فروش ۱۲ توربین گازی ارتقا یافته به عراق به ارزش ۲ میلیارد دلار .

11 جولای 2017 . علی آبادی با اشاره به اینکه راندمان توربین گازی جدید (MGT-70 نسخه سه) 36.4 . مدیرعامل گروه مپنا ادامه داد: ظرفیت افزایش یافته، بهبود راندمان تبدیل انرژی، . از این توربین در پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله عراق، بزرگترین قرارداد . ما به پیشرفت و رونق جهان اسلام برای وحدت، یکپارچگی، عدالت و خرد اعتقاد.

اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺳﺎزي و ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﭼﺮﺧﻪ - 12th International Energy .

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ اﺗﻼف اﻧﺮژي در ﻳﻚ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﺘﺪاول ﭼﮕﺎﻟﻨﺪه ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺨﺎر و ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎزﻳﺎب. ﺑﺨﺎر اﺳﺖ . ﻛﻠﻴﺪ واژه. ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻳﻊ. -. اﻧﺮژي ﺳﺮد. -. اﺣﺘﺮاق اﻛﺴﻲ ﻓﻴﻮل. -. ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ. -. ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺣﺮارت . زﻣﻴﻦ و ﺳﺎﻛﻨﺎن آن ﺑﻪ ﻳﻚ ﺧﻄﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ. ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ دوران ﺟﺪﻳﺪ،. ﻧﺸﺎن ﻣﻲ .. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭼﺮﺧﻪ. ﻫﺎي ﺣ. ﺮارﺗﻲ را ﻣﻲ. ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻣﺎي. ﻣﻮﺟﻮد در. LNG. از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ.

فهرست - نصب نیرو

چگونه برند نصب نیرو می تواند به نقش آفرینی بین المللی تبدیل شود؟ . سیکل ترکیبی و بخاری( ، مجتمع های پاالیشگاهی، صنعتی، . در بازه زمانی معینی برای همکاران پروژه ها و ستاد است که این یکی از مصادیق یکپارچگی در شرکت است، به .. پروژه نیروگاه گازی .. را کسب کرده و وارد سطح جدیدی از قابلیت های منابع انسانی می شود.

بهره‌برداری از نیروگاه سیکل‌ ترکیبی پره سر گیلان با حضور معاون .

20 ژانويه 2015 . نیروگاه سیکل ترکیبی پره‌سر نخستین تجربه کشور در اجرای همزمان و یکپارچه واحدهای گازی و سیکل ترکیبی آن است که دارای چهار واحد گازی هر یک به ظرفیت 162 مگاوات و دو واحد توربین بخار هر یک به ظرفیت 160 مگاوات است. . طرح‌های جدید افزایش تولید برق ایران.

نیروگاه سیکل ترکیبی چیست - برق قدرت

19 سپتامبر 2017 . اگر توربین گاز به صورت سیکل ترکیبی نباشد، گازهای خروجی آن، که .. اغلب نيروگاههاي گازي جديد در آمريكاي شمالي و اروپا از اين نوع هستند. . بالا به عنوان ورودي نيروگاه معمولاً در اثر احتراق سوخت به برق تبديل مي‌شود، اختلاف.

فـــهـرسـت - انجمن صنفی نیروگاههای کشور

بررسی پدیده FAC در نیروگاه های سیکل ترکیبی. 16. پیشکسوتان صنعت . P2G سیستم های تبدیل برق به گاز. 32 .. جهت جلوگیری از پديده FAC يك روش جديد ارائه گرديده اس ت كه. اين روش جديد ... يکپارچه باشد و ارزش افزوده برای مجموعه خانواده.

پایان نامه های کارشناسی ارشد - دانشگاه شهید بهشتی

7, 6, شبيه سازي و تحليل ترموديناميكي يك سيكل تركيبي توربين گاز و پيل سوختي از . یکپارچه سازی با سیستم تولید همزمان, رضواني، فرنوش, 88120004, تبدیل . جدید سیستم خنک کن روغن یاتاقان گاید و تراست بصورت شل و تیوب (مربوط به.

مپنا | افتتاح طرح ارتقاء واحدهای V94.2 به MAP2B در نیروگاه علی‌آباد .

