منطق فازی و فراتر از آن Fuzzy Logic and Beyond یادی از پروفسور .

13 آگوست 2017 . منطق فازی و فراتر از آن Fuzzy Logic and Beyond یادی از پروفسور لطفی زاده. hamneshine bahar . Published on Aug 13, 2017. این بحث اشاره.

آپارات - آموزش منطق فازی

آموزش ساخت ماشین لباس شویی هوشمند با منطق فازی در متلب · بهنام مجیدنعمتی. 228 بازدید. -. 3 ماه پیش. 13:38 · آموزش تولباکس منطق فازی در MATLAB · ۩۩۩ آرین اول.

درآﻣﺪی ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزی در ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ - روش شناسی علوم انسانی

15 فوریه 2017 . در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻨﻄﻖ ﻳﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻓﺎزي در ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻣـﻲ. ﺷـﻮد. در . اﻳﻦ راﺳﺘﺎ. ،. ﭘﺲ از. ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي و ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﻣﺒـﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓـﺖ .. Page 13.

مقایسه دو روش فازی و قطعی در ارزیابی کیفیت آب شرب دشت بیلوردی

20 دسامبر 2016 . نمونه با درصد اطمینان 13/8 تا 14/7، پنج نمونه با درصد اطمینان 50 و چهار نمونه با درصد .. کیفیت آب رودخانه از مقایس ه منطق ارسطویی و منطق فازی.

مقایسه دو روش فازی و قطعی در ارزیابی کیفیت آب شرب دشت بیلوردی

20 دسامبر 2016 . نمونه با درصد اطمینان 13/8 تا 14/7، پنج نمونه با درصد اطمینان 50 و چهار نمونه با درصد .. کیفیت آب رودخانه از مقایس ه منطق ارسطویی و منطق فازی.

منطق فـازی و کاربرد های آن در علـوم - دانشگاه فردوسی مشهد

9 مه 2018 . جدول زمان. بندی افتتاحیه هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی. » بزرگداشت . 13. آقای ایمان ارقامی. ) فرزند. استاد فقید. پروفسور ارقامی. (. 7. دقیقه. 14.

درآﻣﺪی ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزی در ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ - روش شناسی علوم انسانی

15 فوریه 2017 . در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻨﻄﻖ ﻳﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻓﺎزي در ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻣـﻲ. ﺷـﻮد. در . اﻳﻦ راﺳﺘﺎ. ،. ﭘﺲ از. ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي و ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﻣﺒـﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓـﺖ .. Page 13.

منطق فازی و فراتر از آن Fuzzy Logic and Beyond یادی از پروفسور .

13 آگوست 2017 . منطق فازی و فراتر از آن Fuzzy Logic and Beyond یادی از پروفسور لطفی زاده. hamneshine bahar . Published on Aug 13, 2017. این بحث اشاره.

منطق فـازی و کاربرد های آن در علـوم - دانشگاه فردوسی مشهد

9 مه 2018 . جدول زمان. بندی افتتاحیه هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی. » بزرگداشت . 13. آقای ایمان ارقامی. ) فرزند. استاد فقید. پروفسور ارقامی. (. 7. دقیقه. 14.

آپارات - آموزش منطق فازی

آموزش ساخت ماشین لباس شویی هوشمند با منطق فازی در متلب · بهنام مجیدنعمتی. 228 بازدید. -. 3 ماه پیش. 13:38 · آموزش تولباکس منطق فازی در MATLAB · ۩۩۩ آرین اول.