ارزیابی کارایی مجلات معتبر علمی حوزه مدیریت براساس تکنیک .

یافته ها : با توجه به ورودی ها و خروجی های تعریف شده ، 11 مجله کارا و 11مجله دیگر . ارزیابی کارایی ، تحلیل پوششی داده ها (DEA ) ، مدل جمعی () ، مجلات معتبر حوزه.

بررسی و تعیین‌کارایی صنایع استان یزد با استفاده از روش تحلیل .

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ آورده ﺷﺪه و در. ﺑﺨﺶ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم اﻧﻮاع ﮐـﺎراﯾﯽ و روش ﻫـﺎی ارزﯾـﺎﺑﯽ. ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﻣﺪل. ﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده. ﻫﺎ آورده ﺷﺪه اﺳـﺖ . ﺑﺨـﺶ. ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ. آوری اﻃﻼﻋﺎت و.

ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ اﺻﻼح ﺷﺪه در ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻐ - اقتصاد و توسعه کشاورزی

24 ا کتبر 2016 . ﺗﺠﺮﺑﯽ ﭼﻬﺎر اﻟﮕﻮي ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﻣﺬﮐﻮر، ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده. ﻫﺎي ﭘﺎﻧـﻞ ﻣﺮﺑـﻮط. ﺑـﻪ .. ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ. دﻫﺪ . در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺑﻪ روش ﯾـﺎد ﺷـﺪه. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. در. ﺧﺼﻮص ﻋﻠﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ . اﺧﺘﺼﺎص داده. اﻧﺪ. ).27(. ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت.

بررسی و تعیین‌کارایی صنایع استان یزد با استفاده از روش تحلیل .

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ آورده ﺷﺪه و در. ﺑﺨﺶ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم اﻧﻮاع ﮐـﺎراﯾﯽ و روش ﻫـﺎی ارزﯾـﺎﺑﯽ. ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﻣﺪل. ﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده. ﻫﺎ آورده ﺷﺪه اﺳـﺖ . ﺑﺨـﺶ. ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ. آوری اﻃﻼﻋﺎت و.

ازمانی، گیری عملکرد س ابزار اندازه مثابه به ها تحلیل پوششی داده وپرورش

اسناد و مدارک. اداری. استفاده. شده. است . برای تعیین کارآیی. ، ابتدا با استفاده از پرسشنامه .. ندین. ورودی و خروجی را داشت . این الگو. تحلیل پوششی. داده. ها. نام گرفت و. اول. ،بار ... کالس درس تحت پوشش قرار داده. اند. ... نظام سالمت کشورهای آسیایی.

ازمانی، گیری عملکرد س ابزار اندازه مثابه به ها تحلیل پوششی داده وپرورش

اسناد و مدارک. اداری. استفاده. شده. است . برای تعیین کارآیی. ، ابتدا با استفاده از پرسشنامه .. ندین. ورودی و خروجی را داشت . این الگو. تحلیل پوششی. داده. ها. نام گرفت و. اول. ،بار ... کالس درس تحت پوشش قرار داده. اند. ... نظام سالمت کشورهای آسیایی.

فهرست کتاب های منتشر شده - انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها

Iranian Data Envelopment Analysis Society انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها. . اطلاعات ثبت نام · فرم ثبت نام · کارت عضویت انجمن · مزایای عضویت در انجمن.

ارزیابی کارایی مجلات معتبر علمی حوزه مدیریت براساس تکنیک .

یافته ها : با توجه به ورودی ها و خروجی های تعریف شده ، 11 مجله کارا و 11مجله دیگر . ارزیابی کارایی ، تحلیل پوششی داده ها (DEA ) ، مدل جمعی () ، مجلات معتبر حوزه.

رنگ آسیایی ispat پوشش داده شده اطلاعات khopoli تماس,

فهرست کتاب های منتشر شده - انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها

Iranian Data Envelopment Analysis Society انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها. . اطلاعات ثبت نام · فرم ثبت نام · کارت عضویت انجمن · مزایای عضویت در انجمن.

ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ اﺻﻼح ﺷﺪه در ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻐ - اقتصاد و توسعه کشاورزی

24 ا کتبر 2016 . ﺗﺠﺮﺑﯽ ﭼﻬﺎر اﻟﮕﻮي ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﻣﺬﮐﻮر، ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده. ﻫﺎي ﭘﺎﻧـﻞ ﻣﺮﺑـﻮط. ﺑـﻪ .. ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ. دﻫﺪ . در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺑﻪ روش ﯾـﺎد ﺷـﺪه. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. در. ﺧﺼﻮص ﻋﻠﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ . اﺧﺘﺼﺎص داده. اﻧﺪ. ).27(. ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت.