مطالعه کانه زایی مس جیان در استان فارس با استفاده از . - ResearchGate

کانسار مس جیان در فاصله 195 کیلومتری شمال خاوری شیراز و در لبه خاوری پهنه دگرگونی سنندج- سیرجان درون مجموعه آتشفشانی- رسوبی دگرگون شده کمپلکس.

کانسار خلیفه لو: کانی زایی مس- طالی اپی ترمال سولفیداسیون باال .

کانسار مس- طالی خلیفه لو در 7 کیلومتری شمال خرمدره، در بخش مرکزی پهنه ماگمایی طارم . کانسار مس- طال، رگه- رگچه ای، کوارتز حفره ای، اپی ترمال سولفیداسیون باال،.

SID | کانسار مس معدن بزرگ با ميزبان آتشفشاني، نمونه اي از .

کانسار مس معدن بزرگ در 130 کيلومتري خاور شاهرود و در محدوده معدني عباس آباد قرار دارد. اين محدوده، شامل کمربندي از سنگ هاي آتشفشاني- آذرآواري، همراه با ميان لايه هاي.

کانه زایی، کانی شناسی، ساخت و بافت کانسار مس . - فصلنامه علوم زمین

کانسار مس چهرآباد در استان زنجان و در گوشه شمال باختری پهنه ایران مرکزی واقع شده است. واحدهای سنگی موجود در این منطقه متعلق به سنوزوییک )بیشتر میوسن( بوده.

کانسارهای مس در موزامبیک chidwe,

دگرسانی گرمابی کانسار مس پورفیری جنوب غرب ظفرقند با نگرشی .

نفوذ کرده. است. بر اساس مطالعات کانی. شناسی و ميکروسکوپی سنگ. هاي منطقه تحت. تأثير دگرسانی هاي پتاسيک، فيليک،. آرژیليک و پروپيليتی قرار. گرفته.