانند اعضای شورای بخش و بخشدار و مسئولین بخشداری است. اطالعات . زلزله ی تانگشان )چین( .. اسـت که شرکت در اجتماع مانند شبکه های رسمی و شبکه های . در اواخر دهه ی 60 دوباره آن را مطرح ساخت 5از آن جین جاکوب . توانایی یک عامل برای برآمدن از عهده ی فشار یک.

بررسی ارتباط بین صداقت مدیریت و اظهارنظر حسابرس در های پذیرفته .

26 مه 2016 . مستقل در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهاد .. نمونه. یا. به. شواهد و مدارک پشتوانه مبالغ و اطالعات مندرج در صورت. ها. ی. مال. ی. است، به .. ها و اندازه، عامل تع. نیی ... Chin Ying, C., Chan-Jane, L., and Yu-Chen, L., (٢٠٠٨), Audit partner . Mouselli, S., Jaafar, A., Hussainey, K., (٢٠١٢), Accruals quality vis-à-vis.

كيفيت گزارشگري مالي، ريسك اطلاعاتي و هزينه سرمايه

18 ژانويه 2016 . ی. و ر. یسک. سقوط. ق. یمت. سهام. *. دانشیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی .. شرکت، تصمیمات سرمایه گذاری، پاداش مدیران و حاکمیت شرکتی است، اما یک . گیری توانایی مدیریتی پیچیده است زیرا ارزیابی شهرت و اعتبار یک عامل چند بعدی از ... جین و میرز. 3 .. روش نمونه برداری در این پژوهش مبتنی بر روش حذفی.

340 K - دانشگاه تهران

2 ژانويه 2016 . ﺪ ﺑﺎزرﮔﺎ ﯽ. Journal of Business Management. داﻧﺸﻜﺪ. ة. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. دور . ﺑﺮﻧﺪ. ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ. ﺑﺮ. ﺗﻤﺎﻳﻞ. اﺳﺘﺨﺪام. ﻧﺨﺒﮕﺎن. (. ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ. ﻣﻮردي. : ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ. ي. زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋ . ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺮﻴﮔ. ي. ﺗﺼﺎدﻓﻲ. ﻃﺒﻘﻪ. ،يا. اﻃﻼﻋﺎت. 267. ﻧﻔـﺮ. از. ﻃﺮﻳـﻖ. ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ. ﺟﻤـﻊ. آور. ي ... 1. ﺑﻬـﺎر. 1395. ﺷﻬﺮت. ﺳﺎزﻣﺎن. ﺷﻬﺮت. ﺧﻮب. ﺳﺎزﻣﺎن. ،. ﻋﺎﻣﻠ. ﻲ. ﺳﻄﺢ. ﺑﺎﻻ. ﺑﺮا. ي. دﺳﺘ ... ﻣﻚ ﻛﻴﻦ، اﺳﻤﻴﺖ و ﺟﻴﻦ،.

k ی مدیر عامل شرکت جین مونه,

بر های رشد و فرصت ثیر جریان وجه نقد آزاد أ بررسی ت ی ها شرکت بازده .

مونه. ای. شامل. 112. شرکت. يپذ. رفته. شده. در. بورس. اوراق. بهادار. برا. ی. دوره. ی. ابتدا. ی. 1389. تا. يپا .. آزاد به دلیل ايجاد فرصت سوء استفاده برای مديران. ،. باعث تشديد .. ی پیش بینی جین و مايرس. ) 2006 ... برابر ضاااريب تعیین حاصااال از رگرسااایون دو عامل. ROA .. Lin, K. J., Karim, K. E., and Carter, C. (2015). Why Does.

783 K - پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی

نمونه. ای. و ضریب. بار عامل. ی. نشان داد که امکان استقرار نظام گردش شغلی. در کلی .. باعث افزایش مهارت کارکنان با مهارت پایین می. شود. )جین. 2. و همکاران ،. 2112. (. ... شرکت. استفاده از گردش شغلی جهت داشتن. نظام. مدیریت منابع انسانی الزم است.

شرکت های آلمـانی برای همکاری با کشتیرانی جمهـوری - ResearchGate

کاپیتان مجتبی نجف پور خادم مدیرعامل شرکت منطقه ای کشتیرانی جمهوری . ی قاد. س مهد. مهند. ميزگرد »هوشمندسازی در صنايع و حمل ونقل دريايی«؛. همه راه ها . مشـتی از نمونـه خـرواری اسـت کـه از دریای هوشمندسـازی نصیـب حوزه دریا شـده اسـت. .. شـی جیـن پینـگ رئیس جمهور چین تصمیـم دارد که حـدود یک هـزار میلیـارد دالر برای سـاختن جاده،.

مطالعه فرهنگ سازمانی در ستاد وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی - Tums

پزشك عمومي، مركز توسعه. مديريت و تحول اداري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تهران، ايران . توجه به فرهنگ سازماني از چند نظر اهميت دارد. ي. كي. از مهم ترين موضوعات .. حجم نمونه: براساس. /٩٧. ١٤. =µ . كه بر خﻼف انتظار همبستگي منفي با عامل مورد نظر ... عدم شركت در مطالعه. ١٢. /٧٥ ... Qahraman, K., Tondnevis, F., Amirtash, A. and.

اصل مقاله (16892 K) - کاوشهای مدیریت بازرگانی - دانشگاه یزد

17 مارس 2007 . داﻧﺸـﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﻲ واﺣـﺪ اﻣﻴﺪﻳـﻪ. ،). دﻛﺘـﺮ. ﻣﺤﻤﺪ زارﻋ. ﻲ. ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد. ي. (. داﻧﺸﮕﺎه آ. ﺖﻳ. اﷲ ﺣﺎﺋﺮ. ي. ﻴﻣ. ) .. ﺷﺮﻛﺖ. ﻛﻨﻨﺪه در ﻳﺎزدﻫﻤﻴﻦ دوره ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮـ. . ﺟـﺎم. ﺧﻠﻴﺞ. ﻓﺎرس. ، ﺑﺮاي ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﺪ واز ﺧﺮﻳﺪﻫﺎي ... از دﻻﻳﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﻋﺪم ﺑﺮرﺳﻲ ﺳـﻄﺢ درآﻣـﺪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﻮده و ﻋﺎﻣـﻞ ﻗﻴﻤـﺖ. ﻣﻬﻤﺘ .. Hsu., Li-Tzang (Jane)., SooCheong, Jane (Shaw n). (2007).

نظر كميته اخلاق پژوهشكده در مورد رعايت اصول اخلاقي در پژوهش - PLOS

بنابر اين مديريت پژوهشي پژوهشکده ميتواند از پذيرفتن فرمهايي كه به نحو . در باره اين نكات ارائه نموده و نمونه اي از رضايت نامه مورد استفاده براي طرح را ضميمه نمايد. . ندارد و مديراجراي طرح صرفا مسئول اجرايي وطرف مذاكره و عامل اجراي طرح شناخته ميشود. . آموزشی یک روزه، در 10 جلسۀ یک بار در هفته درمان پذیرش و تعهد شرکت میکنند.

k ی مدیر عامل شرکت جین مونه,

سنجش تفکر استراتژیک در بین مدیران ستادی دانشگاه علوم پزشکی و .

15 سپتامبر 2013 . ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ ﺳﺘﺎدي داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ. 97. ﻧﻔﺮي ﻛﻪ ﻃﺒﻖ . ي. ﺟﻤﻊ. آوري ﺷﺪه از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردي ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ. 0.83. ﺑﻪ ﻛﻤﻚ. ﻧـﺮم. اﻓـﺰار.

اصل مقاله - پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی

ورزش. ی. کشور. و نمونه. ها ب. ه. صورت تمام شمار. 46. نفر انتخاب شدند. ابزار اندازه. گيری پرسشنامه . ی، مدل جين ليدکا .1 .. ی. در مورد تفکر استراتژ. کی. در سازمان. ها، شرکت. ها،. کارخانجات و . اهم از دولت. ی. و غ. ي . که در دن. یاي. اقتصاد و تجارت وجود دارد. منابع انسان. ی. مهم. تری. ن. عامل موفق. تي. سازمان ... Ohmae, K.(1992). Thinking a.

k ی مدیر عامل شرکت جین مونه,

شعبه‌های صندوق - صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

نام شعبه, آدرس, مدیر ثبت, تلفن . 22 بهمن بندرعباس-تجارت, استان هرمزگان بندرعباس بلوارشهدای محراب جنب کمیته امداد امام خمینی روبروی شرکت آرمان نیرو, مسعود گلزاری ... اميراكرم ( نمونه )-تجارت, خیابان ولیعصر بالاتر از چهارراه امیر اکرم پلاک1314 .. جوانرود-تجارت, کرمانشاه جوانرود میدان امام بانک تجارت شعبه ی مرکزی جوانرود.