کتاب «دستورکار آزمایشگاه میکروشناسی» در یازده فصل تالیف شد .

23 آگوست 2015 . کالیبراسیون و اندازه‌گیری میکروسکوپی . رنگ آمیزی گرم. - رنگ آمیزی دیواره سلولی .. جداسازی و شناسایی باکتری‌های مخلوط. شناسایی و تعیین .. فرآیند در لوله آزمایش و ارلن، طرح را برای اجرا در سطح کارخانه آماده می‌کنند. .. تولید شیر با استفاده از مخمر به جای گاو (Animal-free dairy milk is just like cow's milk).

برای شکستن خواب بذر، می توان از آب اکسیژنه . - مجله جنگل ایران

گرم بر گرم وزن خشهك، کربوهيهدرات مح. لهول. /3. 81. 4و. /. 92 ... بذر با بستر مخلوط ماسه:پرليت:کوکوپيت اسهتریل بهه. نسبت حجمی .. شهيب نمهودار. کاليبراسيون، حساسيت )تغييهرات جهذب نسهبت بهه ... vacuole distribution of neutral sugars, free.

ﻓ ﺼﻞ دوازدﻫﻢ آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز - شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

:Bituminous hot applied materials for external coating .. ﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﯾﺎ ﺷﻦ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻣﺮﻣﺖ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺑـﺎ ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت ﻣﺨﺼـﻮص ﺗﻌﻤﯿـﺮات ﺧﻄـﻮط .. ﻋﺎﯾﻘﮑﺎري ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ، ﺳﺮﺟﻮش ﻫﺎ ، اﺗﺼﺎﻻت و ﺷﯿﺮآﻻت ﻣﺪﻓﻮن ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اي ، ﮐﺎرﮔـﺎﻫﯽ .. ﺎﯾﺴﺖ داراي ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﺑﺎﺷﺪ ... The test shall be performed on a coating that is free from surface moisture.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی .

هــاي گــرم هســتند ) .. گويـــاي هيبريـــد شـــدن بـــا کارخانـــه کربناتـــه اســـت .. ایـی بـرش سـربندان تنهـا شـام پهنـه گلـی و پهنـه. مخلــوط. از یــک پهنــه جزرومــد .. calibration of upper Campanian–Maastrichtian carbon isotope events and .. that these sandstones are dominantly arkose and the shales are dominantly iron-free.

کالیبراسیون کارخانه مخلوط گرم رایگان دانلود,

IPS-C-TP-102(1) - استانداردهاي نفت وگاز

Interval between application and tack-free . ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻴﺸﻮد. و. ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ. آﻧﻬﺎ. را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ. ﺑﺨﺸﺪ، و ﻣﻮاد ﻏﻴﺮﻣﺸﺎﺑﻪ،. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺨﻠﻮط ﻧﺸﺪﻧﻲ .. ﮔﺮم ﻛﻨﻨﺪه. ﻫﺎي رﻧﮓ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ. ﻛﺎﻫﺶ ﻟﺰﺟﺖ ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﭘﺎﺷﺸﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ، ﻟﺬا از. اﻓﺰودن رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه .. chromate or zinc phosphate type (see 12.3.2). 16-2-1-9. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ آﺳﺘﺮي ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺖ. در. ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ .. ﺑﺮاي ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي اﻧﺪازه.

شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد خانگيران (سرخس) | IranPetroTech

مايع و يا به اختصار ال پي جي از پروپان و بوتان تشكيل شده است گازي كه در سيلندر نگهداري مي شود و در منازل مورد استفاده قرار مي گيرد همان گاز مايع و يا مخلوط پروپان.

آبان 1396 IGS-E-EL-032(0) مشخصات فني . - استانداردهاي نفت وگاز

فاصله از نقطه انتشار در همه جهت ها تا مرز رقيق شدن مخلوط و ر .. شرايط بدون گاز (. Gas free. ): فضاي عاري از گاز قابل انفجار يا اشتعال. ٣٩-٣ ... هرگونه اقدام عملياتي در مناطق خطر،. نياز. به. دريافت. م". جوز. كار. گرم. " دارد. -٦ .. گازهاي اين گروه كه بيشتر در كارخانجات پتروشيمي وجود دارند عبارت ... كاليبراسيون سيستم هاي اتوماتيك.

عرقيات گياهي

در انتقال گياهان دارويی برداشت شده به كارخانه رعايت نكات زير ضروری است: . كشاورز با شرايط تعيين شده توسط كارخانه، گياه را در شرايط كنترل شده توليد می كند و به اين ترتيب نياز ... نمونة محصول، محلول هاي بافر به منظور كاليبراسيون مواد:.

ﻓ ﺼﻞ دوازدﻫﻢ آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز - شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

:Bituminous hot applied materials for external coating .. ﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﯾﺎ ﺷﻦ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻣﺮﻣﺖ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺑـﺎ ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت ﻣﺨﺼـﻮص ﺗﻌﻤﯿـﺮات ﺧﻄـﻮط .. ﻋﺎﯾﻘﮑﺎري ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ، ﺳﺮﺟﻮش ﻫﺎ ، اﺗﺼﺎﻻت و ﺷﯿﺮآﻻت ﻣﺪﻓﻮن ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اي ، ﮐﺎرﮔـﺎﻫﯽ .. ﺎﯾﺴﺖ داراي ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﺑﺎﺷﺪ ... The test shall be performed on a coating that is free from surface moisture.

طرز تهیه محلولهای آزمایشگاهی - سایت بهداشت محیط ایران

محلول 0.1 نرمال سود : 1 گرم NaOH جامد را در آب مقطر حل نمـــوده و در یک بالن ژوژه . اسید فسفریک 1+1 : 500 میلی لیتر اسید فسفریک غلیظ (H3PO4) را با 500 میلی لیتر آب مقطر مخلوط نمائید. ... دانلود رایگان جزوه فرایندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تصفیه . روش های شستشو و ضد عفونی کشتارگاه ها و کارخانجات مواد غذایی.

آز و ال افزودن رس مونت موريلونيت و رس آلي بر فعالي

به ازاي يک گرم خاک پس از دو ساعت انکوباسيون. به ترتيب در .. هم مخلوط گرديدند. خاک مورد . مخلوط. شود. درب بالن حجمي را بسته به مدت. 2. ساعت در حمام آب. گرم با دماي. 37. درجه سانتي . کاليبراسيون ... (2003). Study of catalytic activity of free and.

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﭘﺎﯾﻪ و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﯿﻮه ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﯿﻮﺷﯿ - مجله پژوهش‌های تولید گیاهی

ﻣﺘﺎﻧﻮل ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و ﭘﺲ از. 24 . ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻣﺤﺘﻮاي ﺗﺎم ﻓﻨﻠﯽ ﺑﺮ. اﺳﺎس اﮐﯽ . ﮔﺮم در. 100. ﻣﯿﻠﯽ. ﻟﯿﺘﺮ ﻋﺼﺎره آب ﻣﯿﻮه ﺑﯿﺎن. ﺷﺪ. (. اﺑﺮاﻫﯿﻢ. زاده و ﻫﻤﮑﺎران. ،. 2004 .) ﻧﺎرﻧﺠﯿﻦ و ... Antioxidant and free radical scavenging activity of Feijoa sallowiana.

کالیبراسیون کارخانه مخلوط گرم رایگان دانلود,

HPLC

7. منحنی كالیبراسیون نیتریت سدیم .. منحنی كالیبراسیون مس با دستگاه جذب اتمی. مشخصات. دستگاه جذب .. در یك طیف سنج ابتدا چند میكرو گرم از جسم در خال بسیار زیاد )تقر. یباً. 0. -. 16 . (متصل می شوند تا جداسازیو تعیین اجزای مخلوط های پیچیده میسر شود. (2 .. Chlorine DPD 2 (Free, Mono & Di chloroamine). 0-5.0 mg/l.

سـلول‌های خورشیدی‌رنگـدانه‌ای - ستاد نانو

بر میلی لیتر مخلوط شــد و در دماها، زمان ها. هــای انکوبه . غذايی در کارخانه های صنايــع از افزودنی های . بیشتر بر روی پاتوژن های گرم مثبت تأثیر دارد. .. رايگان و ســازگار با محیط زيســت اســت، اما ... و کالیبراســیون بر روی نانوحســگر و در نهايت.

طرز تهیه محلولهای آزمایشگاهی - سایت بهداشت محیط ایران

محلول 0.1 نرمال سود : 1 گرم NaOH جامد را در آب مقطر حل نمـــوده و در یک بالن ژوژه . اسید فسفریک 1+1 : 500 میلی لیتر اسید فسفریک غلیظ (H3PO4) را با 500 میلی لیتر آب مقطر مخلوط نمائید. ... دانلود رایگان جزوه فرایندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تصفیه . روش های شستشو و ضد عفونی کشتارگاه ها و کارخانجات مواد غذایی.

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه مقالات شانزدهمین .

2 مه 2018 . تاثیر تغییر موقعیت مافوق گرم کن فشار ضعیف ازمنطقه ی فشار ضعیف بویلر . بررسی رفتار ته نشینی جریان اسلاری ته ریز تیکنر کارخانه فرآوری گل گهر در لوله، ... استفاده از مدل فلیملت در مدل سازی شعله های غیر پیش مخلوط مغشوش . اندازه گیری پارامترهای سینماتیکی هگزاپاد و طراحی آزمایش کالیبراسیون

کالیبراسیون کارخانه مخلوط گرم رایگان دانلود,

مقایسه میزان تاکسول تولید شده در شرایط درون شیشه ای با بافت های .

download 1375-رحمتی.pdf. اصل مقاله. مقایسه میزان تاکسول تولید شده در شرایط .. متانول مخصوصHPLC مخلوط و بمدت 15 دقیقه در دستگاه اولتراسوند قرار داده شدند و . حاصل از منحنی کالیبراسیون، میزان تاکسول موجود بر حسب میلیگرم در یک گرم وزن.

(دستورالعمل فنی سمپلر (میکروپیپت) ) - انجمن علمی دانشجویی اصلاح .

14 نوامبر 2013 . کلیات. سمپلر برای انتقال حجمهای کم نمونه با دقت و صحت بالا مورد استفاده قرار میگیرد. سمپلرها به عنوان میکروپیپت T.D کالیبر شده اند.

آﻣﯿﺪ ﻧﺎن ﺳﻨﮕﮏ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات اﺳﯿﺪ اﺳﺘﯿﮏ و ﺗﺨﻤﯿﺮ ﺧﻤﯿﺮ ﺑﺮ - پژوهش های علوم و صنایع .

1 آگوست 2014 . ﻧﺎن ﻫﺎي ﺣﺎوي ﯾـﮏ ﮔـﺮم اﺳﯿﺪﺳـﯿﺘﺮﯾﮏ در. 100. ﮔـﺮم ﺧﻤﯿـﺮ داراي . درﺻﺪ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ. 93/9. درﺻﺪ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آرد ﺑﻬﺎرﺳـﺘﺎن اﺻـﻔﻬﺎن .. رﺳﻮب ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط آﻣﺎده ﺷﺪه،. 2. ﻣﯿﻠﯽ. ﻟﯿﺘـﺮ ﻣﺤﻠـﻮل ﮐـﺎرز. 1. )8/35. ﮔﺮم ﻓﺮي. ﺳﯿﺎﻧﯿﺪ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ . دﺳﺘﮕﺎه ، ﻣﻨﺤﻨﯽ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﻣﻨﺤﻨﯽ و ﻏﻠﻈﺖ آﮐﺮﯾﻞ. -. آﻣﯿﺪ ... Fermentation reduces free asparagines in dough and acrylamide.

ﺷﻨﺎﺳﻲ راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﻳﺨﺖ ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ - ResearchGate

ﺑﺮاي ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﭘﺎﻳﺪار، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳـﻴﻮن اﺗﻮﻣﺎﺗﻴـﻚ. ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺿﺮﻳﺐ .. اﻧﺪرﻛﻨﺶ ﻣﺨﻠﻮط آب و رﺳﻮب، ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺴﺘﺮ و ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . اﻳﻦ ﻣﺪل ﻗﺪرت رودﺧﺎﻧـﻪ را ... ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد رﺳﻮﺑﻲ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ. Qd. : آﺑﺪﻫﻲ روزاﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ .. 2 - Free Bends. 3 - Limited Bends.

IPS-C-TP-102(1) - استانداردهاي نفت وگاز

Interval between application and tack-free . ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻴﺸﻮد. و. ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ. آﻧﻬﺎ. را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ. ﺑﺨﺸﺪ، و ﻣﻮاد ﻏﻴﺮﻣﺸﺎﺑﻪ،. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺨﻠﻮط ﻧﺸﺪﻧﻲ .. ﮔﺮم ﻛﻨﻨﺪه. ﻫﺎي رﻧﮓ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ. ﻛﺎﻫﺶ ﻟﺰﺟﺖ ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﭘﺎﺷﺸﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ، ﻟﺬا از. اﻓﺰودن رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه .. chromate or zinc phosphate type (see 12.3.2). 16-2-1-9. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ آﺳﺘﺮي ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺖ. در. ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ .. ﺑﺮاي ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي اﻧﺪازه.

مهندسی فرآیند - پساب و پسماند

ﻫﻢ اﻧﺪﻳﺸﺎن اﻧﺮژي ﻛﻴﻤﻴﺎ. " را ﺑﻪ راﻳﮕﺎن داﻧﻠﻮد ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. .. ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ. ﺑﻪ. 50. ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ) در دﻣﺎي ﺛﺎﺑﺖ. 25. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ اﺳﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ در. ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﻓﺰاﻳﺶ .. ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻣﺘﺰاج از ﻛﺎر ﺑﻴﻔﺘﺪ و ﻳﺎ داراي ﺧﻄﺎ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻞ داراي ﺗﺮﻛﻴﺐ. درﺻﺪ و .. ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن. ﻧﺮم ... ﻫﺎ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ، ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺸﺎر ﺳﻴﺴﺘﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻠﺮ، از ﺿﺮورﻳﺎت.

استخراج و تعیین مقدار کلروژنیک اسید با استفاده از روش نوین .

نانو گرم بر میلی لیتر و. /30. )8. 3 .. توسط همزن مغناطیسی مخلوط گردید. ... کالیبراسیون و معادله خط حاصله از کاربرد روش .. Solvent-Free Alternative for Sample.

FGM

25 فوریه 2015 . ﮔﺮم. ﻣﺎده. ﺟﺎذب در. 30. ﻣﻴﻠﻲ. ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل آﻻﻳﻨﺪه رﻳﺨﺘﻪ و ﭘﺲ از زﻣﺎن ﻣﻌﻴﻨﻲ. ﻣﺎده. ﺟـﺎذب ... "Large-Scale, Noncurling, and Free-Standing Crystallized TiO2 .. در اﻳﻦ روش ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻣﺨﻠﻮط ﭼﻨﺪ ﺟﻮﻫﺮ ﺳﺮاﻣﻴﻜﻲ در ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎي ﺟﻮﻫﺮ اﻓﺸﺎن .. ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ را در ﻣﺤﻞ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺸﻪ ﻗﺰوﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﻧﻴـﺰ از اﻳـﻦ اﻣـﺮ .. اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺮاﻣﻴﻚ اﻳﺮان ﻗﺎﺑﻞ داﻧﻠﻮد اﺳﺖ.

آبان 1396 IGS-E-EL-032(0) مشخصات فني . - استانداردهاي نفت وگاز

فاصله از نقطه انتشار در همه جهت ها تا مرز رقيق شدن مخلوط و ر .. شرايط بدون گاز (. Gas free. ): فضاي عاري از گاز قابل انفجار يا اشتعال. ٣٩-٣ ... هرگونه اقدام عملياتي در مناطق خطر،. نياز. به. دريافت. م". جوز. كار. گرم. " دارد. -٦ .. گازهاي اين گروه كه بيشتر در كارخانجات پتروشيمي وجود دارند عبارت ... كاليبراسيون سيستم هاي اتوماتيك.

کالیبراسیون کارخانه مخلوط گرم رایگان دانلود,

معرفی تجهيزات آزمايشگاهی - بایو وان_ تخصصی ترین وب سایت .

25 دسامبر 2017 . علت آن اين است كه هواي گرم در مقايسه با بخار به مدت زمان زيادي براي .. محلول حاوي لـيـگـاند نشان دار شده و نشان دار نشده اضافه مي‌شود و مخلوط در . بعد از آنكه پاسخ ها به دست آمد غلظت آناليت با استفاده از منحني كاليبراسيون سنجيده مي شود. ... دانلود مقاله، دانلود رایگان مقاله، دانلود مقاله رایگان، دانلود مقاله نامحدود، رایگان.

CZECH REPUBLIC Your Trade Partner - Doing Business in The .

10 دسامبر 2015 . is participating in manufacturing of halogen-free,. Ƭre resistant ... ﻃﺮاﺣــﯽ و ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺗﺠﻬﯿــﺰات ﺻﻨﻌــﺖ اﻧــﺮژی (ﺗﺎﻧﮑــﺮ ﻣﺨﻠــﻮط، ﺟﺪاﮐﻨﻨــﺪه، ﮐﻤــﮏ ﻓــرن،. داﻣﭙـﺮ ﺷـﻮﻣﯿﻨﻪ، .. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮردﮔﯽ – ﺷﯿﺐ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﮔﺮم ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد EN ISO 1461. ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای .. ﮐﻠﯿـﺪی ﺑﻮدﻧـﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ در اﯾـﻦ ﺳـﺎﻟﻬﺎ ﻣـﺎ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﻓﻀـﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪ را ﺑـﺮای .. ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎﻟﯿﱪاﺳﯿﻮن.