نگهداری و تعمیرات پیشگویانه در ایستگاههای پمپاژ آب

این مقاله به بررسی روش نگهداری و تعمیرات پیشگویانه و کنترل شرایط در مورد ایستگاههای پمپاژ آب می‌پردازد. روش کار، اندازه‌گیری ارتعاشات در محلهای مناسب و بررسی.

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه پستهای فشار متوسط زمینی

ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﭘﺴﺖ هﺎﯼ ﻓﺸﺎر. ﻣﺘﻮﺳﻂ. زﻣﻴﻨﻲ . دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎزدﻳﺪ ، ﻧﮕﻬﺪارﯼ وﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﭘﺴﺖ. هﺎﯼ ﻓﺸﺎر ... هﻤﭽﻮن ﺁﻣﭙﺮﻣﺘﺮ، وﻟﺘﻤﺘﺮ، اهﻤﺘﺮ، ارﺗﻌﺎش ﺳﻨﺞ ، ﺣﺮارت ﺳﻨﺞ ... ﻓﻴﺪرهﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﭘﺴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .. ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. و. از. ﺳﻮﯼ دﻳﮕﺮ. زاوﻳﻪ دﻳﺪ ﺑﺎزدﻳﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ را. ﺗﺎ. ﺣﺪ. اﻣﮑﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﻮدﻩ ﺗﺎ. هﺮﭼﻪ دﻗﻴﻘﺘﺮ .. دﺳﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ از. ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﻓﻨﺮهﺎ و. ﻣﻮﺗﻮرهﺎ. ﻧﻴﺰ. اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد . در. هﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ و. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻜﺴﻴﻮﻧﺮ. در.

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و اصلاحی به‌منظور بهره‌وری طول عمر .

نگهداری و تعمیرات بهینه برای ترانسفورماتور قدرت ارائه. یم. کند . اگر ... PDF. یتک. متغیر تصادفی پیوسته، تابعی است که احتمال نسبی بترای ایتن متغیتر.

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه پستهای فشار متوسط زمینی

ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﭘﺴﺖ هﺎﯼ ﻓﺸﺎر. ﻣﺘﻮﺳﻂ. زﻣﻴﻨﻲ . دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎزدﻳﺪ ، ﻧﮕﻬﺪارﯼ وﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﭘﺴﺖ. هﺎﯼ ﻓﺸﺎر ... هﻤﭽﻮن ﺁﻣﭙﺮﻣﺘﺮ، وﻟﺘﻤﺘﺮ، اهﻤﺘﺮ، ارﺗﻌﺎش ﺳﻨﺞ ، ﺣﺮارت ﺳﻨﺞ ... ﻓﻴﺪرهﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﭘﺴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .. ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. و. از. ﺳﻮﯼ دﻳﮕﺮ. زاوﻳﻪ دﻳﺪ ﺑﺎزدﻳﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ را. ﺗﺎ. ﺣﺪ. اﻣﮑﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﻮدﻩ ﺗﺎ. هﺮﭼﻪ دﻗﻴﻘﺘﺮ .. دﺳﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ از. ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﻓﻨﺮهﺎ و. ﻣﻮﺗﻮرهﺎ. ﻧﻴﺰ. اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد . در. هﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ و. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻜﺴﻴﻮﻧﺮ. در.

نگهداری و تعمیرات پیشگویانه در ایستگاههای پمپاژ آب

این مقاله به بررسی روش نگهداری و تعمیرات پیشگویانه و کنترل شرایط در مورد ایستگاههای پمپاژ آب می‌پردازد. روش کار، اندازه‌گیری ارتعاشات در محلهای مناسب و بررسی.

مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات - سیویلیکا

نمایش و دانلود مقالات PDF ششمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات . برنامه پایش وضعیت (CM) در سیمان سبزوار و بررسی Trip های ناخواسته فن EP بوسیله ارتعاشات.

مهندسی نت پیشگیرانه و پایش وضعیت در ماشین های راهسازی

ﭼﻜﻴﺪه. اﻣﺮوزه ﭘﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ ﻳﻜﻲ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ . ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ. ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در ﺗﻮﻟﻴﺪ. ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي راﻫﺴﺎزي. و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮاﺗﻲ. ، آﺷﻜﺎر ﺳﺎزي. وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ.

تعمیر و نگهداری دستی ارتعاشی فیدر پی دی اف,

مديريت نگهداري و تعميرات ماشين آلات عمراني

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ﻛﺘﺎب ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻠﻲ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮ اﺟﺰاء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻋﻤﺮاﻧـﻲ دارد . در اﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ .. از روﺷﻬﺎي ﻣﺮاﻗﺒ. ﺖ از ﻃﺮﻳﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺎت دوراﻧﻲ، ﺑـﻴﺶ از ﺳﻴﺴـﺘﻤﻬﺎي ﺑـﺎ .. ١٢- Management of Civil Engineering Support Equipment .pdf .. روﻏﻦ دﻧﺪه ﺑﺮاي دﻧﺪه ﻫﺎي دﺳﺘﻲ ﻧﺎﻫﻤﺰﻣﺎن ﻛﻪ در اﺗﻮﺑﻮﺳﻬﺎ و ﻛﺎﻣﻴﻮﻧﻬﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ وﺟﻮد دارد.

مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات - سیویلیکا

نمایش و دانلود مقالات PDF ششمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات . برنامه پایش وضعیت (CM) در سیمان سبزوار و بررسی Trip های ناخواسته فن EP بوسیله ارتعاشات.

معدن کارخانه فرآوری، کارخانه تولید شن و ماسه.

فیدر لازم است زمانی که ما نیاز به ارائه یک جریان توده ای از سنگ ها و مواد معدنی، به . نقل آسان، هزینه حمل و نقل پایین، پیکربندی انعطاف پذیر، نگهداری مناسب و غیره می.

مکانیزاسیون سیستم نگهداری و تعمیرات CMMS

ﻫﺎي ﻣﺪون ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻧﺒﻮد و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺮي ﺳﺮوﯾﺲ. ﻫﺎي ﺳﺎده. ﭼﻮن ﺗﻤﯿﺰﮐﺎري، . ﺳﺮﻋﺖ ارﺗﻌﺎش، ﺣﺮارت، ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ روﻏﻦ،. ﻓﺸﺎر، ﺗﻨﺶ، . دﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ درﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ . TPM ... ج ﮔﺰارﺷﺎت آﻣﺎده و ﮔﺰارﺷﺎت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه. ﺑﺎ ﻃﺮاح ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻠﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد. Word. ،. Excel. ،. PDF. ،. HTML.

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و اصلاحی به‌منظور بهره‌وری طول عمر .

نگهداری و تعمیرات بهینه برای ترانسفورماتور قدرت ارائه. یم. کند . اگر ... PDF. یتک. متغیر تصادفی پیوسته، تابعی است که احتمال نسبی بترای ایتن متغیتر.

تحلیل هزینه چرخه عمر در مهندسي راه آهن( از ديدگاه مديريت نگهداري و تعمير)

اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺧﻄﻮط و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ.... .. ... . .. ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻄﺢ اﯾﻤﻨﯽ، راﺣﺘﯽ ﺳﯿﺮ، ﺻﺪا و ارﺗﻌﺎش، ﻗﺎﺑﻠﯿـ. ﺖ .. از دﯾ. ﺪ. ﮔﺎه راه. آﻫﻦ. ✓. ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎي ﭼﺮﺧﮥ. ﻋﻤﺮ ﺗﺎ. 30. درﺻﺪ. ✓. ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺻﺪا در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎري ﺗﺎ. 69 .. ﻧﻤﻮده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ رﯾﻠﯽ را در ﭘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در دﺳﺘ .. ﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰاري ﮐﻪ اﻣﺮوزه در اﻏﻠﺐ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮداﺷﺖ دﺳﺘﯽ ﺧﺮاﺑﯽ.

مکانیزاسیون سیستم نگهداری و تعمیرات CMMS

ﻫﺎي ﻣﺪون ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻧﺒﻮد و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺮي ﺳﺮوﯾﺲ. ﻫﺎي ﺳﺎده. ﭼﻮن ﺗﻤﯿﺰﮐﺎري، . ﺳﺮﻋﺖ ارﺗﻌﺎش، ﺣﺮارت، ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ روﻏﻦ،. ﻓﺸﺎر، ﺗﻨﺶ، . دﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ درﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ . TPM ... ج ﮔﺰارﺷﺎت آﻣﺎده و ﮔﺰارﺷﺎت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه. ﺑﺎ ﻃﺮاح ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻠﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد. Word. ،. Excel. ،. PDF. ،. HTML.

تعمیر و نگهداری دستی ارتعاشی فیدر پی دی اف,

مهندسی نت پیشگیرانه و پایش وضعیت در ماشین های راهسازی

ﭼﻜﻴﺪه. اﻣﺮوزه ﭘﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ ﻳﻜﻲ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ . ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ. ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در ﺗﻮﻟﻴﺪ. ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي راﻫﺴﺎزي. و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮاﺗﻲ. ، آﺷﻜﺎر ﺳﺎزي. وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ.

ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺼﺎﻛﻮ - PSACO

ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺳﺮﻧﺪ و ﻓﻴﺪر در ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺑﺎﻻ و ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ . اﻟﻮاﺗﻮر، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻮره و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ارﺗﻌﺎﺷﻲ در ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت و وﻳﮋه ... درﻳﻞ دﺳﺘﻲ. دو دﺳﺘﮕﺎه. -. ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر. 250. ﻟﻴﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ. ﻳﻚ. دﺳﺘﮕﺎه. -. ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر. 500. ﻟﻴﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ .. ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري . واﺣﺪ از ﻳﻜﺴﻮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎ، درﻳﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎ و ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و از ﺳﻮي دﻳ.

تحلیل هزینه چرخه عمر در مهندسي راه آهن( از ديدگاه مديريت نگهداري و تعمير)

اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺧﻄﻮط و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ.... .. ... . .. ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻄﺢ اﯾﻤﻨﯽ، راﺣﺘﯽ ﺳﯿﺮ، ﺻﺪا و ارﺗﻌﺎش، ﻗﺎﺑﻠﯿـ. ﺖ .. از دﯾ. ﺪ. ﮔﺎه راه. آﻫﻦ. ✓. ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎي ﭼﺮﺧﮥ. ﻋﻤﺮ ﺗﺎ. 30. درﺻﺪ. ✓. ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺻﺪا در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎري ﺗﺎ. 69 .. ﻧﻤﻮده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ رﯾﻠﯽ را در ﭘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در دﺳﺘ .. ﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰاري ﮐﻪ اﻣﺮوزه در اﻏﻠﺐ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮداﺷﺖ دﺳﺘﯽ ﺧﺮاﺑﯽ.

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه پستهای فشار متوسط هوایی E-120037

١٥. ٩. -. راهﻨﻤﺎﯼ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻓﺮم. " ﮔﺰارش ﺑﺎزدﻳﺪ. ، ". " ﮔﺰارش ﻧﮕﻬﺪارﯼ و. ﺗﻌﻤﻴﺮات. ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ... دي هﺎ در. ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از. ﺗﻤﺎس. ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻓﺮاد. ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ هﺎي ﺑﺮﻗﺪار. ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻟﺤﺎظ .. ﭘﻴ. ﺸﮕﻴﺮي ﻋﻴﻮب ﺗﺠﻬﻴﺰات در. ﺷﺒﻜﻪ هﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق ﺑﻮدﻩ و. ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﺮﻣﻮوﻳﮋن. (. دورﺑﻴﻦ هﺎي ... ﻣﮑﺎﻧﻴﺰم ﻓﺮﻣﺎن دﺳﺘﯽ . ﻓﻴﺪر. ﻓﺸﺎر. ﻣﺘﻮﺳﻂ. (. درﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل. ) ﻧﺎم ﭘﺴﺖ. ﮐﺪﭘﺴﺖ. ﺁدرس ﭘﺴﺖ. ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﯽ. ﺑﺎزدﻳﺪ.

ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺼﺎﻛﻮ - PSACO

ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺳﺮﻧﺪ و ﻓﻴﺪر در ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺑﺎﻻ و ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ . اﻟﻮاﺗﻮر، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻮره و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ارﺗﻌﺎﺷﻲ در ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت و وﻳﮋه ... درﻳﻞ دﺳﺘﻲ. دو دﺳﺘﮕﺎه. -. ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر. 250. ﻟﻴﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ. ﻳﻚ. دﺳﺘﮕﺎه. -. ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر. 500. ﻟﻴﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ .. ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري . واﺣﺪ از ﻳﻜﺴﻮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎ، درﻳﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎ و ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و از ﺳﻮي دﻳ.

مديريت نگهداري و تعميرات ماشين آلات عمراني

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ﻛﺘﺎب ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻠﻲ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮ اﺟﺰاء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻋﻤﺮاﻧـﻲ دارد . در اﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ .. از روﺷﻬﺎي ﻣﺮاﻗﺒ. ﺖ از ﻃﺮﻳﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺎت دوراﻧﻲ، ﺑـﻴﺶ از ﺳﻴﺴـﺘﻤﻬﺎي ﺑـﺎ .. ١٢- Management of Civil Engineering Support Equipment .pdf .. روﻏﻦ دﻧﺪه ﺑﺮاي دﻧﺪه ﻫﺎي دﺳﺘﻲ ﻧﺎﻫﻤﺰﻣﺎن ﻛﻪ در اﺗﻮﺑﻮﺳﻬﺎ و ﻛﺎﻣﻴﻮﻧﻬﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ وﺟﻮد دارد.