در ﻣﻌﺪن ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﺳﻨﮓ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺪه اﺳﺘﺨ - نشریه علمی-پژوهشی .

19 آگوست 2013 . ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﻌﺪن، اﺣﯿﺎء ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ، ﻣﻌﺪن ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﮔﻞ ﮔﻬﺮ ﺳﯿﺮﺟﺎن، ﻓﻠﺰات. ﺳﻤﯽ و ﻋﻨﺎﺻﺮ . ﺳﺎﯾﺖ. ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻮاﻣﻞ را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﺮرﺳﯽ و. ﻧﻈﺎرت ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ .. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﺎز . د: ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺳﺎزي ﺧﻮب ا .. ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﻌﺪي ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻋﻤﻖ و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ.

اﻛﺘﺸﺎف، اﺳﺘﺨﺮاج و راﻫﻨﻤﺎي ﻨﻲ و ﻧﻤﺎ ﻴ ﻫﺎي ﺗﺰﻳ ﻓﺮآوري ﺳﻨﮓ

11 جولای 2006 . 22. 3-3-2-. روش. ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن ﺳﻨﮓ ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ و ﻧﻤﺎ. 22. 3-3-3-. ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح ﭘﻴﺶ ﺑﺎﻃﻠﻪ ... 14. راﻫﻨﻤﺎي. اﻛﺘﺸﺎف،. اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮآوري ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ و ﻧﻤﺎ. -ج. ﺣﻔﺮ ﭼﺎﻫﻚ و ﺗﺮاﻧﺸﻪ. ؛. -د. ﻧﻤﻮﻧﻪ .. دﺳﺘﺮﺳﻲ. : ﻛﺎﻧﺴﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﺨﺮاج اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ. ﺑﺎز". " ﺷﻮد ﻳﻌﻨﻲ راه ورودي ﺑﻪ ﻣﻌﺪن اﺣﺪاث و ﭘﻠﻪ .. ﻧﺎﻣﻪ،. ﺿـﺎﺑﻄﻪ،. ﻣﻌﻴـﺎر،. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ،. ﻣﺸﺨﺼﺎت. ﻓﻨﻲ. ﻋﻤﻮﻣﻲ. و. ﻣﻘﺎﻟﻪ،. ﺑﻪ. ﺻﻮ. رت.

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور - مراحل ثبت معدن

د- متقاضى حقوقى تاًيين صلاحيت فنى و مالى از سوى وزارت صنايع و معادن داشته باشد که قبلاً توضيح کامل داده شده است. . بردارى بوده و يا واگذارى آن از نظر قانون معادن معنى نداشته باشد نمونه نامه اى که از طرف .. 2- نمونه بردارى از رخنمون ماده معدنى، به روش شيارى يا تکه اى و يا به صورت . دستور العمل طرح اکتشافى سنگ تزئينى و نما.

واﮔﺬاري ﻣﻌﺎدن - ورود به سیستم - فرابورس

روش و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ واﮔﺬاري ﻣﻌﺎدن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد . در ﭘﺎﯾﺎن، ﻣﺴﺎﺋﻞ .. آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن. » را ﺗﺼﻮﯾﺐ . د. ر ﺧﺼﻮص ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﻻﺷﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ، ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯿﻦ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم دارد و در ﺻﻮرت اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ. اﮐﺘﺸﺎف، از .. دوﻟﺖ اﻧﺪوﻧﺰي ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﻪ روي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎز. ﮔﺬاﺷﺖ ... از دﯾﮕﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزي ﻣﻌﺎدن ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ واﮔﺬاري ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻌﺎدن. زﻏﺎﻟﺴﻨﮓ.

در ﻣﻌﺪن ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﺳﻨﮓ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺪه اﺳﺘﺨ - نشریه علمی-پژوهشی .

19 آگوست 2013 . ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﻌﺪن، اﺣﯿﺎء ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ، ﻣﻌﺪن ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﮔﻞ ﮔﻬﺮ ﺳﯿﺮﺟﺎن، ﻓﻠﺰات. ﺳﻤﯽ و ﻋﻨﺎﺻﺮ . ﺳﺎﯾﺖ. ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻮاﻣﻞ را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﺮرﺳﯽ و. ﻧﻈﺎرت ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ .. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﺎز . د: ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺳﺎزي ﺧﻮب ا .. ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﻌﺪي ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻋﻤﻖ و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ.

