علف هرز رقابت با در گندم ارقام عملكرد و اجزاي عملكرد واکنش مطالعه در گر

نشريه. توليد گياهان زراعي. جلد ششم، شماره. چهارم. ،. زمستان. 29. 972. -. 781 ejcp.gau. مطالعه. واکنش. عملكرد و اجزاي عملكرد. ارقام. گندم. در. رقابت با. علف هرز.

ارزیابی روش های کنترل علف های هرز بر عملکرد چغندرقند (Beta vulgaris .

به منظور بررسی اثر کنترل کامل علف های هرز به وسیله وجین دستی و همچنین دو ترکیب علف کش انتخابی در مبارزه با علف های هرز پهن برگ چغندرقند در سطوح مختلف.

(Cicer arietinum L. ) ﻧﺨﻮد ﻫﺮز ﻫﺎي ﻋﻠﻒ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺶ ﺑﺮاي ﻋﻠﻒ ﭼﻨﺪ ﻳﻲ آ ا

31 مه 2009 . ﻋﻠﻒ. ﻫﺎي. ﻫﺮز ﭘﻬﻦ. ﺑﺮگ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ. ﻫﺎي زراﻋﺖ ﻧﺨﻮد در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان اﺳﺖ . آزﻣﺎﻳﺶ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎر. آ. ﻳﻲ ﭼﻨﺪ ﻋﻠﻒ. ﻛﺶ. ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒ. ﻫﺎي. ﻫﺮز ﻛﺸﺖ ﻧﺨﻮد ﻃﻲ ﺳﺎل. زراﻋﻲ.

تحویل خانه بنگلور علف هرز ماری جوانا,

اثر علف کش های آپیروس توتال آتلانتیس و شوالیه در کنترل علف های .

به‌منظور بررسی اثر علفکشهای آپیروس، توتال، آتلانتیس و شوالیه در کنترل علفهای هرز گندم زمستانه، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز.

علف هرز رقابت با در گندم ارقام عملكرد و اجزاي عملكرد واکنش مطالعه در گر

نشريه. توليد گياهان زراعي. جلد ششم، شماره. چهارم. ،. زمستان. 29. 972. -. 781 ejcp.gau. مطالعه. واکنش. عملكرد و اجزاي عملكرد. ارقام. گندم. در. رقابت با. علف هرز.

اثر علف کش های آپیروس توتال آتلانتیس و شوالیه در کنترل علف های .

به‌منظور بررسی اثر علفکشهای آپیروس، توتال، آتلانتیس و شوالیه در کنترل علفهای هرز گندم زمستانه، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز.

شناسايي و تهيه نقشه پراکنش علف هاي هرز مزارع گندم ديم استان مرکزي .

سامانه اطلاعات جغرافيايي(GIS) به عنوان يک ابزار قدرتمند مي تواند اطلاعات جامع و کاملي را در اختيار محققان علف هاي هرز قرار دهد. بر اساس سطح زير کشت گندم در.

ارزیابی روش های کنترل علف های هرز بر عملکرد چغندرقند (Beta vulgaris .

به منظور بررسی اثر کنترل کامل علف های هرز به وسیله وجین دستی و همچنین دو ترکیب علف کش انتخابی در مبارزه با علف های هرز پهن برگ چغندرقند در سطوح مختلف.

(Cicer arietinum L. ) ﻧﺨﻮد ﻫﺮز ﻫﺎي ﻋﻠﻒ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺶ ﺑﺮاي ﻋﻠﻒ ﭼﻨﺪ ﻳﻲ آ ا

31 مه 2009 . ﻋﻠﻒ. ﻫﺎي. ﻫﺮز ﭘﻬﻦ. ﺑﺮگ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ. ﻫﺎي زراﻋﺖ ﻧﺨﻮد در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان اﺳﺖ . آزﻣﺎﻳﺶ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎر. آ. ﻳﻲ ﭼﻨﺪ ﻋﻠﻒ. ﻛﺶ. ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒ. ﻫﺎي. ﻫﺮز ﻛﺸﺖ ﻧﺨﻮد ﻃﻲ ﺳﺎل. زراﻋﻲ.

شناسايي و تهيه نقشه پراکنش علف هاي هرز مزارع گندم ديم استان مرکزي .

سامانه اطلاعات جغرافيايي(GIS) به عنوان يک ابزار قدرتمند مي تواند اطلاعات جامع و کاملي را در اختيار محققان علف هاي هرز قرار دهد. بر اساس سطح زير کشت گندم در.