تاثیر درمان شناختی- رفتاری بر میل جنسی کم کار و رضایت زناشویی

هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر میل جنسی و رضایت . به نظر می رسد درمان شناختی - رفتاری روش مناسبی برای اختلال های مربوط به میل.

تاثیر درمان شناختی- رفتاری بر میل جنسی کم کار و رضایت زناشویی

هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر میل جنسی و رضایت . به نظر می رسد درمان شناختی - رفتاری روش مناسبی برای اختلال های مربوط به میل.

تأثیر رفتار درمانی شناختی در کاهش اضطراب دختران نوجوان با اختلال .

ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. –. رﻓﺘﺎري در ﻛﺎﻫﺶ. اﺿﻄﺮاب ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. –. رﻓﺘﺎري از آزﻣﻮن. اﺿﻄﺮاب ﻛﺘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . داده. ﻫﺎي ﮔﺮدآوري. ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از آزﻣﻮن آﻣﺎري t. و آﻣﺎر. ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ.

مبانی آموزش‌های شناختی – رفتاری وکاربرد آن در بهبود بیماری‌های مزمن

رﻓﺘﺎر. ي. ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا و ﭼﻪ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ درﻣﺎن دارو. ﻳـﻲ. در درﻣـﺎن. ﺑﻴﻤـﺎري. ﻫـﺎ. ي. ﻣـﺰﻣﻦ و .. درﻣﺎن. ﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري. ﻫﺎ، درﻣﺎن. ﻫﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ. -. رﻓﺘﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟ. ﺐ آﻣﻮزش. ﻫﺎي.

اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر کنترل هیجان و افکار خودکشی در .

اهداف: وجود هشت سال جنگ تحمیلی در ایران موجب شده ‌است گروه قابل توجهی از رزمندگان و جانبازان به علایم اختلال استرس پس از ضربه (PTSD) دچار شوند. PTSD حداقل با.

مبانی آموزش‌های شناختی – رفتاری وکاربرد آن در بهبود بیماری‌های مزمن

رﻓﺘﺎر. ي. ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا و ﭼﻪ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ درﻣﺎن دارو. ﻳـﻲ. در درﻣـﺎن. ﺑﻴﻤـﺎري. ﻫـﺎ. ي. ﻣـﺰﻣﻦ و .. درﻣﺎن. ﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري. ﻫﺎ، درﻣﺎن. ﻫﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ. -. رﻓﺘﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟ. ﺐ آﻣﻮزش. ﻫﺎي.

تأثیر رفتار درمانی شناختی در کاهش اضطراب دختران نوجوان با اختلال .

ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. –. رﻓﺘﺎري در ﻛﺎﻫﺶ. اﺿﻄﺮاب ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. –. رﻓﺘﺎري از آزﻣﻮن. اﺿﻄﺮاب ﻛﺘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . داده. ﻫﺎي ﮔﺮدآوري. ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از آزﻣﻮن آﻣﺎري t. و آﻣﺎر. ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ.

تأثیر درمان شناختی- رفتاری بر عملکرد جنسی زنان مبتلا به اختلال .

افراد گروه آزمایش در یک دورة آموزش فنون شناختی- رفتاری که طی 12 جلسه 2 ساعته . در زنان دارای واژینیسموس پس از خاتمه جلسات درمانی و پس از دوره پیگیری 12 ماهه شد.

اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر کنترل هیجان و افکار خودکشی در .

اهداف: وجود هشت سال جنگ تحمیلی در ایران موجب شده ‌است گروه قابل توجهی از رزمندگان و جانبازان به علایم اختلال استرس پس از ضربه (PTSD) دچار شوند. PTSD حداقل با.

تأثیر درمان شناختی- رفتاری بر عملکرد جنسی زنان مبتلا به اختلال .

افراد گروه آزمایش در یک دورة آموزش فنون شناختی- رفتاری که طی 12 جلسه 2 ساعته . در زنان دارای واژینیسموس پس از خاتمه جلسات درمانی و پس از دوره پیگیری 12 ماهه شد.