پیکاسوهای‌اصفهان‌در‌‌راه‌اند - روزنامه اصفهان زیبا

21 آگوست 2018 . ثبت کننـــــد تا به محــــض مـــوجودبـــــودن هر دارویی با. آنها تماس گرفته . درضمن، طبق لیست انتظار، داروها تخصیص می یابد. وی بیان داشت: .. هــر یــــــک قطعــــــــه ای از ... هــم بــازار از مــدل هــای صفــر خالــی شــود و هــم قیمــت. خودروها از .. آزادانی نام پدر: علی نشانی: اصفهان خ نظر غربی کوچه بوستان ۴۵ پالک ۴ ساختمان.

لیست محصولات - آزمیران

التراسونیک - قیمت حمام التراسونیک - وارد کننده الما - فروشنده الما سونیک - خریدارحمام .. انواع قطعات یدکی دیسپنسرهای براند آلمان (تعمیرات پذیرفته میشود) .. اسید لاکتیک 2.5لیتر هر لیتر / کد L0204 ساخت کمپانی Surechem انگلستان ... سیمان استاندارد آمریکایی(مخصوص کالیبره بلین) .. رز بنگال 5g / کد 198250.

این مقاله در مورد جستجوگر گوگل است برای دسترسی به

23 فوریه 2015 . . وقت محلی، قیمت سهام، اطلاعات زلزله، زمان نمایش فیلم‌ها، اطلاعات فرودگاه و همچنین . آمهاری عربی آرامی آذربایجانی باسکی بلاروسی بنگالی بیهاری بوسنیایی .. متری به خدمات درمانی برای بیماران آرام تر می‌پرداختند هر دو قسمت در سال ۱۳۳۸ .. خودرو، برق و الکترونیک، منسوجات، شکر، سیمان و مواد شیمیایی در این شهر.

دائره المعارف ريشه شناختي واژه‌هاي پزشكي

آﻛﻨﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت رﻳﺰ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﺑﻜﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ وﻟﻲ ... ﻧﺴﻘﻲ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ. ﺷﻮد . در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ. ﻛﻠﻤﻪ ﻏﺪ . ه ﺑﻪ ﻫـﺮ. ﻧﻮع ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ و ﮔﻮﺷﺖ اﻃﻼق ﻣﻲ .. ﺧﺮﻳﺪ ﻣـﻲ. ﻛﻨﻨـﺪ . واژ. ه. دﻳﮕﺮ ﻛﺎﻓﻪ ﺗﺮﻳﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ از ﻓﺮاﻧﺴـﻮي آﻣـﺪه. ﺑﺎﺷﺪ. "cafeteria" .. ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﻲ ﺧﻮاﻧـﺪن ﻳـﻚ ﻟﻴﺴـﺖ از ﺑـﺎﻻ ﺑـﻪ .. ﺳﻴﻤﺎن. (. در دﻧﺪان. ﭘﺰﺷﻜﻲ. ) از واژه ﻻﺗﻴﻨــﻲ. "caementum". در ارﺗﺒــﺎط ﺑــﺎ ﺳــﻨﮓ. ﻣﻌﺪن و ﺳﻨﮓ آﻫﻚ و ﻏﻴﺮه، ... از واژه ﺑﻨﮕﺎﻟﻲ.

اصل مقاله (4429 K) - نقد ادب معاصر عربی - دانشگاه یزد

ﻧﻘﺪ ادب ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻋﺮﺑﯽ ﺣﻖ رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل و ﻧﯿﺰ وﯾﺮاﺳﺘﺎري ﻣﻘﺎﻻت را ﺑﺮاي ﺧﻮد. ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽ ... ﻋﻨﺼﺮ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﺘﻦ داﺳﺘﺎﻧﯽ دارد از دﯾﺮﺑﺎز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ. ﺑﻮده. و. ﻧﻈﺮﯾﻪ .. ﭘﺎ ﺧﯿﺰﻧﺪ، ﺣﺘﯽ. اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ از دﺳﺖ دادن ﺟﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ .. ي ادﺑﯿﺎت ﺑﻨﮕﺎﻟﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ... ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﻏﺮﺑﯽ دارد .. ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺪن اﻧﺴﺎن . و ﮔﯿﺴﻮاﻧﯽ ﺑﺎﻓﺘﻪ. /. ﺣﺮوﻓﯽ ﻋﺒﺮي. /. ﺑﻤﺒﯽ ﺳﺎﻋﺘﯽ. /. اﺧﮕﺮي، دودي، و ﺗﺮﮐﺶ. ﻫﺎﯾﯽ. /. ﭘﺎره. ﻫﺎي. ﺳﯿﻤﺎن.

صرافی های ترکیه و کاهش نرخ ارز لیر | صرافی | Pinterest

صرافی های ترکیه و کاهش نرخ ارز لیر : رزش برابری دلار در بازار استانبول به 3.98 لیر رسید و لیر ترکیه در سقوط ارزش خود ، رکورد زد .

1 ! ! 1953 2 " " 24437 4 $ $ 81 5 % % 61 6 & & 330 7 ' ' 1993 8 .

156 هر هر 26877. 157 روستا روستا ... 1247 قیمت قیمت 2110 ... 1865 قطعات قطعات 1327. 1866 چیز .. 2083 لیست لیست 1158 .. 2648 استان آذربایجان غربی استان آذربایجان غربی 864 .. 5703 سیمان سیمان 333 .. 9375 بنگال بنگال 170.

پاکستان - واردات و صادرات

. ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ وﺟﻮد. ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻫﺮ ﺑﺎزار ﺟﺪﯾﺪ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺎص ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ . راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻓﺮوش .. ﺑﻨﮕﺎل در ﻧﻮار ﻣﺮزي ﻫﻨﺪ و ﺑﺮﻣﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﯽ آن را ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ. ﻣﯽ داد ﮐﻪ ... دو ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ در اﻧﺪازه ﭘﺎﺳﭙﻮرت ❖ .. ﺷﺮﮐﺘﻬﺎى ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن ﻣﺜﻞ داﯾﻤﻠﺮ ﮐﺮﯾﺴﻠﺮ، ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ، ﺟﻨﺮال اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ و ﺳﯿﺘﻰ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ .. اﺣﺪاث ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺳﯿﻤﺎن، آﺟﺮ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ❖.

فصلنامه مطالعات ایرانی پویه

نیز در مورد بحث عدالت، نظریه ی جان رالز در مورد عدالت توزیعی بیش از هر نظریه ی . در غرب، مثل اسپانیا و پرتغال هستند و به لحاظ الگویی، منطقه امریکای التین، یکی از .. به قیمت های جاری و افت به قیمت های واقعی( و افزایش نرخ رشد اقتصادی، در بدو امر ... هم زمان است، اما نابرابری شدید زمین در نظام فئودالی و مالکیت دهقانان بر قطعه.

لینک دریافت کتاب آلودگی هوا - پژوهشکده محیط زیست - دانشگاه علوم .

بیــش از هــر نــوع دیگــر از آالینده هــا هــوا مــردم را تحــت تأثیــرPMذرات معلــق هــوا .. گرچــه در بســیاري از کشــورهاي غربــي، ســطوح آلودگــيِ هــواي خــارج ســاختمان .. آسـیب بـه کروماتیـن هسـته، قطعه قطعه شـدن 23ایجـاد آنوپلوییـدی )دیزومـی( .. شــدیدتر بــود و افزایــش معنــی داری در شــدت رنگ آمیــزی فلورســئین و رز بنــگال مشــاهده.

کلان‌شهر شیراز | انسان شناسی و فرهنگ

17 مه 2016 . [۲۰] آرتور آربری چنین نتیجه می‌گیرد که بزرگی شیراز به هر اندازه بوده، این شهر در .. داشتند و نعمتی‌ها که در غرب شیراز ساکن بودند و پیرو شاه نعمت الله ولی بودند. .. صفحات پایانی کتاب به فهرست منابع و مآخذ،نمایه اسامی،تعدادی نقشه و ... و دینار و فرش و دیبا و سلاح قیمتی و اوانی سیمین و زرین برگرفتند،دون آنچه.

پرونــده ای بــرای بررســی تاریخــی زمینه هــای شــکل گیری بحران های

5 جولای 2016 . آدرس: تهران، خیابان احمدقصیر. خیابان دوازدهم غربی ،شماره 22،. مؤسسه فرهنگی، .. به منزله شکل اصلی مقاومت اقتصادی در برابر بحران مالی هر روز مهمتر. از قبل شده است. .. 1980 در بنگالدش، فیلیپین، بنگال غربی پس از دهه 1990، و. زئیر در .. مخرب، قیمت سیمان حدود20 تا25 درصد در بازارهای مختلف. کاهش یافت و در.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی .

9 دسامبر 2009 . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺴـﻠﻪ ﻣﺘﺸـﮑﻞ از ﭼﻨـﺪ ﻗﻄﻌـﻪ ﺑـﺎ آراﯾـﺶ. ﻧﺮدﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮده و .. ﺷﺪه. اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧـﻮد ﺷـﺎﻣﻞ ﭼﻨـﺪ ﮐﺎﻧﺴـﺎر ﻣﯽ. ﺷـﻮد. در . ﻧﺎﺣﯿﻪ. ﻏﺮﺑﯽ. 5. ﮐﺎﻧﺴـﺎر. A،. A' .. و ﻓﺮوش ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .. دار ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﻤﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺳﯿﻠﯿﺴﯽ .. West Bengal: Implication for petrogenetic.

پاکستان - واردات و صادرات

. ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ وﺟﻮد. ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻫﺮ ﺑﺎزار ﺟﺪﯾﺪ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺎص ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ . راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻓﺮوش .. ﺑﻨﮕﺎل در ﻧﻮار ﻣﺮزي ﻫﻨﺪ و ﺑﺮﻣﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﯽ آن را ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ. ﻣﯽ داد ﮐﻪ ... دو ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ در اﻧﺪازه ﭘﺎﺳﭙﻮرت ❖ .. ﺷﺮﮐﺘﻬﺎى ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن ﻣﺜﻞ داﯾﻤﻠﺮ ﮐﺮﯾﺴﻠﺮ، ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ، ﺟﻨﺮال اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ و ﺳﯿﺘﻰ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ .. اﺣﺪاث ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺳﯿﻤﺎن، آﺟﺮ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ❖.

سیمان لیست و قیمت هر قطعه در بنگال غربی,

WikiZero - استان سیستان و بلوچستان

وی همچنین بلوچی جنوبی را به گروه‌های شرقی و غربی و بلوچی شمالی را به گروه‌های . عمان ردیف‌های سست و کم سیمان مولاس پلیوسن و پادگانه‌های دریائی کواترنر قراردارند. . و آبزی به همراه بزمجه بنگال هم در گروه خزندگان جانوران حمایت شده استان هستند. [۲] . حداقل درجه حرارت زمستان در زاهدان و خاش معمولاً ۸–۷ درجه سانتیگراد زیر صفر و هر چند.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی .

9 دسامبر 2009 . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺴـﻠﻪ ﻣﺘﺸـﮑﻞ از ﭼﻨـﺪ ﻗﻄﻌـﻪ ﺑـﺎ آراﯾـﺶ. ﻧﺮدﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮده و .. ﺷﺪه. اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧـﻮد ﺷـﺎﻣﻞ ﭼﻨـﺪ ﮐﺎﻧﺴـﺎر ﻣﯽ. ﺷـﻮد. در . ﻧﺎﺣﯿﻪ. ﻏﺮﺑﯽ. 5. ﮐﺎﻧﺴـﺎر. A،. A' .. و ﻓﺮوش ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .. دار ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﻤﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺳﯿﻠﯿﺴﯽ .. West Bengal: Implication for petrogenetic.

راهیان سفر روحانی - مسافرت به هندوستان و مکّه معظمّه و سیر در . - Sufism

12 فوریه 1972 . را از زﺑﺎن ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده و ﻧﺨﺴﺘﲔ اﺛﺮ ﻓﺎرﺳﯽ را در ﺑﻨﮕﺎل ﭘﺪﯾﺪ آورده ﺑﻮد. و،. ﭘﺲ از دوران .. ﻣﺴﺠﺪ و در ﮐﻒ آن در ﺣﺪود ﯾﮑﻬﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﱃ ﻓﺮش ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﻣﺤﻮﻃﻪ و ﺻﺤﻦ. ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻨﮕﻬﺎی .. ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮد ﻫﺮ دو ﻋﺎﻟﻢ ﮔﻔﺘﻪ. ای .. ﻼم و اﻃﺮاف در ورودی ﻣﺤﻮﻃﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎراﻧﯽ ﮐﻪ وﻗﺖ ﺻﺮف ﮐﺮده ﯾﺎ ﭘﻮل داده .. ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺣﻮض.

سایبان برقی داتیس (آسمان در) اصفهان - فروش سایبان - ایران تجارت

-کلیه قطعات آلومینیمی رنگ کوره ای الکترواستاتیک -چاپ هر نوع تصویر. . آدرس:اصفهان خیابان وحید مجتمع تجاری امین واحد 23 . پاکت سه لایه کامپوزیت ، کیسه سیمان AD START، رول گونی پلاستیکی الوان ضد آب . گروه مهندسی نیک مهر،در زمینه فروش و نصب انواع سایبان های برقی مغازه ها، . فروش ایزوگام شرق ، غرب و بام گستر و.

International Journal of Contemporary Management

Hydro-Chemical Evolution of Palk Strait Region, Bay of Bengal .. Today, western liberal democratic societies are secular, or in other words, religion is ... Till now, there is no standardized, exhaustive and dynamic stop word list created ... The characteristics of cement materials used for settling the crowns on the implant.

فهرست شهرهای هند - ویکی‌سفر

بنگال غربی[ویرایش]. کلکته.

مشکل ساختاری است قانون به قلم توانگران - سازمان تامین اجتماعی

31 جولای 2018 . آدرس: تهران، خیابان احمدقصیر. خیابان دوازدهم غربی. شماره 22. مؤسسه فرهنگی، .. کارخانه نساجی و سیمان شد که در هر دو بسیار موفق بود و. این شرکت ها.

ثرومتند ترین و قدرمتندترین های جهان را بشناسید - اتاق بازرگانی

خواهان کاهش قیمت ها و یا حداقل افزایش منطقی قیمت ها هستند. .. کشور است و به طور حتم رسیدگی به آن بیش از هر بسته سیاست گذاری .. از فعالیت های صنعتی از جمله خودرو و قطعات، احتمال افزایش موجودی انبار در برخی .. و استان آذربایجان غربی با 5.2 درصد و استان های مازندران و یزد هریك .. سیمان، گچ و آجر اســت و یک دسته هم خودرو است.

آسيا Archives - ویزا - تور | سفرهای کاغذی

سن پترزبورگ همچنین دارای پارک ها و مراکز دیدنی و تفریحی فراوانی است که هر .. در شمال غربی روسیه در مجاورت فنلاند، تعداد زیادی دریاچه وجود دارد که مهم ترین آن ها . تولید کنندگان گاز طبیعی، زغال سنگ، سنگ آهن، فولاد، نفت و سیمان است. . حد متوسط این خانه ها، تنها کلبه ای ساده است و روی قطعه ی بسیار کوچکی از زمین بنا شده است.

From 0 To 500 Users In 7 Days - Max Burstein's Blog

Mar 16, 2014 . West Bengal Madhyamik Result - 2 years, 5 months ago .. and Movers Bangalore list, Cheap Packers Movers Bangalore Charges, Affordable Household Shifting Bangalore .. سایت فروش قطعات موبایل سامسونگ</a></li> <li><a style="color: red;" .. target="_blank">وب سایت چگونه هر کاری را انجام دهید؟

زمین شناسی - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

عكس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تكثیر به هر شكل و نوع، بدون کسب مجوز از اين .سازمان ممنوع .. ظاهری خورشید از شرق به غرب است؛ بنابراین آیا زمین، مرکز جهان است و سایر اجرام به دور آن. می گردند؟ ... الماس، کرندوم )یاقوت(، گارنت )بیجاده(، گوهرها و کانی های نیمه قیمتی: آمتیست ) .. شکل 6 ـ4ـ پوشش داخلی تونل به وسیلۀ قطعات بتن.

بنگال غربی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در شمال شرقی این ایالت، ایالت‌های آسام و سیکیم و کشور بوتان قرار دارد و در جنوب غربی آن، ایالت اریسا. بنگال غربی همچنین از سوی باختر با ایالت‌های جارکند و بیهار و.

بایگانی‌ها جاذبه ها - تورهای لوکس فصل سفر

15 مه 2017 . اما امروزه سیمان و آهن ارزان تیشه به ریشه ی این خانه های سنتی زد و مردم خانه های آهنی .. این شهر در ساحل اقیانوس اطلس واقع شده و هر سال میلیون ها گردشگر را به سواحل .. می کنند در طول سال در fiords و ورودی های شمالی کانادا و غرب گرینلند وجود دارند .. با منبت کاری و الگوهای گل ظریف و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی مانند یشم.

راهیان سفر روحانی - مسافرت به هندوستان و مکّه معظمّه و سیر در . - Sufism

12 فوریه 1972 . را از زﺑﺎن ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده و ﻧﺨﺴﺘﲔ اﺛﺮ ﻓﺎرﺳﯽ را در ﺑﻨﮕﺎل ﭘﺪﯾﺪ آورده ﺑﻮد. و،. ﭘﺲ از دوران .. ﻣﺴﺠﺪ و در ﮐﻒ آن در ﺣﺪود ﯾﮑﻬﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﱃ ﻓﺮش ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﻣﺤﻮﻃﻪ و ﺻﺤﻦ. ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻨﮕﻬﺎی .. ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮد ﻫﺮ دو ﻋﺎﻟﻢ ﮔﻔﺘﻪ. ای .. ﻼم و اﻃﺮاف در ورودی ﻣﺤﻮﻃﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎراﻧﯽ ﮐﻪ وﻗﺖ ﺻﺮف ﮐﺮده ﯾﺎ ﭘﻮل داده .. ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺣﻮض.

دانستنیهای ایران وجهان - اشنای با کشورها ی قاره آسیا

5 جولای 2018 . نرخ برابری بات با دلار: هر دلار برابر با ۳۱ بات (بهمن ۱۳۹۰) .. با این حال سرانه بازار بورس همچنان مخابرات، نرم‌افزار، خودرو، نساجی، سیمان، کود، فولاد و ساخت کشتی هستند. .. شهر لاهور در لیست بزرگ‌ترین شهرهای پاکستان قرار دارد و در افکار مردم .. ایالت بنگال غربی با کشور بنگلادش هم‌مرز است و این ایالت به‌همراه.