های معدن سنگ آهن صاحب سقز شیب پایدار دیواره بررسی - ResearchGate

روش. های مختلف. ی برای تحلیل پایداری شیب دیواره. های معادن روباز وجود دارند . معدن سنگ آهن صاحب سقز در بخش صاحب در شهرستان سقز و در استان کردستان واقع شده است . نمایش د. اده شده است . جدول .1. پارامترهای ژئومکانیکی پله های معدن. نوع مواد .. Determine the open pit slope design is one of the most important parameters .

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺗﺰﺋﻴﻨﯽ ﻫﺎی ﺳﻨﮓ ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ

ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ ﺳﻨﮓ. ﻫﺎی ﺗﺰﺋﻴﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ii | Page. ﺭﻳﺎﺳﺖ ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﻌﺎﺩﻥ. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ. ﺻﻔﺤﻪ .. ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﻣﻌﺪﻥ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﺗﺰﺋﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ. . ﺭﻭﺵ ﻫﺎ. ﻭ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎی ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﺩﺭ. ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ،. ﺑﺮﺵ ﻭ ﭘﺎﻟﺶ ﮐﺎﺭی ﺍﻳﻦ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎﺭﺗﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺍﺯ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ .. ﺍﻳﻦ ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ ﺍﻳﺠ ﺎﺩ ﻓﺮﺻ ﺖ ﻫ ﺎی ﻣ ﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨ ﺪ ﻗﺮﺿ ﻪ ﻫ ﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﺎﻧ ﺐ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻣ ﺎﻟﯽ ﺑ .

Geomechanical and Joint Studies On Design and Extraction In .

ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺭﺍﻫﮕﺸـﺎی ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻧـﻮﻉ، ﺭوﺵ و ﺟﻬـﺖ ﺍﺳـﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﻌـﺎﺩﻥ ﺳـﻨﮓ . ﺩ. ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻨﮓ. ﻫﺎی ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺷﺪﻩ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﺑـﻪ. ﺗﺮﺗﯿﺐ. ﻣﺮ: ﻣﺮﯾﺖ. %9/42. ، ﭼﯿﻨﯽ. %8/18 .. ﮐﺎﺭ ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﯽ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻩ.

بیانیه روش نمونه برای معادن سنگ باز دال,

از معادن رو به اتمام فیروزه تا ‌سنگ‌های تولد - ایسنا

22 نوامبر 2015 . به گفته وی، در ایران 900 معدن سنگ تزئینی وجود دارد که از این تعداد حدود 600 معدن در .. راه‌اندازی تراش حرفه‌ای سنگ‌های قیمتی هم مستلزم آموزش است.

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور - مراحل ثبت معدن

د- متقاضى حقوقى تاًيين صلاحيت فنى و مالى از سوى وزارت صنايع و معادن داشته باشد که قبلاً توضيح کامل داده شده است. . بردارى بوده و يا واگذارى آن از نظر قانون معادن معنى نداشته باشد نمونه نامه اى که از طرف .. 2- نمونه بردارى از رخنمون ماده معدنى، به روش شيارى يا تکه اى و يا به صورت . دستور العمل طرح اکتشافى سنگ تزئينى و نما.

Geomechanical and Joint Studies On Design and Extraction In .

ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺭﺍﻫﮕﺸـﺎی ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻧـﻮﻉ، ﺭوﺵ و ﺟﻬـﺖ ﺍﺳـﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﻌـﺎﺩﻥ ﺳـﻨﮓ . ﺩ. ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻨﮓ. ﻫﺎی ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺷﺪﻩ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﺑـﻪ. ﺗﺮﺗﯿﺐ. ﻣﺮ: ﻣﺮﯾﺖ. %9/42. ، ﭼﯿﻨﯽ. %8/18 .. ﮐﺎﺭ ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﯽ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻩ.

واﮔﺬاري ﻣﻌﺎدن - ورود به سیستم - فرابورس

روش و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ واﮔﺬاري ﻣﻌﺎدن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد . در ﭘﺎﯾﺎن، ﻣﺴﺎﺋﻞ .. آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن. » را ﺗﺼﻮﯾﺐ . د. ر ﺧﺼﻮص ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﻻﺷﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ، ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯿﻦ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم دارد و در ﺻﻮرت اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ. اﮐﺘﺸﺎف، از .. دوﻟﺖ اﻧﺪوﻧﺰي ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﻪ روي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎز. ﮔﺬاﺷﺖ ... از دﯾﮕﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزي ﻣﻌﺎدن ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ واﮔﺬاري ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻌﺎدن. زﻏﺎﻟﺴﻨﮓ.

محلوجی کیست و برای توسعه معادن ایران چه کرد؟ - معدن نامه|

4 ا کتبر 2017 . روش او به گفته خودش حسادت هایی را برانگیخت باعث استیضاح او در مجلس چهارم شد. . معدن نامه، علیرضا بهداد: یکی از آبدارچیان وزارت معادن و فلزات پیشین می . نه تنها فضای باز اداری شکل گرفت بلکه وزارتخانه تبدیل شد به نمایشگاهی از سنگ . کنند چرا که این کار را اسراف و نمونه یی از تجمل گرایی تلقی می کردند.

های معدن سنگ آهن صاحب سقز شیب پایدار دیواره بررسی - ResearchGate

روش. های مختلف. ی برای تحلیل پایداری شیب دیواره. های معادن روباز وجود دارند . معدن سنگ آهن صاحب سقز در بخش صاحب در شهرستان سقز و در استان کردستان واقع شده است . نمایش د. اده شده است . جدول .1. پارامترهای ژئومکانیکی پله های معدن. نوع مواد .. Determine the open pit slope design is one of the most important parameters .

مراحل اکتشاف و بهره برداری از معدن | خبرگزاری سنگ ایران

16 نوامبر 2016 . خبرگزاری سنگ ایران معادن سنگ مراحل اکتشاف و بهره برداری از معدن . الف) تکمیل و ارائه تعهد نامه مربوط به انجام عملیات اکتشاف طبق اصول فنی و رعایت . د ) هزینه آزمایشهای کانه آرایی و فرآوری، تست های صنعتی و سایر هزینهها. . مربوط در مورد نحوه محاسبه مقدار ذخیره آن به انضمام کلیه نقشهها ونتا یج آنالیز نمونه ها.

تخمین آب مورد نیاز مصرفی برای شناور کردن سنگ معدن مس در مراحل .

در یک سایت معدنی، آب برای بسیاری از فعالیت‌های استخارج سنگ معدن نیاز است. . نمی‌توان به این زودی روی بازگرداندن این آب به چرخه حساب باز کرد، چراکه بخش عظیمی از آب همراه . این مقالات میزان آب مورد نیاز برای فرآوری سنگ معدن سولفید مس در روش مرسوم .. میزان نفوذ آب در پس‌ماندهای انباشته شده در ترانکو د تالابره، که منطقه انباشت.

فرمت مقاله - دانشگاه فردوسی مشهد

بدین منظور پژوهش حاضر ب. ه بررسی روش های بهره برداری. از معادن. فیروزه به. منظ. ور استخراج . د. حجم جامعه نمونه. 9. نفر از شاغلین و بازنشستگان با سنین باال و تجربه زیاد در . محیط زیست و هم در زمینه جلوگیری از آسیب و نرم شدن سنگ ها ... پایان نامه ها و .. گران. از معدن خارج می شوند و مدتی پس از ان. فجار به مع. دن باز می. گردند و سنگ.

استخراج سنگهای ساختمانی - you Stone

روش مرسوم در اکثر معادن سنگ های ساختمانی، استفاده از سیم برش الماسه و مواد . برای استخراج سنگهای ساختمانی با روشهای مکانیزه،سنگ مورد نظر بایستی .. نمونه ای از دستگاه سیم برش الماسه در معدن سنگ ساختمانی .. هرچند اکثر معادن از سیم برش استفاده می کنند ولی بدلیل استهلاک دستگاه ها، اصولی نبودن جهت سینه کار باز شده و پله.

فرمت مقاله - دانشگاه فردوسی مشهد

بدین منظور پژوهش حاضر ب. ه بررسی روش های بهره برداری. از معادن. فیروزه به. منظ. ور استخراج . د. حجم جامعه نمونه. 9. نفر از شاغلین و بازنشستگان با سنین باال و تجربه زیاد در . محیط زیست و هم در زمینه جلوگیری از آسیب و نرم شدن سنگ ها ... پایان نامه ها و .. گران. از معدن خارج می شوند و مدتی پس از ان. فجار به مع. دن باز می. گردند و سنگ.

بیانیه روش نمونه برای معادن سنگ باز دال,

دهمین کنفرانس دانشجویی مهندس معدن - همایش های ایران

فراخوان ارسال مقاله دهمین کنفرانس دانشجویی مهندس معدن دانشگاه کاشان. . تاریخ درج سایت: دوشنبه، ۳۰ آذر، ۱۳۹۴ . بررسی تاثیر کیفیت آب مصرفی بر سرعت ته نشینی در تیکنرو نرخ فیلتریت در فیلتراسیون نمونه کنسانتره رافر روی باما . مقایسه بین روشهای پیش بینی میزان پرتاب سنگ ناشی از انفجار در معدن مس سونگون.

بیانیه روش نمونه برای معادن سنگ باز دال,

استخراج سنگهای ساختمانی - you Stone

روش مرسوم در اکثر معادن سنگ های ساختمانی، استفاده از سیم برش الماسه و مواد . برای استخراج سنگهای ساختمانی با روشهای مکانیزه،سنگ مورد نظر بایستی .. نمونه ای از دستگاه سیم برش الماسه در معدن سنگ ساختمانی .. هرچند اکثر معادن از سیم برش استفاده می کنند ولی بدلیل استهلاک دستگاه ها، اصولی نبودن جهت سینه کار باز شده و پله.

بیانیه روش نمونه برای معادن سنگ باز دال,

محلوجی کیست و برای توسعه معادن ایران چه کرد؟ - معدن نامه|

4 ا کتبر 2017 . روش او به گفته خودش حسادت هایی را برانگیخت باعث استیضاح او در مجلس چهارم شد. . معدن نامه، علیرضا بهداد: یکی از آبدارچیان وزارت معادن و فلزات پیشین می . نه تنها فضای باز اداری شکل گرفت بلکه وزارتخانه تبدیل شد به نمایشگاهی از سنگ . کنند چرا که این کار را اسراف و نمونه یی از تجمل گرایی تلقی می کردند.

اﻛﺘﺸﺎف، اﺳﺘﺨﺮاج و راﻫﻨﻤﺎي ﻨﻲ و ﻧﻤﺎ ﻴ ﻫﺎي ﺗﺰﻳ ﻓﺮآوري ﺳﻨﮓ

11 جولای 2006 . 22. 3-3-2-. روش. ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن ﺳﻨﮓ ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ و ﻧﻤﺎ. 22. 3-3-3-. ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح ﭘﻴﺶ ﺑﺎﻃﻠﻪ ... 14. راﻫﻨﻤﺎي. اﻛﺘﺸﺎف،. اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮآوري ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ و ﻧﻤﺎ. -ج. ﺣﻔﺮ ﭼﺎﻫﻚ و ﺗﺮاﻧﺸﻪ. ؛. -د. ﻧﻤﻮﻧﻪ .. دﺳﺘﺮﺳﻲ. : ﻛﺎﻧﺴﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﺨﺮاج اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ. ﺑﺎز". " ﺷﻮد ﻳﻌﻨﻲ راه ورودي ﺑﻪ ﻣﻌﺪن اﺣﺪاث و ﭘﻠﻪ .. ﻧﺎﻣﻪ،. ﺿـﺎﺑﻄﻪ،. ﻣﻌﻴـﺎر،. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ،. ﻣﺸﺨﺼﺎت. ﻓﻨﻲ. ﻋﻤﻮﻣﻲ. و. ﻣﻘﺎﻟﻪ،. ﺑﻪ. ﺻﻮ. رت.

ناامنی ها راه را برای استخراج غیرقانونی معادن باز نموده است .

14 ژانويه 2015 . ناامنی ها راه را برای استخراج غیرقانونی معادن باز نموده است . نواب خان باشنده ولسوالی سرخ رود که در معادن سنگ های تعمیراتی کار می کند، به پژواک.

مراحل اکتشاف و بهره برداری از معدن | خبرگزاری سنگ ایران

16 نوامبر 2016 . خبرگزاری سنگ ایران معادن سنگ مراحل اکتشاف و بهره برداری از معدن . الف) تکمیل و ارائه تعهد نامه مربوط به انجام عملیات اکتشاف طبق اصول فنی و رعایت . د ) هزینه آزمایشهای کانه آرایی و فرآوری، تست های صنعتی و سایر هزینهها. . مربوط در مورد نحوه محاسبه مقدار ذخیره آن به انضمام کلیه نقشهها ونتا یج آنالیز نمونه ها.