تاثیـر ضـريـب نـرمـی مـاسـه در نـفـوذپـذیـری بـتـن - پژوهشگاه علوم و .

در سازه های هیدرولیکی نظیر سدها، کانال ها، زهکشها و بند ها نفوذ پذیری بتن پدیده ای است . تعمیر و نگهداری سازه های بتنی نظیر اسکله ها و بنادر در این مناطق مصرف می گردد. مدول نرمی سنگدانه ها بویژه ماسه در تعیین نسبت های طرح اختلاط بتن به روش ACI.

دانه بندی سنگدانه های ریز و درشت - 4977

۲ استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۴۸، سنگدانه های بتن - واژه نامه . دقت و خوانایی ترازوهایی که در آزمون سنگدانه های ریز و درشت مورد استفاده قرار می گیرد، باید دارای ... ۷ در صورت نیاز، مدول نرمی را از جمع درصدهای کلی مواد درشت تر از هر یک از الک های زیر.

مقاله بررسی تأثیر ضریب نرمی ماسه بر خواص مکانیکی بتن

در طرح اختلاط بتن، مدول نرمی ماسه دارای اهمیت ویژه ای است ولی متاسفانه تاکنون تاثیر آن در خواص مختلف بتن مورد بررسی قرار نگرفته است و شاید دلیل آن عدم د. . با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای ۱۱ صفحه است در اختیار . مدول نرمی ماسه، دانه بندی سنگدانه ها ، مقاومت فشاری، چگالی.

آزمایشگاه مرجع بتن و مصالح ساختمانی

تعیین مدول الاستیسیته و ضریب پواسن بتن (ASTM C469) • ارزیابی . تعیین نرمی و چگالی سیمان (ASTM C204 و ASTM C188) • تعیین . ارزیابی سلامت سنگدانه‌ها با استفاده از سولفات سدیم و سولفات منیزیم (ASTM C88) . به کمک این شبکه می‌توانید خدمات یا تجهیزات مورد نظر خود را در همه دانشگاه‌های عضو شبکه جستجو نمایید.

ﯽ ﺣﺠﯿﻢ ﺑﺘﻨ ﻫﺎی ﺳﺎزه ﻧﺎﻣﻪ آﯾﯿﻦ - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

ﻑ ﺍﺯ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺑﺘﻦ ﺣﺠﯿﻢ ﺑﺮﺁوﺭﺩﻥ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎی ﻣﻤﮑﻦ و ﺩﺭﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺻﺮﻓﻪ . ﺳﯿﺴﺘﻢ وﺍﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍی ﮐﻤﯿﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺁﯾﯿﻦ . ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪ. ﻫﺎ. 2-1-1. ﮐﻠﯿﺎﺕ. ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪ. ﻫﺎ. ی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺩﺭ. ﺑﺘﻦ. ﺣﺠﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ. ﺍﺯ. ﻧﺰﺩﯾﮑﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ . ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮﺭی ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﻣﺪوﻝ ﻧﺮﻣﯽ. 9.

استاندارد ۷۶۵۷

استاندارد سنگدانه - سنگدانه های سبک مورد مصرف در بلوک های بتنی - ویژگی ها ، که .. سنگدانه سبک ، مدول نرمی نمونه های برداشت شده از محموله ها باید در فواصل زمانی.

مقاله بررسی تاثیر تصحیح مدول نرمی ماسه بر کارآئی بتن خود تراکم .

مدول نرمی ماسه از پارامترهای اصلی در طراحی بتن خود تراکم می باشد که در . های ماسه ای با ضریب نرمی مورد نیاز امکان پذیر نبوده و تامین مدول نرمی مناسب با استفاده . در این بررسی با انتخاب مصالح سنگدانه ای محلی با مدول نرمی بالا که مناسب برای بتن.

آزمایش دانه بندی سنگدانه (شن - ماسه) - دانشگاه آزاد اسلامي واحد گلپايگان

دهيم تا بتوانيم در مورد خاك قضاوت كنيم و اگر الزم بود خاك را اصالح كنيم . یكي از آزمایش هایي . وسایل آزمایشگاه كه در این آزمایش استفاده نمودیم را تميز. كرده. وآن ها را در . 428.91. : مجموع درصد تجمعی مانده روی. پنج. الک. 329.13. 3.2913. = = مدول نرمی. 100.

ارزیابی اثر دانه بندی سنگدانه بر زمان وی بی و جرم حجمی بتن غلتکی .

بتن تازه غلتکی روسازی، هر چه مدول نرمی افزایش و متعاقب آن درصد مواد ریزدانه کاهش یابد،. جرم. حجمی .. ماسه مورد استفاده می بایست الزامات مورد نیاز در استاندارد.

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﺑﺘﻦ

ﺧﻼﺻﻪ. ﺷﻜﻞ و ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺘﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﺋﻲ در. ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ آن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ. ﻓﺸﺎري ﺑﺘﻦ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮرد.

: ﻓﺼﻞ اول : اﺟﺰاء ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﱳ و ﺧﻮاص آ ﺎ اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده ا

اﻣﺎ ﺑﺮاي ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد. اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﱳ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﯾﺪ در ﳏﺪوده ي. ٣/٢. ﺗﺎ. ١/٣. ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﺮ ﭼﻪ داﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ درﺷﱰ. ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﺪول ﻧﺮﻣﻲ آ ﺎ ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ . اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﻪ. ﻫﺎي درﺷﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺳﯿﻤﺎن.

ﻣﺪول ﻧﺮﻣﯽ رﯾﺰداﻧﻪ ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزﻣﺎﯾ - مهندسی عمران مدرس - دانشگاه .

ﻫﺪف از. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﻣﺪول ﻧﺮﻣﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ رﯾﺰداﻧﻪ. ﺑﺮﺧﻮاص. ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و. ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺘﻦ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر . اي. ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ. ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻣﮑـﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑـﺎﻻ ﻧﻈﯿـﺮ. ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ. ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﯿﺘﯽ در ﺑﺘﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ ﺳـﯿﻤﺎﻧﯽ ﺿـﻌ. ﯿﻒ،. ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ . ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ.

مکانیکی بتن سنگین آزمایش و ارزیابی . - آنالیز سازه - زلزله

بتن سنگین، سنگ معدن باریت، طرح اختالط، مقاومت فشاری، مدول االستیسیته. -1. مقدمه . های مورد استفاده در این نوع از بتن، از خصوصیت و عملکرد .. با ضریب نرمی.

ﺟﻨﺲ و داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﻬﻴﻨﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﻲ ﺑﺮاي ﺑﺘﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ, ا

و ﻧﺤﻮة ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺘﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ آن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺘﻨﻬﺎي. ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ.,. در ﺑﺘﻨﻬﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع و داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار آب ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺑﺘﻦ ﺻﻮرت ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد . در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ... ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺪول ﻧﺮﻣﻲ آﻧﻬﺎ.,. ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

دانه بندی سنگدانه های ریز و درشت - 4977

۲ استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۴۸، سنگدانه های بتن - واژه نامه . دقت و خوانایی ترازوهایی که در آزمون سنگدانه های ریز و درشت مورد استفاده قرار می گیرد، باید دارای ... ۷ در صورت نیاز، مدول نرمی را از جمع درصدهای کلی مواد درشت تر از هر یک از الک های زیر.

مدول نرمی برای سنگدانه مورد استفاده در بتن,

بتن رنگی | شرکت توسعه معادن و مواد معدنی آسیا

یکی از عوامل مهم تاثیر گذار در رنگ بتن، رنگ سیمان مورد استفاده در بتن است. . مدول نرمی سنگدانه و همچنین ریزدانه های رد شده از الک 200 مش از عوامل تعیین کننده در.

روش ملی طرح مخلوط بتن

ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن . ﻫﺎ، اﻳﻦ روش ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻤﻬﻴﺪات ﺧﺎص و. ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ. ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در راﻫﻨﻤﺎي روش آﻣﺪه اﺳﺖ. ، ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده .. ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺘﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺪار رواﻧﻲ و ﻣﺪول ﻧﺮﻣﻲ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ. ﻫﺎ. ي.

راﻫﻨﻤﺎي اﺟﺮاي ﺑﺘﻦ وﯾﮋه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ - شاقول

ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺎر ﻣﺼﺮف ﺷﻮد از ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت. ﻓﻨﯽ و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺒﻞ از .. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺑﺘﻦ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻣﺪﻭﻝ ﻧﺮﻣﻲ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪ ﺭﻳﺰ ﻣﻮﺭﺩ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

استان البرز سنگدانه های معادن مختلف دانه بندی . - انجمن بتن ایران

باشد که باید در هر منطقه ای با توجه به شرایط منطقه مورد شناسایی قرار گیرد. .. استفاده از مصالح سنگی معادن بدون شستشو و اصالح دانه بندی در یک طرح اختالط . هشتمین کنفرانس ملی سالیانه. بتن. ایران. –. تهران. -. 51. مهرماه. 5931. 4. مدول نرمی. 03. 9/.

ﻣﺪول ﻧﺮﻣﯽ رﯾﺰداﻧﻪ ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزﻣﺎﯾ - مهندسی عمران مدرس - دانشگاه .

ﻫﺪف از. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﻣﺪول ﻧﺮﻣﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ رﯾﺰداﻧﻪ. ﺑﺮﺧﻮاص. ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و. ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺘﻦ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر . اي. ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ. ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻣﮑـﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑـﺎﻻ ﻧﻈﯿـﺮ. ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ. ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﯿﺘﯽ در ﺑﺘﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ ﺳـﯿﻤﺎﻧﯽ ﺿـﻌ. ﯿﻒ،. ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ . ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ.

سنگدانه ی بتن - عمران پویا

23 آگوست 2015 . سنگدانه های مورد استفاده در بتن باید با ویژگی های استاندارد ملی ایران شماره . مدول نرمی سنگدانه ی ریز جزو الزامات اختیاری و بین ۳/۲ تا ۱/۳ است .

آزمایشگاه درس نامه تکنولوژی بتن

لیست آزمایشات : -1. آزمایشات سنگدانه ). دانه بندی. -. جذب آب. –. مدول. نرمی ماسه. (. -2 . سنگدانه. ها،. پیش. از. استفاده. از. آنها. در. بتن. حتمآ. باید. آزمایشاتی. جهت. تست . بتن. تولیدی،. خواص. مورد. نظر. را. دارا. باشد. که. یکی. از. همین. آزمایش. ها،. آزمایش.

وریاماتاک | ویژگیهای بتن سازه ای با مقاومت بالا

15 آگوست 2017 . زیرا نه تنها با تغییر دادن مقدار سیمان ، آب و سنگدانه ها ، بلکه با مصرف . در این تحقیق بتن با مقاومت بالا یعنی بتن HSC مورد بررسی قرار میگیرد . . کردن اندازه بزرگترین سنگدانه ، استفاده از ماسه با مدول نرمی مناسب و نسبت ماسه.

مدول نرمی برای سنگدانه مورد استفاده در بتن,

نشریه شماره 55

8 جولای 2003 . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩی ﺗﺮ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺣﺎﺿﺮ و ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺳﺮﯾﻊ و ﺁﺳﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ. ﺁﻥ، ﺩﻓﺘﺮ ﺗﺪوﯾﻦ .. ﺍﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺣﺪﺍﻗﻞ. 15× 15 .. ﺳﺨﺘﯽ، ﻣﺪوﻝ. ﺍﻻﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ، ﻧﺮﻡ ﺷﺪﻥ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺩﺭ ﺁﺏ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺎﺏ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﯾﺨﺰﺩﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ . ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ. ﺳﻨﮕﻬﺎی. ﻧﻤﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺍﻧﺒﺴﺎﻁ ﺣﺮﺍﺭﺗﯽ. ﮐﺎﻧﯿﻬﺎی. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﮓ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻼﺕ ﭘﺸﺖ ﺁﻥ ﺑﺎﯾﺪ .. ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺍﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﺮﻣﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﺯ. 3/2.

ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺘﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﻲ ﻪﺑ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺔ ﺧﺎﻧ ﺗﺼﻔﻴ - دانشگاه تهران

13 فوریه 2011 . ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ . ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮ. ﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮ ﻟﺠﻦ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﺘﻦ، ﺁﺯﻣﻮﻥ. ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻓﺸﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺸﺨﺼ .. ﻟﺠﻦ ﺧﺸﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺍﺯ ﺗﺼﻔﻴﻪ .. ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ . ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺪﻭﻝ ﻧﺮﻣﻲ. ۱/۳.

عمران دانشگاه خمینی شهر - بتن

برنامه حاضر مربوط است به ترسیم منحنی دانه بندی سنگ دانه بتن که تحت نرم افزار اکسل ... بتن خود متراكم مورد استفاده قرارگرفته و روز به روز كاربرد خويش را بين.

ارزیابی اثر دانه بندی سنگدانه بر زمان وی بی و جرم حجمی بتن غلتکی .

بتن تازه غلتکی روسازی، هر چه مدول نرمی افزایش و متعاقب آن درصد مواد ریزدانه کاهش یابد،. جرم. حجمی .. ماسه مورد استفاده می بایست الزامات مورد نیاز در استاندارد.