و ﺳﻨﺠﯽ ، ﺳﻦ و ﺳﺎزي، ژﺋﻮﺷﯿﻤﯽ اﯾﺰوﺗﻮپ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﮐﺎﻧﯽ زﻣﯿﻦ ﻏ

11 مه 2013 . ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﺪ از ﻧﻮع ﮔﺮاﻧﯿﺘﻮﺋﯿﺪﻫﺎي ﺳﺮي اﯾﻠﻤﻨﯿﺖ و اﺣﯿﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ . آﻟﺘﺮاﺳﯿﻮن .. ﻣﺜﺒﺖ در ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﮑﺘﻮﻧﻮﻣﺎﮔﻤﺎﯾﯽ ﻟﻮت در زﻣﺎﻧﻬﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﯿﺰ اﮐﺘﺸﺎف .. ﻫﻠﯿﻢ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﻗﺒـﻞ از ورود ﺑـﻪ ﻣﺤـﯿﻂ ﭘﻼﺳـﻤﺎ. ICP-MS . Finnigan MAT 261 Thermal Ionization Mass .. ﺷﮑﻞ .4. ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻨﺠﻨﺪه آﺳﺘﺮ ﺑﺮاي ﮐﺎﻧﯿﻬﺎي ﮐﻠﺮﯾﺖ، اﭘﯿﺪوت، ﭘﯿﺮوﻓﯿﻠﯿﺖ و ﻫﻤﺎﺗﯿﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻼﺗﻪ آﻫﻨﯽ.

پردازش پلاسما حرارتی ایلمنیت بررسی,

اصل مقاله (9396 K) - دانشگاه اصفهان

3 نوامبر 2003 . plasma power [W]. Thermo .. Green, N. L. (2006) Influence of slab thermal structure on basalt source regions and melting conditions: ... ﺑﺮﺭﺳــﻲ. ﻫــﺎﻱ. ﺯﻣــﻴﻦ. ﺷﻨﺎﺳــﻲ. ﺍﻳﻦ. ﻣﻨﻄﻘﻪ. ﺩﻫـﺪ ﻣـﻲ ﻧﺸﺎﻥ. ﻛﻨﮕﻠـﻮﻣﺮﺍﻱ. ﺿـﺨﻴﻢ. ﺑـﺎ ﻻﻳـﻪ ... ﺑﺎﺷـﺪ ﺩﺭ ﭘـﺮﺩﺍﺯﺵ ﺁﻣـﺎﺭﻱ ﺩﺍﺩﻩ .. ﺍﻳﻠﻤﻨﻴـﺖ). ﻣـﺮﺗﺒﻂ. ﺍﺳـﺖ. ﺍﺯ . ﺳـﻮﻳﻲ. ،ﺩﻳﮕـﺮ. ﺍﺯ ﻲﻌﻀـﺑ. ﭘﮋﻭﻫﺸــﮕﺮﺍﻥ. ﻧﻈﻴــﺮ. Edvards.

ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ﻛﺎﻧﻲ و زﻣﻴﻦ

23 نوامبر 2009 . ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﻮز ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﻃﻲ ﺷﻤﺎره. 4143. –. 9/5/89 ... ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺒﮏ. و ﻋﺎﯾﻖ. ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ اﻧﺮژي،. -4 .. ﺣﻀﻮر اﻳﻠﻤﻨﻴﺖ ﻧﺸﺎن. دﻫﻨﺪه ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن .. ﺑﺨﺸﻲ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮدازش. ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ داده .. ﺻﻮرت ﭘﻼﺳﻤﺎي آرﮔﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﯿﻒ. ﺳﻨﺞ. ﺟﺮﻣﯽ. ﻣﻨﺘﻘﻞ.

، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺠﺴﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﯿﺘﻮﺋﯿﺪي ﺗﻮده ﻣﻨﺸﺄ ﺳﻨﺠﯽ، ژﺋﻮﺷ

11 دسامبر 2016 . و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮده ﭘﯿﺮوﮐﺴﻦ. ﻫﻮرﻧﺒﻠﻨﺪ. ﺑﯿﻮﺗﯿﺖ. ﻣﻮﻧﺰوﮔﺮاﻧﯿﺖ در ﺟﻨﻮب. ﻏﺮب ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد. ﺑﺮرﺳﯽ. ، داراي ﺳـﻦ اﻟﯿﮕﻮ. ﺳـﻦ .. در ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﮔﺮاﻧﯿﺘﻮﺋﯿﺪﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺠﺴـﺘﺎن،. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺻﺤﺮاﯾﯽ. ، ﭘﺮدازش داده. ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮاره. اي و .. اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه. Multi-Collector Thermal Ionization .. ﺑـﻪ دو دﺳـﺘﻪ ﻣﮕﻨﺘﯿـﺖ و اﯾﻠﻤﻨﯿـﺖ ﺗﻘﺴـﯿﻢ. ﺷﺪه .اﻧﺪ .. Winter Conference on Plasma.

آموزش پردازش سطح منسوجات با پلاسمای سرد اتمسفری - ستاد ويژه .

7 ژانويه 2018 . این دوره آموزشی، با عنوان پردازش سطح منسوجات با استفاده از پلاسمای سرد . و نیمه‌صنعتی پردازش پلاسمایی منسوجات آشنا شده و به بررسی میزان.

پردازش پلاسما حرارتی ایلمنیت بررسی,

دانلود مقالات علمی تیتانیوم دی اکسید: 4683 مقاله isi انگلیسی + ترجمه .

مقالات ISI پردازش سیگنال .. به طور کلی منبع آن از ایلمنیت، روتیل و آناتاز تأمین می‌شود. . رنگ شده با تیتانیوم دی اکسید منجر به صرفه جویی قابل توجه انرژی گرمایی و ناحیه گرم با انعکاس .. ساخت نانوذرات TiO2 با دوپ شده با Fe و بررسی رنگ زدایی فتوکاتالیستی قرمز راکتیو 198 ... مقالات ISI اسپارک پلاسما زینترینگ، SPS.

طراحی و ساخت راکتور پلاسمای حرارتی به منظور تولید . - سیویلیکا

ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﺭﺍﮐﺘﻮﺭ ﭘﻼﺳﻤﺎﯼ ﺣﺮﺍﺭﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﯿﺪﺭﻭﮊﻥ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻧﻔﺖ ﮐﻮﺭﻩ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻩ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: . ﺭﻭﺷﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﭘﻼﺳﻤﺎﯼ ﺣﺮﺍﺭﺗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ.

پایان نامه فارسی

112, پایان نامه فارسی, بررسي اقتصادي و مديريت در صنايع آجرسازي در تهران, رکني، .. محاسبه نسبت S/N و برد براي طراحي سنسورهاي حرارتي در حضور اتمسفر و ارائه يک مدل .. فعالسازي نوتروني(N.A.A) و اسپکترومتري نشري اتمي پلاسما(ICP-AES) .. اقتصادي و پترولوژي مجموعه آذرين مافيک و اولترامافيک ايلمنيت - آپاتيت دار.

طراحی و ساخت راکتور پلاسمای حرارتی به منظور تولید . - سیویلیکا

ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﺭﺍﮐﺘﻮﺭ ﭘﻼﺳﻤﺎﯼ ﺣﺮﺍﺭﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﯿﺪﺭﻭﮊﻥ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻧﻔﺖ ﮐﻮﺭﻩ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻩ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: . ﺭﻭﺷﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﭘﻼﺳﻤﺎﯼ ﺣﺮﺍﺭﺗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ.

پایان نامه فارسی

112, پایان نامه فارسی, بررسي اقتصادي و مديريت در صنايع آجرسازي در تهران, رکني، .. محاسبه نسبت S/N و برد براي طراحي سنسورهاي حرارتي در حضور اتمسفر و ارائه يک مدل .. فعالسازي نوتروني(N.A.A) و اسپکترومتري نشري اتمي پلاسما(ICP-AES) .. اقتصادي و پترولوژي مجموعه آذرين مافيک و اولترامافيک ايلمنيت - آپاتيت دار.

خواص مکانیکی پلیمرها – مجله علمی آموزشی magsci

26 آوريل 2015 . البته کاهش در میزان آتشگیری پلیمرها از قدیم مورد بررسی بوده است. . برخی نانوکامپوزیت‌های پلیمر – خاک رس پایداری حرارتی بیشتری از خود نشان .. های سنگین شامل ۴ دسته قطیر ، هماتیت ، ایلمنیت ، باریت می شوند . ... آموزش نرم افزار پردازش تصویر MIP · نرم افزار اندروید آماده سازی نمونه های . Plasma welding.

اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻏﯿﺮ ﺣﺮارﺗﯽ ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رو

ﯾﮕﺰﯾﻨﯽ روﺷﯽ ﻏﯿﺮ. ﺣﺮارﺗﯽ. و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﺗﺮ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰاﺳﯿﻮن. ﺳﻨﺘﯽ. در ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا از ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺳﺮد اﺗ .. ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ. و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﺎ. داده. ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﯿﻤﺎر. ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰاﺳﯿﻮن ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮدﯾﺪ . -2 .. ﻫﺎي. SMD. از ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ. ﺷﺪ . ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻠﯿﺎت. ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮ. ﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار. Image J. 1.45s.

و ﺳﻨﺠﯽ ، ﺳﻦ و ﺳﺎزي، ژﺋﻮﺷﯿﻤﯽ اﯾﺰوﺗﻮپ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﮐﺎﻧﯽ زﻣﯿﻦ ﻏ

11 مه 2013 . ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﺪ از ﻧﻮع ﮔﺮاﻧﯿﺘﻮﺋﯿﺪﻫﺎي ﺳﺮي اﯾﻠﻤﻨﯿﺖ و اﺣﯿﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ . آﻟﺘﺮاﺳﯿﻮن .. ﻣﺜﺒﺖ در ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﮑﺘﻮﻧﻮﻣﺎﮔﻤﺎﯾﯽ ﻟﻮت در زﻣﺎﻧﻬﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﯿﺰ اﮐﺘﺸﺎف .. ﻫﻠﯿﻢ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﻗﺒـﻞ از ورود ﺑـﻪ ﻣﺤـﯿﻂ ﭘﻼﺳـﻤﺎ. ICP-MS . Finnigan MAT 261 Thermal Ionization Mass .. ﺷﮑﻞ .4. ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻨﺠﻨﺪه آﺳﺘﺮ ﺑﺮاي ﮐﺎﻧﯿﻬﺎي ﮐﻠﺮﯾﺖ، اﭘﯿﺪوت، ﭘﯿﺮوﻓﯿﻠﯿﺖ و ﻫﻤﺎﺗﯿﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻼﺗﻪ آﻫﻨﯽ.

آموزش پردازش سطح منسوجات با پلاسمای سرد اتمسفری - ستاد ويژه .

7 ژانويه 2018 . این دوره آموزشی، با عنوان پردازش سطح منسوجات با استفاده از پلاسمای سرد . و نیمه‌صنعتی پردازش پلاسمایی منسوجات آشنا شده و به بررسی میزان.

، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺠﺴﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﯿﺘﻮﺋﯿﺪي ﺗﻮده ﻣﻨﺸﺄ ﺳﻨﺠﯽ، ژﺋﻮﺷ

11 دسامبر 2016 . و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮده ﭘﯿﺮوﮐﺴﻦ. ﻫﻮرﻧﺒﻠﻨﺪ. ﺑﯿﻮﺗﯿﺖ. ﻣﻮﻧﺰوﮔﺮاﻧﯿﺖ در ﺟﻨﻮب. ﻏﺮب ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد. ﺑﺮرﺳﯽ. ، داراي ﺳـﻦ اﻟﯿﮕﻮ. ﺳـﻦ .. در ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﮔﺮاﻧﯿﺘﻮﺋﯿﺪﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺠﺴـﺘﺎن،. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺻﺤﺮاﯾﯽ. ، ﭘﺮدازش داده. ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮاره. اي و .. اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه. Multi-Collector Thermal Ionization .. ﺑـﻪ دو دﺳـﺘﻪ ﻣﮕﻨﺘﯿـﺖ و اﯾﻠﻤﻨﯿـﺖ ﺗﻘﺴـﯿﻢ. ﺷﺪه .اﻧﺪ .. Winter Conference on Plasma.

اصل مقاله (9396 K) - دانشگاه اصفهان

3 نوامبر 2003 . plasma power [W]. Thermo .. Green, N. L. (2006) Influence of slab thermal structure on basalt source regions and melting conditions: ... ﺑﺮﺭﺳــﻲ. ﻫــﺎﻱ. ﺯﻣــﻴﻦ. ﺷﻨﺎﺳــﻲ. ﺍﻳﻦ. ﻣﻨﻄﻘﻪ. ﺩﻫـﺪ ﻣـﻲ ﻧﺸﺎﻥ. ﻛﻨﮕﻠـﻮﻣﺮﺍﻱ. ﺿـﺨﻴﻢ. ﺑـﺎ ﻻﻳـﻪ ... ﺑﺎﺷـﺪ ﺩﺭ ﭘـﺮﺩﺍﺯﺵ ﺁﻣـﺎﺭﻱ ﺩﺍﺩﻩ .. ﺍﻳﻠﻤﻨﻴـﺖ). ﻣـﺮﺗﺒﻂ. ﺍﺳـﺖ. ﺍﺯ . ﺳـﻮﻳﻲ. ،ﺩﻳﮕـﺮ. ﺍﺯ ﻲﻌﻀـﺑ. ﭘﮋﻭﻫﺸــﮕﺮﺍﻥ. ﻧﻈﻴــﺮ. Edvards.

دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران - همایش های ایران

بررسی آزمایشگاهی شفاف سازی ماءالشعیر با فرآیند غشایی و مدلسازی گرفتگی غشا .. O2 به CH4 در فرایند تولید syngas در محیط پلاسمایی در سیستم CH4-O2-Ar . معمولی ، اکسید شده و اکسید احیاء شده ایلمنیت کهنوج بوسیله اسید سولفوریک . توسعه مدل سینتیکی شکست حرارتی نفت سفید با استفاده از آنالیز حساسیت.

پردازش پلاسما حرارتی ایلمنیت بررسی,

دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران - همایش های ایران

بررسی آزمایشگاهی شفاف سازی ماءالشعیر با فرآیند غشایی و مدلسازی گرفتگی غشا .. O2 به CH4 در فرایند تولید syngas در محیط پلاسمایی در سیستم CH4-O2-Ar . معمولی ، اکسید شده و اکسید احیاء شده ایلمنیت کهنوج بوسیله اسید سولفوریک . توسعه مدل سینتیکی شکست حرارتی نفت سفید با استفاده از آنالیز حساسیت.

کاربردهای مختلف مواد سرامیکی - پایگاه اطلاع رسانی سرامیک - BLOGFA

توانایی پردازش اطلاعات در حجم وسیع: از آنجایی که مخابرات فیبر نوری دارای . گاز هلیم: برای نفوذ حرارتی و حباب‌زدایی در حین واکنش شیمیاییدر داخل لوله مورد .. آنچه که در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد یکی از این گروه ها به نام مواد چسبنده است. ... ودندانی بر روی آنها پوشش داده شده است و تكنیك پلاسما اسپری از جمله تكنیكهایی است.

پردازش پلاسما حرارتی ایلمنیت بررسی,

ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ﻛﺎﻧﻲ و زﻣﻴﻦ

23 نوامبر 2009 . ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﻮز ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﻃﻲ ﺷﻤﺎره. 4143. –. 9/5/89 ... ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺒﮏ. و ﻋﺎﯾﻖ. ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ اﻧﺮژي،. -4 .. ﺣﻀﻮر اﻳﻠﻤﻨﻴﺖ ﻧﺸﺎن. دﻫﻨﺪه ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن .. ﺑﺨﺸﻲ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮدازش. ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ داده .. ﺻﻮرت ﭘﻼﺳﻤﺎي آرﮔﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﯿﻒ. ﺳﻨﺞ. ﺟﺮﻣﯽ. ﻣﻨﺘﻘﻞ.

دانلود مقالات علمی تیتانیوم دی اکسید: 4683 مقاله isi انگلیسی + ترجمه .

مقالات ISI پردازش سیگنال .. به طور کلی منبع آن از ایلمنیت، روتیل و آناتاز تأمین می‌شود. . رنگ شده با تیتانیوم دی اکسید منجر به صرفه جویی قابل توجه انرژی گرمایی و ناحیه گرم با انعکاس .. ساخت نانوذرات TiO2 با دوپ شده با Fe و بررسی رنگ زدایی فتوکاتالیستی قرمز راکتیو 198 ... مقالات ISI اسپارک پلاسما زینترینگ، SPS.

پردازش پلاسما حرارتی ایلمنیت بررسی,

اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻏﯿﺮ ﺣﺮارﺗﯽ ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رو

ﯾﮕﺰﯾﻨﯽ روﺷﯽ ﻏﯿﺮ. ﺣﺮارﺗﯽ. و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﺗﺮ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰاﺳﯿﻮن. ﺳﻨﺘﯽ. در ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا از ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺳﺮد اﺗ .. ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ. و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﺎ. داده. ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﯿﻤﺎر. ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰاﺳﯿﻮن ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮدﯾﺪ . -2 .. ﻫﺎي. SMD. از ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ. ﺷﺪ . ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻠﯿﺎت. ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮ. ﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار. Image J. 1.45s.