برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی .

9 دسامبر 2009 . روش. LA-ICP-MS. ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ وزن. 5. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم. از. ﺗﻮده. ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﯿﺘﯽ. اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ . ﭘﺲ از ﺧﺮدﺷﺪن و ﻋﺒﻮر ... :Au-IV. ﺳﻨﮓ درون. ﮔﯿﺮ. رﮔﻪ. ﺷﺎﻣﻞ. ﻣﺎﺳـﻪ. ﺳـﻨﮓ،. ﺗﻮف. ﻣﺎﺳﻪ. اي،. آﻧﺪزﯾﺖ. ﺑﺎزاﻟﺖ، آ. ﻧـﺪزﯾﺖ. و. ﮔـﺎﺑﺮو. اﺳـﺖ .. ﻓﺮوروﻧﺪه در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻓﺮورا. ﻧﺶ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺎﮔﻤﺎي آداﮐﯿﺘﯽ را.

زمین شناسی

طبقه بندی مودال، شامل نام سنگهاست مانند گرانیت، بازالت و دیوریت. . در روش طبقه بندی نورماتیو سنگهای آذرین در جایگاههای (که نمایانگر سنگهایی است که از یک ... تشکیل شده توسط زلزله، معروف به سد Usoi به هنگام زمین لرزه‌های آینده شکسته شود.

سنگ - جزیره دانش - علوم زمین

بیش‌تر سنگ‌ها از چند کانی درست شده‌اند، مانند گرانیت که بخش زیادی از آن از سه کانی کوارتز، .. بازالت و گابرو 75 درصد سنگ‌های آذرین پوسته‌ی زمین را می‌سازند. بازالت ... این نوع دگرگونی در پی فشار جهت‌دار و گرمای فراهم شده از انرژی مکانیکی هنگام شکستن سنگ‌ها رخ می‌دهد. . بیش‌تر سنگ‌های دگرگونی نیز به همین روش به وجود می‌آیند.

ﭘﺘﺮوﻟﻮژي - ResearchGate

ﻣﻨﺸـﺄ. Origin. و ﻧﺤـﻮه ﺗﺸـﮑ. ﻞﯿ. Formation. ﺳـﻨﮓ. ﺎﻫ. ﻣﺪﻧﻈﺮ. اﺳﺖ ﮐﻪ در ا. ﯾ. ﻦ راه،. ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻠ. ﯿ. ﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ .. ﻣﺜـﻞ ﺑﺎزاﻟـﺖ ﺗـﻮﻟﺌﯿﺘﯽ. ،. آﻧـﺪزﯾﺖ ﺗـﻮﻟﺌﯿﺘﯽ. ،. اﻧـﻮاع داﺳـﯿﺖ. ،. دﯾﻮرﯾـﺖ. ،. رﯾﻮﻟﯿـﺖ. ،. ﮔﺮاﻧﯿﺖ. ﻫﺎي. آﻫﻦ. دار .. ﺑﻪ ﻋﻤﻘﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﻮرﻧﺒﻠﻨﺪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷـﻮد و آب آزاد ﺷـﺪه از آن ﺑﺘﻮاﻧـﺪ. ﺳـﻨﮓ. ﻫـﺎي.

2097 K

نفوذ توده گرانیتی، به درون سنگهای دگرگونی ناحیه ای، سبب ایجاد فرآیندهای متاسوماتیسم، دگرسانی و . بر اساس نتایج به دست آمده از روش آنالیز فاکتوری، سه فاکتور اصلی بدست آمده که در کانی سازی منطقه نقش دارند. .. عملکرد گسلها به شدت شکسته شده که در امتداد آن ... سنگ های پوستهای یا تفریق ماگمای بازالتی و یا اختلاط.

سنگ های ساختمان| - مقطع افراز

25 ا کتبر 2017 . ۲-گروه بازالت؛ اين سنگ جزء سنگ هاي آذرين بيروني است نوع بازي آن داراي دانه هاي ريز مي‌باشد. . ۵-گروه گرانيت؛ جزء سنگ هاي آذرين اسيدي نيم اسيدي دانه دشت مي باشند. . خواص سنگ داشته طرفي روش تهيه مصالح سنگي مرغوبيت آنها موثر است. . شكل مصالح شكسته ،طبق مطالعات،جنس سنگ نوع سنگ شكن، مربوط مي شود.

ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﻨﮓ

در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺎﯾﺪاري ﯾﮏ ﭼﺎه ﮐﻪ در ﺗﻮده ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺎ دو دﺳﺘﻪ درزه ي ﻣﺘﻌﺎﻣﺪ از روش ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻌﺎدل ﺳﻪ ﺑﻌﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺗﻌﺪاد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮ ... ﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ ﺳﻨﮓ در آن ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺳﻨﮓ از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ. (. ﮐﻪ در ﻣﺮز درزه .. ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻣﺘﺮاﮐﻢ و ﻧﺎﺗﺮاوا ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎزاﻟﺖ، ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻧﺎزﮐﯽ از ﻣﻮاد ﻫﻮازده ﭘﻮﺷﯿﺪه. ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ... از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺮارت در ﺑﻌﻀﯽ ﺳﻨﮕﻬﺎ، ﻣﺜﻞ ﮔﺮاﻧﯿﺖ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.

بازالت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بازالت (به انگلیسی: Basalt) یک سنگ سخت و سیاه و دانه‌ریز آتشفشانی با کمتر از ۵۲ درصد سیلیس (SiO۲) میباشد که به علت کمبود سیلیس سنگی قلیایی است.

اصل مقاله (2260 K) - فصلنامه علوم زمین

فنولیت، بازالت، تراکی بازالت، آندزیت، داسیت و ریولیت) ائوسن و کمپلکس های بحر آسمان، راز کت و هزار است . کوارتز دیوریت، گرانودیوریت، کوارتز مونزونیت و گرانیت) با ماهیت کلیسمی - قلیایی، کلیسمی – قلیایی .. به روش XRF و ۶۶ نمونه به روش ICP ) تجزیه شده اند. ... آخرین قطعات شکسته شده پوسته اقیانوسی در عمق باشد.

ﭘﺘﺮوﻟﻮژي - ResearchGate

ﻣﻨﺸـﺄ. Origin. و ﻧﺤـﻮه ﺗﺸـﮑ. ﻞﯿ. Formation. ﺳـﻨﮓ. ﺎﻫ. ﻣﺪﻧﻈﺮ. اﺳﺖ ﮐﻪ در ا. ﯾ. ﻦ راه،. ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻠ. ﯿ. ﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ .. ﻣﺜـﻞ ﺑﺎزاﻟـﺖ ﺗـﻮﻟﺌﯿﺘﯽ. ،. آﻧـﺪزﯾﺖ ﺗـﻮﻟﺌﯿﺘﯽ. ،. اﻧـﻮاع داﺳـﯿﺖ. ،. دﯾﻮرﯾـﺖ. ،. رﯾﻮﻟﯿـﺖ. ،. ﮔﺮاﻧﯿﺖ. ﻫﺎي. آﻫﻦ. دار .. ﺑﻪ ﻋﻤﻘﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﻮرﻧﺒﻠﻨﺪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷـﻮد و آب آزاد ﺷـﺪه از آن ﺑﺘﻮاﻧـﺪ. ﺳـﻨﮓ. ﻫـﺎي.

سنگ های ساختمانی - استون فا | سنگ تراورتن

۲-گروه بازالت؛ این سنگ جزء سنگ های آذرین بیرونی است ونوع بازی آن دارای دانه های ریز می‌باشد. . ۵-گروه گرانیت؛ جزء سنگ های آذرین اسیدی ونیم اسیدی دانه دشت می باشند. . نوع وخواص سنگ داشته از طرفی روش تهیه مصالح سنگی در مرغوبیت آنها موثر است. . شکل مصالح شکسته ،طبق مطالعات، به جنس سنگ ونوع سنگ شکن، مربوط می شود.

سنگ‌های آذرین - تبیان

9 دسامبر 2012 . سنگ‌های آذرین را بر پایه‌ی درصد این مواد در سه گروه گرانیتی(اسیدی)، بازالتی(بازی) و آندزیتی(میانه) جای می‌دهند. سنگ‌های آذرینی مانند ریولیت و.

ﻫﺎي آﻣﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﺎدرﺧﺎﮐﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ژﺋﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

12 ژانويه 2016 . در ﻧﻬﺎﯾﺖ، از روش آﻣﺎري ﭼﻨﺪ ﻣﺘ. ﻐﯿﺮه ﺗﺤﻠﯿﻞ . ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﮕﻤﺎﺗﯿﺖ ﮔﺮاﻧﯿﺘـﯽ ﮐﺸـﻒ ﺷـﺪ . در .. آﻣﺪه ﺑﺎ دﯾﮕﺮ روش آﻣﺎري ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻣﺆﻟﻔـﻪ . ﺳﯿﺮﺟﺎن ﺑﺎ ﻓﻮران ﺑﺎزاﻟﺖ ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ ... در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ داده. ﻫﺎ. ﯾﯽ ﮐﻪ. ﺷﺒﺎﻫﺖ. ﮐﻤﺘﺮ. ي. ﺑﻪ. ﻫﻢ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﻪ. ﻫﺎ. ي. ﻣﺠﺰا. ﯾﯽ. ﺷﮑﺴﺘﻪ.

3389 K - فصلنامه علوم زمین

بازالتی، آندزیتی، ریوداسیتی و ریولیتی، دایک ها ترکیب آندزیتی و آذرآواری ها ترکیب توف بلورین دارند. . فرعی و خاکی کمیاب توسط روشXRF شیمیایی عناصر اصلی توسط روش . تازه شکسته شده، خاکستري تا سبز رنگ و دارای بافت پورفیری هستند. .. آمفیبول و بیوتیت( و نیز نبود کانی های مشخصه گرانیت های پرآلکالن و.

روش برای شکستن بازالت گرانیت,

ﻫﺎي آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ اﺳﻴﺪي ﮔﺎرﻧﺖ در ﺳﻨﮓ ﻣﻨﺸﺄ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻛﺎﻧﻲ ﻣﻨ

14 آگوست 2011 . ﻫﺎي آذرﻳﻦ، در ﮔﺮاﻧﻴـﺖ. ﻫـﺎي ﭘﺮآﻟـﻮﻣﻴﻦ. دﻳــﺪه ﻣــﻲ . اﺷﺒﺎع از ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزاﻟﺖ و ﻓﻨﻮﻟﻴـﺖ ﺗـﺎ. ﻓﻮق اﺷﺒﺎع ﻣﺎﻧﻨﺪ .. ﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ. ﺑﻪ روش. XRF. آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻋﻨﺎﺻـﺮ اﺻـﻠﻲ. آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول. 2 .. ﺑﻌﻀــﻲ از ﺑﻠﻮرﻫــﺎي ﮔﺎرﻧــﺖ ﺷﻜﺴــﺘﻪ و ﺑﻌﻀــﻲ دﻳﮕــﺮ. ﺳﺎﻟﻢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ . ﺑـﻪ.

اﻛﺘﺸﺎف، اﺳﺘﺨﺮاج و راﻫﻨﻤﺎي ﻨﻲ و ﻧﻤﺎ ﻴ ﻫﺎي ﺗﺰﻳ ﻓﺮآوري ﺳﻨﮓ

11 جولای 2006 . رده. ﺑﻨﺪي ﺗﺠﺎري ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ. و ﻧﻤﺎ. 7. 1-3-1-. ﮔﺮاﻧﻴﺖ. ﻫﺎ. 8. 1-3-2-. ﻣﺮﻣﺮﻫﺎ. 8. 1-3-3-. آﻫﻚ . روش. ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن ﺳﻨﮓ ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ و ﻧﻤﺎ. 22. 3-3-3-. ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح ﭘﻴﺶ ﺑﺎﻃﻠﻪ .. ﻫﺎ، ﮔﺎﺑﺮوﻫﺎ و ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﻢ ارز آن. ﻫﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺮاﻛﻴﺖ. ﻫﺎ، آﻧﺪزﻳﺖ. ﻫﺎ و ﺑﺎزاﻟـﺖ. ﻫـﺎ و .. ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻨﮓ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻨﮓ در ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮآوري و ﺑﻌﺪ از ﻧﺼﺐ، از ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه.

سنگ - جزیره دانش - علوم زمین

بیش‌تر سنگ‌ها از چند کانی درست شده‌اند، مانند گرانیت که بخش زیادی از آن از سه کانی کوارتز، .. بازالت و گابرو 75 درصد سنگ‌های آذرین پوسته‌ی زمین را می‌سازند. بازالت ... این نوع دگرگونی در پی فشار جهت‌دار و گرمای فراهم شده از انرژی مکانیکی هنگام شکستن سنگ‌ها رخ می‌دهد. . بیش‌تر سنگ‌های دگرگونی نیز به همین روش به وجود می‌آیند.

متن کامل (PDF) - فصلنامه کواترنری ایران

روش های سنگ نگاری و تجزیه مودال در طبقه بندی سنگ های رسوبی، همچنین . و با بهره گیری از نمودار (آماجور، ۱۹۸۷: ۶۴۱)، نمونه ها در محدوده گرانیت بازالتی تا گرانیت . به دلیل اینکه معمولا به آسانی شکسته و به دانه های تشکیل دهنده سنگ تبدیل می شود،.

بازالت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بازالت (به انگلیسی: Basalt) یک سنگ سخت و سیاه و دانه‌ریز آتشفشانی با کمتر از ۵۲ درصد سیلیس (SiO۲) میباشد که به علت کمبود سیلیس سنگی قلیایی است.

فسیل یا سنگواره - ایران آنتیک

سنگ های آذرین ( مانند بازالت ، گرانیت و . . برخی از درختان برای این که درزها و محل های شکسته خود را ترمیم کرده و بپوشانند ، شیره و . سال 1393; فسیل ها ؛ اهمیت و روشهای حفاظت از آن ها / رضا خوشرفتار/ مجله رشد آموزش زمین شناسی/ سال 1390 / شماره 65.

سنگ نما بایگانی - اسکوپ سنگ صنایع فلزی استیل مات شیراز

برای استخراج سنگهای ساختمانی با روشهای مکانیزه،سنگ مورد نظر بایستی دارای . به عنوان مثال:گرانیت چهار پنجم ارتفاع بلوک، سنگ آهک یک سوم تا یک دوم ... اقسام بیرونی, بولیت, آندزیت, بازالت .. تا دوام پله ها بالا رود و بعد از مدتی شکسته نشود .

معدن کارخانه فرآوری، کارخانه تولید شن و ماسه.

SKY می توانید اندازه گیری سنگ زنی مناسب برای همه نوع روش و برنامه، از قبیل اندازه خروجی سری XZM بسیار ریز آسیاب می 2500 مش (5um) رسیدن فراهم می کند.

بررسی آزمایشگاهی پیوستگی بین خمیر سیمان و . - مهندسی عمران مدرس

ها، ارتباط نزديکي با مقاومت پيوستگي فصل مشترك که با روش پيشنهادي اندازه. گيري شرده .. شامل سنگ آهک، بازالت و کوارتزيت بررسري شرده اسرت. [. 21. 1و. ]. -3.

اصل مقاله (2595 K) - پترولوژی

روشهای دماسنجی و فشارسنجی را تنها زمانی می توان. به کار برد که . مونرو گرانیت، آپلیت و پگماتیت هستند (شکل ۱- ) و. شیست و . شکسته شدن موسکوویت در این سنگها اشاره کرده اند ... گرانیتوئیدها، : سنگهای آهکی، : سنگ های بازالتی، : آندزیت). تا.

سنگ شکن - ماسه ساز

ماسه سازها در معادنی که تمایل به تولید ماسه شکسته بیشتری داشته باشند مورد . مواد غیر چسبنده خشک و تا استحکام 450MP از قبیل کوارتز، بازالت، آهک، گرانیت و .

متن کامل (PDF) - فصلنامه کواترنری ایران

روش های سنگ نگاری و تجزیه مودال در طبقه بندی سنگ های رسوبی، همچنین . و با بهره گیری از نمودار (آماجور، ۱۹۸۷: ۶۴۱)، نمونه ها در محدوده گرانیت بازالتی تا گرانیت . به دلیل اینکه معمولا به آسانی شکسته و به دانه های تشکیل دهنده سنگ تبدیل می شود،.