پیوست ضوابط و معیارهای و استقرار واحدهای صنایع . - دانش بنیان

طراحی و پیاده سازی سامانه های زیست پاالئی پیشرفته . تجهیزات نوری ذخیره سازی اطالعات ... حجم پایین. ) LVHV. (:. 0. سنتز مواد پیش ساز مورد مصرف در سنتز مواد .. انواع بن دانسیمتر ... انواع افزودني های سیمان حفاری ... های هوادهی با انرژی كارآمد.

دریافت پیش نویس ویرایش سوم مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

اﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداري از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ. ﺗﺎ ﺣ. ﺪ اﻣﻜﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦ. ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮد ... و ﻟﻮازﻣﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، آﻣﺎده ﺳﺎزي، ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ و ﺗﻬﻴﺔ ﻏﺬا ﻣﻮرد. اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار. ﮔﻴﺮد ... ﻫﺮ ﺑﻨ. ﺎ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﻳﻚ ﺑﻨﺎ ﻛﻪ در آن اﺷﺨﺎص ﺑﻪ. ﺳﺒﺐ. ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻳﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﺟﺴﻤﻲ و ﻳﺎ ذﻫﻨﻲ، ... ﻫﺎي ﺳﻴﻤﺎن، ﮔﭻ، آﻫﻚ، ﻟﺒﻨﻴﺎت در. ﺑﺴﺘﻪ. ﺑﻨﺪي .. ﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻫﻮاي ﺗﺎزه دارﻧﺪ ﻧﺼﺐ. ﺷﻮد.

Construction Chemicals Industry - انجمن تولید کنندگان مواد شیمیایی .

بهینه سازی مخلوط بتن به منظور دستیابی به. بتنی با خاصیت .. آب به سیمان کم، ذرات سیمان به یکدیگر نزدیکتر. بوده و ســریعتر ... از جمله مخازن ذخیره ســوخت های هیدروکربنی،. دمای بحرانی .. 2- نظافت ســوراخ ها )ابتدا هوادهی سپس برس. سیمی و مجدداً .. خ ظفر، خیابان فرید افشار، انتهاي بن بست نور، پالک 43، طبقه سوم آدرس:.

بناهای تاریخی استان بوشهر - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

است که از میان آنها سه روش لجن فعال،الگون هوادهی و برکه تثبیت بیشتر در .. استان بوشهر به دلیل قرارگرفتن در ناحیهٔ گرم و خشک کشور، از نواحی کم باران .. در دشتستان و امامزاده سلیمان بن علی در گناوه . ... هم اکنون پنج کارخانهٔ سیمان در استان احداث گردیده است. ... 3ــ توسعهٔ صنایع بسته بندی، ذخیره سازی و انبار داری محصوالت.

معنی chute - دیکشنری آنلاین آبادیس

20 آگوست 2017 . [ترجمه گوگل] او ورق های پایین را روی شستشوی لباسش گذاشت. ترجمه کاربر . 1. the cement is poured at the foundation of the building through this chute. ترجمه سیمان را . [ترجمه گوگل]چگونه در مورد زغال سنگ، ریزه کردن یک قلع قلع و به زیرزمین بن؟ .. [آب و خاک] هواده تنداب . [نساجی] شوت ذخیره مواد ( در شوت فید ).

Tashrih AMALKARD 3 dd - شرکت ملی پالایش و پخش

10 ژانويه 2015 . ﻭﺍﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮﺩ، ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﻓﺎﺭﺍﺑﯽ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎﻫﺎ ﻭ ﻣﺤﻤّﺪﺑﻦ. ﺯﮐﺮﯾّﺎﯼ ﺭﺍﺯﯼ ﻫﺎ ﻭ ﺷﯿﺦ .. ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎﺗﺪﯼ .. ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺳﻪ ﺭﺍﮐﺘﻮﺭ ﻫﻮﺍﺯﯼ ﺑﺎ ﭘﻮﮐﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻭ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ، ﻫﻮﺍﺩﻫﯽ ﺗﻮﺳﻂ. ﮐﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. .. ﺳﯿﻤﺎﻥ ﺯﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺘﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻧﺪﻩ ﺑﺮﺝ ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺩﺭ ﺧﻼ. ﮐﻪ ﺧﺎﮎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ.

Untitled - ResearchGate

11 مارس 2006 . ﻣﮋﮔﺎن روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻠﻴﻤﺎن رودي، ﺷﻬﺮام ﺷﺮﻓﻲ، روﻧﺎ. ك روﺣﺎﻧﻲ .. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﺼﻠﻲ در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺑﺎﻻ دﺳﺖ و ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬﺮﻫﺒﺮداري از. ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ اﻧﺠﺎم .. از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺑﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎرﮔﺎه. ﻫﺎ ﺑﻪ ... ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻲ. ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﻲ .. ﺑﮕﻴﺮي ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻫﻮاده ﻛﻪ .. ي ذﺧﻴﺮه. ﮔﺎه. ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ. وﻳﮋه در اﻗﻠﻴﻢ ﭘﺎﻟﺌﺎرﻛﺘﻴﻚ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و. آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و.

ورمی کمپوست|خرید، فروش کرم و کود - کود ورمی کمپوست

ب) در مناطق کم باران و کم آب که بارندگی و ذخیره رطوبت خاک کم بوده ازت بهتراست در .. ورمي كمپوست باعث متعادل ساختن مواد در خاك مـيشـود و به علت تشديد هوادهي، .. 3-غنی سازی خاک با میکروعنصرها (افزودن هورمونه های گیاهی نظیر اکسین و اسید چییرلیک) . یا پاییز برداشت کنید تا بتوانید برگ های جدید خود را در بن (ها) خود قرار دهید.

دریافت

خشک شدن، آجر خشت ها برای هوادهی آماده می شوند این. کار شامل . امروزه ملات های سیمان یا آهک . زیرا در هر محل، رسوم ساختمان سازی و دسترسی به مصالح . که کوران مستقیم در این فضاها بسیار کم انجام می گیرد. اما . موجودات زنده ذخیره غذایی نیز فراهم می کنند. .. بن.,. ، - فلم. و من . ";. پ . ه . . " " **. به. : . . 3 أيه. :: ". : !. .. .. " .. . . تي. : .. | . : م . په ".

ماهنامه مهندسي مكانيك مدرس، - Magiran

بهينه سازي متغيرهاي هندسي باتري سرب-اسيد به روش صفحه پاسخ براي دست يابي . و عددي رفتار سازه هاي ساندويچي با اتصال دو طرفه تحت بارگذاري ضربه سرعت پايين ... تركيب مدل هاي حجم سيال و دوسيالي در مطالعه عددي جريان دوفازي روي سرريز پلكاني هوادهي شده .. مطالعه هاي آزمايشگاهي و عددي گسترش ترك در بتن خودتراكم سبك

کل طرح های پژوهشیاری مصوب سال 96 نوع طرح تاريخ قرارداد نام و نام .

تحصيلات تکميلي, ۱۳۹۶/۰۳/۰۳, رکسانا شریفیان, طراحی و پياده سازی انباره داده و ... بررسی شیوع بی حسی لب پایین بعد از جراحی در آوردن دندان مولر سوم فک پایین و .. بررسی فراوانی باکتری های ایجاد کننده عفونت های مجاری تنفسی ناشی از هوادهی ... آلل (TaqMan-ASA) و تکنیک HPLC در بیماران مبتلا به ذخیره گلیکوژن نوع a1.

بررسی اثرگیاه وتیور و زمان‌ماند، در میزان کاهشBOD در تالاب .

دانه گیری، ته نشینی، هوادهی و غیره، سازوکارهای. شیمیایی شامل فعالیت هایی مانند انعقاد و. لخته سازی، کلرزنی و غیره و سازوکارهای تصفیه. بیولوژیکی . کم هزینه تصفیه مورد توجه قرار گرفته و تحقیقات . متناوب)، گیاهان غالب (بن در آب، شناور یا . کارخانه های لبنی (۱۸) و مخازن ذخیره آب (۷) . نمودن سامانه ها، از ملات ماسه و سیمان نرم خوب.

تصفيه آب - ستاد نانو

بن ا ب ر داده های بانک جهان ی، بیش از 1 میلیارد نفر در کش ورهای با درآمد پایین و ... سطح پایین، پساب مختلط سطح باال و پساب مختلط فرااورانیومی )دارای عدد اتمی باالتر از .. فرایند هوادهی یا زدایش توسط هوا ... ادعا: فناوری نانو از طریق افزایش کارایی تولید و بهبود ذخیره سازی، تولید و حفظ در انرژی، مصرف آن را کاهش خواهد.

Appendix 14 – Shahsevan Tribal Territories Ecological . - Cenesta

دشت مغان تا اوایل دوران سوم زمین شناسی به صورت سنکلینال )دریای کم عمق( در زیر آب بوده است و از نیمه دوم .. کارخانه سیمان شهر اردبیل در بخش ییﻼقی قلمرو است .. بن. در. آب. و. کشت. محص. وﻻت. کشاورزی،. نظی. ر. گن. دم. در. اراضی. اطراف. تاﻻب. از. دیگر .. ایجاد سد بمنظور ذخیره سازی آب که باعث . هوادهی دریاچه در فصل یخبندان متوقف.

BUCM :: Europa en blog :: Biblioteca Complutense

لامپ های با کیفیت بالا ، مناسب جهت استفاده خانگی و صنعتی از 5 وات تا 85 وات .. مقاوم سازی ساختمان در تهران rnrnمقاوم سازی ساختمان در کرج rnrnنصب ورق فولادی ... و انواع سیمان و آهک و گچ یا پودر سنگ، انواع ملات خشک مانند چسب کاشی، ملات های . خريد لباس مرد عنکبوتي با تارrnفروش لباس اسپایدرمن و لباس بتمن و ساعت بن تن.

پیوست ضوابط و معیارهای و استقرار واحدهای صنایع . - دانش بنیان

طراحی و پیاده سازی سامانه های زیست پاالئی پیشرفته . تجهیزات نوری ذخیره سازی اطالعات ... حجم پایین. ) LVHV. (:. 0. سنتز مواد پیش ساز مورد مصرف در سنتز مواد .. انواع بن دانسیمتر ... انواع افزودني های سیمان حفاری ... های هوادهی با انرژی كارآمد.

آستان قدس رضوی - نخستین سیلوی گندم تمام هوشمند ایران

همچنین با توجه به بحث آزاد سازی آرد و خرید گندم توسط صاحبان صنایع آرد سازی، . و ضرورت برنامه‌ریزی شرکت‌های آرد در بحث ذخیره‌سازی، نگهداری و سیلو کردن گندم، . در کشور را دارند، با بهترین ساختار فنی هوادهی، نقل و انتقال 120 تن گندم در ساعت و.

گروه خرید و نگهداری مرکز پژوهشهای غلات - سیلوی فلزی

. ارائه مطالب علمی و کاربردی در مورد نگهداری،ضدعفونی و ذخیره سازی گندم و مطالب مرتبط با غلات. . _ امكان كنترل درجه حرارت و رطوبت از طريق هوادهي و دوران . _ تبادل حرارتي بيشتر (هنگامي كه رطوبت غله بالا باشد به دليل بالاتر بودن هدايت حرارتي.

ذخیره سازی سیمان هوادهی بن پایین,

دریافت

خشک شدن، آجر خشت ها برای هوادهی آماده می شوند این. کار شامل . امروزه ملات های سیمان یا آهک . زیرا در هر محل، رسوم ساختمان سازی و دسترسی به مصالح . که کوران مستقیم در این فضاها بسیار کم انجام می گیرد. اما . موجودات زنده ذخیره غذایی نیز فراهم می کنند. .. بن.,. ، - فلم. و من . ";. پ . ه . . " " **. به. : . . 3 أيه. :: ". : !. .. .. " .. . . تي. : .. | . : م . په ".

برای دانلود نسخه الکترونیک کلیک کنید - انجمن برق آبی ایران

)عطيه احمدي محمود گالبچي سعيد يوسفي(. رفتار. ديناميكي. مخازن. ذخيره. سازي. مايعات. با .. تأثير المان. بن. دي. هاي مختل در پاسخ. هاي ديناميكي بررسي. شده است. مدل سازي. مدل اجزاي محدود .. مختلفي ارائه شده است كه اسـتفاده از سـيمان ريزدانـه بـا ... منظور. حفاظـت. درمقابـل پديــده كاويتاسـيون، دو هــواده. بـدون فاصــله. در. پايين. دست.

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری - همایش های ایران

افزایش مقاومت فشاری بتن بواسطه تغییرات درمشخصات فیزیکی و مکانیکی مصالح سنگی .. لزوم استفاده ازسازه سامانه هواده درتنداب های معمولی ومکان یابی ... شبیه سازی عددی جریان روی حوضچه پایین دست سرریز پلکانی - مطالعه موردی سرریز سد سیاه ... زمین شناسی مهندسی قسمت سیستم تلمبه ذخیره ای سد و نیروگاه رودبار لرستان.

مجموعه درسي اصناف دوره ويژه آموزش بهداشت ١

به فتیله شدن و تجمع ضایعات در پشت پرده گوش كمک كند و منجر به نارسایي و كم .. بن. ی. مار. ی. ها. ی. مزمن در جوامع امروز. ی. است و به عنوان قاتل خاموش از. آن. ادی. يم .. آموزش به مردم به خصوص زنان خانه دار و كارگران رستورانها در مورد سالم سازی ) پاک .. پنجره ها، درها،لوله ها، دیوارها، سقفها، كفپوشها را بوسیله سیمان ویا بتونه مسدود كنید.

ﻣﻘﺪﻣﻪ : ﺑﺨﺶ اول دوﻟﺖ در ﻃﺮح ﺗﺤﻮل اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻴﺴﺖ؟ - اداره کل نظارت بر .

ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻼح ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻧﻈﺎم و اﻧﺘﻘﺎل آن از دﻫﻜﻬﺎي ﺑﺎﻻي درآﻣﺪي ﺑﻪ دﻫﻜﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ،. در راﺳﺘﺎي ﻗﺎﻧﻮن .. اﻳﺠﺎد اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ در اﻣﻨﻴﺖ اﻧﺮژي. (. ذﺧﻴﺮه. ﺳﺎزي ﻧﻔﺖ. ؛). -. اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ اﻧﺮژي ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ .. ﺑﻦ. ﻫﺎ. و. ﻛﺎﻻ. ﺑﺮﮔﻲ. ﻫﺎﻳﻲ. ﻛﻪ. ﺑﻪ. ﮔﺮوﻫﺎي. ﻣﺸﺨﺼﻲ. از. اﻓﺮاد. ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﻛﺎرﮔﺮان. ،. ﻛﺎرﻣﻨﺪان. ،. از ... ﺑﺮآورد ﻓﻨﻲ از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ،اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﺗﻬﻮﻳﻪ و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻫﻮادﻫﻲ و ﺑﻬﺴﺎزي ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑ. ﻌﻤﻞ آﻣﺪ.

برنامه و سرفصل دروس عمران تحصیالت تکمیلی . - گروه مهندسی عمران

های بتن آرمه پیشرفته. CE4105. 3 ... برنامه. ریزی پیشرفته حمل و. نقل. CE5502. 3. 18. مدل. سازی در. برنامه. ریزی حمل .. ناپایداری غشا ، ناپایداری پوسته کم عمق، ناپایداری پوسته عمیق، روش اجزا. محدود. 1 .. وسانات فشار در سزعت زیاد، خال زایی، هوادهی(. 8 ... ذخیره. ای خارج از بستر و داخل بستر. ا. روند کلی مطالعات و. محاسبه انرژی.

بهداشت محیط در زندان

آرهيبآأسيسات دبرساوي ب دستگاه كلرزن ذخيره ب نوان جايگبين برای مواق). ي .. شود عآيوسولفات سديا موجود در بطری بمنظور خنثي سازی كلر موجود دردر وموو بكار مي رند(. ث .. لجن برگشتي به حوض هوادهي کم باشد، شرايط غيرمطلوب زير ايجاد خواهد شد: الف ... بن. آدريج آو سط. سازمان. با. همكاری. نزارآساو. ها. ن. موسسات. مذكور. در. ماده. 2. اين.

بررسی اثرگیاه وتیور و زمان‌ماند، در میزان کاهشBOD در تالاب .

دانه گیری، ته نشینی، هوادهی و غیره، سازوکارهای. شیمیایی شامل فعالیت هایی مانند انعقاد و. لخته سازی، کلرزنی و غیره و سازوکارهای تصفیه. بیولوژیکی . کم هزینه تصفیه مورد توجه قرار گرفته و تحقیقات . متناوب)، گیاهان غالب (بن در آب، شناور یا . کارخانه های لبنی (۱۸) و مخازن ذخیره آب (۷) . نمودن سامانه ها، از ملات ماسه و سیمان نرم خوب.

مهندسی فرآیند

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺪاﺳﺎزي اﻟﻔﻴﻦ از ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﺗﻘﻄﻴﺮ در دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﺑﺎ ﺻﺮف .. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﻲ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي زﻣﺎن ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻠﻴﻤﺮ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ. .. اي، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﻴﻤﺎن و ﺻﻨﺎﻳﻊ ... و ذﺧﻴﺮه. ﺳﺎزي آن از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. اي ﺑﺮ روي ﻣﺪل .. ﺑﻨ. ﺰﻳﻞ)ﮔﻠﻴﺴﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻠﻲ اﮔﺴﺎﻟﻴﻚ اﺳﻴﺪ. اﻟﻬﺎم ﻋﻠﻴﺨﺎﻧﻲ ﻓﺮادﻧﺒﻪ. 142. ، ﻋﻠﻲ ﻣﺮادي. 143.

ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻋﻨﺎوﻳﻦ اوﻟﻮﻳﺖ 1392 وزارت ﻧﻴﺮو در ﺳﺎل ﺷﺮﻛﺖ ﺗ

ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل و اﺑﺰاردﻗﻴﻖ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻲ ............ .. ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺘﻦ ... ﺫﺧﻴــــﺮﻩ. ﺳــــﺎﺯﻱ ﺍﻃﻼﻋــــﺎﺕ. ﻭﺍﺣــﺪﻫﺎﻱ ﺑﺨــﺎﺭ ﺭﻭﻱ. CD. ﻳــﺎ. DVD. ﺑــﻪ ﺟــﺎﻱ. MOD. ﺩﺭ ... ﻫﻮﺍﺩﻫﻲ ﻭ ﺧﻨﻚ .. ﺑﻨ. ﺪﻱ. ﻃﺮﺡ. ﻫﺎﻱ. ﮐﺎﻫﺶ. ﺗﻠﻔﺎﺕ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﻭ. ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺍﻧﺮﮊﻱ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ. ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ.