یک تصویر از یک دستگاه terameter,

اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی دﻗﻴﻖ

٦ــ در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺪرﻳﺲ ﻧﺤﻮهٔ درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی، وﺳﻴﻠﻪٔ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ﻗﺮار داده . دﺳﺘﮕﺎه ﻳﮑﺎﻫﺎی ﻣﺘﺮﻳﮏ (ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﺮﻳﮏ): اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه از ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﻴﺎ از . Tera meter ... ﺗﺼﺎوﻳﺮ زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺮاز را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ (ﺷﮑﻞ٥ ــ٢).

دانلود شرایط طراحی برای محاسبات تاسیسات گرمایی، تعویض هوا، تهویه .

Image result for نشریه 128 مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان‎ . این هند بوک یک نگاه جامع در مورد تهویه مطبوع دارد و استاندارد های مرتبط با کلیه.

یک تصویر از یک دستگاه terameter,

دانلود کتابهای طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان به زبان لاتین

Image result for فهرست بهای تاسیسات مکانیکی‎ . این هند بوک یک نگاه جامع در مورد تهویه مطبوع دارد و استاندارد های مرتبط با کلیه قسمت های تهویه مطبوع را مورد.

دانلود شرایط طراحی برای محاسبات تاسیسات گرمایی، تعویض هوا، تهویه .

Image result for نشریه 128 مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان‎ . این هند بوک یک نگاه جامع در مورد تهویه مطبوع دارد و استاندارد های مرتبط با کلیه.

دانلود کتابهای طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان به زبان لاتین

Image result for فهرست بهای تاسیسات مکانیکی‎ . این هند بوک یک نگاه جامع در مورد تهویه مطبوع دارد و استاندارد های مرتبط با کلیه قسمت های تهویه مطبوع را مورد.

اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی دﻗﻴﻖ

٦ــ در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺪرﻳﺲ ﻧﺤﻮهٔ درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی، وﺳﻴﻠﻪٔ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ﻗﺮار داده . دﺳﺘﮕﺎه ﻳﮑﺎﻫﺎی ﻣﺘﺮﻳﮏ (ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﺮﻳﮏ): اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه از ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﻴﺎ از . Tera meter ... ﺗﺼﺎوﻳﺮ زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺮاز را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ (ﺷﮑﻞ٥ ــ٢).