ظرفیت های صنعت نساجی در اشتغال زایی - خبرگزاری صدا و سیما

20 آگوست 2018 . اولین کارخانه نساجی ایران با یک دستگاه ماشین ریسندگی 1200 دوکی در سال . کاوش های به دست آمده توسط باستان شناسان در حفاری های شوش، کاشان و . . به طوریکه در دوران امیرکبیر یک کارخانه نخ ریسی و یک کارخانه چلواربافی در تهران، چند . دوک های ریسندگی و ماشین های بافندگی به ترتیب 33584 و 4437 واحد.

دوک (نخ‌ریسی) - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

دوک نخ‌ریسی اولین وسیله پارچه‌بافی است که الیاف را به نخ تبدیل می‌کند و به این . با یک دست دوک را روی زانو تاب می‌دهند و با دست دیگر پشم یا پنبه را که از یک سر.

دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال 1396 - استانداری آذربایجان شرقی

ريس. پاشايي نيا. مسئول درآمد شهرداري. گوگان. صحرايي. مسئول درآمد شهرداري .. /ب. (9. عوارض پذيره يك متر مربع از يك. يا چند. واحد تجاري، اداري، فرهنگي و .. و ... در صورت انصراف مالك از انجام معامله و حفاري و تأييد دفاتر اسناد رسم. ي . ي. اقدام نمايند مشمول اين. عوارض نبوده و شهردار. ي. مبلغ. ي. دريافت نخ. واهد كرد ... و يا با اعالم كتب.

دریافت فایل - شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

6, 4, حفاری شمال, حفاری و صدور خدمات فنی چاه های نفت و گاز, ایران, تهران میدان پونک . صنعتی، طراحی و ساخت ماشین آلات صنعتی، ارائه مشاوره و احداث واحدهای تولیدی، صادرات و .. میدان ونک، خیابان نگار، ساختمان شماره 12 شرکت ملی نفت ایران، واحد 206 .. ورق‌های مشبک دقیق ، انواع ماردون یک تکه و چند تکه، سایت‌گلاس، فیلتر‌های پو.

ابتـــکار عمل راه حل هـــای پـایدار بین سازمانی - Global Protection Cluster

خانـوار عبـارت از یـک واحـد مسـکونی در یـک واحـد زمیـن میباشـد کـه اعضـای آن از ... دریافـت منـوده بودنـد، هـر چنـد بسـیاری از آنهـا حـاال شکسـته شـده انـد. ... اجتامع محلی دارای لباس های پاک، یونیفورم مناسب، کیف مکتب و کتاب میباشند. .. جریان نخ ریسی )تبدیل پشم به نخ قالین بافی( یک خانم بیجا شده داخلی در پولیس راه، یکی از محال.

دوک (نخ‌ریسی) - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

دوک نخ‌ریسی اولین وسیله پارچه‌بافی است که الیاف را به نخ تبدیل می‌کند و به این . با یک دست دوک را روی زانو تاب می‌دهند و با دست دیگر پشم یا پنبه را که از یک سر.

کاتالوگ گروه مهندسی پلیمر و پلیمریزاسیون - دانشگاه تربیت مدرس

21 فوریه 2012 . ‌يك. مشت. . معلم. و‌. استاد،. دانشمند. عالم. ، . عاقل. و‌. مسلّط. بر. كار. تربيت. . كنند ... واحد. است. و‌. زمان. . انجام. . ‌‌آن. حداكثر. . تا‌پايان‌شهريور‌سال‌ .. كشاورزي. ‌و‌. پزشكي. ،. طراحي. و‌. شبيه. . سازي. و‌. ساخت. ،‌و‌صنايع‌نظامي. . بوده .. كتاب. A. Sharif, N. Mohammadi and N. Taheri, The Modification of Interphase layer and.

ﻢ اﷲ ا ﻦ ا ﻢ - YSU

ﻃﺮاﺣﯽ روي ﺟﻠﺪ: .. ﭼﻪ در ﺑﺨﺶ ﻋﻠﻤﯽ (ﺑﺎ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﭘﻨﺞ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب و ﺣﻀﻮر ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه) و ﭼﻪ در. ﺑﺨﺶ ا .. ﺣﻔﺎري. ﻫﺎي ﺷﻮش ﺑﻪ. دﺳﺖ. آﻣﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻋﮑﺲ. JPEG. (رﻧﮕـﯽ. 24 bit .. داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻣﻬﺎﺑﺎد . اﯾﻤﯿﻞ: ... اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﯿﺎف زر و ﻧﻘﺮه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻼﺑﺘﻮن (ﻧﺦ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ﺑﺎ روﯾﯽ زر و ﻧﻘﺮه) و اﺑﺮﯾﺸﻢ آﻏﺎز و ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن.

نانـوالیاف - ستاد توسعه فناوری نانو

در شركت دانش بنيان تهران زرنخ COOLTEXتوليد نخ خنک كننده. پرداخت بيش از .. در انتها نیز، دبیر ســتاد نانو، کتــاب »نانوفناوری در. کشورهای اکو« را . اکــو در مبادالت تجاری دانش بنیان، ايجاد يک بازار منطقه ای و بین المللی ... رئــوف در توضیح مزيت های اصلی زيست حســگر طراحی شــده ابراز .. و يــا برق ريســی نیــز نامیده انــد.

ﺗﻌﺎرﯾﻒ : ﻓﺼﻞ اول - اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ. : ﻓﻀﺎ ﯾﺎ ﺑﻨﺎي ﻣﺤﺼﻮر ﮐﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ورودي ﺑـﻪ ﻣﻌﺒـﺮ ﻋﻤـﻮﻣﯽ. ﯾـﺎ ﺑـﻪ دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺧﺼﻮﺻـﯽ .. ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﺑﺰرﮔﺮاه ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺪودي ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻫﻤﺴﻄﺢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺗﻘـﺎﻃﻊ .. اﺣﺪاث اﻧﺒﺎر ﮐﺘﺐ آﻣﻮزﺷﯽ، ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻌﻤﯿﺮات آﻣﻮزﺷﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ. اي .. واﺣﺪ ﺣﻼﺟﯽ و رﯾﺴﻨﺪﮔﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻧﺦ .. واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع دوك و ﻟﻮﻟﻪ ﻃﺎﻗﯽ ﭘﯿﭽﯽ ﻣﻘﻮاﯾﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ از ورق آﻣﺎده.

ﺑﻨﺪي ﻣﺤﻮري ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮان ﻃﺒﻘﻪ CPC,Rev.2 ﺑﺮ اﺳﺎس - درگاه ملی آمار

ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي. ﻣﺤﻮري ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎدﻝ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮﻋﻨﻮان ﯾﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻋﯽ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ. ا. ي از ﭼﻨـﺪ . واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﻣﯽ. ﺷـﻮﻧﺪ در ﯾـﮏ. زﯾﺮﻃﺒﻘﻪ. CPC. ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺤﺼﻮﻝ، ﻓﻨﺎوري و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ .. ﻧﺦ اﺑﺮﯾﺸﻢ و ﻧﺦ رﯾﺴﯿﺪه ﺷﺪه از ﺿﺎﯾﻌﺎت اﺑﺮﯾﺸﻢ؛ ﻧﺦ ﺟﺮاﺣﯽ از اﺑﺮﯾﺸﻢ .. ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻼم از ﺧﻤﯿﺮ ﮐﺎﻏﺬ، ﮐﺎﻏﺬ، ﻣﻘﻮا، ﻻﯾﯽ ﺳﻠﻮﻟﺰي ﯾﺎ ﻧﻮار ﺳﻠﻮﻟﺰي. 322. ﮐﺘﺎﺏ، ﭼﺎﭘﯽ. 3221. ﮐﺘﺎﺏ .. ﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ، از ﻓﻮﻻد.

دريافت فايل فرمت pdf - اتاق بازرگانی

2 جولای 2017 . است که در سال 1329 خورشیدی به اتاق تهران وقف شد و در طول چند دهه ... کنید:» مطالعه 5 ساعت مقاالتی از این کتاب، بهتر از یک هفته ... هزار و 700 واحد رســيد در حالي كه اواخر ارديبهشت تا 81 هزار و .. هرچه پرهزینه تر طراحی کند و به دولت بفروشد. ... ساســانی نخ خام ابریشم را از راه های کوهستانی از منطقه خطا و ختن.

نگاهي به ويژگيهاي انسان كامل در فصوص الحكم و مقايسه . - پژوهشنامه ادیان

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران . زیرا زبان و خط نخستین تمدن هند، یعنی تمدن هاراپا، به شکل یک معما . و در حفاری به کار می بردند. .. ویرانه های شهر هویدا شد، شهری با طراحی دقیق که به بخش های مختلفی تقسیم شده بود. . کوزه، دوک نخ ریسی)، جواهر سازی، ساختن تندیس و پیکرک و ساختن اسباب بازی های.

طراحی یک کتاب واحد چند دوک نخ ریسی حفاری,

حفاری خط دوم مترو شیراز به ایستگاه رحمت رسید | تی نیوز

25 جولای 2018 . شیراز-ایرنا- شهردار شیراز گفت: حفاری خط دوم مترو شیراز از شهرک میانرود . با تهیه تجهیزات در یک فاصله زمانی قابل پیش بینی حداقل یک تونل از.

طراحی یک کتاب واحد چند دوک نخ ریسی حفاری,

نانـوالیاف - ستاد توسعه فناوری نانو

در شركت دانش بنيان تهران زرنخ COOLTEXتوليد نخ خنک كننده. پرداخت بيش از .. در انتها نیز، دبیر ســتاد نانو، کتــاب »نانوفناوری در. کشورهای اکو« را . اکــو در مبادالت تجاری دانش بنیان، ايجاد يک بازار منطقه ای و بین المللی ... رئــوف در توضیح مزيت های اصلی زيست حســگر طراحی شــده ابراز .. و يــا برق ريســی نیــز نامیده انــد.

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد:: تصاویر حریق و حوادث ::

بازگشت به گالری چند رسانه ای .. حرق در طبقه دوم یک واحد اقامتی واقع در خیابان . عکاس : روابط عمومی منطقه 3 . حریق در محوطه مجاور مجتمع انبارهای کارخانه نخریسی .

Untitled - سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان شمالي

و ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺳﺮﯾﻊ و ﺁﺳﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎﺏ، ﻧﺴﺨﻪ ﺍﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ . ﺁﻗﺎی ﺩﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺮﺏ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮏ و ﺁﻗﺎی ﺳﻌﯿﺪ ﺟﻼﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﺍﺣﯽ و ... ﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﭘﺮوژﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﺎﻣﯽ ﺧﺎﺹ ﻣﺎﻧﻨﺪ، ﭘﺮوژﻩ ﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ، ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺍﺣﺪ ﯾﺎ ﺟﺰﯾﺮﻩ، ﺑﺴﺘﻪ .. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍی ﺍﺯ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻤﯿﺰی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰی ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍی ﻣﺤﺪوﺩۀ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺮﺍی ﺩﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ .. ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪﻥ ﺩو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﺦ و ﯾﺎ ﺍﻟﯿﺎﻑ و ﺑﺎﻓﺘﻦ ﺁﻧﻬﺎ، ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺭﯾﺴﻨﺪﮔﯽ و ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ و ﺩوﺧﺘﻦ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ ﺭﺍ.

چشمه علی - دانشنامه جهان اسلام

وجود دوک نخ ریسی نشان دهنده اهلی شدن حیوانات و تولید پشم است و کشف تنورهای پخت . Persia past and present: a book of travel and research, New York 1906; Erich . طراحی و به دست آقامحمدقاسم حجار باشی حجاری شده است (مصطفوی، ج1، ص 140). . روی صخره‌ای بزرگ و زیر دیوار قدیم شهر ری قرار دارد، در یک قاب مستطیل 70ر10 متر.

نمایشگاه‌قرآن‌جهانی‌تر‌می‌شود

31 مه 2018 . معاون قرآن و عترت وزارت ارشللاد در پايان گفت: چند کار ويژه مسللتقل را ما . پنجشللنبه و جمعه دهم و يازدهم خرداد ماه يک سللاعت زودتر )از سللاعت 16 الی .. برنامه هايي طراحي کرده و در اختيار بازديدکنندگان قرار دهند. . موفق قرآني از نقاط مختلف شناسايي و تجربيات آن ها در کتابي .. در موضوعاتي واحد به هم خواهند گفت.

راهنماي شرایط بهداشت کار و کنترل تشعشعات یونیزان در صنایع فلزی

مقداری از یک کمیت مانند دز موثر، ورود مواد پرتوزا به بدن یا آلودگی در واحد آستانه بررسی: .. پرتوگیري مردم و ریس ک آنها به "هرچه کمتر موجه ش دني" و کمتر از دز محدود ش ده و ... هم براساس خاصیت انتقالی و هم پس پراکنی پرتوها طراحی و ساخته می شود. .. برای رادیوگرافی در س ایت های باز باید پنل کنترل به یک یا چند المپ.

دریافت فایل کتاب - سازمان بنادر و دریانوردی

ﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﻛﻮرش و ﺧﺸﺎﻳﺎر ﺷﺎه در ﻣﺼﺮ، ﻗ .. ﺑﻌﻀﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن. ﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮده و از ﻧﺰدﻳﻚ ﻳﻚ. ﻳﻚ ﻛﺘﺎب. ﻫﺎ از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻨﺎد و ﻛﺘﺎب. ﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ را .. ﻟﻨﮕﻪ، ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﺑﻨﺪر ﮔﻨﮓ و ﻧﻴﺰ از ﭼﻨﺪ ﺟﺰﻳﺮه ﺧﻠﻴﺞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺸﻢ اﺑﻮﻣﻮﺳﻲ دﻳﺪن ﻣﻲ ... ﻛﺘﺎب ﻧﺨ. ﺴﺖ اﺷﺎره. اي. ﺑﻪ اﻫﻤ. ﻴ. ﺖ و ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻠﻴﺞ دارد . ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اوﺿﺎع ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﺤﺮﻳﻦ و ﺗﺴﻠﻂ .. ﻫﺎ و واﺣﺪ ﭘﻮل ﻳﻚ .. ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎرﮔﺎه و ﺗﻜﺜﻴﺮ، آﻣﺎده.

