رﺷﺪ ﮔﻴﺎه اﻗﺎﻗﻴﺎ و زﻧﻲ، ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﻮاﻧﻪ ﺧﺎ

ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺗﻔﺎع ﮔﻴﺎه، ﺗﻌﺪاد ﺑﺮگ، ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ، وزن ﺗﺮ و ﺧﺸﻚ رﻳﺸﻪ و. ﺑﺨﺶ ﻫﻮاﻳﻲ . ﻛﻨﺪﺳـﺎزي ﺟـﺬب ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣـﻲ. ﺷـﻮد. (Rosso et al,. ... رﺷﺪ ﮔﻴﺎه اﻗﺎﻗﻴﺎ. )Rubinia pseudoacacia L.) در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺖ. ﺧﺎم. 45. ﺟﺪول. -3. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارﺗﻔﺎع .. وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮون از ﻓﺘﻮﺳﻴﺴﺘﻢ. II. ﺑﻪ. ﻓﺘﻮﺳﻴﺴﺘﻢ.

( )۱ روشنایی رشد گياهان " Plants growth light 1 " گردآوري و تدوين .

داخلي برگ هاي گياه را تأمين مي كند، بدست مي آورند ). 4. (. » جدول. ۱. ( اندازه گيري نور ). 4. (:« . پي پي ام كاهش يابد و آن به مقدار حضور مواد غذايي مورد نياز گ. ياهان،.

نمودار جریان چارت برای گیاهان مواد شوینده,

ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﺋﯽ روش - World Health Organization

10 آوريل 2003 . ﻣﺘﻦ، از ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﺎﻣﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﻮدداری ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐـﻪ. اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ ﻧﻘﺺ ﮐﻪ .. زﯾﺮ ﺷﯿﺸﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪه را ﺟﺬب ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺳﺒﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺮف ﻣﺎ ﺑﺮ روی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑـﻪ ﺟﺮﯾـﺎن در. آﯾﺪ .. ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ. 67. ﺟﺪول. 4. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻤﻮﻟﯿﺘﯿﮏ. : رﻗﺘﻬﺎ. ی ﻣﺘﻮاﻟﯽ آزﻣﺎﯾﺶ اﺻﻠﯽ.

روشهای طبیعی و ارگانیک برای مقابله با بیماری قارچی در گیاهان | «نازبو

3 دسامبر 2017 . بیماری قارچی در گیاهان ، بیماری قارچی گیاهان ، قارچ گیاهان . خبر خوب این است که در بسیاری از مواقع نیازی به استفاده از مواد شیمیایی مضر و خطرناک ندارید. . جریان هوای مناسب یکی از فاکتورهای مهم در مقابله با بیماری‌های قارچی است.

(Perovskia abrotanoides) در مختلف برازمبل های . - تولیدات گیاهی

3 فوریه 1987 . دانشیار، گروه کشاورزی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران .. با سرعت جریان. 1/1. میلی . جدول. -1. م. یانگیی بازده اسانس )وزنی/وزنی( اندام. های مختلف برازمبل ... های شیمیایی مختلف برازمبول.

مواد شوینده طبیعی - Anobanini

26 آگوست 2009 . گیاه یوکا Yucca yucca.jpg این گیاه مغز ریشه ای آبداری دارد که شیره سفید رنگی از خودش پس میده. اگر تیکه ای از اون به اندازه گردو را ببرید و به.

تقویت گلهای خانگی، راهکارهای فروغ برای مراقبت از گیاهان! | چیدانه

7 فوریه 1996 . فضاهای مسکونی: برای این که فضای داخلی خانه خود را به حضور گیاهان سبز مزین کنید، نیازی نیست فضای بسیار بزرگ و مخصوصی را برای آنها در.

154 K - دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

سابقه و هدف: گیاهان، مواد پرتوزا را از طریق کودهای فسفاته و همچنین از مواد پرتوزای طبیعی .. جدول 1- فاکتورهای اندازه گیری شده در گیاهان تابش دیده و گیاهان گروه شاهد.

مواد شوینده طبیعی - Anobanini

26 آگوست 2009 . گیاه یوکا Yucca yucca.jpg این گیاه مغز ریشه ای آبداری دارد که شیره سفید رنگی از خودش پس میده. اگر تیکه ای از اون به اندازه گردو را ببرید و به.

چالش هاي موجود بر سر راه توسعه فناوري گیاهان دارویي و داروهاي گیاهي

لذا کشت گیاهان دارویی و ورود آنها به سیستم های زراعی تولید که امکان تولید مواد. اولیه در حجم انبوه .. حسـب میـزان حجـم. جدول 1. دوازده کشور پیشرو در عرصه واردات و صادرات گیاهان دارویی در فاصله .. شــیمیایی را در جریــان بیمــاری یــا در. دوران نقاهــت و.

154 K - دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

سابقه و هدف: گیاهان، مواد پرتوزا را از طریق کودهای فسفاته و همچنین از مواد پرتوزای طبیعی .. جدول 1- فاکتورهای اندازه گیری شده در گیاهان تابش دیده و گیاهان گروه شاهد.

ﻠﻒ ﮔﻨﺪم ﺘ اﺛﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺮ ﺿﺮاﯾﺐ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ در ار - مجله تولید گیاهان .

10 نوامبر 2011 . دارد ﮐﻪ ﮔﯿﺎه ﻣﻮاد ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ. ﻫﺎي روﯾﺸﯽ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ . ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺮﯾﺎن آﺳﯿﻤﯿﻼت. ﻫﺎ از اﻧﺪام .. و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آن در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ . ﺧﺎك ﻣﺰرﻋﻪ .. ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﺑﺮگ در ﻓﺎز اول ﺑﯿﺶ. ﺗﺮ از ﺳﺎﻗﻪ، ﺑﺮگ زرد و. ﺳﻨﺒﻠﻪ. ﺑﻮد. (. ﺟﺪول .)3.

ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻥ ( ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﺭﻭﻳﺸﻲ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺭﻳﺸﻪ - مجله علوم و فنون کشت های .

1 دسامبر 2015 . ﻣﻮﺍﺩ. ﻏﺬﺍﻳﻲ. ﺑﻪ. ﻣﻴﺰﺍﻥ. ﻣﻮﺭﺩ. ﻧﻴﺎﺯ. ﺩﺭ. ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ. ﮔﻴﺎﻩ. ﻗﺮﺍﺭ. ﻣﻲ. ﮔﻴﺮﺩ. ﻭ. ﺍﺯ. ﻫﺪﺭﺭﻭﻱ. ﻭ. ﺍﻳﺠﺎﺩ. ﺳﻤﻴﺖ. ﺁﻥ. ﻫﺎ . ﺟﺮﻳﺎﻥ. ﮐﻢ. ﻋﻤﻖ. ﻳﺎ. ﻻﻳﻪ. ﻱ. ﻧﺎﺯﮐﻲ. ﺍﺯ. ﻣﺤﻠﻮﻝ. ﻏﺬﺍﻳﻲ. ﺭﻭﻱ. ﺭﻳﺸﻪ. ﻫﺎﻱ. ﮔﻴﺎﻩ. ﺩﺭ. ﺣﺎﻝ. ﺭﺷﺪ. ﺑﺮﺍﻱ. ﺗﺄﻣﻴﻦ . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﺭﻭﻳﺸﻲ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺭﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎﻩ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺷﻴﺮﻳﻦ. ﺑﻴﺎﻥ . 107. ﺟﺪﻭﻝ.

5 پودمان گیاهان زراعی های کنترل بیماری - اداره کل نظارت بر نشر و .

گیاه اصلی و محیط زیست، اقدام به پیشگیری و کنترل برخی از بیماری. ه. ای . در جریان شیره. گیاهی، مدتی بعد ... جدول. -9. محل زنده مانی. -. چگونگی پراکنش و سازوکار نفوذ. نماتدها. ویروس ... انواع مواد بیولوژیکی، بیوشیمیایی و شیمیایی، در مهار عوامل.

نمودار جریان چارت برای گیاهان مواد شوینده,

تأثیر کادمیم بر شاخص‌های فیزیولو‍‍‍‍‍‍‍‍ژیک - مجله علوم و فنون کشت های .

15 سپتامبر 2010 . ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮ. ﮋﻳﻚ. ، ﺻﻔﺎﺕ ﺭﻭﻳﺸﻲ ﻭ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺩﺭ. ﮔﻴﺎﻩ. ﮔﻮﺟﻪ. ﻓﺮﻧﮕﻲ. (. Lycopersicon .. ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ. ﻫﺎ. ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ. ﺍﻱ. ﻭ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﻛﺸﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﺧـﺎﻙ. (. ﭘﺮﻟﻴـﺖ. ) ، ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ. ۱۳۸۷ .. ﺟﺪﻭﻝ .۱. ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺛﺮ. ﻛﺎﺩﻣﻴﻢ. ﺑﺮ ﺻﻔﺎﺕ ﺭﻭﻳﺸﻲ ﺩﺭ ﮔﻴﺎﻩ. ﮔﻮﺟﻪ. ﻓﺮﻧﮕﻲ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮ. ﺑﻌﺎﺕ ... ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺳﺎﻗﻪ ﻭ. ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮﺍﺹ.

ﮐُﺶ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮏ ﮔﯿﺎه اﺳﺎﻧﺲ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺮرﺳﯽ &quo - اکوفیتوشیمی گیاهان .

14 مه 2016 . ﻫﺎي. ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ. اﺳﺎﻧﺲ. ﮔﯿﺎه. ﮐ"َ. ﮏ. ﮐُﺶ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ. " (. Pulicaria gnaphalodes (Vent.) Boiss. ) در. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑ ... ﻣﻮاد و. روش. ﻫﺎ. ﺟﻤﻊ. آوري. ، ﺧﺸﮏ. ﮐﺮدن. ﮔﯿﺎه و اﺳـ. ﺘ. ﺨﺮاج اﺳـﺎﻧﺲ. : ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ. ﻫﺎي. ﻫﻮاﯾﯽ ﮔﻞ. دار ﮔﯿـﺎه. در .. ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز ﺣﺎﻣﻞ. 1. ﻣﯿﻠﯽ. ﻣﺘﺮ ﺑﺮ دﻗﯿﻘـﻪ. ﺑـﻮد. . درﺻـﺪ). و ﻣﯿﺮﺗﻨـﻮل (. 24. 7/. درﺻـﺪ). ﺑﻮدﻧﺪ. (ﺟﺪول. ).1. ﺟﺪول. 1: ﺗﺮﮐﯿﺐ. ﻫﺎي. ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ. و ﻣﻘﺎدﯾﺮ. آﻧﻬﺎ. در اﺳﺎﻧﺲ.

5 پودمان گیاهان زراعی های کنترل بیماری - اداره کل نظارت بر نشر و .

گیاه اصلی و محیط زیست، اقدام به پیشگیری و کنترل برخی از بیماری. ه. ای . در جریان شیره. گیاهی، مدتی بعد ... جدول. -9. محل زنده مانی. -. چگونگی پراکنش و سازوکار نفوذ. نماتدها. ویروس ... انواع مواد بیولوژیکی، بیوشیمیایی و شیمیایی، در مهار عوامل.

روشهای طبیعی و ارگانیک برای مقابله با بیماری قارچی در گیاهان | «نازبو

3 دسامبر 2017 . بیماری قارچی در گیاهان ، بیماری قارچی گیاهان ، قارچ گیاهان . خبر خوب این است که در بسیاری از مواقع نیازی به استفاده از مواد شیمیایی مضر و خطرناک ندارید. . جریان هوای مناسب یکی از فاکتورهای مهم در مقابله با بیماری‌های قارچی است.

نمودار جریان چارت برای گیاهان مواد شوینده,

( )۱ روشنایی رشد گياهان " Plants growth light 1 " گردآوري و تدوين .

داخلي برگ هاي گياه را تأمين مي كند، بدست مي آورند ). 4. (. » جدول. ۱. ( اندازه گيري نور ). 4. (:« . پي پي ام كاهش يابد و آن به مقدار حضور مواد غذايي مورد نياز گ. ياهان،.

ي ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻗﺎرچ ﻣﯿﮑﻮرﯾﺰ ﺳﺎزي اﺛﺮات ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ در راﺑﻄ - پژوهشهای زراعی ایران

23 فوریه 2015 . ﺧﺎﻃﺮ اﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺤﺎت رﯾﺸﻪ، ﭼﺮﺧﮥ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺮﺑﻦ از ﮔﯿـﺎه. اﺗﻮﺗﺮوف ﺑﻪ ... ﺟﺪول. -2. درﺻﺪ ﻧﯿﺘﺮوژن، ﻓﺴﻔﺮ و ﭘﺘﺎس در ﮐﻮد داﻣﯽ. و. ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﯾﺶ. ﻧﻮع ﮐﻮد و.

دانلود - سازمان سنجش

برداشت، اصول تولید گیاهان باغبانی، ژنتیک و اصلاح گیاهان باغبائی . پتانسیل اسمزی شیره سلولی با غلظت ۰٫۲ مولال مواد محلول در دمای ۳۰۰ درجه کلوین چند . ۸- در ساختمان کلروفیل، کدام گروه از عناصر شیمیایی، شرکت دارند؟ ... ۷۱- با توجه به اطلاعات جدول، واریانس افزایشی و واریانس ترکیب پذیری عمومی در یک آزمایش پلی کراس.

دستورالعمل اجرايي نحوه ارزیابی و ممیزی واحدهای . - سازمان غذا و دارو

13 ژوئن 2018 . جدول ارزیابی عوامل خطرزا (Risk Assessment ) . ۴-۱-۲- مدارک مورد نیاز برای ارزیابی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی (ISO ۲۲۰۰۰ ) . بررسی فرآیند تولید فرآورده در محل و مقایسه آن با نمودار جریان تولید تهیه شده درسیستم ... رئیس کمیته کشوری / دانشگاهی هماهنگي و برنامه‌ريزي اجراي سيستم هاي مديريت ايمني مواد غذايي.

علوم و مهندسی باغبانی - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

28 فوریه 2016 . دوره کارشناسی رشته مهندسی تولیدات گیاهی - گیاهان داروئی و معطره مصوب جلسه شماره ۷۵۶ مورخ . می گیرند که در تأمین مواد غذایی و سلامت جسم و روح انسان نقش دارند. . تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی علوم باغبانی ۱۳۸ واحد به شرح جدول زیر است ... رفتار و سازگاری گونه ها، روابط آنها با سایر گونه های موجودات زنده، جریان.

رﺷﺪ ﮔﻴﺎه اﻗﺎﻗﻴﺎ و زﻧﻲ، ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﻮاﻧﻪ ﺧﺎ

ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺗﻔﺎع ﮔﻴﺎه، ﺗﻌﺪاد ﺑﺮگ، ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ، وزن ﺗﺮ و ﺧﺸﻚ رﻳﺸﻪ و. ﺑﺨﺶ ﻫﻮاﻳﻲ . ﻛﻨﺪﺳـﺎزي ﺟـﺬب ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣـﻲ. ﺷـﻮد. (Rosso et al,. ... رﺷﺪ ﮔﻴﺎه اﻗﺎﻗﻴﺎ. )Rubinia pseudoacacia L.) در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺖ. ﺧﺎم. 45. ﺟﺪول. -3. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارﺗﻔﺎع .. وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮون از ﻓﺘﻮﺳﻴﺴﺘﻢ. II. ﺑﻪ. ﻓﺘﻮﺳﻴﺴﺘﻢ.

ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻥ ( ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﺭﻭﻳﺸﻲ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺭﻳﺸﻪ - مجله علوم و فنون کشت های .

1 دسامبر 2015 . ﻣﻮﺍﺩ. ﻏﺬﺍﻳﻲ. ﺑﻪ. ﻣﻴﺰﺍﻥ. ﻣﻮﺭﺩ. ﻧﻴﺎﺯ. ﺩﺭ. ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ. ﮔﻴﺎﻩ. ﻗﺮﺍﺭ. ﻣﻲ. ﮔﻴﺮﺩ. ﻭ. ﺍﺯ. ﻫﺪﺭﺭﻭﻱ. ﻭ. ﺍﻳﺠﺎﺩ. ﺳﻤﻴﺖ. ﺁﻥ. ﻫﺎ . ﺟﺮﻳﺎﻥ. ﮐﻢ. ﻋﻤﻖ. ﻳﺎ. ﻻﻳﻪ. ﻱ. ﻧﺎﺯﮐﻲ. ﺍﺯ. ﻣﺤﻠﻮﻝ. ﻏﺬﺍﻳﻲ. ﺭﻭﻱ. ﺭﻳﺸﻪ. ﻫﺎﻱ. ﮔﻴﺎﻩ. ﺩﺭ. ﺣﺎﻝ. ﺭﺷﺪ. ﺑﺮﺍﻱ. ﺗﺄﻣﻴﻦ . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﺭﻭﻳﺸﻲ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺭﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎﻩ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺷﻴﺮﻳﻦ. ﺑﻴﺎﻥ . 107. ﺟﺪﻭﻝ.

ﮔﻠﻲ ﺳﻬﻨﺪي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎه ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ا (

ﺗﻬﺮان، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ داروﻳﻲ، ﮔﺮوه ﻛﺸﺎورزي. ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ .. 21. از اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮﻳﻢ. ﮔﻠﻲ در. ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻋﻄﺮ ﺳﺎزي. ،. ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ. ﻪﺑ(. ﻋﻨﻮان ﭼﺎﺷﻨﻲ و ﻃﻌﻢ. دﻫﻨﺪه و از ﮔﻞ. ﻫﺎي آن ﺑ .. ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن. 1/1. ﻣﻴﻠﻲ. ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮزﻳﻊ. ) 1:50(. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻣﻨﺤﻨﻲ آن در . ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﺎﻧﺲ ﺗﻨﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. (. ﺟﺪول. ). 2. در ﻣﺠﻤﻮع از اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮگ، ﮔﻞ، ﺳﺎﻗﻪ و رﻳﺸﻪ ﺑ.

شرایط نگهداری گیاهان آپارتمانی - بیتوته

انواع گل ها,پرورش گل و گیاه,انواع گلهای آپارتمانی,نگهداری گلهای آپارتمانی,سایت . و در شهرهای بزرگ، حاوی مواد صنعتی و شیمیایی بوده و برای گیاه زیان‌آور می‌باشد.