4 آگوست 2018 . . جمعی از مسئولان استان گلستان و برخی مدیران ارشد گروه مپنا برگزار و بر ضرورت تبدیل هرچه سریع‌تر نیروگاه گازی علی‌آباد به سیکل ترکیبی.

مطالعه ی عددی سیکل یکپارچه ی تولید گاز از زیست توده و پیل سوختی .

همچنین دو واکنش اصالح متان به کمک بخارآب و تبدیل آب- گاز منابع تولید و مصرف اجزای گازی . یافتن راهکار های جدید تبدیل انرژی مبتنی بر استفاده از منابع تجدیدپذیر . اکسید جامد صفحه ای و فرآیند گازی سازی را با هم ترکیب و با بررسی تأثیر.

لطفا برای مشاهده کلیک نمایید

هاي گازي به سيكل تركيبي مورد بررسي قرار گرفته است. كلید واژه. حامل .. هاي جديد فراهم نمود. جدول. -2. مشخصات عملي ... از يك مبدل. در خروجي ژنراتور. براي تبديل برق. DC. به. AC. استفاده مي. شود. خروجي اين ... 12. مگاواتي. )يكپارچه نمودن نيروگاه و.

مشاهده پروژه ها - GhodsNiroo Engineering Company

تبديل نيروگاه گازي فارس به سيكل تركيبي فارس, شركت مادر تخصصي توليد . ارائه نظارت نيروگاه گازي سمنان-قرارداد جديد, شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق.

مدیریت گازهای فلر با استفاده از روش های بازیابی - نشریه مهندسی گاز .

فلر بوده و تبدیل گاز به مایع با برگشت سرمایه ی چهار ساله گزینه ی دوم و تولید انرژي الکتریسیته با برگشت سرمایه ی. نه ساله گزینه . ارایه شده جهت بهبود سیستم و یا ایجاد قابلیت جدید استفاده. کنند. ... ترکیبی، گرمای خروجی را به سمت سیکل تولید بخار هدایت کرد. .. هر بخش و مدیریت یکپارچه بدون اعمال سلیقه ی شخصی، راه.

شبیه‌سازی تقاضا و عرضه حامل‌های انرژی تا سال 2035 در ایران با استفاده ا

22 مه 2013 . ﺷﺒﻴﻪ. ﺳﺎزي ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻋﺮﺿﻪ ﺣﺎﻣﻞ. ﻫﺎي اﻧﺮژي ﺗﺎ ﺳﺎل. 2035. در اﻳﺮان ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻟﺴﺎز. LEAP . در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻳﻚ ﻣﺪل ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ از ﺑﺨﺶ. ﻫﺎي ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿـﺎي ... ﻫﺎي ﺗـﻮرﺑﻴﻦ ﮔـﺎزي و. ﺗﺒﺪﻳﻞ آن. ﻫﺎ ﭘﺲ از دوره. اي ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﮔﺎه. ﻫﺎي ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ﺻﻮرت دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣـﺎﻟﻲ ﺑـﻮده. اﺳﺖ . ﺣﺎل ا ... ﺑﻪ. دﻟﻴﻞ. ﺧﺎم. ﻓﺮوﺷﻲ. ﺳـﻨﺘﻲ. اﻳـﺮان. از. دﻳﺮﺑـﺎز،. ﺑﺎﻳﺴﺘ. ﻲ. ﺑﺎزارﻫﺎي. ﻓﺮوش. ﺟﺪﻳﺪ. ﺑﺮاي. ﻓﺮآورده. ﻫﺎي.

بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی کاسپین به شبکه سراسری متصل شد

23 جولای 2018 . واحد گاز نیروگاه سیکل ترکیبی کاسپین با ظرفیت ۳۰۷ مگاوات به شبکه سراسری برق کشور متصل شد. واحد گاز نیروگاه سیکل ترکیبی.

عملیات اجرایی نخستین نیروگاه سیکل ترکیبی مقیاس . - توانیر

سیکل ترکیبی مقیاس کوچک)DG( را نشان دهنده. سیاستهای جدید وزارت نیرو در صنعت برق اعالم. کرد و گفت: . داشت: بخش گاز این نیروگاه قرار است .. مستقیم از 400 کیلوولت به 63 کیلوولت تبدیل .. یکپارچگی سیستمی دست پیدا خواهند کرد.

تبدیل به گاز یکپارچه سیکل ترکیبی جدید,

مشاهده پروژه ها - GhodsNiroo Engineering Company

تبديل نيروگاه گازي فارس به سيكل تركيبي فارس, شركت مادر تخصصي توليد . ارائه نظارت نيروگاه گازي سمنان-قرارداد جديد, شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق.

دکتر مجید عمیدپور سوابق تحصیلی سوابق شغلی - دانشگاه صنعتی .

ارزیابی عملکرد سیستم یکپارچه شده فرایند گازی سازی و سیکل ترکیبی به منظور . ابداع روشهای نوین در بهینه سازی انرژی و توسعه تئوری ساختاری در طراحی مبدل . بهینه سازی بهره وری توربین های گازی جدید پاالیشگاه آبادان با بهره مناسب خنک.

پتانسیل سنجی و بهینه سازی فنی و اقتصادی تبدیل نیروگاه سیکل .

25 ژانويه 2018 . این تحقیق عملکرد یک واحد سیکل ترکیبی در شرایط تبدیل به سامانه تولید هم. زمان آب و توان مورد . در مورد سیستم. های جدید انرژی با هدف کنترل این بحران . توان آن توربین گاز بوده است مبادرت ورزیده و از تحلیل اگزرژی اقتصادی. برای تعیین . یکپارچه. سازی آب شیرین کن با حرارت مورد نیاز. 2.2. مگاوات می. تواند.

شرکت مدیریت تولید برق یزد - پروژه های تحقیقاتی پایان یافته

بررسی عوامل کاهش تولید مولد های گازی نیروگاه یزد پس از تبدیل به سیکل ترکیبی و ارائه راهکار های لازم . مطالعه آلودگی ناشی از دود ایجاد شده از نیروگاه سیکل ترکیبی یزد و نحوه کاهش آن . د) یکپارچه ‌سازی نظرات ارزیابان . ارائه روشهای جدید آزمایشگاهی برای آنالیز گونه ها با هدف صرفه جویی در زمان و هزینه و افزایش ضریب ایمنی محیط.

واﻛﻮﻧﻮﻣﻴﻚ و رژ اﮔﺰ ﻣﺪﻟﺴﺎزي و ارزﻳﺎﺑﻲ اﮔﺰرژي، ﺳﻴﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ

ﺳﻴﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ. ﻛﺎﻟﻴﻨﺎ. ي. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻪ. ﮔﺎﻧﻪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎ. ﻛﻠﻜﺘﻮر ﺳﻬﻤﻮي. ﺧﻄﻲ ﺧﻮرﺷﻴﺪي. ﻣﻨﺎ. رﺣﻤﺘﻴﺎن. 1. ،. ﻓﺎﻃﻤﻪ. اﺣﻤﺪي ﺑﻮﻳﺎﻏﭽﻲ .. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﮔﺎز ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻮﭼﻚ، ﭼﻴﻠﺮ ﺟﺬﺑﻲ دو. اﺛﺮه و ﻳﻚ ﻣﺒﺪل . ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮات زﻳﺴﺖ. ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﺗﺒﺪﻳﻞ. اﻧﺮژي. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎ،. ﭘﻴﻞ . ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻲ. ﺷﻮد و. ﺧﺮوﺟﻲ آن در ﻧﻘﻄﻪ. 23. وارد ﭼﮕﺎﻟﻨﺪه ﻣﻲ. ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺧﻨﻚ. ﺳﺎزي ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﻳﺎن آب، در ﻧﻘﻄﻪ. 9. از ﭼﮕﺎﻟﻨﺪه.

ماشـــين 1 - TurbineMachine

تجهیزات، این صنعت را به یکی از صنایع با گردش مالی باال تبدیل نموده اس ت. از این رو . استاندارد عمومي براي توربین هاي گازي در صنایع نفت گاز و پتروشیمي . محص والت جدید و ارتق ا محصوالت موجود. است. .. به )ISCC ) Integrated Solar Combined Cycle امرزه تکنولوژی ترکیب انرژی خورشیدی و سیکل ترکیبی یا.

IGCC در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺗﻌﺪادي در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺼﺎت ﺑ - دفتر برنامه .

23 جولای 2016 . ﻓﻨﺎوري ﮔﺎزي ﺳﺎزي ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ (. IGCC. ) . ﮔﺎزي ﺳﺎزي روﺷﻲ ﭘﺎك ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺑﺮق، ﻣﻮاد. ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺳﺎﻳﺮ .. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﺎزي ﺳﺎز، ﻳﻚ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪ دﻣﺎ ﺑﺎﻻي ﻛﻼس. F.

انرژی در گرجستان | سرمایه گذاری در گرجستان

راهنمای سرمایه گذاری در بخش انرژی گرجستان، فرصت های سرمایه گذاری در بخش . تا پایان سال 2015، یک نیروگاه سیکل ترکیبی گازی با ظرفیت 230 MW . به تبدیل شدن گرجستان به صادرکننده‌ی بعدی برق در سال‌های 2007 تا 2011 شد. . اطمینان از پیشرفت مداوم و به کارگیری یکپارچه از ظرفیت‌های جدید تولید شبکه‌ انرژی بود.

تبدیل به گاز یکپارچه سیکل ترکیبی جدید,

مقاله آنالیز ترمودینامیکی سیکل ترکیبی-تلفیقی نیروگاه .

توان نیروگاه های سیکل ترکیبی در تابستان به شدت افت می کند، در حالی که در این فصل، روز . دو توربین گاز به کمک دو بویلر بازیاب و مزرعه خورشیدی، بخار مورد نیاز . مزرعه خورشیدی، متشکل از کلکتورهای سهموی خطی ، به کمک مبدل های حرارتی بخشی . Design documents of Yazd Integrated Solar Combined cycle Power Plant .

IGCC در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺗﻌﺪادي در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺼﺎت ﺑ - دفتر برنامه .

23 جولای 2016 . ﻓﻨﺎوري ﮔﺎزي ﺳﺎزي ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ (. IGCC. ) . ﮔﺎزي ﺳﺎزي روﺷﻲ ﭘﺎك ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺑﺮق، ﻣﻮاد. ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺳﺎﻳﺮ .. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﺎزي ﺳﺎز، ﻳﻚ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪ دﻣﺎ ﺑﺎﻻي ﻛﻼس. F.

تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی - عیارآنلاین

اسماعیل محسنی‌کبیر در تشریح جزئیات اجرای این طرح در صنعت برق، گفت: دور جدید انعقاد قراردادهای تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی با انتشار سه.

مطالعه ی عددی سیکل یکپارچه ی تولید گاز از زیست توده و پیل سوختی .

همچنین دو واکنش اصالح متان به کمک بخارآب و تبدیل آب- گاز منابع تولید و مصرف اجزای گازی . یافتن راهکار های جدید تبدیل انرژی مبتنی بر استفاده از منابع تجدیدپذیر . اکسید جامد صفحه ای و فرآیند گازی سازی را با هم ترکیب و با بررسی تأثیر.

ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي واﺣﺪ ﺑﻬﺴﺎزي ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮ - فصلنامه علمی ترویجی .

5 آگوست 2014 . ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺎز ﺳﻨﺘﺰ ﺑﻪ دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ. •. ﺟﺪا ﺳﺎزي دي اﮐﺴﯿﺪ . در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻬﺴﺎزي ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ. 1. ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪه و ... ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺟﺪﯾﺪ.

بهره‌برداری از نیروگاه سیکل‌ ترکیبی پره سر گیلان با حضور معاون .

20 ژانويه 2015 . نیروگاه سیکل ترکیبی پره‌سر نخستین تجربه کشور در اجرای همزمان و یکپارچه واحدهای گازی و سیکل ترکیبی آن است که دارای چهار واحد گازی هر یک به ظرفیت 162 مگاوات و دو واحد توربین بخار هر یک به ظرفیت 160 مگاوات است. . طرح‌های جدید افزایش تولید برق ایران.