مساحت زیر بنا

واﺣﺪ. ﺗﺠﺎر. ي. ﺑﺎ. ارﺗﻔﺎع. و. دﻫﻨﻪ. ﯾﺎﻣﻐ. ﺑﺎﺮ. ﺿﻮاﺑﻂ. ﻣﺠﺎز. اﻋﻼم. ﺷﺪه. ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﻃﺮح. ﺗﻔ. ﻠﯿﺼ. ﯽ. ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ .. ﯾﮏ ﻣﻐﺎزه داراي ﭼﻨﺪ درب ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻼك ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﻫﻨﻪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ و ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻃﻮل آن ﻋﻮارض ﭘﺬﯾﺮه ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و .. ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺣﻔﺎري ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺳﺪ ﻣﻌﺒﺮ ﺷﻮد ... ﻧﺦ رﯾﺴﯽ. 25,000. 20,000. 23. ﻃﺮاح و ﺳﺎزﻧﺪه آرم ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺎري. 30,000. 25,000. 24 .. ﮐﺘﺎب ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎ و ﻟﻮازم اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ.

مقررات مرتبط - مقررات مستند/مرتبط

7, 116849, تصويب نامه درخصوص ورود و ترخيص يك دستگاه خودروي رنجروور مجهز به . تخصيص اعتبار براي جبران خسارت و بازسازي واحدهاي مسكوني خسارت ديده ناشي از .. مالي و سرمايه گذاري پيشرو ايران (براي مطالبات شركت حفاري شمال), 1396/12/02 .. بخشي از مقررات مالي دولت، براي خريد سيزده دستگاه خودروي چند منظوره تركول به.

تعبیر خواب نخ و ریسیدن نخ چه معانی دارد؟ - روزنه آنلاین

10 سپتامبر 2017 . تعبیر خواب نخ میتواند برای فرد بسیار عالی باشد و حال روحی و روانی . اگر در خواب ببینی نخریسی می‌نمایی و نخ می‌تابی، تعبیرش این است که به.

اثر برگزیده ۰۲ متن و نقد آموزشی - خوابگرد

جزایر جمع جزیره بود و تعریف جزیره را توی کتاب جغرافی دبستان خوانده بودم. . اول چند ثانیه بهش فکر کرد و بعد فقط خندید و موهام را پریشان کرد مثل .. واحد آماد و پشتیبانی مستقیم فرستاده شدم منطقه ... ی حفاری در سنگ سختی که .. برای طراحی این نقشه از تجربیات تمام کسانی که در این یک سال فرار .. سه نخ بیشتر نداشت.

اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﯾﮏ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر اﻗﺘﺼﺎدي

ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻞ روﻧﺪ داﺳﺘﺎن، در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﭼﻨﺪ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﺧﺎﺻﯽ را در ﯾـﮏ ﮔ. ﻔـﺖ و ﮔـﻮ ﺑـﻪ ... ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دﻫﻢ، از ﭘﻞ ﻓﺪورﮐﻮ، ﮐﺎر ﮔﺬارم و واﻟﺮي ﺑﺮوﺳﺘﺮ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺘﺎب را ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه داﺷـﺖ، و ﺗـﻮد ﻣـﺎﻧﺰا ﮐـﻪ. وﯾﺮ .. اﻧﺪ، ﺳﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑـﻮﻣﯽ اﮐـﻮادور ﺑـﻪ ورﻃـﮥ ﻧـﺎﺑﻮدي ﮐﺸـﯿﺪه. ﺷﺪه. اﻧﺪ و رودﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎي ﺑﮑﺮ و دﺳﺖ. ﻧﺨ .. اﺣﺪاث ﺳﺪﻫﺎ، ﺣﻔﺎري ... در واﻗﻊ، ﻣـﻮﻗﻌﯽ ﮐـﻪ واﺣـﺪﻫﺎي ﻧﯿـﺮوي وﯾـﮋه ارﺗـﺶ ﺑـﺮاي. اوﻟﯿﻦ.

پنجم و ششم ابتدايي - هنر

ايران، پس از يك وقفه چند ساله، كتاب "راهنماي درس هنر" براي معلمان پايه هاي چهارم، پنجم و ششم، در . در دايره المعارف هنر به فعاليت هايي چون نقاشي، طراحي، گرافيك، پيكره سازي، .. مقوا، قوطي مقوايي خالي، چسب، كاغذهاي باطله، نوارها و نخ هاي رنگين و ديگر مواد ... در هنرهاي صوتي تقسيم زمان به واحدهاي مساوي و متوالي را ريتم يا وزن مي نامند.