بررسی اثر محافظه کاری بر ارزش بازار وجه نقد نگهداری شده

نتایج پژوهش‌های باتاچاریا و همکاران (2003)، فرانسیس و همکاران (2004و 2005) و اوزکان و اوزکان (2004) نشان می‌دهد افزایش عدم تقارن اطلاعاتی، انگیزه نگهداری دارایی‌های.

ﺑﺮرﺳﯽ وﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ

دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد و. ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ از ﻫﻢ . 2003. ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ و ﻓﺮوش. و ﻋﻤﻮﻣﯽ و اداري. ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ و ﻓﺮوش و.

ي ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻓﺸﺎ و ﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺳﻬ - دانش مالی تحلیل اوراق .

16 جولای 2011 . ﻫﻤﮑﺎران. 2005. ) ا. ﻓﺸﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ روي ﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺗـﺄﺛﯿﺮ داﺷـﺘﻪ .. داراﯾﯽ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﻔﺎرش ﺗﺎ ﺧﺮﯾﺪ، ﺗﻐﯿﯿﺮ. ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. (آﯾﺘﮑﻦ و ﻫﻤﮑﺎران،. 2003. ).

با دوره تصدی و تخصص رابطه نابرابری اطالعات: شواهدی در صنعت .

بالسام و همکاران. 3. ) 0228. (. نشان. دادند. در. مواردی که شرکتها از حسابرسان متخصص صنعت و طی چندین سال، از خدمات آنها. استفاده می. کنند، هزینه سرمایه کمتر، ضریب.

اصل مقاله (308 K)

10 فوریه 2014 . 2003. ؛. ﻛﺮاﭼﻲ و ﻫﻤﻜﺎران. ،. 1999. ؛. روﺳﺘﻦ. اﺳﺘﻴﻦ و وﻳـﺎت. ،. 1990. ؛. ﻓﻠـﻮراﻳﻜﺲ. ،. )2008. ﺷـﻤﺎري از. ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻲ وﺟﻮد دارد. ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛـﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨـ. ﺔ. ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﻲ.

بررسی اثر محافظه کاری بر ارزش بازار وجه نقد نگهداری شده

نتایج پژوهش‌های باتاچاریا و همکاران (2003)، فرانسیس و همکاران (2004و 2005) و اوزکان و اوزکان (2004) نشان می‌دهد افزایش عدم تقارن اطلاعاتی، انگیزه نگهداری دارایی‌های.

اصل مقاله (308 K)

10 فوریه 2014 . 2003. ؛. ﻛﺮاﭼﻲ و ﻫﻤﻜﺎران. ،. 1999. ؛. روﺳﺘﻦ. اﺳﺘﻴﻦ و وﻳـﺎت. ،. 1990. ؛. ﻓﻠـﻮراﻳﻜﺲ. ،. )2008. ﺷـﻤﺎري از. ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻲ وﺟﻮد دارد. ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛـﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨـ. ﺔ. ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﻲ.

ي ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻓﺸﺎ و ﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺳﻬ - دانش مالی تحلیل اوراق .

16 جولای 2011 . ﻫﻤﮑﺎران. 2005. ) ا. ﻓﺸﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ روي ﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺗـﺄﺛﯿﺮ داﺷـﺘﻪ .. داراﯾﯽ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﻔﺎرش ﺗﺎ ﺧﺮﯾﺪ، ﺗﻐﯿﯿﺮ. ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. (آﯾﺘﮑﻦ و ﻫﻤﮑﺎران،. 2003. ).

با دوره تصدی و تخصص رابطه نابرابری اطالعات: شواهدی در صنعت .

بالسام و همکاران. 3. ) 0228. (. نشان. دادند. در. مواردی که شرکتها از حسابرسان متخصص صنعت و طی چندین سال، از خدمات آنها. استفاده می. کنند، هزینه سرمایه کمتر، ضریب.

ﺑﺮرﺳﯽ وﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ

دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد و. ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ از ﻫﻢ . 2003. ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ و ﻓﺮوش. و ﻋﻤﻮﻣﯽ و اداري. ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ و ﻓﺮوش و.