دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺪارس ﻣﺮوج ﺳﻼﻣﺖ درﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮا

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ،اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻬﺮه وري و ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺪارس ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺷﻴﻢ، در اﻳﻦ . ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺮوج ﺳﻼﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ. 2 .. دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺳﺎﻟﻢ .. 33. آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺪارس. (. ردﻳﻒ. 3- 1. ،. ، 17. ، 21. 33 - 31. و. 74. ﻓﺮم وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻤﻨﻲ و .. ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .. ﻧﺒﺎت. ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ دﻧﺪان ﻣﻲ. ﭼﺴﺒﻨﺪ. 10. آب. ﻣﻴﻮه. ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از آب و ﻗﻨﺪ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﻴﻮه ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه. اﻧﺪ.

Technology transfer in the Arabian Peninsula - ICARDA Corporate .

Sep 12, 2008 . Objectives: Evaluate productivity of 33 Rhodes grass accessions and 31 Buffel grass .. declined the most as irrigation level was reduced from.

«خواص بيوفيزيكي محصولات كشاورزي»

جذب آب در مواد غذائي و محصوالت كشاورزي .. سطح، ضريب تابش و نيز خواص فيزيكي مثل دانسيته، شكل و اندازه به منظور طراحي .. 33. Kinemtic viscosity. ضريب ويسكوزيته تقسيم بر دانسيته جرمي ... جات، سبزيجات، نان و آب نبات. -1 .. مواد جامد غيرمحلول در الكل نخود سبز نشان مي. دهد. چگونه مي. توان با توجه به عرض .. مورد تصويب.

خشونت ممنوع

+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۵ ساعت 15:33 توسط zahra. rahmannezhad | نظر بدهيد · چگونه می توان خشم کودکان را مهار کرد . از یک محرک شدیدتر استفاده کنید؛ برای نمونه می توانید آب نبات زنجبیلی بمکید یا یک فلفل قرمز . یک روانشناس معتقد است به جای اقدامات مقطعی برای کاهش خشونت و نزاع در سطح جامعه باید از.

چگونه به تصویب سطح آب نبات 33,

کلیات بهداشت و ایمنی شغلی - بهداشت حرفه ای قم

آب. آشامیدنی. سالم. و. دفع. فاضالب. در. شهرها( . پیش گیری. سطح. دوم: شامل. فراهم ... 33. : بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطالع از ترکیبات . کار حسب مورد به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش .. مسدود شدن مجرای تنفسی توسط اجسام خارجی مثل لقمه غذا، آب نبات، دکمه و مواد استفراغی.

ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﻪ - د پوهنې وزارت

33. ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺁﺳﻴﺎﻯ. ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻫﻨﺪ ﻭ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﻭ. ﺳﻪ. ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ،ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ. ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﺳﺖ. . ﻣﻄﺎﺑــﻖ ﺳــﺎﻝ 1964 ﻡ ﻣﻮﺍﻓﻘــﺖ ﻧﺎﻣــﻪ ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺸــﺘﺮﻙ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺩﺭﻳﺎﻯ ﭘﻨــﺞ ﻭ ﺁﻣﻮ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎ ﺭﺳــﻴﺪ.

دﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﻋﻠﻮم زراﻋﺖ و اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت اﻳﺮان - انجمن علوم زراعت و اصلاح .

28 مه 2018 . ﺟﻬــﺖ اﺣﻴــﺎي ﻛﺎﻣــﻞ اﻛــﺴﻴﮋن و ﺗﺒــﺪﻳﻞ. آن ﺑــﻪ آب. 4،. اﻟﻜﺘــﺮون ﻣــﻮرد ﻧﻴــﺎز اﺳــﺖ .. 33. ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﺮگ. ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻛﺎﻣﻞ. (A. %) 78. و ﻛﺎﻣﻼ رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ. (A. %) 100. ﺑﻮد. (. ﺷﻜﻞ. ). .. آﻧﺰﻳﻢ واﻳﻠﻮزاﻧﺘﻴﻦ اﭘﻮﻛﺴﻴﺪاز ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺬﻛﻮر در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ رﺷﺪي ﺑـﺮگ .. From the Green Revolution to the Gene Revolution: How .. ﭼﻬﺎرده ﻣﺎده و ﭼﻬﺎرده ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ.

ﺷﻬﻴﺪ ﺭﺟﺎﻳﻲ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻤﺮﻙ ﻣﺒﺪﺃ ﻭ ﻣﻘﺼﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺗﺮﺍﻧ

ﺗﻨﻬﺎ ﺷــﺎﻫﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳــﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺭﺟﻮﻉ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻞ ... ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﺪ؟ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﻤﺮﻙ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ . ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﺤﻦ ... ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺭﻗﻤﻲ ﻣﻌﺎﺩﻝ 33 ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺑﺎﺑﺖ ... ﺑﻴﺴﻜﻮﻳﻴﺖ، ﺷﻜﻼﺕ ﻭ ﺁﺏ ﻧﺒﺎﺕ ﺍﺯ ﻋﻤﺪﻩ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮔﻤﺮﻙ.

چگونه به تصویب سطح آب نبات 33,

زمستان 1394 - سازمان جنگل‌ها

5 مارس 2016 . برآورد سطح اقتصادی مراتع و مقایسه آن با وضع .. ما بر این باوریم که همه چیز زنده به آب است و در استفاده از آن نباید . در نتیجه این سوال مطرح می شود که چگونه می توان از این منابع هم بهره برداری .. سوره نحل، آیه 205 سوره بقره، آیات 31 و 33 سوره نازعات، آیه 61 سوره هود، آیات ... جنگلهای کشور که اواخر سال 92 به تصویب.

زراعت و اصالح نباتات ايران - زراعت و اصلاح نباتات

شناخته شد. این تاییدیه از تاریخ تصویب به مدت یک سال معتبر است. .. اثر سطوح هورمونی و مراحل زمانی بر صفات مورد بررسی در سطح. 1% .. ین بر میزان پروتئین ومولفه های عملکردی سیب زمینی درشرایط آب و . 3 ... 33. و. 24. درصد برآورد گردید کمترین میزان پروتئین. تولیدی مربوط به شاهد و معادل .. How a corn plant develops.

ناگفته های سانچی - ماهنامه بندر و دریا - سازمان بنادر و دریانوردی

معاهـدات جهانـی، چـون ايـن حادثه در آب هـای دولت چین رخ داده، آن ها مسـئول اصلی . دريانوردی داشـتند؛ نمی دانسـتند کـه قوانین دريـا در ترددهـای دريايی چگونه اسـت، .. بین المللـی يـا تصويـب کنوانسـیون های بین المللـی .. مـواردی باشـد کـه نیـاز بـه افشـای آن در سـطح . 33 |دی 1396 |دوره جدید، شماره دوم، پیاپی 249 | سال سی و دوم |بندر و دریا.

خشونت ممنوع

+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۵ ساعت 15:33 توسط zahra. rahmannezhad | نظر بدهيد · چگونه می توان خشم کودکان را مهار کرد . از یک محرک شدیدتر استفاده کنید؛ برای نمونه می توانید آب نبات زنجبیلی بمکید یا یک فلفل قرمز . یک روانشناس معتقد است به جای اقدامات مقطعی برای کاهش خشونت و نزاع در سطح جامعه باید از.

ویدیو دیده نشده از خلبانی هلیکوپتر توسط شاه و بازدید هوایی از روند .

4 ا کتبر 2016 . در این ویدیو برج شهیاد (آزادی) هنوز به طور کامل ساخته نشده و اطراف آن شبیه ... بعد از انقلاب بجای ادامه توسعه صنعتی ایران شروع به آب و برق رسانی به .. را از نظر توسعه یافتگی به سطح آمریکا هم می‌رساند باز مردم مینداختنش .. جناب باور میشه بفرمائید برق این روستاها از کجا تولید میشد و چگونه به روستاها میرسید؟

ﻣﺪارس ﻣﺮوج ﺳﻼﻣﺖ - معاونت بهداشتی

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪارس ﻣﺮوج ﺳﻼﻣﺖ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺷﺮﻗﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ. اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ، . ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺮوج ﺳﻼﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ. 2 .. 33. آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ. ﻣﺪارس. 2. آﯾﺎ. ﻧﻮر و ﺣﺮارت، ﺻﺪا، رﻃﻮﺑﺖ، ﺗﻬﻮﯾﻪ ﮐﻼس ﻫﺎ، آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و .. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮوه ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .. ﻧﺒﺎت. ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ دﻧﺪان. ﻣﻲ. ﭼﺴﺒﻨﺪ . آب. ﻣﻴﻮه. ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از آب و ﻗﻨﺪ و. اﺳﺎﻧﺲ ﻣﻴﻮه ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه.

