تراکم شل و فشرده از agg,

Tobacco dictionary - شرکت دخانیات ایران

aggregate corporation, بنگاه مرکب. aggregte corporation .. compact, به هم فشرده. compact 134, توپر .. hyperexponential probability density function35, تابع چگالی احتمال فوق نمایی ... LOOSE LEAVES, شل - لق ( پیچ و مهره شل ). LOSS, افت.

دانلود کتاب رویکردهای بالینی و توان بخشی در بیماران سالمند همراه با

ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، در ﻓﺮد دﭼﺎر ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰي اﻣﻜﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺮﻣﺎل و ﺑﻪ اﻧﺪازه اﻓﺮاد ﺳـﺎﻟﻢ .. Cobb AG. Bentley G. Joint proprioception in normal, osteoarthritic and replaced knees. .. دردﻫﺎي ﻧﻮروﭘﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎ داروﻫﺎي اﻟﺤﺎﻗﻲ. دﻳﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺿﺪاﻓﺴﺮدﮔﻲ. ﻫﺎ، ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺞ. ﻫﺎ، ﺷﻞ ﻛﻨﻨﺪه. ﻫﺎي ﻋﻀـﻼت اﺳـﻜﻠﺘﻲ و .. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ اﺳﺖ و اﻛﺜﺮ ﺑﻴﻤﺎران ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﺗﻮاﻧﻲ ﻓﺸﺮده ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ.

Iran Glass Industry - مواد اولیه در صنعت شیشه

شكل 3 تصوير هيدروسايزر FLOATEXÒ density separator در يك واحد فرآوري سيليس ... در اين طرح از سايش سطحي براي جداسازي مقداري از دانه‌هاي سيليس كه به طور شل .. بایستی منطبق با ضریب انبساط بلوک های کف برای جلوگیری از فشرده شدن در .. اثر پودر شیشه بر توقف انبساط AAR (Alkali Aggregate Reaction) مصرف شد.

فصلنامه مطالعات انرژي - اوپک و مجامع انرژی - وزارت نفت

نفتگاز، باشنف و تاتنف نيز در زمينه برداشت از ذخاير نفت فشرده تجربه هايي داشته اند . شركت هاي شل و گازپروم نفت نيز در قالب شركت مشترك خود با نام ساليم .. As shown in Figure 2, in the aggregate, production capacity growth will occur almost . porosity and permeability, or because the fluids have a density approaching.

All words - BestDic

Flimsy, سست‌، بي‌ دوام‌، شل‌ و ول‌، ناك‌. Flinch, شانه‌ خالي‌ كردن‌، .. fasciated, خط دار،نواردار،بهم فشرده .. field density, علوم مهندسى : چگالى ميدانالکترونيک : چگالى ميدان ... fine aggregate, مواد ريز،مصالح ريزدانهعمران : مواد دانه ريزمعمارى : سنگدانه هاى ريز.

نشریه شماره 234: آیین نامه روسازی آسفالته

ﺳﺎزی ﺑﺴﺘﺮ روﺳﺎزی راه. 18. 2-3-. ﺗﺮاﮐﻢ. ﺑﺴﺘﺮ روﺳﺎزی راه. 19. 2-4-. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﺎک ﺑﺴﺘﺮ روﺳﺎزی راه. 20. 2- 5-. ﻧﻤ. ﻮﻧﻪ .. ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎ روش ﺷﻞ، ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﺎرﻫﺎی ﻣﺤﻮری. 2/8. ﺗﻨـﯽ ﻫـﻢ ارز، دﻣـﺎ .. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺮای ﮐﻮﺑﯿﺪن آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . دوﻏﺎب آﻫﮏ داﺧﻞ ﺗﺎﻧﮑﺮ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻫـﻮای. ﻓﺸﺮده. از زﯾﺮ ﻫﻢ زده ﻣﯽ .. ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد . 9- Fine Aggregate Angularity (FAA).

واژه نامه صنعت چاپ - Scribd

aggregate. assemblage. aging ... ﺷﻞ و ﺳﺴﺖ در ، ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎدﮐﺮده ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ .. compressibilité. ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﺸﺮدﮔﯽ ، ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﺬﯾﺮي درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎﻏﺬ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر درﺷﺮاﯾﻂ.

فصلنامه مطالعات انرژي - اوپک و مجامع انرژی - وزارت نفت

نفتگاز، باشنف و تاتنف نيز در زمينه برداشت از ذخاير نفت فشرده تجربه هايي داشته اند . شركت هاي شل و گازپروم نفت نيز در قالب شركت مشترك خود با نام ساليم .. As shown in Figure 2, in the aggregate, production capacity growth will occur almost . porosity and permeability, or because the fluids have a density approaching.

4. زیرسازی و روسازی راه

ﻣﺘـﺮ زﻳـﺮ ﺑﺴـﺘﺮ و ﻣﻴـﺰان درﺻـﺪ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻧﺴـﺒﻲ در ﻛـﻞ اﻳـﻦ. ﺿﺨﺎﻣﺖ ... ي رس و ﺷﻞ. 1 . ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮط دو و ﻳﺎ ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع ﻓﻮق ﺑﺴﻴﺎر دﻳﺪه. ﻲﻣ. ﺷـﻮد ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل از. ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﻣﺎﺳﻪ. اي. 2. ﻧﺎم. ﻣﻲ. ﺑﺮﻳﻢ .. ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻫـﻮاي ﻓﺸـﺮده ﻛـﺎر. ﻣﻲ .. Soundness of Aggregate by Use of Sodium Sulfate. 3.

فوق روان ساز بتن ( ابر روان کننده بتن )

28 ژوئن 2016 . این امر نحول مهمی را در صنعت ساخت و ساز ، حمل و ریختن و تراکم بتن فراهم آورد ، زیرا .. Pre Placed Aggregate con. Or Injected.Aggn. 4-18- تزریق دوغاب و ملات به . بتن روان تر و 10 تا 12 درصد بتن های نیمه شل می باشد جزء این دسته هستند. .. معمولاً فرم آلدئید ملامین سولفوناته فشرده ذاتاً زودگیرتر از بقیه هستند.

آسیای مرکزی یا آسیای میانه سرزمین پهناوری در قارهٔ آسیا است

21 مارس 2015 . . مرکز جذب مهاجران زیادی از سرتاسر ایران بوده‌است تراکم جمعیّت در تهران بین ده .. سنگ‌ها، سنگ‌های رسوبی است که از انباشته و فشرده شدن مواد ته تشینی ساخته .. by Charles C Thomas Forbes CD Turpie AGG Ferguson JC McNicol GP .. سهام شرکت نفتی- گازی شل را هلند در اختیار دارد و مابقی را بریتانیا این.

ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

Density. ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ. ، ﻣﻴﺰان ﺣﺠﻤﻲ را ﻛﻪ. از ﻣﻮاد ﻫﻤﮕﻦ ﺗﻮﭘﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. -. دﻫ. ﺪ و ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت .. آن. ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ( . ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره. )7.2 .2. اﺟﺘﻤﺎع داﻧﻪ. ﻫﺎ ﺑﻪ. ﺻﻮرت. ﺗﻮده. ﻫﺎي ﻓﺸﺮده. ﺑ،. ﻲ. ﺷﻜﻞ و ﻧﺎ .. (Light Expanded Clay Aggregate (Leca)). ﺑﻪ ﺳﺎل. 1917 ... ﺷﻞ. ﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ. ر. ﺐ ﻛﻪ ﺧﻤﻴﺮ ﺧ. ﻧﻪ. ﻛﻪ ﻗﺒﻼً اﺷﺎ. ﺟﻮد ﻣﻲ. آور .د. ﻛﺮدن ﺧﺎك. ﻳﻦ ﻣﻴﺰان آب. ،. ك ﺣﺪود. 10-7.

اصطلاحات تخصصی مهندسی عمران | مهندسی مدیریت پروژه

25 ژوئن 2015 . ملات شل، دوغاب سیمان, grout. بارسنج، سلول . Compression, تراکم. Swelling, تورم . Aggregate, سنگ دانه. Mineral, کانی، ... Compacted, فشرده.

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻞ. ﺗﺎ ). 1700. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ. ﻣﮑﻌﺐ. ﻪﺑ(. ﺣﺎﻟﺖ. ﻓﺸﺮﺩﻩ و ﺳﺨﺖ. ) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺧﺎک ﺭﺳ .. Leca = Light Weight Expanded Clay Aggregate. 3. Expanded Perlite. 4. Bulk Density.

میزان مصرف فوق روان کننده بتن در بتن - کلینیک بتن ایران

Pre Placed Aggregate con. .. معمولاً فرم آلدئید ملامین سولفوناته فشرده ذاتاً زودگیرتراز بقیه هستند اما با افزودن مواد ... درصد برای بتنروان تر و 10 تا 12 درصد بتن های نیمه شل می باشد جزء این دسته هستند. ... كارآيي[22]خصوصيتي از بتن يا ملات تازه است كه آساني يا دشواري اختلاط، ريختن، تراكم وپرداخت كردن آن را بيان مي‌كند[11].

Untitled

28 ژوئن 2014 . aggregate. ﺗﻮده ﺷﺪن aggregation .. ﺑﺴﺘﻪ ﻓﺸﺮده compressed beef. ﮔﺎو ﮔﻮﺷﺘﯽ ﻣﺘﺮاﮐﻢ compressible fluid. ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﺬﯾﺮ .. ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻏﺪه ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ، ﺷﻞ ﺷﺪن دﺳﺖ. ﻫـﺎ.

All words - BestDic

Flimsy, سست‌، بي‌ دوام‌، شل‌ و ول‌، ناك‌. Flinch, شانه‌ خالي‌ كردن‌، .. fasciated, خط دار،نواردار،بهم فشرده .. field density, علوم مهندسى : چگالى ميدانالکترونيک : چگالى ميدان ... fine aggregate, مواد ريز،مصالح ريزدانهعمران : مواد دانه ريزمعمارى : سنگدانه هاى ريز.

1035. Masonery Safety. RG - شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

ﭘﺲ از ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺘﻦ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد. 1. ASTM .. 3 .Aggregate .. ﺎﻟﺐ ﯾﺎ ﺷﻞ ﺷﺪن اﺗﺼﺎﻻت ﺷﻮد . ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﻊ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ ﻫﺎ ﺑﺮ روي آن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺸﺮده ﺑﻮده و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎك. ﺧﻮب.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ راه

4 آگوست 2013 . ﺟﺎروي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده ............ . .. ﺯﺩﻥ ﺑﺴﺘﺮ، ﯾﺎ ﺍﺻﻼﺡ ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺧﺎک ﺁﻥ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﻻﺯﻡ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮐﻮﺑﯿﺪﻥ، ﺗﺮﺍﮐﻢ ﻧﺴﺒﯽ. ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺁﻥ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮﺩﺩ. .. ﺷﻮﺩ . 1. Preplaced Aggregate Concrete .. ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﯿﺮﺩ ﮐﻪ ﻣﻼﺕ ﻫﻨﻮﺯ ﮐﺎﻣﻼً ﺷﻞ ﺍﺳﺖ. ﺑﻠﻮک.

تراکم شل و فشرده از agg,

مشخصات عمومي راه

24 ژوئن 2010 . ﻗﻴﻤﺖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻟﻮﺡ ﻓﺸﺮﺩﻩ، ﺟﻠﺪ ﮔﺎﻟﻴﻨﮕﻮﺭ. : ۷۰۰۰۰ .. ﺷﺨﻢ ﺯﺩﻥ ﺑﺴﺘﺮ، ﻳﺎ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺧﺎﻙ ﺁﻥ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﻻﺯﻡ ﺍﻗﺪﺍﻡ، ﺗﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻛﻮﺑﻴﺪﻥ، ﺗﺮﺍﻛﻢ. ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺁﻥ .. ﺷﻞ. ) ﺑﺮﺍﻱ ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺁﺭﻣﺎﺗﻮﺭ ﺯﻳﺎﺩ. ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑ. ﻪ. ﻫﻢ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻ. " ﺑﺮﺍﻱ ﻟﺮﺯﺍﻧﺪﻥ .. 1. Preplaced Aggregate Concrete.

دائره المعارف ريشه شناختي واژه‌هاي پزشكي

"vin". ﺷﺮاب و. "aigre". ﺗﺮش. ). ﺷﻞ ﻧﺸﺪن. Achalasia. از ﭘﻴﺸــــــــﻮﻧﺪ ﺳــــــــﻠﺒﻲ. "α". و واژه ﻳﻮﻧــــــــﺎﻧﻲ .. ﻓﺸﺮده ﭘﺮواز ﻣـﻲ. ﻛﻨﻨـﺪ . اﻳـﻦ ﻋﺎرﺿـﻪ را ﺑـﻪ .. ﺗﺮاﻛﻢ. Agglomeration. از واژه ﻻﺗﻴ. ﻨـﻲ. "glomus" .ر (. ش. ) ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ ﮔﻠﻮﻟـﻪ و. ﻛﻼف ﻧﺦ، ﺗﻮده . (. ر. ش . "glomus" .) ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺑﻬﻢ. Agglutination. از واژه ﻻﺗﻴﻨـﻲ. "gluten". ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ ﭼﺴـﺐ و ﭘﻴﺸـﻮﻧﺪ. "ad=ag". ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . واژه. "glue".

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید

ﻫـﺎي ﺗـﺮاﻛﻢ. ﭘﺬﻳﺮ، ﺣﺮﻛﺎت ﺷﻴﺐ. ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻳـﺎ ﮔـﻮدﺑﺮداري. ﺷـﺪه،. ﻓﺸﺮده ﺷﺪن زﻣﻴﻦ. ﻫﺎي ﻧﺮم اﻃـﺮاف ﺗﻮﻧـﻞ و. ﻣـﻲ. ﺗـﻮان .. ﺷﻞ. 20000. 7700. 2600. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎن ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺷﻤﻊ ﺑﻠﻨﺪ در ﺧﺎك. داﻧﻪ. اي. ﻧﻈﺮﻳﺔ. ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑـﺮاي ﻣﺤﺎﺳـﺒﺔ. ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣﻜـﺎ. ن ﺟـﺎﻧﺒﻲ. ﺷﻤ .. maximum aggregate size is 12 mm.

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ - گروه مهندسی عمران

ﺿﻮﺍﺑﻂ و ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎی ﻓﻨﯽ، ﻧﺴﺨﻪ ﺍﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻟﻮﺡ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ .. ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻞ. ﺗﺎ ). 1700. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ. ﻣﮑﻌﺐ. ﻪﺑ(. ﺣﺎﻟﺖ. ﻓﺸﺮﺩﻩ و ﺳﺨﺖ. ) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺧﺎک ﺭﺳ ... ﺭوﺵ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺩﺭﺟﻪ ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺭوﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺨﻠﻮ. ﻃ ... Leca = Light Weight Expanded Clay Aggregate.

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻞ. ﺗﺎ ). 1700. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ. ﻣﮑﻌﺐ. ﻪﺑ(. ﺣﺎﻟﺖ. ﻓﺸﺮﺩﻩ و ﺳﺨﺖ. ) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺧﺎک ﺭﺳ .. Leca = Light Weight Expanded Clay Aggregate. 3. Expanded Perlite. 4. Bulk Density.

مقاوم سازی بتن، ترمیم بتن ، آب بندی بتن

اصلاح ساختار بتون جهت آب بندی شامل تراکم ، توسعه دوام و ایجاد مقداری حباب هوا می باشد که با .. این پدیده بر اثر قطع رطوبت و فشرده شدن سطح زیر پیش می‌آید. .. در نقاطي كه قطعات و تكه هاي شل روي سطوح بتني چسبيده است، استفاده از برس زدن جهت . 2-2-3 بتن با سنگدانه از پيش آكنده (PREPLACED AGGREGATE CONCRETE).

معین عمران - بتنی

4 سپتامبر 2009 . کلید واژه ها : بتن خود تراکم, پودر شیشه, مقاومت فشاری, مقاومت کششی .. در برابر آتش در حين آزمايش سوخت شل نگردد، درجه حرارت در بتن افزايش مي يابد و .. صورت تخماق به بتون ضربه مي زنندتا هواي بتون خارج شود و نيز فشرده گردد. ... پودر شیشه بر توقف انبساط AAR (Alkali Aggregate Reaction) مصرف شد.

میزان مصرف فوق روان کننده بتن در بتن - کلینیک بتن ایران

Pre Placed Aggregate con. .. معمولاً فرم آلدئید ملامین سولفوناته فشرده ذاتاً زودگیرتراز بقیه هستند اما با افزودن مواد ... درصد برای بتنروان تر و 10 تا 12 درصد بتن های نیمه شل می باشد جزء این دسته هستند. ... كارآيي[22]خصوصيتي از بتن يا ملات تازه است كه آساني يا دشواري اختلاط، ريختن، تراكم وپرداخت كردن آن را بيان مي‌كند[11].

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ - گروه مهندسی عمران

ﺿﻮﺍﺑﻂ و ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎی ﻓﻨﯽ، ﻧﺴﺨﻪ ﺍﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻟﻮﺡ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ .. ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻞ. ﺗﺎ ). 1700. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ. ﻣﮑﻌﺐ. ﻪﺑ(. ﺣﺎﻟﺖ. ﻓﺸﺮﺩﻩ و ﺳﺨﺖ. ) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺧﺎک ﺭﺳ ... ﺭوﺵ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺩﺭﺟﻪ ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺭوﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺨﻠﻮ. ﻃ ... Leca = Light Weight Expanded Clay Aggregate.