انواع نخ - شرکت نخریسی و نساجی خسروی

امکان تولید نخ در با دستگاه های رینگ و اپن اند با الیاف کوتاه با طول کمتر از 35 میلی متر . نخ پنبه ای بیشترین مصرف را جهت بافندگی تاری پودی و مصارفی نظیر.

پورتال موسسه سازمان اقتصادی رضوی-شرکت نخریسی و نساجی خسروی .

28 آوريل 2016 . اشتغال 950 نفر در شرکت «نساجی و نخریسی خسروی خراسان» به طور . و افزود: این کارخانه، نخستین واحد تولید ریسندگی پنبه ای و بافندگی در.

کارخانه مشهدنخ - گروه تولیدی و صنعتی شادیلون

خوشبختانه درطی این سالها کارخانه رو به رشد بوده وظرفیت تولید بالاتر رفته است .هم اکنون این کارخانه علاوه برنخهای فوق,قابلیت تولیدانواع نخ پنبه,مخلوط پنبه.

کارخانه مشهدنخ - گروه تولیدی و صنعتی شادیلون

خوشبختانه درطی این سالها کارخانه رو به رشد بوده وظرفیت تولید بالاتر رفته است .هم اکنون این کارخانه علاوه برنخهای فوق,قابلیت تولیدانواع نخ پنبه,مخلوط پنبه.

فایل نهایی نساجی بدون اچ اس 11 اذر96.xlsx

ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ اﻧﻮاع ﭘﺎرﭼﻪ ﭘﻨﺒﻪ اي. 12000. ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ . ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ. ﺗﻠﻔﻦ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰي. ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ و ﭘﻮﺷﺎك. اﻧﻮاع ﻧﺦ از ﭘﻨﺒﻪ اي و اﻟﯿﺎف ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ. 18. 2700. ﻧﺴﺎﺟﯽ ﺗﺮﻣﻪ آﺑﯿﮏ . 88786282-3. 28. 900. اﯾﺘﺎل ﻧﺦ ﻣﮑﻤﻞ. ﻣﺮﮐﺰي. 9112150184. 6402035. 29. 700. ﺻﻨﺎﯾﻊ دوك رﯾﺲ ﻣﮑﻤﻞ. ﻣﺮﮐﺰي.

پورتال موسسه سازمان اقتصادی رضوی-شرکت نخریسی و نساجی خسروی .

28 آوريل 2016 . اشتغال 950 نفر در شرکت «نساجی و نخریسی خسروی خراسان» به طور . و افزود: این کارخانه، نخستین واحد تولید ریسندگی پنبه ای و بافندگی در.

نساجي و سلولزي | samersanaat

11. پرريس سنندج. ○. 30000. ○. ريسندگي نخ. صنعت و معدن. 12. ديبا ريس. ○ . ايران بافتكار زرند. ○. 203000. ○. نخ POY. صادرات. 21. بافندگي خاطره كاشان. ○ .. توسعه كارخانه جهت توليد انواع نخ در سيستم پنبه اي، فيلامنت، فاستوني و فرش.

نساجي و سلولزي | samersanaat

11. پرريس سنندج. ○. 30000. ○. ريسندگي نخ. صنعت و معدن. 12. ديبا ريس. ○ . ايران بافتكار زرند. ○. 203000. ○. نخ POY. صادرات. 21. بافندگي خاطره كاشان. ○ .. توسعه كارخانه جهت توليد انواع نخ در سيستم پنبه اي، فيلامنت، فاستوني و فرش.

انواع نخ - شرکت نخریسی و نساجی خسروی

امکان تولید نخ در با دستگاه های رینگ و اپن اند با الیاف کوتاه با طول کمتر از 35 میلی متر . نخ پنبه ای بیشترین مصرف را جهت بافندگی تاری پودی و مصارفی نظیر.

فایل نهایی نساجی بدون اچ اس 11 اذر96.xlsx

ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ اﻧﻮاع ﭘﺎرﭼﻪ ﭘﻨﺒﻪ اي. 12000. ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ . ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ. ﺗﻠﻔﻦ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰي. ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ و ﭘﻮﺷﺎك. اﻧﻮاع ﻧﺦ از ﭘﻨﺒﻪ اي و اﻟﯿﺎف ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ. 18. 2700. ﻧﺴﺎﺟﯽ ﺗﺮﻣﻪ آﺑﯿﮏ . 88786282-3. 28. 900. اﯾﺘﺎل ﻧﺦ ﻣﮑﻤﻞ. ﻣﺮﮐﺰي. 9112150184. 6402035. 29. 700. ﺻﻨﺎﯾﻊ دوك رﯾﺲ ﻣﮑﻤﻞ. ﻣﺮﮐﺰي.