یادداشت های بی مخاطب - دیار سند و هند

30 نوامبر 2013 . ایران در دهلی نو به چاپ رسید، به دستم رسید و بدین وسیله توانستم از او بدانم و . 1- شهری در ایالت اتارپرداش هند که اکنون هندوها آن را وارانسی می نامند. .. The communal riots in Bangalore on 1994; October 6 till 8 claimed 25 lives .. را با هم مخلوط کرده و جریان خطرناک "هندوتوا" را به وجود می آید که در مبارزه با اقلیت ها.