تابستان 97 - کانون بازنشستگان هما

از تصویب از تاریخ 1395/8/22 جهت اجرا به وزارت کش ور ابالغ گردیده اش اره ای به نحوه فعالیت کانون ها ... مضافا منابع آب شیرین سطح زمین نیز یکنواخت توزیع.

عصرانه با طعم قانون | محسن کدیور

6 آگوست 2018 . در محضر فقیه آزاده (33) ... (۲) قبل از تصویب قانون اساسی به سرعت کوشید مردم را با أصول حکومت . دیدیم که چگونه نخستین بار در تاریخ ایران گفتگو از حاکمیت ملی به .. سطح دانش این نوری‌ها از دنیای معاصر و فلسفه های سیاسی را می توان در .. كه فقها حكومت كنند و دولت را به دست بگیرند) درست از آب درنیامده است.

فهرست - نصب نیرو

چگونه برند نصب نیرو می تواند به نقش آفرینی بین المللی تبدیل شود؟ معرفی 10 ... را کسب کرده و وارد سطح جدیدی از قابلیت های منابع انسانی می شود. ارزیابی.

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺪارس ﻣﺮوج ﺳﻼﻣﺖ درﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮا

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ،اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻬﺮه وري و ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺪارس ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺷﻴﻢ، در اﻳﻦ . ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺮوج ﺳﻼﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ. 2 .. دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺳﺎﻟﻢ .. 33. آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺪارس. (. ردﻳﻒ. 3- 1. ،. ، 17. ، 21. 33 - 31. و. 74. ﻓﺮم وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻤﻨﻲ و .. ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .. ﻧﺒﺎت. ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ دﻧﺪان ﻣﻲ. ﭼﺴﺒﻨﺪ. 10. آب. ﻣﻴﻮه. ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از آب و ﻗﻨﺪ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﻴﻮه ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه. اﻧﺪ.

ویدیو دیده نشده از خلبانی هلیکوپتر توسط شاه و بازدید هوایی از روند .

4 ا کتبر 2016 . در این ویدیو برج شهیاد (آزادی) هنوز به طور کامل ساخته نشده و اطراف آن شبیه ... بعد از انقلاب بجای ادامه توسعه صنعتی ایران شروع به آب و برق رسانی به .. را از نظر توسعه یافتگی به سطح آمریکا هم می‌رساند باز مردم مینداختنش .. جناب باور میشه بفرمائید برق این روستاها از کجا تولید میشد و چگونه به روستاها میرسید؟

ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ - UN Digital Library - the United Nations

Jan 26, 2016 . ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺍﶈﺎﺩﺛﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻌﻠـﻦ ﺑﻮﻗـﻒ ﺍﻷﻋﻤـﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﺋﻴـﺔ، ﱂ ﻳﺘﻘﻴـﺪ ﺑـﻪ ﺃﻱ. ﻃﺮﻑ ﰲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ... ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ (ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ) ﻟﻠﻘﺘﺎﻝ ﰲ ﺗﻌﺰ ﺃﻭ ﺇﺏ، ﳑﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺄ ﺎ ﺗﻌﺎﻣﻠـﺖ ﻣـﻊ ﺍﻟﺼـﺮﺍﻉ ... Page 33 .. ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﺕ (ﻭﻫـﻮ ﻧﺒـﺎﺕ ﳐـﺪﺭ ﺧﻔﻴـﻒ ﻳﺴـﺘﺨﺪﻡ ﻋﻠـﻰ ﻧﻄـﺎﻕ ﻭﺍﺳـﻊ ﰲ ﺍﻟـﻴﻤﻦ)، ﰲ ﻧﻘـﺎﻁ ... ﻭﺃﺩﻯ ﺇﻃﻼﻕ ﻗﺬﺍﺋﻒ ﺳﻄﺢ .. One in Sana'a to be presented to the Yemeni Parliament for approval.

فیلم طنز/ دکتر سلام ۱۰۰ - خبرگزاری دانشجو

اما نفوذ چگونه میتواند باشد: دولت تا قبل از انتخابات طرح اقتصادی میده و طرف غربی هم به . بود مثل این بود که به یک بچه آب نبات بدی تیکه های طلایی که داره ازش بگیری ... 4 33. پاسخ. دکتر لاریجانی ها سلام بازهم با این همه گل کاری های دکتر لاریجانی چرا . لطفا راجع به تدبیر « آب مجازی » در زمینه کشاورزی توسط دولت تدبیر و امید.

فیلم طنز/ دکتر سلام ۱۰۰ - خبرگزاری دانشجو

اما نفوذ چگونه میتواند باشد: دولت تا قبل از انتخابات طرح اقتصادی میده و طرف غربی هم به . بود مثل این بود که به یک بچه آب نبات بدی تیکه های طلایی که داره ازش بگیری ... 4 33. پاسخ. دکتر لاریجانی ها سلام بازهم با این همه گل کاری های دکتر لاریجانی چرا . لطفا راجع به تدبیر « آب مجازی » در زمینه کشاورزی توسط دولت تدبیر و امید.

"دحوالارض" از منظر علامه حسن زاده آملي - مشرق نیوز

2 نوامبر 2010 . تا جايي که ابن سينا در اشارات و تنبيهات به نفع رساني افلاک به زمين اشاره . و آيا با دحوالارض ميتوان فهميد که نکاح انسانهاي نخستين چگونه بود؟ . [12] و منظور از «دحو الارض» اين است که در آغاز تمام سطح زمين را آبهاى . [33] زيرا قوه انفصال و جدايي که در موجودات به وديعه بوده است ، با فتق به فعليتشان رسيده اند.

چكيده مطالعات آمايش - چهارمحال و بختياري - سازمان برنامه و بودجه

استان چهار محال و بختیاری در پهنه سرزمینی کشور، با برخورداری از ظرفیت. های بسیار ... رویکردهای. توسعه. معرفی. می. شود. به. عنوان. مثال. تعامل. بین. توسعه. منابع. آب، . مراکز. توسعه. منطقه. ای،. ارتقاء. سطح. خدمات،. کاهش. فواصل. دسترسی. به. خدمات .. طرح آمايش استان چهارمحال و بختياري. □. 33. در. فاصله. سال. های. ۷۹61. تا. ۷۹۳1.

چگونه به تصویب سطح آب نبات 33,

صنعاء - ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

صنعاء هي العاصمة السياسية (رسمياً) والتاريخية لليمن وواحدة من أقدم المدن المأهولة باستمرار ولها تاريخ من القرن الخامس قبل الميلاد على الأقل. تقع في وسط البلاد في منطقة جبلية عالية على جبال السروات، ترتفع عن سطح ... تعد مدينة صنعاء من المناطق غزيرة المطر بعد مدينتي إب وتعز، تسقط الأمطار الصيفية بكميات متوسطة ،كما تسقط فيها.

چگونه به تصویب سطح آب نبات 33,

گزارش سم ست ر دوم و اول سالهای 95 و 96

5 سپتامبر 2017 . اســتادان، تدویــن و تطبیــق برنامــۀ اســتراتیژیک در ســطح پوهنتــون، ... محفــل فراغــت دور دوم برنامــۀ ماســتری پوهنحــی کمپیوترســاینس پوهنتــون. 33 ... تصویـب و انکشـاف کریکولـم تجدیدنظـر شـده بـرای سـال 1396 و تهیـه مفـردات .. همــکاری هــای البراتــوار هــای تجزیــه آب ریاســت آبرســانی وزارت احیــا و.

چكيده مطالعات آمايش - چهارمحال و بختياري - سازمان برنامه و بودجه

استان چهار محال و بختیاری در پهنه سرزمینی کشور، با برخورداری از ظرفیت. های بسیار ... رویکردهای. توسعه. معرفی. می. شود. به. عنوان. مثال. تعامل. بین. توسعه. منابع. آب، . مراکز. توسعه. منطقه. ای،. ارتقاء. سطح. خدمات،. کاهش. فواصل. دسترسی. به. خدمات .. طرح آمايش استان چهارمحال و بختياري. □. 33. در. فاصله. سال. های. ۷۹61. تا. ۷۹۳1.

چگونه به تصویب سطح آب نبات 33,

ﻣﺪارس ﻣﺮوج ﺳﻼﻣﺖ - معاونت بهداشتی

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪارس ﻣﺮوج ﺳﻼﻣﺖ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺷﺮﻗﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ. اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ، . ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺮوج ﺳﻼﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ. 2 .. 33. آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ. ﻣﺪارس. 2. آﯾﺎ. ﻧﻮر و ﺣﺮارت، ﺻﺪا، رﻃﻮﺑﺖ، ﺗﻬﻮﯾﻪ ﮐﻼس ﻫﺎ، آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و .. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮوه ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .. ﻧﺒﺎت. ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ دﻧﺪان. ﻣﻲ. ﭼﺴﺒﻨﺪ . آب. ﻣﻴﻮه. ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از آب و ﻗﻨﺪ و. اﺳﺎﻧﺲ ﻣﻴﻮه ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه.