اصل مقاله (632 K)

در اين پژوهش، فرآيند پرداخت کاري سايشي مغناطيسي معرفي و يک نمونه . استاديار گروه ساخت و توليد دانشکده مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين.

شکل‌دهی الکترومغناطیسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اگرچه این فرآیند بیشتر برای شکل‌دهی مواد با هدایت الکتریکی بالا از جمله مس و . در اثر تقابل دو میدان مغناطیسی تولید شده، یک نیروی دافعه بین سیم‌پیچ و قطعه.

بانک سپه-فرآیندهای کاری و زمانبندی خدمات بانکی

خدمات غیرحضوری به سازمانها و شرکتها · سایر خدمات بانک سپه · فرم های خدمات بانکی · فرآیندهای کاری و زمانبندی خدمات بانکی · سقف برداشت روزانه درگاه‌های غیرحضوری.

شتابگران فناوری گلستان | فناوری ها

فرایند جوش در این روش در بازه زمانی میکروثانیه صورت گرفته و محل جوش دچار سختی . شکل دهی با پالس مغناطیس به شما امکان ساخت و تولید اشکال پیچیده با مراحل و.

پروسه تولید شیرآلات بهداشتی افرا

این مراحل به ترتیب ریخته گری، ماشین کاری، پرداخت کاری، آبکاری و مونتاژ هستند. . به دلیل خاصیت مغناطیسی پایین فلز برنج، به راحتی میتوان آن را از فلزاتی.

محاسبه بهره همجوشی اشتعال سریع با حضور میدان مغناطیسی توسط .

7 مارس 2009 . ﻫﻤﺠﻮﺷﻲ ﺍﺷﺘﻌﺎﻝ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺗﻮﺳﻂ. ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻥ . ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭﺁﻥ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻭ ﺍﺷﺘﻌﺎﻝ ﺍﺯ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﻫﺎﻱ ﻧﺴﺒﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﮕﺎ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻥ ﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﺎﭼﻤﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ. ﺷـﻮﻧﺪ .. ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻓ. ﺸﺮﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺳﻮﺧﺖ. ﺳﺎﭼﻤﻪ. ﻫﺎﻱ. D-T. ﺗﻮﺳـﻂ ﻟﻴـﺰﺭ. ﻭﻳﺎ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎﻱ ﻳﻮﻧﻲ. (. ﻣﺮﺣﻠ.

اراﺋﻪ ﯾﮏ روش ﺣﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﺑﺮا - نشریه مهندسی صنایع

15 سپتامبر 2013 . ﺟﻬﺎن. واﻗﻌﯽ را ﺑﻬﺘﺮ ﭘﯿﺎده. ﺳﺎزي ﮐﻨﺪ، اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ. ﺪﺷ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺣﻞ ﻣﺪل ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﻢ،. ﺟﻮاب. ﻫﺎي ﺑﻬﺘﺮ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه. ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ. اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

کاربرد نانوذرات مغناطیسی آهن اکسید در فرآیند تثبیت بیومولکول‌های .

روش سنتز نانو ذرات مشخص و کاربرد این نانو ذرات در فرایند تثبیت بیومولکول ها زیستی خلاصه شد. .. ساخت نانو ذرات مغناطیسی در جدول ۱ با یکدیگر مقایسه. شده اند.

شتابگران فناوری SFGCO ناتسلگ MPS

شــکل دهــی بــا پالــس مغناطیــس بــه شــما امــکان. سـاخت و تولیـد اشـکال پیچیده بـا مراحـل و تجهیزات. کمتــر را مــی . -سـاده سـازی فراینـد تولیـد تنهـا بـا یـک قالـب و.

فلوچارت فرآیند تولید مغناطیسی,

ﮐﺎرﮔﯿﺮي رﺳﻮﺑﯽ و ﺑﻪ روش ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻫ - پژوهش سیستم های .

ات ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ. ، ﻓﺮﯾﺖ ﻣﺲ، ﻫﻢ. رﺳﻮﺑﯽ، ﺣﺴﮕﺮ. ﮔﺎز اﺗﺎﻧﻮل. ﻣﻘﺪﻣﻪ. در ﺳﺎل. ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوري ﻧـﺎﻧﻮ و ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ اﯾـﻦ. ﻓﻨـﺎوري در اﺑــﺪاع . ﻓﺮآﯾﻨﺪ. ﻫﻢ. رﺳﻮﺑﯽ در ﺟﺪو. ل. )1(. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺟﺪول. -1. ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺎﻧﻮذرات. ﻓﺮﯾﺖ ﻣﺲ ﺑﻪ. روش ﻫﻢ .. ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻓﺎز ﻧﻤﻮﻧﻪ. ي ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه در.

بازرسی و خدمات صنعتی Inspection and Industrial Services - TUV Nord

(Shop inspection) بازرسی فنی حین ساخت تجهیزات ثابت. ظروف تحت فشار. مبدل های ... مراحل طراحی، آموزش، مش اوره، مميزی، استقرار، تست و ارايه گواهی انطباق.

ساخت نانوجاذب هایی با قابلیت جداسازی آسان به صورت مغناطیسی، از .

27 آگوست 2013 . ســاخت نانوکامپوزيت هــای مغناطیســی کربــن فعــال- نانــوذرات، حیــن تولیــد . عملیــات انتقــال جــرم بــه فرآينــد جــذب گاز توســط . ســپس مراحــل.

تحلیل عددی و بهینه‌سازی چگالی شار مغناطیسی در ناحیه براده برداری .

17 مه 2017 . در فرآیند تولید، به دلیل تردی و سختی بالای آن‌ها آسیب‌های سطحی و زیرسطحی . در این مطالعه تحلیل اجزاء محدود به‌منظور بهینه‌سازی چگالی شار مغناطیس در ناحیه . و نتایج به‌دست‌آمده با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی بهینه‌شده است.

ولدیکا | فرایند جوشکاری پالس مغناطیسی (MPW)

این متن به تشریح فرایند جوشکاری پالس مغناطیسی (Magnetic Pulse Welding [MPW]) . از آن زمان به بعد برای شرکت های سازنده ای که از فرایندهای جوشکاری در ساخت.

سنتز هیدروکسی آپاتیت مغناطیسی و کاربرد آن جهت جذب سطحی .

2 مه 2016 . مواد و روش ها: مورفولوژی و دیگر خصوصیات جاذب مغناطیسی تولید شده با استفاده از دستگاه های میکروسکوپ .. فرآیندهای غشایی و نانو فیلتراسیون غالبا مستلزم احياء یا .. در تمامی مراحل به منظور دقت بیش تر، با سه بار تکرار.

ساخت نانوجاذب هایی با قابلیت جداسازی آسان به صورت مغناطیسی، از .

27 آگوست 2013 . ســاخت نانوکامپوزيت هــای مغناطیســی کربــن فعــال- نانــوذرات، حیــن تولیــد . عملیــات انتقــال جــرم بــه فرآينــد جــذب گاز توســط . ســپس مراحــل.

طراحی ماشین شار محوری مغناطیس دائم با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪ. ﺳﺎزي. IPSO. ﺑﻪ. دﻟﯿﻞ اﺟﺮاي. ﻣﻮازي ﻣﺪت. زﻣﺎن اﺟﺮاي اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮﺗﻮر را .. ﺑﻮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳـﺎﺧﺖ ، اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از. ﺳـ . ﺳﻨﮑﺮون ﯾﮏ ژﻧﺮاﺗﻮر ﺷﺎر ﻣﺤﻮري ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ داﺋﻢ ﺑﺪون ﻫﺴﺘﻪ دو رﺗﻮر و.

مطالعه فرایند شکل‌دهی الکتروهیدرولیکی با استفاده از مشاهدات تجربی و

23 آوريل 2017 . شکل دهی الکتروهیدرولیکی یک فرایند شکل دهی ورق فلزی با سرعت بالا است . مختلف این موضوع از کوپل فرمولاسیون لاگرانژی - اویلری انتخابی با الگوریتم .. اجزاء الکتریکی شامل سیستم کنترل، واحد تولید پالس، الکترودها و.

تعریف فرآیند توسعه محصول

لیکن طراحی فرآیند تولید بطور معمول به عنوان بخشی از فرآیند توسعه محصول در نظر .. جایگزین، ایجاد و ارزیابی می شوند و یک مفهوم برای مراحل بعدی انتخاب می شود. ... ارائه راه حل (مفهوم) اول: یک سلونئید (سیم پیچ استوانه ای تولید میدان مغناطیسی).

آشنایی با فرآیند تصمیم گیری و انواع مدل های تصمیم گیری - مرجع .

24 فوریه 2016 . وقتی که منابع برای تولید کمیاب است و ما با راه حل های رقابتی متعدد روبروئیم، ... شکل (۲)، مراحل مختلف تصمیم گیری در مدل عقلایی را نشان می دهد.

تصفیه فاضلاب مصنوعی حاوی کادمیوم (ІІ) توسط نانو کامپوزیت جدید .

آماده سازی نانو کامپوزیت جدید مغناطيسي كيتوزان / ( ) برای حذف گستره وسیعی از آلاينده ها. به خصوص یون . معدن، ساخت باتری و رنگ دانه های سینتیکی، در محیط زیست. انتشار پیدا . آلاینده های آلی نیز، فرآیند اکسیداسیون پیشرفته با استفاده از. ماده نیمه هادی .. سیکل 4 به بعد را می توان به از دست رفتن جاذب در مراحل. متعدد شست و.

مهندسي سراميك - دانشگاه اصفهان

ﻫﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺳﺮاﻣﯿﮏ. ﻫﺎ .. و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮاﻣ. ﮏﯿ. يﻫﺎ. ﺟﺪﯾﺪ. ب. -. ﻫﻤﮑﺎري در. ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ... ﭘﺮﺳﮑﺎري ﺧﺸﮏ ﺗﮏ ﻣﺤﻮري و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ذرات در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻓﺸﺮده ﺳﺎزي، روش ﭘﺮس اﯾﺰواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺳﺮد .. در ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﮋوﻫﺶ، داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از ﮐﺘﺎب و.

مشاهده مقاله | تهیه نانومواد با روش سل - ژل (2) - آموزش فناوری نانو

دلایل اصلی استفاده از فرآیند سل- ژل ، تولید محصولی با خلوص بالا، توزیع اندازه ذرات باریک و دست یافتن . شکل 8 – مراحل مختلف سل ژل و جایگاه فرآیند Aging در آن.

مهندسی فرآیند خطوط تولید سیمان - فامکو

گروه صنعتی فامکو، تخصصی ترین مرجع تخصصی مهندسی فرآیند تولید سیمان، مهندسی فرآیند خطوط تولید سیمان و زیر . مراحل تولید سیمان ... فلومتر مغناطیسی

ایرنا - جداسازی باکتری‌ها به کمک نانوذرات مغناطیسی

17 آوريل 2017 . پس از تولید محصول، سلول‌های میکروبی باید به نحوی از محصول جداسازی شوند. این مرحله، یکی از مراحل پرهزینه در فرایند تولید است. ازاین‌رو، تلاش‌های.

فایل فلوچارت فرآیندها و خدمات واحدهای مختلف معاونت غذا و دارو

سال 1393. فهرست. فلوچارت فرآیندها. آزمایشگاه نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی. فرآيند بازدید و تأیید آزمایشگاه همکار و تولیدی جهت صدور پروانه.