ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﺋﯽ روش - World Health Organization

10 آوريل 2003 . ﻗﯿﻤﺖ. : 40000. رﯾﺎل. ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﻔﺮدات ﭘﺰﺷﮑﯽ. ﻣﺠﻮز ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ. (. WHO. ) ﻣﺴﺘﻘﺮ در ژﻧﻮ، .. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل روﺷﻬﺎی آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺣﺠﻤﯽ، اﻧﺪازه ﮐﯿﺮﯾﻬـﺎی وزﻧـﯽ، ﮐﺮوﻣـﺎﺗﻮﮔ. ﺮاﻓﯽ .. لﻮ. ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ . داﻧﻪ. ﻫﺎی آﻟﺌﻮرون ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﻮه ای ﺗﺎ. ﻗﻬﻮه ای در ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ . ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه .. ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش ﮐ. ﻮﺗﺎﻫﯽ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ.

بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن شهری با استفاده از مدل هدانیک قیمت .

نفر به عنوان نمونه تصادفی انتخاب شدند و. با استفاده. از تابع .. شده تا به دلیل نیاز روزافزون به مسکن و سرپناه، قیمت. مسکن در شهر . لو، حسین محمديان مصمم، اکبر رحمتی رررررر. 33. است. الري. 1 ... فاصله واحدهای مسکونی تا نزديکترين مرکز آموزشی بر حسب متر. 8. X. 1091. 0/ .. دو سنندج دارند. به عنوان مثال، با افرزايش هرر واحرد از.

تجارت قرن بیست و یکم رابرت تی کیوساکی با همکاری جان فلمینگ و .

صرؾ آموزش مردم کردم. تا .. در شرکت زیراکس به عنوان پایین ترین فر وشنده آؼاز به کار کردم و. پس از چهار سال در حالی .. اد است زیراکه تؽییر از گوشه مثال کارمندی یا شؽل آزاد به گوشه صاحبان. شرکتهای ... قیمت بسیار ارزان می توانید خریداری کنید و تمامی وامهای مسکن. به افراد .. برای بسیاری از افراد شؽل نداشتن اولین جنس لو.

آموزش طراحی لوگو

احتمالا با این مثال بیش از گذشته در خصوص مساله طراحی لوگو و بخصوص طراحی یک .. در این سال ، دو تن از طراحان به نام گرافیک آمریکا ، طرحی را تحت عنوان یک آرم که در آن . این راهکار به گونه ای میان برند و ارزش های آن با لوگو ارتباط برقرار نمود که ... ها تأثیر گذار بوده و بشر به خصوصیات ویژه ای در آن عناصر طبیعی اعتقاد داشته که.

ارشد و دکتری ریاضی محض - معاونت آموزشی دانشگاه تهران

ریاضیات چه به عنوان علمی قائم به ذات و چه به عنوان زبان و گنجینه ای از ابزارها برای سایر علوم .. رساله در دوره دکتری به ارزش ۲۰ واحد خواهد بود. -لو. درسهای کمبود: دانشجویان دوره ی دکترای .. تعریف اندازه و مثال ها و خواص مقدماتی، ساخت اندازهی لیگ روی R.

به عنوان مثال از لو از خصوصیات در آموزش ارزش,

تبیین ماهیت مفهوم رضایت شغلی: مطالعه مروری

محتوا بررسی شدند. در نهايت هفت تم از مقاالت استخراج گرديد: رضايت شغلی به عنوان يك احساس يافته‌ها: خوش ايند، يك نگرش مثبت به ش غل، يك قضاوت، يك ارزش، يك سازه چند بعدی، يك .. ويژگی ها و خصوصیات كارمند با شغل خود تأكید دارد ]10[. مطالب. فوق نش ان .. به عنوان مثال ماينر بیان می كند: به نظر می رسد كه رضايت شغلی.

بررسی اثر پذیرش فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان - دانشگاه شاهد

و همچنین هزینه های مربوط به آموزش کارکنان برای. استفاده از آنها پذیرش . را به عنوان یک نظام تولیدی با قابلیت های فناوری های. سخت و نرم، منابع .. عنوان مثال دیویس (۱۹۸۹) مدل پذیرش فناوری برای. به. هج . ارزش مدل پذیرش فناوری در توضیح استفاده از فناوری. اطلاعات. . این مطالعه. نشان داد که در میان روابط بین ویژگیهای چابکی و ابعاد.

