ﻔﺎده از ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘ در ﻣﺮاﺗﻊ ﺗﺨﺮﻳﺐ ( ) ﺑﻴﻨﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻴﺎه ﻛﻨ

843. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻴﺎه ﻛﻨﺪل. (. Dorema ammoniacum. ) در ﻣﺮاﺗﻊ ﺗﺨﺮﻳﺐ. ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘ. ﻔﺎده از. ﺷﺒﻜﻪ. ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ. ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻗﺎﺳﻤﻲ . ﺑﻪ آزﻣﻮن ﺷﺒﻜﻪ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪ . ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺪاد. 8. ﻧﻤﻮﻧﻪ. (. ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي. ﻣﺴﺘﻘﻞ. ) از ﻣﺮﺗﻊ ﺗﺨﺮﻳﺐ. ﺷﺪه، ﺟﻤﻊ . ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ، دو ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ. روﻳﻪ. از ﻣﺤﺼﻮﻻت ... اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪﻧﺪ . ﻣﻌﺎدﻟﻪ. ): 7(. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ،. ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﺷﺒﻜﻪ از. 70. درﺻﺪ داده. ﻫﺎي. ﺟﻤﻊ. آوري ﺷﺪه. (. ﻣﺜﺎل.

The Relationship between Age, Weight, BMI, Postmenopausal Age .

ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ. و ﺗﻌﺪاد ﺳﺎل. ﻫﺎي ﭘﺲ از ﻳﺎﺋﺴﮕﻲ. ﺑﺮ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺗﻮده اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در زﻧﺎن ﻳﺎﺋﺴﻪ. ﺟﻼل ﺣﺠﺎزي. 1*. ، دﻛﺘﺮ ﺳﻮﺳﻦ . اﺳﺘﺌﻮﭘﺮوز ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﻲ. اﺳﺖ. و ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ در اﻳﺠﺎد و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻧ. ﻘﺶ دارﻧﺪ . ﻫﺪف از اﻳﻦ .. ﮔﻴـﺮي اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ درﻳﺎﻓـﺖ. ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ... ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮاي ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ اﺳـﺘﺨﻮان ﻟﮕـ .. menopause on bone mineral density and bone-related.

تأثیر تاریخ و تراکم کاشت بر ماده خشک و . - فرآیند و کارکرد گیاهی

تأثير تاريخ و تراکم کاشت بر ماده خشكت و ظرفیت آنتی اکسیدانی ریشه. گیاه دارویی سرخارگلی .. استاندارد کیفی مواد گیاهی ریشه در سرخارگل می تواند تا . است. و همکاران (۲۰۰۶) در پژوهشی، مقدار فنل کل. اندام های هوایی و زیرزمینی سرخارگل را متفاوت گزارش. کردند به . اردیبهشت و ۱۸ خرداد به عنوان عامل اصلی در کرتهای. اصلی و سه.

بررسی عوامل بیولوژیک در هوای بخش های بیمارستان های امام خمینی و .

اﺳﺖ . در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان. ﺗﺮاﻛﻢ. ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ. در ﻫﻮاي ﺑﺨﺶ. ﻫﺎي. دو ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن. در ﺷﻬﺮ. ﺳﺎري. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار . ﺑﺮداﺷﺖ و در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺑﺮ. اﺳﺎس روش. ﻫﺎي. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺸﺖ. ﺷﺪ. و. از ﻧﻈﺮ. ﺗﻌﺪاد. ﻛﻠﻨﻲ. و. ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻣﻮرد . اﻋﻢ از ﺑﻴﻤﺎران، ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ. و ﻣﻮﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ.

ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻮﺗﻪ و ﺑﺮ - پژوهشهای زراعی ایران

1 جولای 2014 . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣـﻞ اﺻـﻠﯽ، ﺗـﺮاﮐﻢ ﺑﻮﺗـﻪ. /5(. ،6. 5/8. /5،. 10 . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺸﻬﺪ، ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﺑﻼل اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺗﺮاﮐﻢ. /5. 10. ﺑﻮﺗﻪ در . ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ، رﻗﻢ اﺳﺖ و اﺻـﻠﯽ. ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻼك . ﮐﺎﻫﺶ. ﯾﺎﻓﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺑـﻼل ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺗـﺎرﯾﺦ ﮐﺎﺷـﺖ ﻗـﺮار.

آشنایی با مفهوم سنجش تراکم استخوان - مرکز سنجش تراکم استخوان کرج

19 آوريل 2016 . در سرتا سر دنیا پوکی استخوان عامل بیش از 9/8 میلیون شکستگی در . سنجش تراکم استخوان عبارت است از روش های تشخیص میزان تراکم معدنی . سنجش تراکم استخوان استفاده میکند و به عنوان روش استاندارد طلایی از آن یاد می شود. . مقدار هر کدام از این دو اشعه بعد از خروج از بدن توسط یک گیرنده اندازه گیری میشود.

اثر تراکم بذر بر عملکرد و اجزاء آن در سه رقم جو دیم

با توجه به نتایج بهدست آمده تراکم 300 دانه در متر مربع برای ارقام جو مورد بررسی . زیرا هر عامل رشدی که میزان محصول را افزایش دهد، بازدهی مصرف آب را نیز افزایش میدهد. . بررسیهای مختلف حاکی از آن است که مصرف مقدار کم بذر ممکن است عملکردی مساوی .. برای اندازهگیری رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از روش استاندارد و.

چه از مقدار استاندارد عامل تراکم است,

آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺸﻢ ﺗﺮاﮐﻢ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ Laboratory Compaction Tests

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﺮوژه دارد و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﻘﺪار آﻧﺮا ﺗﻌﯿـﯿﻦ. ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ . ﻣﺜﻼ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ . ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺮاﮐﻢ ﺧﺎك اﺳﺖ . آب دور ذرات ﺧﺎك را ﮔﺮﻓﺘـﻪ و . روش اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺮاﮐﻢ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺷﺒﯿﻪ ﺗﺮاﮐﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ اﻣـﺎ ﻣﯿـﺰان اﻧـﺮژي آن ﺑﯿـﺸﺘﺮ اﺳـﺖ و. ﺧﺎك در ﭘﻨﭻ ﻻﯾﻪ در ﻗﺎﻟﺐ.

عوامل خطر کاهش تراکم استخوان در زنان یائسه - طب نظامی

11 نوامبر 2008 . osteoporosis Canadian standard questionnaire and was analyzed with chi square test and T-test. . ﺷﺎﻳﻊ ،. ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ. (BMD). ﻛﻪ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ. ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﺩﻩ. (. ﺗﺮﺍﻛﻢ. ) ... ﻣﻘﺪﺍﺭ p. ﺗﻐﺬﻳﻪ. ﺍﻱ. ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻠﺴﻴﻢ. ۵/۷ ۱/۱۷ ۰۳/۰. ***. ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻤﻞ ﻻﮐﺘﻮﺯ. ۲/۴ ۹ . ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﺎﻣﻞ. ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺌﻮﭘﻨﻲ ﻳﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺁﻥ ﺑﻪ. ﺳﻤﺖ ﺍﺳﺘﺌﻮﭘﺮﻭﺯ. ﻣﻄﺮﺡ ﻧﻤﻮﺩﻩ. ﺍﻧﺪ.

تعیین ضريب تراکم بتن - صنایع مکانیک خاک ایران

درجه تراکم، که به ضریب تراکم موسوم است توسط نسبت چگالی (نسبت چگالی . را می دهد که مقدار بتن به دست آمده در حالت تراکم استاندارد، تحت تاثیر عامل انسانی.

سنجش تراکم استخوان - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سنجش تراکم استخوان (به انگلیسی: Bone Mineral Densitometry) یا به . هرچند مقدار پرتو ایکس که در این روش بکار می‌رود بسیار ناچیز است، ولی انجام . افرادی که دارای عوامل خطر (Risk Factor) برای پوکی استخوان و شکستگی ناشی از آن . شخص، وجود شکستگی‌های قبلی در ستون فقرات و مهره‌ها، و عدم وجود استاندارد برای سن‌های پائین.

چه از مقدار استاندارد عامل تراکم است,

بررسی شاخص‌های ژئومتریک گردن استخوان ران و ارتباط آن با تراکم .

ﻫﺎﻱ ﮊﺋﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﮔﺮﺩﻥ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺁﻥ ﺑﺎ. ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﺳﺘ. ﺨﻮﺍﻥ. ﺭﺍﻥ. ﺩﮐﺘﺮ ﺍﮐﺒﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ، ﺩﮐﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﻌﻴﺮﻱ .. ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺑ. ﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ. ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ. ﻭ ۸۵ ﻫﺎﻱ. ۱۳۸۴. ﺑﻮﺩﻧﺪ . ﺯﻧﺎﻧﻲ. ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ. ﻋﺎﻣﻞ. ﺧﻄﺮﺳﺎﺯ .. ﻧﺎﻡ ﻣﺘﻐﻴﺮ. ﺿﺮﻳﺐ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ. ﺭﮔﺮﺳﻴﻮﻥ. (Beta). ﻣﻘﺪﺍﺭ. P. ﻃﻮﻝ ﻣﺤﻮﺭ ﻟﮕﻦ. (HAL). ۰۴۱/۰-.

اﺛﺮات ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ و ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﯿﻮﺷﯿﻤ - پژوهشهای زراعی ایران

ﺷﻤﺎر ﻣﯽ. رود. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ و ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮي ﻧﺴﺒﯽ آب ﺑﺮگ، ﻣﺤﺘﻮي ﭘﺮوﻟﯿﻦ، ﻗﻨـﺪ .. ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻮﺗﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑـﺮ رﺷـﺪ ﮔﯿـﺎه. دارد،. ﺑﻪ. ﻃﻮري. ﮐﻪ. در. ﺗﺮاﮐﻢ. ﻣﻄﻠﻮب،. ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﺤﯿﻄﯽ . ﻫﻤﺮاه ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ (. 100. درﺻﺪ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ)،. ﺑﻪ. ﻋﻨـﻮان. ﻋﺎﻣـﻞ. اﺻﻠﯽ. و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﺎ. ﮐﺘﻮرﯾﻞ از ﺗﺮاﮐﻢ در. ﺳﻪ. ﺳﻄﺢ ( . ﻣﯿﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﭘﺮوﻟﯿﻦ از ﯾﮏ ﻣﻨﺤﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه و ﺑـﺮ اﺳـﺎس. ﻣﻌﺎدﻟﻪ. 1.

بررسی تراکم استخوان و برخی متغیرهای آنتروپومتری و رابطه آنها در مردان

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﯾﮕﺮ دﯾـﺪه ﺷـﺪه ﮐـﻪ وزن ﻋﻀـﻠﻪ ﻋﺎﻣـﻞ. ﻣﻬﻤﺘﺮي ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﺗﺮاﮐﻢ اﺳﺘﺨﻮان اﺳﺖ ( .. اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ±. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ). ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ. ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن t. ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺗـﺮاﮐﻢ. اﺳﺘﺨﻮان ران و ﮐﻤﺮ و ﻧﯿﺰ وزن ﻋﻀﻠﻪ.

تعیین تراکم مناسب ارقام گندم دیم در مناطق سردسیر - دانشگاه گنبد .

10 مارس 2016 . ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد ﺳﻨﺒﻠﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺳﻨﺒﻠﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺮاﮐﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ. ﺗﻌـﺪاد ﺳـﻨﺒﻠﻪ . و رﻗﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﮐﺎﺷﺖ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺎرآﯾﯽ ﮐﺸﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑ. ﻪ. ﺳﺰاﯾﯽ دارد .. ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮد .. Tiller development on yield of standard and semidwarf.

سرانه و استانداردهای فضایی کاربری زمین | مقالات آموزشی شهرسازی .

26 مه 2015 . سرانه زمین: مقدار زمینی است که به طور متوسط از هر یک از کاربری های شهر به هر . میزان استانداردهای فضایی کاربری بوسیله دو عامل تعیین می شود، یکی . تجمع بیش از حد کاربری ها اغلب منجر به تراکم و گره ترافیکی می شود و بافت.

ﮔﻴﺮي ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﺪازه ﺑﺮرﺳﻲ روش (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي: ﻣﺮا

22 دسامبر 2015 . ﻫﺎي ﮔﻮن زرد ﻣﻘﺪار واﻗﻌﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ . اي اﺳﺖ، درﺣﺎﻟﻲ. ﻛﻪ ﺑﺮاي. ﻋﻠﻔﻲ. ﻫﺎ و ﭘﻬﻦ. ﺑﺮﮔﺎن اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي دارد. ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻴﺎﻫﺎن .. اي ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ در اﻧﺪازه .. و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد (.

آزمایش تراکم آزمایشگاهی - مهندسین مشاور تدبیر سازه زیگورات

منظور از این کار دست یافتن به مقدار رطوبت نمونه ای است که درهر آزمایش در تعداد ضرباتی . نسبت ماسه به ریزدانه ها (سیلت و رس) در خاک، یک عامل مهم در کارهای خاکی و . گودال را با ماسه غیر چسبنده که چگالی آن مشخص است (ماسه استاندارد) پر کرده و حجم آن.

مقایسه میزان تراکم استخوان دختران مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک .

ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮاﻛﻢ اﺳـﺘﺨﻮان دﺧﺘـﺮان ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ اﺳـﻜﻮﻟﻴﻮز اﻳـﺪﻳﻮﭘﺎﺗﻴﻚ و اﻓـﺮاد ﺳـﺎﻟﻢ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . روش ﺑﺮرﺳﻲ. : 57 .. را ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻴـﺸﮕﻮﻳﻲ. ﻛﻨﻨـﺪه ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ. اﻧﺤﻨﺎ. ﻣﻲ. داﻧﺴﺘﻨﺪ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ. روﺷﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺑـﻴﺶ. ﺗـﺮ ﻣﺮاﻛـﺰ. ﺑﺪل ﺷﺪه. اﺳﺖ . ﻫﺮﭼ. ﻨﺪ اﻳﻦ روش ﺑﺮاي. اﻧﺪازه.

بررسی کمی و کیفی آلودگی بیوآئروسل‌های هوای بخش های مختلف .

ﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻠ. ﯽ. ﯿﺑ. ﻮآﺋﺮوﺳﻞ. ﻫﺎ در ﺑ. ﯿ. ﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘـﺪار اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﭘ. ﯿـ. ﺸﻨﻬﺎد. ي. ( cfu/m3. 30. ) ... ﺠﻪ اﻧﺘﻘـﺎل ﻋﺎﻣـﻞ ﻋﻔﻮﻧـﺖ. ﻫـﺎي اﮐﺘـﺴﺎﺑ. ﯽ. از. ﺳﻮ. ي. ﯿﺑﺴ. ﺎر. ي. از ﻣﺤﻘﻘﻘ. ﯿ. ﻦ ﺑﻪ ﺗﺄ. ﯾﯿ. ﺪ رﺳ. ﯿ. ﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤـ.

252 تعداد خانوار ساکن در واحد مسکونی و تعداد اتاق در اختیار خانوار

بــرآورد کمبــود تعــداد واحدهــای مســکونی. اســت. از جملــه معیارهــای قابــل توجــه در. بررســی های . اســت. بــر اســاس اســتانداردهای بیــن . مسـکونی محسـوب شـود ولـی مـی توانـد عامـل مهمـی. در بـرآورد شـاخص هـای تراکـم تلقـی شـود. مقـدار ایـن. شــاخص هــر چــه.

ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﺘﺨﻮان در زﻧﺎن ﻳﺎﺋﺴﺔ ورزﺷﻜﺎر رﺷﺘﻪ ﻫﺎي و - دانشگاه تهران

11 آگوست 2013 . ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻮﻛﻲ اﺳﺘﺨﻮان، ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوژن اﺳﺖ. ). 39(. ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﮋو. ﻫﺶ. ﻫﺎ ﻧﺸﺎن. ﻣﻲ. دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ اﺳﺘﺨﻮان در زﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از . ﻣﻘﺪار. 5/2. ±. ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در اﻓﺮا. د ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ.

اندازه گیری تراکم استخوان / 231644 - ویستا

6 آگوست 2006 . در این خصوص مقدارBMD میتواند با میانگین مقدار حداکثر BMD در یک جوان بالغ . SD معیاری برای تشخیص این امر است که یک فرد تا چه حد از تراکم استخوان . با کاهش هر یک واحد انحراف معیار SD (Standard deviation) در دانسیته استخوان . شامل آن دسته از بیماریهایی هستند که در اثر و یا به واسطه یک عامل مکانیکی.

Original Article Bio-Aerosols Variety and . - ResearchGate

10 مارس 2014 . انواع بيوآئروسل ها و تراکم آن در بخش های مختلف بیمارستان های شهرستان میاندوآب . مواجهه مراجعان و بیماران بستری با بيوآئروسل ها لازم است اقدامات کنترلی نظیر سیستم تهویه استاندارد طراحی و اجرا گردد. . مقدار این آلودگی ها، از بخشی به بخش دیگر در یک . عامل ۲۵ تا ۳۰ درصد آسم های آلرژیک در کشورهای توسعه یافته.

Modeling of Effect of Biodiesel Cetane Number, Density and .

تنها است كه اين عامل باعث افت توان در موتور مي شود. استفاده .. نسبت تراكم حجمي . 25 سوخت با تغيير وضعيت شير ورودي به مقدار استاندارد يعني )150±3( ثانيه cc.

Page 1 مجله علوم و فنون دریایی دوره ۱۳، شماره 2، زمستان ۱۳۹۳ معرفی .

طبق روش استاندارد تخم گشایی شدند و ناپلیوسهای حاصله با تراکم های ۵۰۰۰۰،. ۱۰۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰۰ . روغن ماهی بوده و این عامل خود از لحاظ کاهش. هزینه های .. است. کمترین مقدار طول کل را تراکم ۵۰۰۰۰. ناپلیوس با غلظت ۰. /. ۲ گرم روغن در لیتر به مدت ۶ .( <۰/۰۵.

ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ رواﻧﮕﺮاﯾﯽ اي ﺷﻤﻊ در ﻧﻬﺸﺘﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻢ ﺧﺎك در - نشریه مهندسی عمران و .

15 آگوست 2015 . زاوﯾﻪ اﺻﻄﮑﺎك. داﺧﻠﯽ (درﺟﻪ). ﻋﺪد ﻧﻔﻮذ. اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ( blows foot. ) ﮔﺮوه ﺧﺎك. ﻫﺎ. داﻧﺴﯿﺘﻪ. ﻧﺴﺒﯽ. (%). 28. -. 26 . ﻣﻘﺪار k. ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ و ﻣﻘﺪار آن ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ روش اﺟﺮا و. ﮐﻮﺑﯿﺪن ﺷﻤﻊ دارد. ﺑﺮ اﺳﺎس رواﺑﻂ ارﺋﻪ ﺷﺪه .. "Factor Affecting Horizontal Subgrade. Reaction of.