ﻛﻨﻴﻢ؟ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﻚ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓ

ﺩﺭ. ﺑﺎﻏﭽﻪ. ﻫﺎﻱ. ﺧﺎﻧﮕﻲ. ﻣﻮﺭﺩ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ. ﻗﺮﺍﺭ. ﮔﻴﺮﺩ . ﺗﻮﻟﻴﺪ. ﻛﻮﺩ. ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ. ﺍﺯ. ﺯﺑﺎﻟﻪ. ﻫﺎﻱ. ﺧﺎﻧﮕﻲ،. ﺑﺤﺜﻲ. ﺍﺳﺖ .. ﺯﺩﻥ ﺭﺍ ﺗﻜﺮﺍ. ﺭ. ﻛﻨﻴﺪ . ﺍﮔﺮ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﮔﻮﺩﺍﻝ. ﻭ. ﺩﺭ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻛ. ﺮﺩ. ﻩ ﺍ. ﻳﺪ ﻋﻤﻞ ﻫﻢ ﺯﺩﻥ ﺭﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ.

پاسخ به 8 سوال رایـج درباره تفکیک و بازیافت زباله - آنا

22 مه 2017 . تفکیک زباله به شکل کلی، به معنی جداسازی زباله‌ها به دو گروه خشک و تر است. . بازیافت شده، به ۹۰ درصد انرژی کمتر از ساخت آلومینیم از سنگ معدن نیاز دارد. . دارد که همگی یک کار مشترک یعنی شخم زدن و زیر و رو کردن خاک را انجام می دهند. . که توان خوردن زباله ترِ دفن شده در زمین و تبدیل آن به کود کمپوست را دارد.

ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ( ) ﮐﻮد ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ C - سازمان صنایع کوچک

310100. (. ﮐﻮد ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺗﯽ. ) ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل. ﮐﺪ. ISIC. ﮐﻮد آﻟﯽ از. زﺑﺎﻟﻪ. (. ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ. ) 24121440 .. ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮد ﮐﺮدن ، ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﺮﺗﺐ و ﻫﻢ زدن ﻣﻨﻈﻢ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐـﻮد ﺳـﺎزي در ﻧـﺎﺑﻮدي ﻣﮕـﺲ. ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻧﺎﺑﻮدي ﻻر و . ﻣﺜﻞ ﺳـﻨﮓ ﻓـﺴﻔﺎت را ﮐـﻪ ذاﺗـﺎً ﻏﯿـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ دﺳـﺘﺮس. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﺮم ﻗﺎﺑﻞ.

تبدیل پسماندهای "تر" به کود بیولوژیک با دستگاه ساخت داخل - ایسنا

31 جولای 2018 . علی امیرزاده، مجری طرح در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که طرح اجرایی ما در حوزه بازیافت پسماند تر بوده و دستگاه‌ها زباله‌های تر را به کمپوست یا.

همه چیز در مورد بازیافت و تفکیک زباله – زیست اپ | سامانه دیجیتال .

7 مارس 2018 . این مواد را به نوعی کود به نام کمپوست تبدیل می کنند و برای اصلاح خاک و جبران . بازیافت شده ۹۰ درصد انرژی کمتر از ساختن آن از سنگ معدن نیاز دارد. . فضای سبز و گورستانها شامل پسماندهای باغبانی، زایدات ناشی از چمن زنی، هرس.

ل ﮐﯿﻔﯽ ﮐﻮد آﻟﯽ ﮐﻨﺘﺮ - شهرداری اصفهان

ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮد از زﺑﺎﻟﻪ، ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺰﯾﮥ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد در زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﺴﺎدﭘﺬﯾﺮ، در ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻮازی و. ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن . ﺷﯿﺸﻪ، ﺳﻨﮓ، ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ، ﻻﺳﺘﯿﮏ، ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﺑﯽ اﺛﺮ را از ﻣﻮاد آﻟﯽ اوﻟﯿﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﺷﺪن، ﺟﺪا ﮐﺮد . ﺑﺮای .. در ﺻﻮرت ﮐﻢ ﺷﺪن رﻃﻮﺑﺖ، ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﻘﺪاری آب و ﺑﻪ ﻫﻢ زدن.