چه پردازنده ای (CPU) برای شما مناسب است؟( بخش اول) - رسانه کلیک

10 دسامبر 2016 . خانه آموزش . پردازنده هر لپ تاپ یا پی سی و به طور کلی هر کامپیوتری در واقع مغز آن کامپیوتر است و . برای مثال می تواند همزمان چندین صفحه وب باز کند، در همان زمان بازی . لپ تاپ های ارزان قیمت که برای کارهای روزانه با حجم پردازش کم استفاده می .. چگونه از گوشی خود به عنوان ماوس و کیبورد کامپیوتر استفاده کنیم؟

چرا سوئیس یکی از بهترین کشورهای دنیاست؟

15 مه 2018 . سوئیس از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی در جایگاه نوزدهم دنیا و از . همین ویژگی‌های مثبت است که سوئیس را به عنوان کشوری بی‌نظیر و اقتصادی پویا معرفی کرده است. .. به عنوان مثال در سال ۲۰۰۶ میلادی سوئیس اعلام کرد یک میلیارد فرانک در . سطح بالای آموزش عالی در این کشور هم عاملی در جهت رشد اقتصادی در.

ﻫﺎي ﻛﺘﺎب ﻣﺤﻮر ﻳﺎﺑﻲ اﻟﮕﻮ ارزش « ) ﺧﺎص اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺮاي اﻫﺪاف

ﭼﻨﺪﻳﻦ اﻟﮕﻮي. ارزش. ﻳﺎﺑﻲ. ﻛﺘﺎب. ﻛﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘ. ﺔ. آﻣﻮزش زﺑﺎن. اراﺋﻪ ﻛﺮد. اﻧﺪه. ﺑـﻪ ﺷـﺮح. وﻳﮋﮔﻲ .. 2. ﻛﺘﺎب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻠـﻲ و اﻫـﺪاف آﻣﻮزﺷـﻲ ﺷـﻤﺎ. (. ﺑـﻪ. ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻢ. ) . ﻣﺜﺎل. ،. ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﻣﻌﻴﺎر. « ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ. » اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺮاح اﻟﮕﻮ در ﺗﻮﺿﻴﺢ آن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘـﻪ ... لو. ،ﻫﺎ. ﺗﻤﺮﻳﻦ. ،ﻫﺎ. و ﺟﻤﻼت ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕـﺮ. در دروس. ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن. ،. ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً. در ﻫﻴﭻ ﻣﻮردي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﻛﺮ ﻧﺸﺪه. اﻧـﺪ.

مفهوم ضریب همبستگی چیست و چه کاربردی دارد؟ | متمم

بسته به هدفی که دارید و جامعه‌ی آماری که مد نظر شماست، شیوه‌های متعددی برای . اهداف و انتظارات آموزشی متمم در این درس . به عنوان مثال، تحقیقات نشان می‌دهند که ضریب همبستگی بین تعداد سیگارهایی که یک نفر در طول زندگی کشیده و عمر او، منفی است. .. علیرضا داداشی در درباره‌ی ارزش و اعتبار ویکی پدیا | لری سنگر و یرون لنیر · مهدی.

اهميت کار از ديدگاه اسلام و تأثير آن بر زندگي انسان

30 آوريل 2016 . از منظر اسلام کار نه تنها به عنوان تأمين زندگي و استقلال اقتصادي و رهايي از . کار و تلاش انبياي الهي، ارزش و اهميت کار و تأثير آن بر زندگي انسان را به خوبي . عرضه گردد و سومين خصوصيت لزوم پرداخت دستمزد در قبال انجام کار است. . را بيان فرموده است:«و لو کُفِيَ الناس کل ما يحتاجون اليه لما تهنّئوا بالعيش و لا.

بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن شهری با استفاده از مدل هدانیک قیمت .

نفر به عنوان نمونه تصادفی انتخاب شدند و. با استفاده. از تابع .. شده تا به دلیل نیاز روزافزون به مسکن و سرپناه، قیمت. مسکن در شهر . لو، حسین محمديان مصمم، اکبر رحمتی رررررر. 33. است. الري. 1 ... فاصله واحدهای مسکونی تا نزديکترين مرکز آموزشی بر حسب متر. 8. X. 1091. 0/ .. دو سنندج دارند. به عنوان مثال، با افرزايش هرر واحرد از.

متن کامل (PDF) - نشریه تعلیم و تربیت استثنایی

آوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﻢ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﻋﺎدي و . آوري اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت در ﮐـﻼس درس ﺑـﻪ ﻣﺒـﺎﺣﺜﯽ ﭼـﻮن ﺗـﺪرﯾﺲ اﻧﻔـﺮادي،. ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ . ﻟـﻮ و ﻫﻤﮑـﺎراﻧﺶ. 2. (. 2001. ) ... ﺑﻪ. ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ... آوري ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ارزﺷـﯽ ﻧﺪارﻧـﺪ ﺑﻠﮑـﻪ ارزش آﻣﻮزﺷـﯽ .. ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ. ﮐﻪ ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻌﻠـﻢ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﯾـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ. ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﻪ. ﮐﺎر روﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺧﺼﻮﺻـﯽ. و.

حقوق بشر - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

به همین ترتیب ویژگی‌های حقوق مدنی و سیاسی عبارتند از: . به عنوان مثال به خصوص در زمینه‌هایی مانند قابل داوری بودن، پوزیتیو بودن، . در مقدمه آن لزوم پایبندی به حقوق اساسی بشر، حیثیت و ارزش انسانی و تساوی حقوق . ب- حل مسائل بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آن‌ها و همکاری بین‌المللی فرهنگی و آموزشی.

الگوی مدرسه داری سما - سازمان سما

2. فهرست. عنوان. فصل یک. صفحه. مقدمه. : 3. مفهوم الگوی مدرسه داری. 4. فصل دو. ویژگی مدارس موفق . نگاهی گذرا به برنامه اموزشی مدارس برخی از کشورها. 11. نقش مدیر در.

مفهوم ضریب همبستگی چیست و چه کاربردی دارد؟ | متمم

بسته به هدفی که دارید و جامعه‌ی آماری که مد نظر شماست، شیوه‌های متعددی برای . اهداف و انتظارات آموزشی متمم در این درس . به عنوان مثال، تحقیقات نشان می‌دهند که ضریب همبستگی بین تعداد سیگارهایی که یک نفر در طول زندگی کشیده و عمر او، منفی است. .. علیرضا داداشی در درباره‌ی ارزش و اعتبار ویکی پدیا | لری سنگر و یرون لنیر · مهدی.

نظریه آموزشی لو ویگوتسکی - روانشناسی پیمان Payman Psychology

نظریه آموزشی لو ویگوتسکی ویگوتسکی و آموزش • مربّیان مشتاقانه دیدگاه های . مثال ها و یادآوری های کلامی یادگیری کودکان را هدایت می کنند و تلاش های خود را به دقّت به . o به عنوان نمونه، در ضمن انجام کارها ممکن است به خود بگویند: . شناخت اجتماعی ادعا می کند که فرهنگ بهترین عامل رشد خصوصیات فردی می باشد . . تئوری ارزش :.

فرمول‌های حيرت‌انگيز قرآنی و تعيين زمان نابودي اسرائيل

12 آگوست 2012 . قیمت طلا و ارز ... این مقاله تنها به بررسی دو سوره از قرآن کریم از منظر ریاضی پرداخته است. . یافت آن را به عنوان حلقه گمشده کشف بزرگ خودش می‌دانست و ازآن استقبال می‌کرد. . تمام این خصوصیات ،در حقیقت (نمونه يا اندكي از) خصوصیات حضرت مهدی ... (42)قل لو كان معه ءالهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا.

بررسى فقهى نظريه هاى جبران كاهش ارزش پول

6 دسامبر 2016 . نظريه ها در باب جبران كاهش ارزش پول به پنج دسته قابل تقسيم می باشند : . به عنوان مثال اگر شخصى از 50 سال قبل مبلغ هزار تومان به کسی قرض داده است که . برخی از خصوصیات ذاتی شیء می باشند یعنی بدون مقایسه منشا نیاز . عرف «لَوْ خُلَّيَ وطَبْعَهُ» مى باشد یعنی عرفی که تحت تاثیر آموزه های دینی .. معاونت آموزش.

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ - فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی

10 ژوئن 2015 . ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، ﺑﺮﮔﺮدان ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮان، ﻣﺘﻦ و واژه. ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي ﭼﮑﯿﺪه ... ﭼﻦ و ﻟﻮ. 2013( رن. ) در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ. اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻣﻮرد .. اﯾﺠﺎد ارزش ﺑﺮاي ذﯾﻨﻔﻌﺎن) و ﻫﻢ ﺑﺮاي اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن (از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﻘﺎي ﻣﻬﺎرت. ﮐﺎرﮐﻨﺎن) ﻣﻔﯿﺪ و .. از ﺧﺼﻮﺻـﯿﺎت ... اﻣـﺎ از ﻃـﺮف دﯾﮕـﺮ ذﺧﯿـﺮه ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ. ﻃﻮر ﺑﻪ. ﻣﺜﺎل، ﭘﻮﺗﻨﺎم. 1995(. ).

ویژگی های رفتاری خاص قوم غیور لر - کارناوال

29 آگوست 2016 . اقوام لر,خصوصیات رفتاری لرستان,ویژگی های رفتاری خاص قوم لر . آموزش arrow_drop_down ... که لرها تنها محدود به منطقه لرستان نیستند برای مثال ۳ شهر مهم لر نشین به . به طور کلی آنچه امروز به عنوان گویش های لری، لکی و بروجردی رایج است . که ریشه در تاریخ ایران دارد در میان این قوم ارزش بسیاری زیادی داشت.

ترجمه تخصصی و ویرایش نیتیو مقاله - ترجمه مقاله، ترجمه متن - مقاله .

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی این دسته از مجلات علمی را علمی – پژوهشی می نامد و . اتمهای یک عنصر کاملا" مشابهند و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی دقیقا" یکسانی دارند. . ضمن اینکه همیشه عمل نصف شدن دقیق نیست, یعنی به عنوان مثال اگر 30 اتم داشته ... واگر زمانی نتوانند این فضا را حفظ کنند بی ارزش میشوند ودیگر به انها

بهترین لپ‌تاپ‌های پیشنهادی بر اساس قیمت (شهریور و مهر 97)

8 سپتامبر 2018 . بهترین لپ تاپ های پیشنهادی بازار ایران بر اساس قیمت | راهنمای خرید لپ . به عنوان مثال با استفاده از این قطعات سخت افزاری می‌توان بسیاری از.

چند رسانه های آموزشی - نشریه تعلیم و تربیت استثنایی

ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي درس ﻋﻠﻮم ﻓﺮاﮔﯿﺮان آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. روش: . ﻫﺎﯾﯽ ﺳﻮق داده اﺳﺖ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ارزش. ذاﺗــﯽ ﺧــﻮد را از . زودي ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ. اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ. ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔـﯽ. ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ از آن . ﻨﺪ از ﻧﻈـﺮ ﺧﺼﻮﺻـﯿﺎت رواﻧـﯽ از ﻗﺒﯿـﻞ . اﺳــﺖ (ﻟــﻮ. 1. و ﻫﻤﮑــﺎران،. 2012. ). ﻓــﻦ. آوري ﺗﻌــﺪﯾﻞ ﮔــﺮ. ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از اﻓﺮاد ﻧﺎﺗﻮان ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﻨـﺪ آن.

به عنوان مثال از لو از خصوصیات در آموزش ارزش,

چگونه در میان متقاضیان یک موقعیت شغلی از دیگران متمایز باشیم .

27 آگوست 2016 . او از موقعیت شغلی مورد نظر سر تر نبود، اما نگاه منحصر به فردی به مشتری داشت و از . با گذشت بیش از ۱۰ سال از این ماجرا، او اکنون به یک مدیر ارشد بدل شده و ارزش بسیار زیادی. . به عنوان مثال، اگر یک شرکت مشاوره ی بزرگ را به مقصد شرکت دیگری ترک می .. هر آنچه درباره « های سیزن » و « لو سیزن » باید بدانید.

به سوي پارادايمي جديد از علم - فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ

صالح رشيد حاجي خواجه لو. كارشتاس . كه اين موضوع در نوش تار حاضر، با اس تفاده از سه مقوله مهم ارزش هاي بنيادين . تأكيد افراطي بر روش تجربي به عنوان ماهيت علم، كار را به جايي رس اند كه برخي فيلسوفان علم، .. آموزش عالي و تلقي ش دن علم و دانش1علم، در دوره اي كه از خصوصيات آن، تجاري ش دن ... به عنوان مثال، كوهن ).

ترجمه فارسی به انگلیسی با کیفیت استثنایی | شبکه مترجمین ایران

ترجمه فارسی به انگلیسی با کیفیت نیتیو جهت ارائه به مراکز بین المللی، مشاهده تخفیف ترجمه فارسی به انگلیسی. . همانطور که می دانیم، هم در ترجمه انگلیسی به فارسی و هم در ترجمه فارسی به انگلیسی، . لیست قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی .. دارالترجمه | وبلاگ تخصصی ترجمه و مترجمی| ترجمه گوگل - ترجمه آنلاین | آموزش ترجمه.

متن کامل (PDF) - نشریه تعلیم و تربیت استثنایی

آوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﻢ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﻋﺎدي و . آوري اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت در ﮐـﻼس درس ﺑـﻪ ﻣﺒـﺎﺣﺜﯽ ﭼـﻮن ﺗـﺪرﯾﺲ اﻧﻔـﺮادي،. ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ . ﻟـﻮ و ﻫﻤﮑـﺎراﻧﺶ. 2. (. 2001. ) ... ﺑﻪ. ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ... آوري ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ارزﺷـﯽ ﻧﺪارﻧـﺪ ﺑﻠﮑـﻪ ارزش آﻣﻮزﺷـﯽ .. ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ. ﮐﻪ ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻌﻠـﻢ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﯾـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ. ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﻪ. ﮐﺎر روﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺧﺼﻮﺻـﯽ. و.