ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﯿﻼﺗﻮر رزوﻟﻮﺷﻦ ﺑﺎﻻ و ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﻢ ﻣﺒﺪل زﻣ - دانشگاه تبریز

۱۳۰. ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﺮای اﻓـﺰاﯾﺶ رزوﻟﻮﺷـﻦ دو ﻣﺴـﯿﺮ ﮔﯿـﺖ ﺑـﺎ رزوﻟﻮﺷـﻦ. ﻫـﺎی. ﻣﺘﻔـﺎوت. ،. رزوﻟﻮﺷﻦ درﺷﺖ. و. رزوﻟﻮﺷﻦ. رﯾﺰ. ﻪﺑ،. ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺘﺎر ورﻧﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺄﺧﯿﺮ. ﮔﯿﺖ. ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺮ. ﺗﻌﯿﯿﻦ.

کریستال اسیلاتور 11.0592 مگاهرتز - RoboeQ

وزن کالا : ۳/۶۱ گرم . وظیفه این قطعه نگهداشتن فرکانس مدارات نوسان ساز ، روی یک فرکانس خاص می باشد و این به دلیل خاصیت پیزو الکتریکی کانی سازنده این قطعه.

کریستال اسیلاتور 11.0592 مگاهرتز - RoboeQ

وزن کالا : ۳/۶۱ گرم . وظیفه این قطعه نگهداشتن فرکانس مدارات نوسان ساز ، روی یک فرکانس خاص می باشد و این به دلیل خاصیت پیزو الکتریکی کانی سازنده این قطعه.

در اسيالتورهاي ترانزيستوري طراحي مايكروويو : توسط : استاد راهنما

ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻮﺳﺎن ﺳﺎزﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺰرگ .. و بررسي پايداري شبكه ها با استفاده از پارامتر هاي پراكندگي . به طراحي و شبيه سازي دو نوسان ساز با نرم افزار.

در اسيالتورهاي ترانزيستوري طراحي مايكروويو : توسط : استاد راهنما

ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻮﺳﺎن ﺳﺎزﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺰرگ .. و بررسي پايداري شبكه ها با استفاده از پارامتر هاي پراكندگي . به طراحي و شبيه سازي دو نوسان ساز با نرم افزار.

ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﯿﻼﺗﻮر رزوﻟﻮﺷﻦ ﺑﺎﻻ و ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﻢ ﻣﺒﺪل زﻣ - دانشگاه تبریز

۱۳۰. ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﺮای اﻓـﺰاﯾﺶ رزوﻟﻮﺷـﻦ دو ﻣﺴـﯿﺮ ﮔﯿـﺖ ﺑـﺎ رزوﻟﻮﺷـﻦ. ﻫـﺎی. ﻣﺘﻔـﺎوت. ،. رزوﻟﻮﺷﻦ درﺷﺖ. و. رزوﻟﻮﺷﻦ. رﯾﺰ. ﻪﺑ،. ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺘﺎر ورﻧﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺄﺧﯿﺮ. ﮔﯿﺖ. ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺮ. ﺗﻌﯿﯿﻦ.

ساخت ژنراتور نوسان ساز IPWM با استفاده از آردوینو | ساختنی

7 نوامبر 2017 . نوسان ساز IPWM یا همان PWM تعویض شد یک نوسان ساز یا همان اسیلاتور کاربردی در الکترونیک قدرت است که می توان آن را برای بهره وری بالا بکار.

بررسی و طراحی اسيلاتورها

بررسی و طراحی اسيلاتورها

ساخت ژنراتور نوسان ساز IPWM با استفاده از آردوینو | ساختنی

7 نوامبر 2017 . نوسان ساز IPWM یا همان PWM تعویض شد یک نوسان ساز یا همان اسیلاتور کاربردی در الکترونیک قدرت است که می توان آن را برای بهره وری بالا بکار.