مطالب علمی،فیزیکی،شیمی،برق الکترونیک - فیزیک

27 فوریه 2013 . وی و همکارانش با استفاده از مفاهیم ریاضی و فیزیک در تلاش برای خلق ... به هوا استفاده شده که در آن هوای مجاور به متمرکز کردن پرتو پرداخته و آن را خوب و در کنار هم نگه می‌دارد. . کاشت‌های دیگر چشمی در حال حاضر در حال فروش و استفاده هستند اما ... با 24 ماهواره ساخته شد و بوسیله ی سازمان دفاع آمریکا در مدار قرار گرفت.

All words - BestDic

Iceman, يخ‌ فروش‌، يخچال‌ دار، يخي‌، بستر دوران‌ يخ‌. Iceneedle, شناوريافت‌ .. Ill Usage, سوءاستعمال‌. Ill Use, بد استعمال‌كردن‌، سوء استفاده‌، بد رفتاري‌. .. Intensive, شديد، (د.) تشديدي‌، پرقوت‌، متمركز، مشتاقانه‌، تند، ... Invert, سخن‌ واژگون‌، قلب‌ عبارت‌، معكوس‌ كردن‌ نسبت‌. .. inflationary spiral, بازرگانى : مارپيچ تورمى. inflationary.

اجتهادي، محمدرضا - IPM

21 مه 2009 . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮارك ﺗﺎپ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺑﺮﺗﻘﺎرن ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اﻳﻦ ﮔﺰارش اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ .. Page 24 .. ﺗﻮان آن را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻃﻮﻟﻲ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻗﻄﺎر ﻣﻮج در آن ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ اﺳﺖ .. ﻧﺮخ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻧﺎﻛﺸﺴﺎن ﻳﺎ ﻣﻌﻜﻮس ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺷﺒﻪ ذره را ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻧﺮژي .. ﺟﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ در داﺧﻞ آب ﺳﻘﻮط ﻛﺮده و در ﻛﻒ ﻇﺮف اﻳﺠﺎد ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﻧﻤﻮده در ﻣﻮرد دوم .. دﻳﮕﺮ ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻜﻞ.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - پژوهشهای علوم دامی .

اﻓﺰودن آﻧﺰﻳﻢ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ را در ﻛﻞ دوره ﭘـﺮورش .. آزﻣـﺎﻳﺶ از ﺗﻌـﺪاد. 288. ﻗﻄﻌﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﮔﻮﺷـﺘﻲ ﻧـﺮ ﻧـﮋاد راس. 308. در. 24. واﺣـﺪ آزﻣﺎﻳﺸـﻲ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ . ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻣﺎرﭘﻴﭻ درون ﺳﻴﻠﻨﺪر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﺣﺮﻛ .. ﻣﻌﻜـﻮس. ﺎﺑـ. داده. ﻫـﺎي. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻴﮕﻨﻴﻦ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل در اﺳﻴﺪ و. اﻟﻴﺎف ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل در ﺷﻮﻳﻨﺪه اﺳﻴﺪي. ﺑﻮد .. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روي ﺟﻮ، ذرت و ﺳﻮرﮔﻮم ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.

استفاده 24 مارتین مارپیچ متمرکز مارپیچی برای فروش معکوس,

Corpus Leeds Ac UK - Use of corpora in translation studies

. 23 3573.39 will 24 3203.91 we 25 3169.09 an 26 3044.07 not 27 2959.30 do ... 1529 63.35 1530 63.32 lay 1531 63.31 stress 1532 63.28 Martin 1533 63.24 ... 25.56 Joseph 3106 25.55 reverse 3107 25.53 cheque 3108 25.51 Corporate .. fuck 7212 7.72 gravity 7213 7.72 conceal 7214 7.71 spiral 7215 7.71 lifelong.

پايگاه مقاومت بسیج ذوالفقار علي رفسنجان

21 ژوئن 2010 . در ابتداي ماه سپتامبر سال 1962 ، تعداد 24 لانچر موشك R-12 به كوبا .. ايران ميتواند با برخي تغييرات اين موشك را توسط بمب افكن هاي su-24 خود مورد استفاده قرار دهد. .. شرکت لاکهید مارتین و Kongsberg توافقی را برای بازاریابی مشترک ... و بزرگ و نوع قنداق حلزونی آن به کاهش لگد سلاح بسیار کمک می کند.

تحقیق و پژوهش چگونه کودکان را تیزهوش و خلاق تربیت کنیم

هم والدین گروه اول و هم والدین گروه دوم، بیشترین فشار را بر روی فرزندان متمرکز . و دنباله تحقيقات وى و مارتين نشان دهنده آن است كه كودكان تيزهوش از نظر سلامت، و به . که با کمک فکر و استدلا و استفاده از فرآیندهای ذهنی عالی بتواند قضاوت صحیح بکند .. چرخ دنده های حلزونی, چرخ دنده های خورشیدی, چرخ دنده های ساده, چرخ دنده های مارپیچ.

