ویرایش چهارم - دانشگاه علوم پزشکی قزوین

3 سپتامبر 2016 . ﻧﻤﻮدار . ﯾﺎدداﺷﺖ. : ﭼﺎپ ﻗﺒﻠﯽ: اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر. ،. 1392. ]8([. ،. 204. ص .). ﯾﺎدداﺷﺖ .. ﺠﺎز ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﯽ در ﺳﺘﻮن ﻧﻤﺎدﻫﺎ در ﺟﺪول ﺣﺪود ﻣﺠﺎز، دو. ﻧﻤﺎد .. ﺑﺮدار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎد ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ: .. ANSI-S1.4-1983(R2006), ANSI-S1.25-1991(R2007), IEC-804-1990.

آزاد باش،آزاده بمیر - برق & كامپيوتر

در تخصیص ولتاژ کابل ها نماد U0/U(Um) با پارامتر های U0 و U و (Um) نمایانگر : ... کلیدی که به وسیله آن می توان مداری را که فقط تحت ولتاژ بوده و فاقد جریان بار باشد .. این نمودار به صورت لگاریتمی بوده و هر چه شیب آن کمتر باشد نمایانگر محافظت .. های Overload كه در استاندارد ANSI با كد شماره 49 مشخص می شود، حفاظت می كنند.

مهارت عمومی برنامه نويسی

در تجزیه و تحلیل سیستم که از روش نمودار جریان کار استفاده شود، فرایند را حسب .. تفکر همگرا عبارت است از فرایند بازآرایی یا دوباره سازی اطالعات و نماد های کسب .. [23]ANSI/IEEE std 1016-1987, Recommended Practice for Software Design.

برنامه راهبردی زنجیره تامین فرآورده های غذایی

9. جریان کاال. برنامه راهبردی جریان کاال و مطالب مرتبط با آن در موضوعات مسیرها، پایانه ها، .. در نمودار 3 سهم ارزش افزوده کارگاه های باالی 10 نفر کارکن صنایع غذایی به تفکیک رشته. فعالیت ها .. 5 American National Standards Institute )ANSI( .. تولید و انتشار اطالعات: درج ارزش غذایی و نمادهای استاندارد و ارگانیک در بسته بندی.

پروژه چیست ؟ مدیریت و کنترل پروژه به چه معناست ؟ / 224686 - ویستا

23 مه 2006 . . كنندگان پس از او همچنان به عنوان نماد حیرت‌انگیز پروژه ایرانی از آن یاد می شود . . امروزه گانت چارت بدلیل ساده و قابل فهم بودن آن, به عنوان روشی جالب و . در جریان این تحولات, پروژه‌های بسیار بزرگی همچون پروژه فضایی .. و موسسه‌ی استاندارد وجوددارد ؛ PMBOK‌ نگاهی نظری و ANSI ۹۹-۰۰۱-۲۰۰۰ نگاهی اجرایی‌تر دارد .

تولید آب شیرین با استفاده از سرمایش زیرزمینی و انرژی خورشیدی

ﺍﻧﺘﺨــﺎﺏ ﯾﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﺎ ﭘﯿﻞ ﻫــﺎﯼ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺟﺮﯾﺎﻥ. ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﺴﺘﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎﺭ ... ﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺷــﮑﻞ (9) ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺁﺏ ﺗﻮﻟﯿــﺪﯼ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ90 ﻭ 91 ﮐﻪ. ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﺍﺳﺖ .. ANSI/ASHRAE Standard 34-2001, "Designation and safety .. ﺍﻟﻔﺒﺎﯾﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻫﺮ ﺳﻄﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﺩ ﻭ ﺷﺮﺡ (ﻭ ﺍﺑﻌﺎﺩ).

کلیات بهداشت و ایمنی شغلی - بهداشت حرفه ای قم

انقالب. اسالمی. : جریان. تدوین. و. شکل. گیری. شبکه. ها. بهداشتی. درمانی. کشور. در .. نماد. Pc. نشان. می. دهیم . نماینده. هر. طبقه. عبارت. است. از. میانگین. کران. باال. و . هنگامی که هدف نمایش ارتباط بین دو یا چند متغیر رتبه ای یا عددی است، از نمودار پرا کنش .. ANSI. . OSHA. برای. صدای. بیش از. 82. دسی بل،. زمانی که کارگر. متحرک.

استاندارد 6016

ANSI / ASHRAE 16-1988 : .. ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از ﻧﻤﺎدﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻫﺎ (ﺟﻬﺖ اﻃﻼع). 2 .. ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮاي ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ (ﺑﺪون ﻋﺒﻮر از ﺳﻤﺖ اﺗﺎﻗﻲ) در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ .. در ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺪار ﮔﺬر ﻫﻮا.

برنامه راهبردی زنجیره تامین فرآورده های غذایی

9. جریان کاال. برنامه راهبردی جریان کاال و مطالب مرتبط با آن در موضوعات مسیرها، پایانه ها، .. در نمودار 3 سهم ارزش افزوده کارگاه های باالی 10 نفر کارکن صنایع غذایی به تفکیک رشته. فعالیت ها .. 5 American National Standards Institute )ANSI( .. تولید و انتشار اطالعات: درج ارزش غذایی و نمادهای استاندارد و ارگانیک در بسته بندی.

IPS-M-AR-225(1) - استانداردهاي نفت وگاز

Devices. (Flow-Pressure-. Level-Temperature). ﺑﺨﺶ. 7. وﺳﺎﻳﻞ ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺎﻳﺶ. (. ﺟﺮﻳﺎن. –. ﻓﺸﺎر. –. ﺗﺮاز. –. دﻣﺎ. ) .. ANSI B 16.24 1998 "Cast Copper Alloy . ﻧﻤﺎد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و رده. ﺑﻨﺪي.

حل مسئله (2) - هوش مصنوعی - BLOGFA

ANSI *30266 - 1994 استاندارد شده و براي استاندارد کردن نسخه هاي منشعب شده ي Lisp که ... جريان هاي ورودي و خروجي نشان دهنده تخليه و تغذيه ي داده هاي متني يا باينري هستند .. درجات‌ مختلف‌ اطمينان‌ در پاسخ‌ به‌ سئوالات‌ مطرح‌شده‌، سيستم‌هاي‌ خبره‌ نماد مناسبي‌ براي‌ كار .. در نمودار زیر می بینیم که یک سیستم هوشمند به چه شکل عمل می کند.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی .

4 مه 2017 . ﮔﺮدﻧـﺪ، ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ اﯾﺠـﺎد ﺟﺮﯾـﺎن ﻣـﺘﻼﻃﻢ، ﻣﻮﺟـﺐ. اﻓﺰاﯾﺶ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر .. Collectors (ANSI approved). 4. .. ﻧﻤﺎد آراﯾﻪ. ﻫﺎي ﻣ. ﺎﺗﺮﯾﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ i. ﺗﻌﺪاد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و j. ﺗﻌﺪاد ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎ اﺳﺖ. )3(. )4(. اﻋﺪاد ﺑ .. ﻧﻤﻮدار. در ﻣﻘﺎﺑـﻞ. ﺗﺨﻤﯿﻨـﯽ از ﺑﻌـﺪ ﻓﺮﮐﺘـﺎل. ﺳـﯿﮕﻨﺎل زﻣـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ روش. MRBC. اﺳـﺖ.

ویرایش چهارم - دانشگاه علوم پزشکی قزوین

3 سپتامبر 2016 . ﻧﻤﻮدار . ﯾﺎدداﺷﺖ. : ﭼﺎپ ﻗﺒﻠﯽ: اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر. ،. 1392. ]8([. ،. 204. ص .). ﯾﺎدداﺷﺖ .. ﺠﺎز ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﯽ در ﺳﺘﻮن ﻧﻤﺎدﻫﺎ در ﺟﺪول ﺣﺪود ﻣﺠﺎز، دو. ﻧﻤﺎد .. ﺑﺮدار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎد ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ: .. ANSI-S1.4-1983(R2006), ANSI-S1.25-1991(R2007), IEC-804-1990.

ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺍﺭﻭﻧﺪ

ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ANSI/ASHRAE .. ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻣﺒﺮﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻓﺸــﺎﺭ ﻣﮑﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ... 75 ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ◦91 ﻭ F◦ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺷــﮑﻞ ﻓﻮﻕ، ﺩﻣﺎﯼ F ﺣﻞ: .. ﺑﺎﺩﮔﯿﺮ، ﻧﻤﺎﺩ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ.

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻧﺘﺨﺎب و ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﻨﺘﺮل ﺿﺮﺑﻪ ﻗﻮچ در ﺗ - shahrabkhazar

ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺮﻳﺎن. ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺤﺚ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤـﻲ اﺳـﺖ . ﺟﺮﻳـﺎن. ﻫـﺎي ﻧﺎﻣﺎﻧـﺪﮔﺎر. در. ﻟﻮﻟﻪ ... ﻲ. از ﺗﻠﻤﺒﻪ. ﻫﺎ. ي. راﻳﺞ در ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل آب. 109. ﭘﻴﻮﺳﺖ. -3. ﻓﻬﺮﺳﺖ. ﻧﻤﺎدﻫﺎ. 113. ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ . ﻧﻤﻮدار ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﭘﻴﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ ﻧﺎﺷﻲ از ﺿﺮﺑﻪ ﻗﻮچ درﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﺛﻘﻠﻲ .. ANSI/ B- 31.3.

کامپایلر - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

جلوبندی معمولاً جدول نمادها را مدیریت نموده و یک نگاشت گر ساختمان داده‌ای، هر نماد را از درون . گراف فراخوانی و نمودار جریان کنترل معمولاً در فاز تجزیه تولید می‌گردد. . محسوب می‌شد زیرا محصول جدید اولین کامپایلر بهینه‌سازی شده قابل حمل ANSI C به عنوان.

انجمن تخصصی مهندسی صنایع فارس - برنامه ریزی و کنترل پروژه

. و تسخير كنندگان پس از او، همچنان به عنوان نماد حيرت‌انگيز پروژه ايراني از آن ياد مي شود. . امروزه گانت چارت بدليل ساده و قابل فهم بودن آن، به عنوان روشي جالب و پرطرفدار به شكل . در جريان اين تحولات، پروژه‌هاي بسيار بزرگي همچون پروژه فضايي آپولو و يا ساخت .. PMBOK‌ نگاهي نظري و ANSI 99-001-2000 نگاهي اجرايي‌تر دارد.

01-Flare Description, Design & Specifications - Scribd

ﺗﺮﻣﻮﮐﻮﭘﻞ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﺎز در ﺟﺮﯾﺎن اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد دﻣﺎي ﺗﺮﻣﻮﮐﻮﭘﻞ اﻓﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ اي از ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز ... 4-1-1 ﻣﺸﻌﻞ ﺳﻮزاي ﻟﻮﻟﻪ اي ) (Pipe Flare ﻧﻤﻮدار ﺳﺎده ﺷﺪه اي از ﯾﮏ ﺳﺮ ﻣﺸﻌﻞ ﺳﻮزاي ﻣﺘﺪاول در .. LF2 ANSI 150# W. ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺮ ﻣﺸﻌﻞ ﺳﻮزا ً 36 اﯾﻨﭻ ﻗﻄﺮ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎزو از ﻧﻮع .. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ SYMBOLOGY ﻧﻤﺎد ﮔﺬاري PIPING SYMBOLOGY & COMPONENTS.

Vol. 1 No. 1 Summer 2011 ناموت 3000 تمیق 1390 . - خانه عمران شریف

برج رودخانه مرواريد چين جايگاه تكنولوژي در معماري ايران جريان حرارتی. در اجزا و ... مسائل ساختماني پوشش مطرح است بلکه مسائل شکلي نمادي نیز در روند. ساختمان .. ﻧﻤﻮدار ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن .. 8- ANSI/AISC 341-05, Seismic Provision for Structural Steel.

ﺷﻬﺮام ﺗﻮﻓﻴﻘﻲ - مدیریت اطلاعات سلامت

16 آگوست 2012 . ﻧﻤﻮدار. : ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ از ﻧﻤﻮدار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ. ﮔﺮدد ؟ وﻗﺘﻲ ﺗﻌﺪاد داده ﻫﺎ زﻳﺎد ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﺧﺘﻼف آﻧﻬﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮس ﺑﺎﺷﺪ . ﺿﻤﻨﺎً. اﻛﺜﺮاً .. ANSI Healthcare. Informatics .. ﺳﺎل اﺧﻴﺮ، اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﻲ در ﻛﺸﻮرﻣﺎن در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل. 1390. ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ .. ﺪﺷﺎﺑ ،ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ . ﺮﻛذ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ يو. ﻣﻲ. ﺪﻨﻛ. ،. ﻪﻛ ﻲﻌﻧاﻮﻣ. ﻦﻣاد. ﮔﻴﺮ. تﺎﻋﻼﻃا يﻮﺠﺘﺴﺟ. ﻣﻲ. دﻮﺷ. ،ﺮﺑ. سﺎﺳا.

حل مسئله (2) - هوش مصنوعی - BLOGFA

ANSI *30266 - 1994 استاندارد شده و براي استاندارد کردن نسخه هاي منشعب شده ي Lisp که ... جريان هاي ورودي و خروجي نشان دهنده تخليه و تغذيه ي داده هاي متني يا باينري هستند .. درجات‌ مختلف‌ اطمينان‌ در پاسخ‌ به‌ سئوالات‌ مطرح‌شده‌، سيستم‌هاي‌ خبره‌ نماد مناسبي‌ براي‌ كار .. در نمودار زیر می بینیم که یک سیستم هوشمند به چه شکل عمل می کند.

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻧﺘﺨﺎب و ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﻨﺘﺮل ﺿﺮﺑﻪ ﻗﻮچ در ﺗ - shahrabkhazar

ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺮﻳﺎن. ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺤﺚ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤـﻲ اﺳـﺖ . ﺟﺮﻳـﺎن. ﻫـﺎي ﻧﺎﻣﺎﻧـﺪﮔﺎر. در. ﻟﻮﻟﻪ ... ﻲ. از ﺗﻠﻤﺒﻪ. ﻫﺎ. ي. راﻳﺞ در ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل آب. 109. ﭘﻴﻮﺳﺖ. -3. ﻓﻬﺮﺳﺖ. ﻧﻤﺎدﻫﺎ. 113. ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ . ﻧﻤﻮدار ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﭘﻴﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ ﻧﺎﺷﻲ از ﺿﺮﺑﻪ ﻗﻮچ درﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﺛﻘﻠﻲ .. ANSI/ B- 31.3.

استانداردهای مرجع پلی اتیلن، PVC و پلیمر | انجمن ملی صنایع .

25 مه 2016 . AWWA ANSI C 900 (2007) : Polyvinyl Chloride (PVC) Pressure Pipe and Fabricated Fittings, 4 In. ... ISIRI 4946: نمادها و علائم اختصاری پلاستیک ها . ISIRI 6980: پلاستیک ها- تعیین نرخ جریان جرمی مذاب (MFR) و نرخ جریان حجمی مذاب (MVR) گرمانرم ها .. Bl3 Marun, 136,000 ریال, 5000, 3.68%, نمودار و آرشیو.

ansi نماد نمودار جریان,

ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﻞ

11 ژوئن 1996 . ﻧﯿﺮوي ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺮﯾﺎن رودﺧﺎﻧﻪ .. ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﻧﻤﻮدار ﻟﻨﮕﺮ ﺧﻤﺸﯽ ... ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮش ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮﻃﻮل ﯾﮏ ورق و ﯾﺎ ﯾﮏ زوج ورق ﺳﺨﺖ ... ﻓﻮق ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎدﻫﺎ در ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه .. ANSI. T. ﯾﺎ. Rev. 1. و. 2. A. اﻋﻀﺎي ﻣﺮﮐﺐ از. ﭼﻨﺪ ﻧﯿﻤﺮخ. ﻓﻠﺰ ﻣﺒﻨﺎ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﻮش در اﻋﻀﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه.

حدود مجاز مواجهه شغلی - دانشگاه علوم پزشکی گیلان

نمودار . یادداشت. : چاپ قبلی: اندیشه ماندگار. ،. ۱93۲. )] [۰. ،. ۲۸۴. ص .(. یادداشت. : چاپ چهارم )اول ناشر(. .. جاز مواجهه شغلی در ستون نمادها در جدول حدود مجاز، دو. نماد. " DSEN.

پروژه چیست ؟ مدیریت و کنترل پروژه به چه معناست ؟ / 224686 - ویستا

23 مه 2006 . . كنندگان پس از او همچنان به عنوان نماد حیرت‌انگیز پروژه ایرانی از آن یاد می شود . . امروزه گانت چارت بدلیل ساده و قابل فهم بودن آن, به عنوان روشی جالب و . در جریان این تحولات, پروژه‌های بسیار بزرگی همچون پروژه فضایی .. و موسسه‌ی استاندارد وجوددارد ؛ PMBOK‌ نگاهی نظری و ANSI ۹۹-۰۰۱-۲۰۰۰ نگاهی اجرایی‌تر دارد .

نشریه علمی تخصصی برق، نویز فهرست مطالب - سامانه نشریات .

بــه طــور همزمــان نمــودار هــا را رســم و متغییــر هــای سیســتم را .. )DC( بــرای توزیــع تــوان الکتریکــی در برابــر سیســتم جریــان .. )ascii(. در همــه کدگذاریهــا بــرای هــر کاراکتــر نمــاد عــددی. وابسـته ای وجـود دارد کـه در کدگـذاری اسـکی بـه آن ascii.

ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن - بندر امام خمینی

ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﻓﺖ داراي رگ و ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﮐﻤﺘﺮي ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎي آن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل. ﭼﺸﻢ داراي رگ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ ... 3 American National Standard Institute, ANSI. 4 Sperm precursor .. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﻧﻤﺎد. C . ﺷﮑﻞ. 2 . ﻧﻤﻮدار ﺗﺸﻌﺸﻌﯽ اﻃﺮاف آﻧﺘﻦ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﯾﻤﻨﯽ.