ﻓﻬﺮﺳﺖ

ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻬﺖ ﺩﻫﻲ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪﺗﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭﺍﺣﺪ .. ﺍﻟﺬﻛﺮ، ﺳﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ. ﺯﻳﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ . ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ CCR ﺩﺭ ﺑﺮﺝ .. ﺯﻻﻝ ﺳﺎﺯﯼ، ﭘﻴﺶ ﺗﺼﻔﻴﻪ، ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ، ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﯼ (AHP)، ﺁﺏ ﺧﺎﻡ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺍﺭﻭﻧﺪ .. ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﻱ ﺷﻐﻠﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ.

اﭘﺮاﺗﻮر ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻞ :

ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻞ : اﭘﺮاﺗﻮر. ﺗﻌﺮﯾﻒ: اﯾﻦ ﺷﻐﻞ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﭘﺴﺖ. ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﮐﻠﯽ ﻣﻘﺎم . ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺮاز. : -1. ﺗﺤﺼﯿﻼت. و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت. : ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎرداﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ. و ﯾﺎ ﻫﻤﺘﺮاز. در ﯾﮑﯽ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ

ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻬﺖ ﺩﻫﻲ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪﺗﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭﺍﺣﺪ .. ﺍﻟﺬﻛﺮ، ﺳﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ. ﺯﻳﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ . ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ CCR ﺩﺭ ﺑﺮﺝ .. ﺯﻻﻝ ﺳﺎﺯﯼ، ﭘﻴﺶ ﺗﺼﻔﻴﻪ، ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ، ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﯼ (AHP)، ﺁﺏ ﺧﺎﻡ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺍﺭﻭﻧﺪ .. ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﻱ ﺷﻐﻠﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ.

شغل استاندارد آموزش CNC پنج محور وايركات

5 ژانويه 2015 . ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ : ﻭﺍﻳﺮ ﻛﺎﺕ. CNC. ﭘﻨﺞ ﻣﺤﻮﺭ. ﺷﺮﺡ. ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ. : ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻭﺍﻳﺮﻛﺎﺕ. CNC. ﻛﺴﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﻩ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎ ﺍﺗﻮﻛﺪ. ،. ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻨﺎﺳﻲ. ،. ﻃﺮﺯ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ.

شرح فرآيند و عملكرد ست آپ هاي آزمايشگاهي و پايلوت هاي پروژه هاي

10 ژانويه 2015 . ﺷﺮﺡ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺖ ﺁپ ﻫﺎﻯ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﻭ ﭘﺎﻳﻠﻮﺕ ﻫﺎﻯ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻯ ﭘﮋﻭﻫﺸﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻭ ﭘﺨﺶ .. ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺎﻻﯾﺸﯽ (ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻩ ﻣﯿﻌﺎﻧﺎﺕ ﮔﺎﺯﯼ ﻭ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻩ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ . ﺩﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺳﺎﺯﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ .. ﻓﺘﻮﻣﺘﺮ- ﺭﻭﺗﺎﺭﯼ ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ- ﮐﻮﺭﻩ ﻭ ﺭﺍﮐﺘﻮﺭ- ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ ﻭ ﺟﺎﺫﺑﻪ ﻫﺎ ﭘﻤﭗ ﺧﻼﺀ .. ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﯿﻦ ﺩﺭ ﮐﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺭﺍ ﺗﺤﻠﯿﻞ.

شرح وظایف اپراتور115 - شبکه بهداشت داراب

شرح وظایف اپراتور115 شاغل در فوریتهای پزشکی با تکیه بر رعايت منشور حقوق مددجو . اخذ شرح حال بیماران و مصدومین . ارجاع به اپراتور بيسيم جهت اعزام آمبولانس.

شرح شغل اپراتور ccr آسیاب مواد خام,

گزارش پاياني دوره كارآموزي (آشنايي كامل با فازهاي پارس جنوبي .

28 دسامبر 2010 . ذخاير نفت و گاز ايران در سال 81 معادل 270 ميليارد بشكه معادل نفت خام برآورد گرديده است ... دريافت مواد خام در نظر گرفته شده است. .. توربينهاي گازي امروز ي ، آسياب بادي هاي قديمي هستند كه يك گاز ( هوا ) باعث حركت آن مي گردد . . انگليسي وسيله اي شرح داد كه هوا را متراكم مي نمود و پس از Jhon Barber بعدها جان باربر

شرح وظایف

سوابق شغلي. 1387 اپراتور سجلي کبودراهنگ. 1388 واحد صدور کارت ملي ملاير. 1389 تا 1392 مسئول صدور کارت ملي اداره رزن. 1393 تاکنون معاون فناوري اطلاعات ملاير.

نمونه شرح وظایف اپراتور خط تولید - ایـران آکـادمـی

تعریف شغل : اپراتور تولید مستقیما زیر نظر سرپرست تولید كار می كند و ماموریت وی عبارت است از . سلسله مراتب مسئولیت – گزارش دهی و نظارت : شرح وظایف

گزارش پاياني دوره كارآموزي (آشنايي كامل با فازهاي پارس جنوبي .

28 دسامبر 2010 . ذخاير نفت و گاز ايران در سال 81 معادل 270 ميليارد بشكه معادل نفت خام برآورد گرديده است ... دريافت مواد خام در نظر گرفته شده است. .. توربينهاي گازي امروز ي ، آسياب بادي هاي قديمي هستند كه يك گاز ( هوا ) باعث حركت آن مي گردد . . انگليسي وسيله اي شرح داد كه هوا را متراكم مي نمود و پس از Jhon Barber بعدها جان باربر

نمونه شرح وظایف اپراتور خط تولید - ایـران آکـادمـی

تعریف شغل : اپراتور تولید مستقیما زیر نظر سرپرست تولید كار می كند و ماموریت وی عبارت است از . سلسله مراتب مسئولیت – گزارش دهی و نظارت : شرح وظایف

شرح فرآيند و عملكرد ست آپ هاي آزمايشگاهي و پايلوت هاي پروژه هاي

10 ژانويه 2015 . ﺷﺮﺡ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺖ ﺁپ ﻫﺎﻯ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﻭ ﭘﺎﻳﻠﻮﺕ ﻫﺎﻯ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻯ ﭘﮋﻭﻫﺸﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻭ ﭘﺨﺶ .. ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺎﻻﯾﺸﯽ (ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻩ ﻣﯿﻌﺎﻧﺎﺕ ﮔﺎﺯﯼ ﻭ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻩ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ . ﺩﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺳﺎﺯﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ .. ﻓﺘﻮﻣﺘﺮ- ﺭﻭﺗﺎﺭﯼ ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ- ﮐﻮﺭﻩ ﻭ ﺭﺍﮐﺘﻮﺭ- ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ ﻭ ﺟﺎﺫﺑﻪ ﻫﺎ ﭘﻤﭗ ﺧﻼﺀ .. ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﯿﻦ ﺩﺭ ﮐﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺭﺍ ﺗﺤﻠﯿﻞ.