بهار 1395 فصلنامه فنی- تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گل

لذا استفاده معقول از آب شرب حتی برای تامین مایحتاج غذایی جهان .. یکی دیگر از مش کالت قانون پیش فروش ساختمان بالتکلیف .. برنده ی جایزه ی پریتزکر، با تشکیل کمپینی به مخالفت با آن24ماکی ... بست از کوبه و متراکم کردن خاک به دورنما بصورت مارپیچ و پله ای تا .. موسیقی متمرکز .. کانون توجه مارتین و مارچ بر.

آدنوئید سیستیک کارسینوما - دانشگاه علوم پزشکی مازندران

استفاده از یک شاخص معتبر براي ارزیابی بیماران بستري در بخش مراقبت هاي ویژه ضروري به نظر ... در ادرار تصادفی، جایگزینی مناسب برای ارزیابی 24 ساعته خواهد بود (1). .. دکتر martin kirshner جراح المانی در سال 1909 این پین ها را معرفی نمود. .. مردان همبستگی معکوس قدرتمندی را بین سطوح تستسترون سرم و فعال‌سازی.

ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻧﺪه

اﮔﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮدروي ﻣﺪل ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺧﺮﯾﺪاري ﺷﻮد ﻓﺮوش ﺧﻮدروي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ .. ﻫﺎ ﮔﺮان. ﻗﯿﻤﺖ. ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﻮﭘﺮﺧﻮدروﻫﺎ . آﺳﺘﻮن ﻣﺎرﺗﯿﻦ. DB9. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز ﯾﮏ. GT ... 24. ﺷﺎﺳﯽ وﺑﺪﻧﻪ. اوﻟﯿﻦ ﺑﺨﺶ از ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﮐﻪ در ﻧﮕﺎه اول ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد اﺗﺎق ﯾﺎ ﺑﺪﻧﻪ آن اﺳﺖ، ﭼﻬﺮه .. اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮي ﺑﺮاي ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺳﺒﻘﺖ از دﻧﺪه ﻣﻌﮑﻮس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ .. ﻫﺎي ﺳﻔﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽ.

دیدگاه هانری کربن پیرامون مهدویت - قائمیه

از محققان، افرادی همچون رنه گنون، تیتوس بورکهارت، مارتین لینگز و تعدادی دیگر .. از یک علم و یا عرصه ای از عرصه های تمدن غرب استفاده می کند، لزوما غرب شناس نیست. .. لامنس، دارمستتر و امثال آنها برای اثبات این امر کافی است که چگونه آنان به. ص:24 .. اشراقی و سرانجام شیعه معنوی شود و تلاش خود را برای فهم آن ها متمرکز سازد. 5.

آتش یکی از خطرات وحشتناک برای همه ساختمانهاست . - مهندسی عمران ایران

21 ژوئن 2015 . ابعاد بنا نیز در حدود 24/5 در 19/5 متر و ورودی بنا هم در حدود دو متر از سطح کوچه ... داخل برج راه پله مارپیچی مشتمل بر 294 پله وجود دارد که به بالای برج منتهی میشود. . عکاسی و مجسمه ساز بوده و آمادگی دارد برای نمایش و فروش در اختیار هنرمندان باشد . . در معماری فرهنگسرا شرایط استفاده ناتوانان جسمی و حرکتی از محیط.

Shebak_ACA.pdf (2.47 mb)

24. مطالعه رفتار لرزه ای سازه های نگهدارنده لوله در پتروشیمی های پارس جنوبی .( . . تحلیل عددی ستونهای بتن مسلح مقاوم سازی شده با استفاده از پلیمرهای الیافي مسلح .( . .. تعیین شیب پایدار دیواره های جانبی کانال های آبیاری در حالت نشت معکوس . .. در این مقاله، بارهای استاتیکی متمرکز به گره های شبکه باال اعمال و از آنالیز خطی.

Untitled

ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺮد. ﻣﺼﺮف ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ . اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻪ. ﻋﻠﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ. ﺑﺨﺎرﻫﺎي ﺳﻮﻟﻔﻮر ﻃﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ .. ﺷﻮاﻫﺪي از وﺟﻮد آن وﺟﻮد دارد . از ﺟﻤﻠﻪ. : - 1. ﻓﺮوش. ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻري دﻫﺎﻧﺸﻮﻳﻪ. ﻫﺎي ﺧﻮﺷﺒﻮ ﻛﻨﻨﺪه ... 24. Froum SJ, Rodriguez Salaverry K. The Dentist's Role in Diagnosis and Treatment .. ﻣﻌﻜﻮس. ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان. زﻳﺮﻳﻦ. اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي. ﺷﺪه ﺑﺎ. CBCT. در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺪاﻣﻲ ﻓﻚ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد. )31/0-.

استفاده 24 مارتین مارپیچ متمرکز مارپیچی برای فروش معکوس,

بهار 1395 فصلنامه فنی- تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گل

لذا استفاده معقول از آب شرب حتی برای تامین مایحتاج غذایی جهان .. یکی دیگر از مش کالت قانون پیش فروش ساختمان بالتکلیف .. برنده ی جایزه ی پریتزکر، با تشکیل کمپینی به مخالفت با آن24ماکی ... بست از کوبه و متراکم کردن خاک به دورنما بصورت مارپیچ و پله ای تا .. موسیقی متمرکز .. کانون توجه مارتین و مارچ بر.

تگ های مطالب » موسسه آموزشی مهروماه

. تهرانآدرس فروشگاه پاییزانآدرس فروشگاه کتاب المهدی پیروزیآدرس فروشگاه کتاب تهرانآدرس فروشگاه کتاب شفیعی دارانآدرس فروشگاه کتاب ماهان شیرازآدرس مرکز.

ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ

11 آوريل 2013 . ﻓﻘدان ﻣﺟﻣوﻋﮫ ى ﭘﭘﺗﯾدوﮔﻟﯾﮑﺎن در ﺳﻟول ھﺎى ﭘﺳﺗﺎﻧداران، اﺳﺗﻔﺎده ى ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ﻣﮭﻣﯽ دارد. .. 24. ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺱ ﺳﺮﺋﻮﺱ ﻭ. ﺍﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮﺱ ﺍﻭﺭﺋﻮﺱ ﻣﺜﺎﻝ ﻫﺎﻳﯽ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ... ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﻛﺘﺮی ﻫﺎی ﮔﺮﻡ ﻣﻨﻔﯽ، ﻣﺎﺭﭘﻴﭽﯽ ﻭ ﺩﺍﺭﺍی .. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎﻳﺴﺮﻳﺎ ﮔﻨﺮﻩ ﺍ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰی ﮔﺮﻡ ﻭ ﮐﺸﺖ ﺭﻭی ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺖ ﺗﺎﻳﺮ – ﻣﺎﺭﺗﻴﻦ .. ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺧﻮﻥ ، ﮔﻠﺒﻮﻝ ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ، ﭘﻼﮐﺖ ﻫﺎ، HIV.

تاریخچه بالينی، تشخيص و بحث )1( تفسير دامنه های . - ResearchGate

1 مه 2018 . به بازار فروش محصوالت می باشد و مطالعه سیاست های کشورهای موفق نشان می دهد .. 1/7 استفاده شود ولی برخی ISI زیر 1/4 را ترجیح می دهند ولی در این حالت . آزمایش PT تا 24 ساعت با نگهداری نمونه خون در حرارت اتاق قابل اندازه گیری است .. نشان داده اند که شدت کوریوآمنیونایتیس به طور معکوس با تعداد .. 2- مارتین، و.

Dell'androgino. Teoria amorosa - Teoria plastica, di Joséphin Péladan

Jan 22, 2012 . Cream Penghilang Flek Hitam Terbaik 01/03/2018 16:24 .. tough to look through a computer technician thrilled to use the following. .. Essential desktop might be located at a centralized host, and .. Each of the Reverse branding cameras are undoubtedly lacking this .. Humminbird Helix 7 DI review.

کاخ نمرود و نینوا - ::welcome to my weblog::آموزش کامپیوتر

این منافع شامل مازاد درآمد مادام العمری است که از طریق فروش مهارت های خود به کارفرمایان . اینکه شایستگی های افراد به نحو موثری مورد استفاده گیرد و موجب ایجاد ارزش در سازمان ها ... برای دستیابی به این زیگورات، خرپشته ی حلزونی پیوسته ای دورتا دور .. یک کنداکتور (رسانا)، برای متمرکز کردن نور روی محل هدف؛ که این کنداکتور ممکن.

مقـاالت علـمی « . معرفـی انجـمن هـا « . تبـلیغـات « - پژوهش و توسعه .

خورشـیدی پلیمـری بسـیار اسـتفاده میشـوند، از ایـن رو، ایـن دو مـاده بـرای . در این روش سـامانه به صورت معکوس بسـته می شـود؛ یعنی .. Bronson Ph., Martin S., Paul. ... PAN ژلـی متمرکـز شـده بـود. . مارپيچ هـای α معمـوالً بـه وسـيله يـک خـط مارپيچـی منفـرد ... 24. فصلنامه علمي ترویجي پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران. مــقــاالت.

ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ

11 آوريل 2013 . ﻓﻘدان ﻣﺟﻣوﻋﮫ ى ﭘﭘﺗﯾدوﮔﻟﯾﮑﺎن در ﺳﻟول ھﺎى ﭘﺳﺗﺎﻧداران، اﺳﺗﻔﺎده ى ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ﻣﮭﻣﯽ دارد. .. 24. ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺱ ﺳﺮﺋﻮﺱ ﻭ. ﺍﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮﺱ ﺍﻭﺭﺋﻮﺱ ﻣﺜﺎﻝ ﻫﺎﻳﯽ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ... ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﻛﺘﺮی ﻫﺎی ﮔﺮﻡ ﻣﻨﻔﯽ، ﻣﺎﺭﭘﻴﭽﯽ ﻭ ﺩﺍﺭﺍی .. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎﻳﺴﺮﻳﺎ ﮔﻨﺮﻩ ﺍ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰی ﮔﺮﻡ ﻭ ﮐﺸﺖ ﺭﻭی ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺖ ﺗﺎﻳﺮ – ﻣﺎﺭﺗﻴﻦ .. ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺧﻮﻥ ، ﮔﻠﺒﻮﻝ ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ، ﭘﻼﮐﺖ ﻫﺎ، HIV.

استفاده 24 مارتین مارپیچ متمرکز مارپیچی برای فروش معکوس,

آلفرد هیچکاک - Pardis Gholhak

فیلم شناسی هیچکاک. آلبوم عکس. ۳. 4. 7. 9. ۱2. ۱5. ۱7. 2۱. 24. 26. 29. ۳۱. ۳4. ۳5. ۳۸ ... که در آمریکا استفاده می شد، مثل نقاشی . اقدام نتیجه معکوس داش ت. . او در ای ن دهه چندیدن ب ار فروش فوق .. و ب ر چند فیل م او متمرکز ش ویم، بهتر .. عنوانبندی س ائول باس به شکل حلزونی .. By Martin Grams Jnr And Patrik.

پايگاه مقاومت بسیج ذوالفقار علي رفسنجان

21 ژوئن 2010 . در ابتداي ماه سپتامبر سال 1962 ، تعداد 24 لانچر موشك R-12 به كوبا .. ايران ميتواند با برخي تغييرات اين موشك را توسط بمب افكن هاي su-24 خود مورد استفاده قرار دهد. .. شرکت لاکهید مارتین و Kongsberg توافقی را برای بازاریابی مشترک ... و بزرگ و نوع قنداق حلزونی آن به کاهش لگد سلاح بسیار کمک می کند.

استفاده 24 مارتین مارپیچ متمرکز مارپیچی برای فروش معکوس,

سوسیالیسم

ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي، ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﻧﺰوﻟﻲ از ﻛﺎﻫﺶ دﺳﺖ . در ﺻﻮرت دوم، ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﻜﺎن ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ ﺻﻌﻮدي از ... ﺑﺎﺷﺪ، ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮوش ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر در ازاي دﺳﺘﻤﺰد ﭘﻮﻟﻲ . آن ﻛﻪ از ﭘﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺨﺎرج ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ .. ﻫﺎي اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و اﻣﺮﻳﻜﺎ، درﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮاﻳﺸﻲ ﻣﻌﻜﻮس ﭘﻲ ﺑﺮده .اﻧﺪ .. 24. ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎر. در ﻫﻔﺘﻪ رﺳﻴﺪ. ". ﺟﺮج ﺳﻮل. " ، اﻗﺘﺼﺎد. دان اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ در. ﻣﻮرد اﻗﺘ. ﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ.

سمینار شیمی کارربدی اریان دومین - انجمن شیمی ایران

29 ا کتبر 2017 . از فیالمنت ها به طوری که آن ها یک مسیر مارپیچی حول محو. ر. نخ دنبال می کنند. . به مرکز نخ و بازگشت مجدد در یک مارپیچ جا به جا می شود. بنابراین.

سوسیالیسم

ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي، ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﻧﺰوﻟﻲ از ﻛﺎﻫﺶ دﺳﺖ . در ﺻﻮرت دوم، ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﻜﺎن ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ ﺻﻌﻮدي از ... ﺑﺎﺷﺪ، ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮوش ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر در ازاي دﺳﺘﻤﺰد ﭘﻮﻟﻲ . آن ﻛﻪ از ﭘﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺨﺎرج ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ .. ﻫﺎي اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و اﻣﺮﻳﻜﺎ، درﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮاﻳﺸﻲ ﻣﻌﻜﻮس ﭘﻲ ﺑﺮده .اﻧﺪ .. 24. ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎر. در ﻫﻔﺘﻪ رﺳﻴﺪ. ". ﺟﺮج ﺳﻮل. " ، اﻗﺘﺼﺎد. دان اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ در. ﻣﻮرد اﻗﺘ. ﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ.