جدیدترین خبرهای استان خراسان رضوی | خبر فارسی

وی تصریح کرد: هم اکنون در کشور فقط در سه شهر مشهد، تبریز و تهران بازیافت انجام می .. تأمین آب 80 هزار متر مربع فضای سبز دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار .. و صاحب منصبان معمم و مکلا که یا در امن بیوت یا پادگان یا اداره و هرچه هستند، هزینه نمی دهند. ... مرکز خراسان رضوی ، شهردار فریمان با بیان این مطب افزود: آسفالت خیابان های ، شاهد.

Green Roofs

ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ﺑﺎم ﺳﺒﺰ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ، ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ آب، ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﮔﺎزﻫﺎي. ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي، .. ﻋﺎﻳﻖ ﻣﺜﻞ. ﻗﻴﺮﮔﻮﻧﻲ،. اﻳﺰوﮔﺎم ﻳﺎ ﻫﺮ ﻋﺎﻳﻖ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه و اﺣﻴﺎﻧﺎ روي آن ﻣﻮزاﻳﻴﻚ. ﻳﺎ اﺳﻔﺎﻟﺖ ﻳﺎ. ﺳﻨﮕﻔﺮش . ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ در ﺳﺎل ﺣﺪود ﻧﻴﻢ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻌﻠﻖ در ﻫـﻮا ... دﻻر در ﻫﺮ ﻓﻮت ﻣﺮﺑـﻊ ﻫﺰﻳﻨـﻪ.

مساحت زیر بنا

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻠﮑﯽ داراي ﭼﻨﺪ ﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮارض ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ. اي ﺑﺮ ﻣﻠﮏ ... ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺑﺎﻻﺗﺮ. در ﺳﺎل. 1392. ﻣﺴﺎﺣﺖ زﯾﺮ ﺑﻨﺎ. ﻋﻮارض ﭘﺬﯾﺮه ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ. ﺗﺎ. 200. ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ. P5. 0/ .. ﺣﻤﻞ آﺳﻔﺎﻟﺖ. 35,000. 4. ﭘﺨﺶ آﺳ. ﻔﺎﻟﺖ. 66,000. 5. ﻗﯿﺮﭘﺎﺷﯽ ﺑﺎ اﻣﻮﻟﺴﯿﻮن. 70,000. 6. ﻗﯿﺮ ﭘﺎﺷﯽ ﺑﺎ. 2 ... اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﺗﺮدد و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮدروﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿﻦ.

هزینه فوت مربع برای آسفالت بازیافتی,

راه ﻫﺎي روﺳﺎزي زﻳﺮاﺳﺎس ﻻﻳﻪ در ﺷﺪه ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺑﺘﻦ از اﺳﺘﻔﺎده

25 آگوست 2014 . ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻲ، آﺳﻔﺎﻟﺖ. ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻲ و. ﺷﻴﺸﻪ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻲ . ﻣﺼﺎﻟﺢ. ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻮارد زﻳﺮ را در ﺑﺮ ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد .. اي. ﻏﻴﺮ. از. ﺗﺨﺮﻳﺐ. و. آﻟﻮدﮔﻲ. ﻣﺤﻴﻂ. زﻳﺴﺖ. و. ﺗﺤﻤﻴﻞ. ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻫﺎي. ﺑﺴﻴﺎر. ﮔﺰاف. ﺑﺮ. ﻃﺮح. ﻫﺎي.

هزینه فوت مربع برای آسفالت بازیافتی,

تعیین موقعیت بهینه دفن پسماندها در استان زنجان - تحلیل فضایی .

3 ژوئن 2017 . باعث صرفه جويي در هزينه،. انرژي و منابع .. مقامات مسئول امکان اجراي يک پروژه بازيافت گاز متان را . کيلومتر مربع در شمال غرب کشور بين. 33.

طراحي و نصب سيستمهاي اعلام و اطفاء حريق اتوماتيك - ایمن پارس _ .

به همين دليل در مركز اين مربع ؛ يك دتكتور ديگر نصب خواهد شد كه مسلما فاصله آن با . تنها نصب يك دتكتور كافي است اكنون يك راهرو به ابعاد 5/25 ×82 فوت وجود دارد كه لازم . چنانچه هنگام ساخت يك بنا ؛ اين سيستم ها نصب شوند هزينه ها كاهش پيدا خواهند كرد. .. پلاستيك استفاده مي كنند ، كارگاههاي اشباع آسفالت و كارگاههاي غوطه وري رنگ .

رسی قیر بازیافت سرد آسفالت با امولسیون بررسی آزمایشگاهی

27 نوامبر 2016 . آسفالت بازیافتی با این نوع امولسیون تهیه و مورد آزمایش و مقایسه با مخلوط بازیافتی با یک . حفظ منابع طبیعی، کاهش هزینه ساخت، ازدیاد استقامت.

بازیافت آسفالت - آبخیزداری

بازیافت شیشه مقرون به صرفه است و قیمت مصرف آن‌ را کاهش می‌دهد. .. و سپس پخش و متراکم می گردد از 30 - 18 کیلوگرم در متر مربع برحسب خصوصیات آسفالت موجود متغییر است. ... مرگ موش، آفت کش ها، سرب و جیوه داخل باتری ها، دماسنج و شوینده ها.

دانلود نشریه شماره 2 - خانه عمران

7 فوریه 2013 . آسفالـت خیابان های کانـادا با مـواد بـازيافـتی . متر مربع. 2. محل قرارگیری پروژه. پروژه میلینیوم در شــهر تهران در ... پیچي در محــل هزينه هاي قابل.

Loading Language Detector model . done (0.795 s) fas pes

راه ارتباطی این روستا جاده آسفالته است. ... تقسیمات کشوری شهرستان چاه بهار با مساحت ۲۴۷۲۹ کیلومتر مربع، در جنوب شرقی .. ببکاک در ۱۹۱۳ فوت کرد. bak tat Аның тоткынлык чорында язылган .. جواد غروی علیاری از فقهای شیعه فرزند اوست. fas pes هزینه سرمایه ای هزینه هایی هستند که برای ایجاد سود در آینده صرف می شوند.

مجموعه مقالات چهارمین همایش .pdf

ﺁﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻔﺎﺭﻱ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺮﻩ ﺍﻓﺰﺍﻳﻲ ﺍﺯ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺷﻮﺩ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﻧﻴﺎﺯ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ .. ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻓﻮﺕ ﻣﻜﻌﺐ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭼﺎﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ. 20. ﻋﺪﺩ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ .. ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻔﺖ ﻭ ﺗﺮﺍﻭﺍﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﻧﻔﺘﻲ ﺗﺎﺯﻩ ﻛﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ .. ﺫﺭﺍﺕ ﺁﺳﻔﺎﻟﺘ. ﻦﻴ. " ﻧﺎﻣﻪﺎﻥﻳﭘﺎ ،. ﺟﻬﺖ ﺍﺧﺬ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳ. ،ﻲ. ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘ .88 ﻮﺭﻳﺷﻬﺮ ﻒ،ﻳﺷﺮ ﻲ. [2] Sami.

بررسی خصوصیات مکانیکی ترکیبات مختلف از آسفالت و بتن .

مختلفی از خرده بتن و آسفالت بازيافتی که با سيمان تثبيت شده و با الياف فوالدی . کار عالوه بر هزینه زیاد تهیه و حمل برای پروژه هایی که مصالح ... متر مربع سطح.

هزینه فوت مربع برای آسفالت بازیافتی,

نرخ عوامل موثر در فهرست‌هاي بهاي واحد پايه سال 1396

220, 218, 14280701, هزینه ساخت در و پنجره UPVC به مساحت یک متر مربع ... 44, 42, 22030321, ماشین بازیافت آسفالت, دستگاه - ساعت, 4,371,245 .. تعویض شکل وپوسته ازفولادوباکلاهک چدنی باسطح حرارتی 5 /2 فوت مربع وقطر پوسته 4 اینچ.

دریافت لیست واحدهای نمونه استانی - سازمان صنعت، معدن و تجارت استان .

83, 81, تعاوني 163 پخت آسفالت کردستان, 4, سنندج, 48, 17307, فعال .. توليد گرانول بازيافتي از PE (پلي اتيلن)، بازیافت ضایعات پلاستیکی, 4000 .. متر مربع, ü, ü, ایجاد تنوع محصول و کاهش قیمت به منظور رقابت با کالاهای چینی و وارداتی.

cata achievement 3 - پژوهشگاه صنعت نفت

ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺍرﺍﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺍﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ و ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﺯﯾﺎﻓﺖ ﺣﺮﺍرت ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺍی ﺍﺳﺎس ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺗﻮر .. ﺑﺎ ﺑﺮآورد و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺨﺮب ﺧﻮردﮔﯽ در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎﺯ و ﺍرﺍﯾﻪ .. ﺍﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻬﺎی ﺑﻪ وﺳﻌﺖ 183500 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ 80 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺯﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ، 17 ﻣﯿﺪﺍن و 490 ﭼﺎه ... 000/450 ﻓﻮت ﻣﻜﻌﺐ در روﺯ در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﮔﺎﺯ ﻓﺠﺮ ﺟﻢ ﻃﺮﺍﺣﯽ،ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻠﺤﺎﻅ ﻇﺮﻓﯿﺖ در ﺍﺑﻌﺎد.

تصفیه فاضلاب، گزینه‌ای برای حل بحران آب - انرژی امروز

8 آوريل 2017 . در همین راستا، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است که با کاهش مخاطرات مرتبط با کمبود بهداشت و آب امکان جلوگیری از مرگ ۳۶۱ هزار کودک زیر پنج سال.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ راه

4 آگوست 2013 . ﺑــﺮداري و ﻧﮕﻬـﺪاري ﻃﺮﺣﻬــﺎي ﻋﻤﺮاﻧـﻲ ﺑــﺎ روﻳﻜـﺮد ﻛــﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨـﻪ، زﻣــﺎن و ارﺗﻘـﺎء ﻛﻴﻔﻴــﺖ، از. اﻫﻤﻴﺘﻲ وﻳﮋه ﺑﺮﺧﻮردار .. آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد. 455. ﻓﺼﻞ ﻧﻮزدﻫﻢ . آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺎﻛﺎدم ﻧﻔﻮذي. 483. ﻓﺼﻞ ﺑﻴﺴﺘﻢ . آﺳﻔﺎﻟﺖ ﮔﺮم و ﺑﺘﻦ آﺳﻔﺎﻟﺘﻲ. 497. ﻓﺼﻞ ﺑﻴﺴﺖ و .. ﺳﻄﺤﯽ، ﺍﺟﺮﺍی ﺭوﮐﺸﻬﺎی ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ، ﺑﺎﺯﯾﺎﻓﺖ و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺑﻬﺴﺎﺯی ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽ. ﺷﻮﺩ. ﭘﻞ .. ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﯾﮏ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ وﺯﻥ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ. ﺷﻮﺩ. پ.

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1383

وﺍﺣﺪ ﺭﺩﯾﻔﻬﺎی. ﻏﯿﺮﭘﺎﯾﮥ. ﻣﻮﺿﻮﻉ. 2 ﺑﻨﺪ. 2ـ. ، ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎﻡ. ﺑﺮﺭﺳﯽ. ﺑﺮﺁوﺭﺩ ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﺍﺟﺮﺍی. ﮐﺎﺭ، ﺑﻪ. ﺗﺼﻮﯾﺐ. ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ. ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ . ﺑﺮﺳﺪ .. ﻓﻮﺕ ﻣﺮﺑﻊ. ﮐﻮﯾﻞ، ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺴﯽ ﺑﺪوﻥ ﺩﺭﺯ، ﺑﺮﺍی. ﻧﺼـﺐ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ، ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻓﻠﻨﺠﯽ، ﺑﻪ. ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﺣﺮﺍﺭﺗﯽ .. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی وﺍﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺕ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺳﺎﻝ. 1383. ١۴۶. ﺑﻬﺎی. ﻣﺼﺎﻟﺢ. ﺑﺎﺯﯾﺎﻓﺘﯽ. ﺁﻧﻬﺎ، ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ. ﻧﺮﺥ. ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ .. ﯿﺪ ﺑﺘﻦ، ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ، ژﻧﺮﺍﺗﻮﺭﻫﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎ . ﻣﻘﻄﻮﻉ.

Green Roofs

ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ﺑﺎم ﺳﺒﺰ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ، ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ آب، ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﮔﺎزﻫﺎي. ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي، .. ﻋﺎﻳﻖ ﻣﺜﻞ. ﻗﻴﺮﮔﻮﻧﻲ،. اﻳﺰوﮔﺎم ﻳﺎ ﻫﺮ ﻋﺎﻳﻖ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه و اﺣﻴﺎﻧﺎ روي آن ﻣﻮزاﻳﻴﻚ. ﻳﺎ اﺳﻔﺎﻟﺖ ﻳﺎ. ﺳﻨﮕﻔﺮش . ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ در ﺳﺎل ﺣﺪود ﻧﻴﻢ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻌﻠﻖ در ﻫـﻮا ... دﻻر در ﻫﺮ ﻓﻮت ﻣﺮﺑـﻊ ﻫﺰﻳﻨـﻪ.

محاسبه آسفالت و قیر - برآورد احجام و قیمت روز آسفالت و قیر

hom محاسبه آسفالت و قیر - برآورد احجام و قیمت روز آسفالت و قیر . پاسخ چیزی حدود 7 کیلوگرم قیر در هر متر مربع آسفالت به ضخامت 6 سانت استفاده میشه.

متن کامل (PDF)

27 نوامبر 2013 . (بی تی یو فوت مربع در روز) . اجرایی، هزینه، زیبایی، همخوانی با نماهای بیرون و سایر . آسفالت. تابش انعکاسی تابش مستقیم. ج ۱. درصد تابش انعکاسی پوششهای متفاوت. ... یک کالای سرمایهای است و قابل بازیافت است، این در.

هزینه 1 میلیون ریالی هر متر آسفالت/ توسعه خدمات شهری اولویت نخست .

13 آوريل 2016 . شهردار دزفول با اشاره به هزینه ۱ میلیون ریالی هر متر آسفالت گفت: . امسال، آسفالت خیابان انقلاب دزفول با پوشش بیش از ده هزار متر مربع کار.

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1383

وﺍﺣﺪ ﺭﺩﯾﻔﻬﺎی. ﻏﯿﺮﭘﺎﯾﮥ. ﻣﻮﺿﻮﻉ. 2 ﺑﻨﺪ. 2ـ. ، ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎﻡ. ﺑﺮﺭﺳﯽ. ﺑﺮﺁوﺭﺩ ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﺍﺟﺮﺍی. ﮐﺎﺭ، ﺑﻪ. ﺗﺼﻮﯾﺐ. ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ. ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ . ﺑﺮﺳﺪ .. ﻓﻮﺕ ﻣﺮﺑﻊ. ﮐﻮﯾﻞ، ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺴﯽ ﺑﺪوﻥ ﺩﺭﺯ، ﺑﺮﺍی. ﻧﺼـﺐ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ، ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻓﻠﻨﺠﯽ، ﺑﻪ. ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﺣﺮﺍﺭﺗﯽ .. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی وﺍﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺕ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺳﺎﻝ. 1383. ١۴۶. ﺑﻬﺎی. ﻣﺼﺎﻟﺢ. ﺑﺎﺯﯾﺎﻓﺘﯽ. ﺁﻧﻬﺎ، ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ. ﻧﺮﺥ. ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ .. ﯿﺪ ﺑﺘﻦ، ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ، ژﻧﺮﺍﺗﻮﺭﻫﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎ . ﻣﻘﻄﻮﻉ.

دانلود نشریه شماره 2 - خانه عمران

7 فوریه 2013 . آسفالـت خیابان های کانـادا با مـواد بـازيافـتی . متر مربع. 2. محل قرارگیری پروژه. پروژه میلینیوم در شــهر تهران در ... پیچي در محــل هزينه هاي قابل.

بودجه ريزي عملياتي

استقرار مديريت هزينه با رعايت اصل صرفه جويي ، پرهيز از اسراف ، حذف هزينه هاي غير. ضرور. و جهت گيري .. نيروهاي بازنشسته و بازخريد و فوت شده در سال. 9310. امكان .. آسفالت، اجراي طرحهاي مميزي امالك، تهيه نقشه بهنگام شهري و اجراي سيستم .. متر مربع. 0104. جمع آوري و حمل زباله و نخاله. تن در روز. 0105. بازیافت پسماندهاي شهري.

بررسی خصوصیات مکانیکی ترکیبات مختلف از آسفالت و بتن .

مختلفی از خرده بتن و آسفالت بازيافتی که با سيمان تثبيت شده و با الياف فوالدی . کار عالوه بر هزینه زیاد تهیه و حمل برای پروژه هایی که مصالح ... متر مربع سطح.

فهرست بهای سال 93 رشته مکانیک

24 ژوئن 2014 . ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی ﻭﺍﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺕ ﻣ ﺎﻧﯿ ﺳﺎﻝ. ١٣٩٣. ٢. ـ2. ـ7. 3 .ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻭ ﺑﺮﭼﻴﺪﻥ .. ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ. ﺳﻄﺢ ﺩﻣﭙﺮ. ١۵١١٠٧. ٩,۶۶٣,۵٠٠. ﻋﺪﺩ. ﺩﻣﭙﺮ، ﻧﻮﻉ ﺗﺪﺭﯾﺠ ، ﺑﺎ ﺳﯿ ﻨﺎﻝ ﻭﺭﻭﺩی .. ﻓﻮﺕ. ٢۴٠١٠۵. ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ. ﺍﻟ ﺘﺮﻭ ﭘﻤـﭗ ﺭﻭی ﺧﻂ، ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﯾ ﺩﻭﻡ ﺍﺳﺐ. ﺑﺨﺎﺭ، ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ .. ﺗﺒﺼﺮﻩ) ﺩﺭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎ ﻓﺴﺦ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ، ﺍﺭﺯﺵ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺘﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ... ﺪ ﺑﺘﻦ، ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ، ژﻧﺮﺍﺗﻮﺭﻫﺎ ﻭ.