ساخت کود گیاهی از پسماندهای میوه و سبزیجات در خانه - نمناک

کود گیاهی و چگونه در خانه کود گیاهی درست کنیم و درست کردن کود گیاهی در خانه و روشهای . سنگ های درشت، شاخه ها و برگ های آفت زده را از اطراف چاله دور کنید. . در روزهای مختلف زباله های خانگی یا همان مواد سبز را درون آن بریزید و روی آنها را با حدود . موریانه در منزلساده ترین روش برق انداختن ماشینآشنایی با تکثیر و قلمه زدن گیاه "گل.

پاسخ به 8 سوال رایـج درباره تفکیک و بازیافت زباله - آنا

22 مه 2017 . تفکیک زباله به شکل کلی، به معنی جداسازی زباله‌ها به دو گروه خشک و تر است. . بازیافت شده، به ۹۰ درصد انرژی کمتر از ساخت آلومینیم از سنگ معدن نیاز دارد. . دارد که همگی یک کار مشترک یعنی شخم زدن و زیر و رو کردن خاک را انجام می دهند. . که توان خوردن زباله ترِ دفن شده در زمین و تبدیل آن به کود کمپوست را دارد.

ﮐﻮد ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ C - سازمان صنایع کوچک

310100. (. ﮐﻮد ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺗﯽ. ) ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل. ﮐﺪ. ISIC. ﮐﻮد آﻟﯽ از. زﺑﺎﻟﻪ. (. ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ. ) 24121440 .. ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮد ﮐﺮدن ، ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﺮﺗﺐ و ﻫﻢ زدن ﻣﻨﻈﻢ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐـﻮد ﺳـﺎزي در ﻧـﺎﺑﻮدي ﻣﮕـﺲ. ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻧﺎﺑﻮدي ﻻر و . ﻣﺜﻞ ﺳـﻨﮓ ﻓـﺴﻔﺎت را ﮐـﻪ ذاﺗـﺎً ﻏﯿـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ دﺳـﺘﺮس. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﺮم ﻗﺎﺑﻞ.

ساخت کود گیاهی از پسماندهای میوه و سبزیجات در خانه - نمناک

کود گیاهی و چگونه در خانه کود گیاهی درست کنیم و درست کردن کود گیاهی در خانه و روشهای . سنگ های درشت، شاخه ها و برگ های آفت زده را از اطراف چاله دور کنید. . در روزهای مختلف زباله های خانگی یا همان مواد سبز را درون آن بریزید و روی آنها را با حدود . موریانه در منزلساده ترین روش برق انداختن ماشینآشنایی با تکثیر و قلمه زدن گیاه "گل.

کرم+ زباله = ثروت - فرصت امروز

30 نوامبر 2015 . سرمایه‌گذاری در تولید کود ورمی کمپوست می‌تواند در پایان سال دوم به نقطه . می‌کنند و زباله، کود حیوانی و تقریبا همه چیز به غیر‌ از سنگ، شیشه پلاستیک و . این روش همین هم زدن پشته‌هاست که هم هزینه کارگر را بالا می‌برد و هم تولید در.

اختراع دستگاه تبدیل زباله‌های خانگی به بیوگاز، کمپوست و برق

2 جولای 2016 . این دستگاه به صورت اتوماتیک کار می‌کند، به‌طوری که با زدن دکمه توان آن، به مدت 20 روز . با تبدیل زباله به مخلوط رقیق، پمپ آغاز به پمپاژ کردن زباله به قسمت راکتور . (که در این طرح از کود دامی استفاده شده است) فعال می‌شوند تا فرایند تخمیر در مخزن انجام شود. .. او سنگ خورد، عمو بی‌صدا شکست +مقتل، شعر و صوت.

ماشین آلات تولید کود آلی - صفحه خانگی

فروش خط تولید کود کمپوست از زباله تر . خط تولید کود آلی غنی شده با سالن-سوله-انبار-چاه عمیق برق 3فاز دستگاه ها در . دولومیت کود ماشین آلات تراش-سنگ شکن.

سنگ زنی زباله به کود,

ل ﮐﯿﻔﯽ ﮐﻮد آﻟﯽ ﮐﻨﺘﺮ - شهرداری اصفهان

ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮد از زﺑﺎﻟﻪ، ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺰﯾﮥ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد در زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﺴﺎدﭘﺬﯾﺮ، در ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻮازی و. ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن . ﺷﯿﺸﻪ، ﺳﻨﮓ، ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ، ﻻﺳﺘﯿﮏ، ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﺑﯽ اﺛﺮ را از ﻣﻮاد آﻟﯽ اوﻟﯿﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﺷﺪن، ﺟﺪا ﮐﺮد . ﺑﺮای .. در ﺻﻮرت ﮐﻢ ﺷﺪن رﻃﻮﺑﺖ، ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﻘﺪاری آب و ﺑﻪ ﻫﻢ زدن.

ﻛﻨﻴﻢ؟ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﻚ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓ

ﺩﺭ. ﺑﺎﻏﭽﻪ. ﻫﺎﻱ. ﺧﺎﻧﮕﻲ. ﻣﻮﺭﺩ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ. ﻗﺮﺍﺭ. ﮔﻴﺮﺩ . ﺗﻮﻟﻴﺪ. ﻛﻮﺩ. ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ. ﺍﺯ. ﺯﺑﺎﻟﻪ. ﻫﺎﻱ. ﺧﺎﻧﮕﻲ،. ﺑﺤﺜﻲ. ﺍﺳﺖ .. ﺯﺩﻥ ﺭﺍ ﺗﻜﺮﺍ. ﺭ. ﻛﻨﻴﺪ . ﺍﮔﺮ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﮔﻮﺩﺍﻝ. ﻭ. ﺩﺭ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻛ. ﺮﺩ. ﻩ ﺍ. ﻳﺪ ﻋﻤﻞ ﻫﻢ ﺯﺩﻥ ﺭﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ.

سنگ زنی زباله به کود,

چطور در خانه کمپوست تولید کنیم؟ - همشهری آنلاین

31 آگوست 2007 . همشهری آنلاین- نگین شیرآقایی: تولید کود کمپوست از زباله‌های خانگی، . زباله از مواد طبیعی در هر آشپزخانه تولید می‌شود که به راحتی می‌توان آنها را.

سنگ زنی زباله به کود,

تبدیل زباله خانگی به کود گیاهی - خبرگزاری صدا و سیما

9 جولای 2016 . طرح تبدیل پسماند آشپزخانه به کود کمپوست در یکی از محله های تهران اجرا می شود.

تبدیل پسماندهای "تر" به کود بیولوژیک با دستگاه ساخت داخل - ایسنا

31 جولای 2018 . علی امیرزاده، مجری طرح در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که طرح اجرایی ما در حوزه بازیافت پسماند تر بوده و دستگاه‌ها زباله‌های تر را به کمپوست یا.

ماشین آلات تولید کود آلی - صفحه خانگی

فروش خط تولید کود کمپوست از زباله تر . خط تولید کود آلی غنی شده با سالن-سوله-انبار-چاه عمیق برق 3فاز دستگاه ها در . دولومیت کود ماشین آلات تراش-سنگ شکن.

همه چیز در مورد بازیافت و تفکیک زباله – زیست اپ | سامانه دیجیتال .

7 مارس 2018 . این مواد را به نوعی کود به نام کمپوست تبدیل می کنند و برای اصلاح خاک و جبران . بازیافت شده ۹۰ درصد انرژی کمتر از ساختن آن از سنگ معدن نیاز دارد. . فضای سبز و گورستانها شامل پسماندهای باغبانی، زایدات ناشی از چمن زنی، هرس.