دانلود فایل PDF

ﭘﻤﭗ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺍﺭ. ۶۲ . ﺟﺰﻭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩﺩﺭﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺯﺵ ﻭ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﺷﺨﺼـﻲ ﻭ. ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ. ﺩ. ﺭ ﻛﻼﺱ. ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷ. ﻲ. ﭘﻤﭗ .. ﻫﺎﻱ ﺣﺴﺎﺳﻲ ﻣﺜﻞ ﭘﻤﭗ ﻫﺎﻱ ﺳﻮﺧﺖ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻛﻮﺭﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺑﻮﻳﻠﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﭘﻤﭗ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻫﺪ ﻭﺭﻭﺩﻱ . ﻣﺜﻼ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻤﭗ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﺩﻱ ﭘﻤﭗ ﻃﻮﺭﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻄﻮﺭﻛﺎﻣﻞ ﺩﺭﻣﺎﻳﻊ ﻓﺮﻭﺭﻭﺩ.

خدمات صدور گواهینامه بازرسی فنی فناوری/ خدمات صنعتی . - TüV NORD

برای بیش از 70 کشور TÜV NORD شرکت های تابعه گروه ... بویلرها و کوره ها • . با TÜV NORD Iran برای ماشـین آالت و تجهیزات دوار اسـت. . تمامـی مراحـل طراحـی، آمـوزش، مشـاوره، ممیزی، اسـتقرار، تسـت و ارائه گواهی انطباق ... یـک طـرح پایـدار همزمـان در پـي رسـیدن به ارزش هاي زیباشـناختي، زیسـت محیطـي، اجتماعـي، اقتصـادي، اخاقی و.

اندازه گیری،ثبت و کنترل دبی

مبنای همه فناوری ها و رشته های علمی و صنعتی بشر امروز، اندازه گیری صحیح . به کارگیري محاسبات و اندازه گیری شدت جریان )دبی( مایعات و گازها، کنترل . یک کمیت، برای تنظیم و مدیریت یک کمیت دیگر ضروری است؛ مانند شدت جریان سوخت کوره در یک واحد . در این زمینه، طراحی، انتخاب و نصب این تجهیزات نیازمند دانش، تجربه و دقت.

بهبود شرایط کارکرد کوره دوار ذوب آلومینیوم با . - سوخت و احتراق

کوره دوار ذوب آلومینیوم برای بازیافت آلومینیوم از قطعات قراضه به. کار می. رود. کارکرد . شود. بعنوان جایگزین کوره. های خمره. ای یا بوته. ای، استفاده از کوره. های دوار ذوب آلومینیوم . با استفاده از این مدل، یک کوره دوار ذوب آهن پیوسته طراحی شده است که نسبت به کوره . آلومینیوم مذاب و همچنین دوران بدنه کوره انجام دا ... محاسبات بوجود می.

اﻟﺴﯿﺮ آﻫﻦ ﺳﺮﯾﻊ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ روﺳﺎزی راه

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ و ﻓﻨﺎوﺭی . ﻟﺰوﻡ ﺗﺪوﯾﻦ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻓﻨﯽ ﻃﺮﺍﺣﯽ، ﺍﺟﺮﺍ، ﻧﻈﺎﺭﺕ و ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﺍﯾﻦ .. ﺳﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﺳﺮﺑﺎره ﮐﻮره .. ﭘﻞ دوار. : ﺻﻔﺤﻪ داﯾﺮه ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ. ﻟﮑﻮﻣﻮﺗﯿﻮ ﻫﺎ. و ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ رﯾﻠﯽ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ .. ﻬﺎی دارای دا. ﻣﻨﻪ ﺧﻤﯿﺮی. ﺑـﯿﻦ. 6. 20 ﺗـﺎ. ﺟـﺰو ﺧﺎﮐﻬـﺎی ﺑـﺎ ﭘﻼﺳ. ﺘﯿـﺴ. ﯿﺘﻪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻗﻠﻤـﺪاد ﻣـﯽ. ﮔﺮدﻧـﺪ .. ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﭘﯽ آن ﺧﺎک از ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ ﺑﺮوز داده و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷـﮑﻠﻬﺎی ﭘـﯿﺶ روﻧـﺪه.

کوره های دوار محاسبات طراحی پی دی اف,

اﻟﺴﯿﺮ آﻫﻦ ﺳﺮﯾﻊ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ روﺳﺎزی راه

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ و ﻓﻨﺎوﺭی . ﻟﺰوﻡ ﺗﺪوﯾﻦ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻓﻨﯽ ﻃﺮﺍﺣﯽ، ﺍﺟﺮﺍ، ﻧﻈﺎﺭﺕ و ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﺍﯾﻦ .. ﺳﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﺳﺮﺑﺎره ﮐﻮره .. ﭘﻞ دوار. : ﺻﻔﺤﻪ داﯾﺮه ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ. ﻟﮑﻮﻣﻮﺗﯿﻮ ﻫﺎ. و ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ رﯾﻠﯽ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ .. ﻬﺎی دارای دا. ﻣﻨﻪ ﺧﻤﯿﺮی. ﺑـﯿﻦ. 6. 20 ﺗـﺎ. ﺟـﺰو ﺧﺎﮐﻬـﺎی ﺑـﺎ ﭘﻼﺳ. ﺘﯿـﺴ. ﯿﺘﻪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻗﻠﻤـﺪاد ﻣـﯽ. ﮔﺮدﻧـﺪ .. ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﭘﯽ آن ﺧﺎک از ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ ﺑﺮوز داده و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷـﮑﻠﻬﺎی ﭘـﯿﺶ روﻧـﺪه.

ﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﮓ ﺑﺨﺎر آ

9 سپتامبر 2013 . آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﮓ ﺑﺨﺎر. )3. ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه. دﻳﮓ ﺑﺨﺎر. در ﻃﺮاﺣﻲ. دﻳﮓ ﺑﺨﺎر. ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ... اي وﺟﻮد د. ﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي. دﻳﮓ. آﻣﻮزش. ر. ﻫﺎي ube. ﺑﺨﺎر. ﻫﺎ ﻛﻮره ﺑ. ﺸﺎر، از ﻓﺸﺎر r. ره آن ﻣﻘﺪار. را ﺟﺬب ﻣﻲ. ﻛﻨﻨ. ﺮ از .. ﻞ. ﻫﺎي دوار. ﻟﺖ. ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﻳ. ﻣﺎزوت، زﺑﺎﻟﻪ. ﻫﺎي. ﻛﺎرآﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در be. ﻣﺤﺎﺳﺒ. ﻣﺸﻌﻞ. در ﺣﺎﻟ. ﻧﻈﻴﺮ ﻣ. ﺑﺴﻴﺎر ﻛ .. ﻣﻴﻠﻪ. : ﺑﺮ اﺳﺎس دﻣﺎي ﻣﻴﻠﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد و ﻳﺎ ﻋﺪم ﺟﻮد ﻣﻴﻠﻪ ﭘﻲ ﻣﻴﺒﺮﻧﺪ.

یک

ﺑﻪ ﻧﺎزل را اﻓ. ﺰاﯾﺶ داد ﺗﺎ از ﺳﺎﯾﺶ ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد . ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻮم اﻓﺖ ﻓﺸﺎر در ﻟﻮﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺻﺪﻣﺘﺮ ﻣﺴﺎﻓﺖ از ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از. /1. 0. ﺑﺎر. ﮔﺮدد و اﮔﺮ . از ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﺪه و ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻔﺎوت در ﺗﻌﺪاد. ﻣﺮاﺣﻞ و ﺑﺮج ﻫﺎ ... درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي آن ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده و ﭘﺲ از آن دﻣﺎي ﮐﻮﯾﻞ ﮐﻮره ﻫﺎ ﺗﺎﺣﺪي ﺑﺎﻻ . Rotary packed bed. ﺑﻮد.

آنالیز انرژی کوره پیشگرم فولاد مبارکه - دانشگاه آزاد اسلامي واحد .

اﻧﺮژی،ﮐﻮره. ﻣﺼﺮف. ﭘﯿﺸﮕﺮم،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮرد ﮔﺮم،ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ. ﺣﺮارت،آﻧﺎﻟﯿﺰ اﻧﺮژی. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﮐﻮره ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﺮم ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻﯾﯽ . ،ﮐﻮره ﻫﺎی. دوار. 3. وﮐﻮره ﻫﺎی ﺗﮏ ﺑﺎر. 4. ﻣﻮﺟﻮداﺳﺖ . ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻼف ورق ﺑﺎ ﺗﻨﺎژ. زﯾﺎد ... ﻃﺮاﺣﯽ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﳏﺎﺳﺒﺎت. ا. ﳓﺮاﻓﺎت. ﺗﻠﻔﺎت ﺣﺮارﺗﯽ. ﮔﺎز. ﻫﺎی. ﺧﺮوﺟﯽ از. دودﮐﺶ. 21.7%. 36.79%.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ا ﺳﭙﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزي - انجمن احتراق ایران

ﺻﺮﻓﻪ. ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ. آﯾﺪ . واژه. ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : ﮐﻮره دوار ﺳﯿﻤﺎن. -. ﻣﺪل. ا ﺳﭙﻨﮓ . ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻮره. ﻫﺎي دوار ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺸﺮ در ﺑﻪ. ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻣﺨﻠﻮط. ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺳـﺎﺧﺖ و ﺳـﺎز ... ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد. ،. -. ﮔﺮﻣﺎي وﯾﮋه، ﮔﺮﻣﺎي ﻧﻬﺎن و اﻧﺮژي ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﻮاد. ﻣﺴﺘﻘﻞ از دﻣﺎ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ در راﺳﺘﺎي ... آب ﻣﻮﺟـﻮد. در ﻣـﻮاد ورو. دي. ﮐﻮره. ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ زﻧﺠﯿﺮي آب درون ﻣﻮاد در.

مهندسي مكانيك - دانشگاه اصفهان

دروس تخصصي گرایش هاي مختلف کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک. جدول. (5 ... دا. نشيار. -. طراحي. کاربردي. تحليل تجربي تنش. تحليل تجربي تنش .. محاسبه م. ي. دان. تنش و کرنش در مواد جامد االستيک تحت بارگذاري خشارجي. ، تحل ... هاي مستطيلي و دوار. (3 .. مرز جامد گاز، انتقال حرارت تابشي در کوره ... موتورهای احتراق داخلي پي.

ﮐﻮره ﻫﺎي ذوب

ﻫﺎي. ذوب. ﻓﺼﻞ. دوم. : ﮐﻮره ﻫﺎي ذوب. درس رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي. 1. دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪي. دﯾﻮاﻧﺪري. ﺗﻬﯿﻪ. ﺗﺼﺎوﯾﺮ. : ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻬﺘﺎب . ﮐﻮره ﻫﺎي. رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي. ﺗﻘﺴﯿﻢ. ﺑﻨﺪي. ﮐﻮره ﻫﺎ. اﻧﻮاع ﮐﻮره ﻫﺎ. ﻣﺪل داﺋﻤﯽ. ﻗﺎﻟﺐ ﯾﺎ ﻣﺪل. ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪه. ﮐﻮره .. ﺳﺎدﮔﯽ ﺳﺎﺧﺖ. )2. ارزان ﺑﻮدن. )3. اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ در اﻧﻮاع و اﻧﺪازه ﻫﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ. )1. ﺗﻠﻔﺎت ﺣﺮارﺗﯽ زﯾﺎد. ﻓﺼﻞ . ﻫﺎي. ذوب. ←. ﮐﻮره. ﺗﺸﻌﺸﻌﯽ. (. Reverberatory Funace. ) ←. اﻧﻮاع. ﮐﻮره. ﺗﺸﻌﺸﻌﯽ دوار.

ﺳﯿﻠﻨﺪرﻫﺎی ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ

ی. ﻣﺘﻔﺎوت. -. ﻣﺤـﺎﺳﺒﻪ، اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺎﻣـ. ﻦﯿ. اﻧـﻮاع ﻫـ. ﯿ. ﺪروﻣﻮﺗﻮر. ﭘﯿﺴﺘﻮﻧﯽ، دﻧـﺪه ای و ﺗﯿـﻐﻪ ای. -. ﻃﺮاﺣ. ﯽ. و ﺳﺎﺧﺖ . ﻫﺎی. ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ. 64. 10. ﺷﯿﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر. 73. 11. ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ. 74. 12. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺎﺧﺬ. 77 ... درﺳﯿﻠﻨﺪرﻫﺎی دوﮐﺎره ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ، ﻣﯿﻞ ﭘﯿ .. ﮐﺎرﺑﺮد ﺷﯿﺮ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ ﭘﯿﻠﻮﺗﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪن درب ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﻮره ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .. ﺳﯽ دی ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﺳﺮی ﺳﯽ دی ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﻮﯾﺎن.

راهکارهای کاهش هزینه کارکرد کوره دوار ذوب چدن با استفاده از شبیه ساز

محاسبات نشان داد مکانیزم انتقال حرارت جابه جایی در مقابل مکانیزم تشعشع نقش اندکی دارد و . واژه های کلیدی: کوره دوار ذوب چدن، کاهش هزینه تولید، انتقال حرارت، تحلیل ترمودینامیکی، ... طراحی و ساخت کوره ذوب چدن دوار گاز سوز، کارفرما: شرکت ملی.

بسم اهلل الرحمن الرحیم - Aquatic Commons

فصل پنجم: طراحی، ساخت و راه اندازی کانال دوبعدی موج و جریان. 80. 5. -1 ... در این پژوهش محاسبات مربوط به سازه فوالدی ، شیشه های جانبی کانال و معـا. دالت مربـوط بـه.

اراﯾﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي اﻟﮑﺘ - دانشگاه آزاد اسلامي .

آن راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﯿﻤﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ. . ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل: درﺟﮫ ﻋﻠﻤﻲ. ، ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. و رﺷﺘﮫ ﺗﺨﺼﺼﻲ، داﻧﺸﮑﺪه و. دا. ﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ .. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي. ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ. ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﮐﻪ در ﻣﻮرد. ﮐﻮره دوار. در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن. ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ . ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻨﮑﺎري در ﺻﻨﺎﯾﻊ آﻟﻮﻣﻨﯿﻮم، ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻃﺮاﺣﯽ.

راهکارهای کاهش هزینه کارکرد کوره دوار ذوب چدن با استفاده از شبیه ساز

محاسبات نشان داد مکانیزم انتقال حرارت جابه جایی در مقابل مکانیزم تشعشع نقش اندکی دارد و . واژه های کلیدی: کوره دوار ذوب چدن، کاهش هزینه تولید، انتقال حرارت، تحلیل ترمودینامیکی، ... طراحی و ساخت کوره ذوب چدن دوار گاز سوز، کارفرما: شرکت ملی.

بهینه سازی مصرف انرژی در کوره دوار کارخانه سیمان یاسوج با استفاده از ر

تلفا اکسرژ. ی. کل کوره محاسبه گرد. دی . د. ر. انتهرا. برا. ی. کاهش تلفا اکسرژ. ی . کوره ها. ی. دوار آن ها از پرمصرف. یتر. ن. صنا. عی. در بحث انرژ. ی. یم. باشند. .. و طراح. ی. پارامترها. ی. تول. دی. یس. مان. اراهه دادند . 1 Y. C. Ahn. تحلیل اکسرژی تاکنون در این سطح در کارخانه سیمان ... تفکیک اکسرژی های خروجی کوره کارخانه سیمان یاسوج.

ﻛﻮﺭﻩ ﺩﻭﺍﺭ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻛﻮﺗﻴﻨﮓ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ - ResearchGate

ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﻳﻒ، ﺍﺳﻔﻨﺪ. ۱۳۸۸. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ. ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻛﻮﺗﻴﻨﮓ. ﻛﻮﺭﻩ ﺩﻭﺍﺭ ﺳﻴﻤﺎﻥ . ﻛﻮﺭﻩ. ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺍﺭ. ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ. ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ... ﺳﺎﺧﺖ. ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﭘﺨ. ﺖ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﺏ. ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺧـﺎﺹ ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﺧﺮﻳـﺪ ﻣﺎﺷـﻴﻦ ﻭ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ا ﺳﭙﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزي - انجمن احتراق ایران

ﺻﺮﻓﻪ. ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ. آﯾﺪ . واژه. ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : ﮐﻮره دوار ﺳﯿﻤﺎن. -. ﻣﺪل. ا ﺳﭙﻨﮓ . ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻮره. ﻫﺎي دوار ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺸﺮ در ﺑﻪ. ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻣﺨﻠﻮط. ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺳـﺎﺧﺖ و ﺳـﺎز ... ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد. ،. -. ﮔﺮﻣﺎي وﯾﮋه، ﮔﺮﻣﺎي ﻧﻬﺎن و اﻧﺮژي ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﻮاد. ﻣﺴﺘﻘﻞ از دﻣﺎ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ در راﺳﺘﺎي ... آب ﻣﻮﺟـﻮد. در ﻣـﻮاد ورو. دي. ﮐﻮره. ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ زﻧﺠﯿﺮي آب درون ﻣﻮاد در.

شبیه سازی عددی پیش گرمکن بازیاب دوار هوا . - مهندسی مکانیک مدرس

2 مارس 2018 . گرمکن باز. ی. اب. دوار هوا. ) ژانگستروم. (. در ن. ی. روگاه. بخار. با هدف به. نهی. ساز. ی .. های. حرارتی تجهیزاتی هستند که س. ب. ب انتقال حرارت. بین دو سیال در دماهای مختلف می. شوند. . نیروگاهی جهت بهبود در راندمان کوره، مبدل حرارتی به نام پیش . کوره. می. تواند. تا. 2%. افزایش. راندمان. بویلر. را. در. پی. داشته. باشد.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دوار ذوب آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﮐﻮره دور - انجمن احتراق ایران

اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮره. ﻫﺎي دوار ذوب. آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم. 4. در ﮐﺎرﮔﺎه. ﻫﺎي رﯾﺨﺘﻪ. ﮔﺮي ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ. ﻣﻌﻤﻮل. اﺳﺖ . رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮاي ﺑﯿﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت و دﻣﺎي درون ﮐﻮره. دوار ذوب آﻫﻦ ﭘﯿ. ﻮﺳﺘﻪ. اراﺋﻪ ﮐﺮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده. ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ ... اﻓ. ﺰودن ﺟﻤﻠ. ﻪ. ﻫﺎي. ﭼﺸﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﻘﺎي ﻣﻮﻣﻨﺘﻮم و ﺑﻘﺎي. اﻧﺮژي. اﻧﺠﺎم ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﻓﺮآﯾﻨﺪ ذوب ﻣﻮاد ... ﺪﯿ. ي. ﺣﺎﺻﻞ از. اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ. ﮔﺎم. ﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ. 0.5. ﯾﺎ. 1. ﯾﺎ. 4. ﺛﺎﻧﯿﻪ را ﻧﺸﺎن. ﻣﯽ. دﻫﺪ.

دستورالعمل انتخاب، نصب و بهره برداری کابل های قابل استفاده در چاه های

4 ژوئن 2016 . دستور العمل راهنماي انتخاب ، نصب و نگهداري از كابل هاي برق چاه آب شرب. ردیف ... پس از كهنگی در كوره هوا )بدون هادی( ... اتاقک به شکلی طراحی شود که در مسیر عبور کابل باعث زدگی و تحت ... دی را پیش از هر اندازه گیری مقاومت عایقی ثبت کنید. در غیر .. پی آف مناسب از نوع موتور دار است تا سرعت ورودی با سرعت.

ﮐﻮره ﻫﺎي ذوب

ﻫﺎي. ذوب. ﻓﺼﻞ. دوم. : ﮐﻮره ﻫﺎي ذوب. درس رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي. 1. دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪي. دﯾﻮاﻧﺪري. ﺗﻬﯿﻪ. ﺗﺼﺎوﯾﺮ. : ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻬﺘﺎب . ﮐﻮره ﻫﺎي. رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي. ﺗﻘﺴﯿﻢ. ﺑﻨﺪي. ﮐﻮره ﻫﺎ. اﻧﻮاع ﮐﻮره ﻫﺎ. ﻣﺪل داﺋﻤﯽ. ﻗﺎﻟﺐ ﯾﺎ ﻣﺪل. ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪه. ﮐﻮره .. ﺳﺎدﮔﯽ ﺳﺎﺧﺖ. )2. ارزان ﺑﻮدن. )3. اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ در اﻧﻮاع و اﻧﺪازه ﻫﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ. )1. ﺗﻠﻔﺎت ﺣﺮارﺗﯽ زﯾﺎد. ﻓﺼﻞ . ﻫﺎي. ذوب. ←. ﮐﻮره. ﺗﺸﻌﺸﻌﯽ. (. Reverberatory Funace. ) ←. اﻧﻮاع. ﮐﻮره. ﺗﺸﻌﺸﻌﯽ دوار.

2 درجه ريخته گر

21 مارس 2009 . ﻣﺪﻟﻬﺎي ﻛﺸﻮدار، رﻧﮓ ﻛﺮدن ﺳﻄﺢ ﻗﺎﻟﺒﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ، ذوب ﭼﺪن ﺑﺎ ﻛﻮره ﻫﺎي زﻣﻴﻨﻲ. و دوار و ﺗﻌﻤﻴﺮ آﻧﻬﺎ، ﻗﺎﻟﺒﮕﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ اي ﺑﺎ درﺟﻪ و ﺑﺪون درﺟﻪ از ﻣﺪﻟﻬﺎي ﺳﺎده و اﻧﻮاع ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي زاﻧﻮﻳﻲ،. ﺳﻪ راﻫﻲ. ، ﭼﻬﺎر راﻫﻲ . ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ و ذﻫﻨﻲ. ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد. : ﻧﺪارد. ﻃﻮل. دوره. آ. ﻣﻮزﺷﻲ. : ﻃﻮل. دوره. آﻣﻮزش .. ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳﻨﺒﺎده زﻧﻲ دﻳ. ﺴﻜﻲ. (. زاوﻳﻪ. ) ﺑﺎ ﻗﻄﺮ cm. 40.

اﻛﺴﻴﮋن و اﺣﺘﺮاق

ﺷﺪه، ﺷﻌﻠﻪ را ﻛﻮﺗﺎه. ﺗﺮ و ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﻣﻲ. ﺳﺎزد . ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، اﮔﺮ اﻛﺴﻴﮋن زﻳـﺎدي ﺑـﻪ ﻣﺸـﻌﻞ. ﻫـﺎي. ﻃﺮاﺣﻲ. ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ .. ﻃﺮاﺣـﻲ. ﺷﺪه. اﺳﺖ . ﺣﺎﻟﺖ. ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي. ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﻴﻨﻪ اﺣﺘﺮاق در ﻛﻮره، اﺳﺘﻔﺎده از اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﻳﺪ ﻣ. ﺤﺪ ... ﺎي ﺣﺮارﺗﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ، اﻧﺮژي ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺎزﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ راﺑﻄﻪ ذﻳﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮد ... ﻫـﺎي دوار. ) ﻗـﺮار. ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد . اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ اﻣﻜﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ آن ﺑﺎ ﻧﻮع ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ. ﻛﻨﻨﺪه دوار را ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ.