ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﭘﯿﺶ اﺳﺘﻔﺎ - جغرافیایی سرزمین

ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ روزاﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ . ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ . ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ ﮐﻢ ﺑﻮده و ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار دﻗﯿﻖ ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎی ﻓﺮدای آن روز ﻣﯽ. ﺗـﻮان از راﺑﻄـﮥ . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ دﻣﺎی ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ روزاﻧﻪ و دﻣـﺎی ﺣـﺪاﻗﻞ روز ﺑﻌـﺪ، در. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻬﺮم . ﺑﺨﺎری ﺑﺎﻏﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎغ و ﺑﯿﻦ درﺧﺘﺎن، روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺳﻮﺧﺖ. ﻫﺎی ﺟﺎﻣﺪ.

بررسی برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی مرتبط با سرمازدگی در ارقام .

15 سپتامبر 2012 . ﻮﻣﻲ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﺯﺩﮔﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻥ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺍﺯ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎﺩﺍﻡ ﺩﺭ . ﻫﺎﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺟﻬﺖ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﭘﺴﻨﺪﻱ ﺧـﻮﺏ ﺍﺯ ﺍﻫـﺪﺍﻑ .. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺳﺮﻣﺎ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺟﺬﺏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ .. ﺧﺸﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻱ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ﺪﺷ . ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ. ﮔﻴﺮﻱ ﻧﺸﺖ ﻳﻮﻧﻲ. ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴـﺮﻱ ﻧـﺸﺖ ﻳـﻮﻧﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺑـﺎﺭﺍﻧﮑﻮ ﻭ ﺭﻭﻳـﺰ ... ﻣﺜﺒﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ.

ارزيابي خسارت جوانه و ميوه درخت در اثر تنش سرما - سازمان حفظ نباتات

ﻧﺤﻮﻩ. ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺧﺴﺎﺭﺕ. ﺗﻨﺶ ﺳﺮﻣﺎ. (. ﺳﺮﻣﺎﺯﺩﮔﻲ. ) ﺩﺭ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﻴﻮﻩ. ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ. ﺩﻛﺘﺮ ﺍﻛﺮﻡ ﺍﺳﺪﻱ. ۱. ﻭ. ﻣﻬﻨﺪﺱ. ﺳﻤﻴﻪ ﻛﺮﺑﻼﻳﻲ . ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﺵ ﻋﻤﻮﺩﻱ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺩﺍﺭ. ﺑﺮﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ . ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎ. ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ. ﻳﻚ. ﺫﺭﻩ ﺑﻴﻦ ﺩﺳﺘﻲ ﻳﺎ ﻳﻚ ﺍﺳﺘﺮﻳﻮﺳﻜﻮ. ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭖ. ﺷﻮﺩ . ﺍﻳﻦ. ﻣﻮﺿﻮﻉ. ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺯﻣﺴـﺘﺎﻥ.

wsd_persian/semeval2013-dic.txt at master · navid-rekabsaz .

abuse|سو استفاده(n;0.75),توهين(n;0.5),تهمت(n;0.25),سو استعمال(n;0.25),فحش(n . accommodate|جا دادن(v;0.5),همساز كردن(v;0.25),منزل دادن(v;0.25),وفق دادن با(v;0.25) ... angle|زاويه(n;0.75),قلاب ماهي گيري(n;0.25),گوشه(n;0.5),كنج(n;0.25),تيزي يا گوشه هر .. calculation|محاسبه(n;0.75),محاسبات(n;0.75),حساب(n;0.5),براورد(n;0.25).

ارزيابي خسارت جوانه و ميوه درخت در اثر تنش سرما - سازمان حفظ نباتات

ﻧﺤﻮﻩ. ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺧﺴﺎﺭﺕ. ﺗﻨﺶ ﺳﺮﻣﺎ. (. ﺳﺮﻣﺎﺯﺩﮔﻲ. ) ﺩﺭ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﻴﻮﻩ. ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ. ﺩﻛﺘﺮ ﺍﻛﺮﻡ ﺍﺳﺪﻱ. ۱. ﻭ. ﻣﻬﻨﺪﺱ. ﺳﻤﻴﻪ ﻛﺮﺑﻼﻳﻲ . ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﺵ ﻋﻤﻮﺩﻱ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺩﺍﺭ. ﺑﺮﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ . ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎ. ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ. ﻳﻚ. ﺫﺭﻩ ﺑﻴﻦ ﺩﺳﺘﻲ ﻳﺎ ﻳﻚ ﺍﺳﺘﺮﻳﻮﺳﻜﻮ. ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭖ. ﺷﻮﺩ . ﺍﻳﻦ. ﻣﻮﺿﻮﻉ. ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺯﻣﺴـﺘﺎﻥ.

تاثیر متیل جازمونات و سالیسیلیک اسید در افزایش تحمل به سرمای .

گیاه فلفل دلمه ای محصول فصل گرم است و نسبت به دماهای پایین حساس می باشد و در دماهای پایین غیر یخ زدگی دچار سرمازدگی بوته ها می شود. دمای پایین یکی از مهمترین . بنابراین استفاده از روش هایی به منظور مقاومت به تنش ها در گیاهان ضروری می باشد.

خرد کردن محاسبات رول با استفاده از زاویه سرمازدگی,

wsd_persian/semeval2013-dic.txt at master · navid-rekabsaz .

abuse|سو استفاده(n;0.75),توهين(n;0.5),تهمت(n;0.25),سو استعمال(n;0.25),فحش(n . accommodate|جا دادن(v;0.5),همساز كردن(v;0.25),منزل دادن(v;0.25),وفق دادن با(v;0.25) ... angle|زاويه(n;0.75),قلاب ماهي گيري(n;0.25),گوشه(n;0.5),كنج(n;0.25),تيزي يا گوشه هر .. calculation|محاسبه(n;0.75),محاسبات(n;0.75),حساب(n;0.5),براورد(n;0.25).

راههای مقابله با سرمازدگی محصولات کشاورزی - جهاد کشاورزی فریدن

آموزش روش های غیر فعال ( دراز مدت) مدیریت مقابله با سرمازدگی .. می باشد. استفاده از بخاری به منظور گرم کردن موقت محيط موثر بوده و بیشتر برای مبارزه. با يخبندانی.

راههای مقابله با سرمازدگی محصولات کشاورزی - جهاد کشاورزی فریدن

آموزش روش های غیر فعال ( دراز مدت) مدیریت مقابله با سرمازدگی .. می باشد. استفاده از بخاری به منظور گرم کردن موقت محيط موثر بوده و بیشتر برای مبارزه. با يخبندانی.

بررسی برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی مرتبط با سرمازدگی در ارقام .

15 سپتامبر 2012 . ﻮﻣﻲ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﺯﺩﮔﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻥ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺍﺯ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎﺩﺍﻡ ﺩﺭ . ﻫﺎﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺟﻬﺖ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﭘﺴﻨﺪﻱ ﺧـﻮﺏ ﺍﺯ ﺍﻫـﺪﺍﻑ .. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺳﺮﻣﺎ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺟﺬﺏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ .. ﺧﺸﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻱ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ﺪﺷ . ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ. ﮔﻴﺮﻱ ﻧﺸﺖ ﻳﻮﻧﻲ. ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴـﺮﻱ ﻧـﺸﺖ ﻳـﻮﻧﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺑـﺎﺭﺍﻧﮑﻮ ﻭ ﺭﻭﻳـﺰ ... ﻣﺜﺒﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ.

تاثیر متیل جازمونات و سالیسیلیک اسید در افزایش تحمل به سرمای .

گیاه فلفل دلمه ای محصول فصل گرم است و نسبت به دماهای پایین حساس می باشد و در دماهای پایین غیر یخ زدگی دچار سرمازدگی بوته ها می شود. دمای پایین یکی از مهمترین . بنابراین استفاده از روش هایی به منظور مقاومت به تنش ها در گیاهان ضروری می باشد.

ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﭘﯿﺶ اﺳﺘﻔﺎ - جغرافیایی سرزمین

ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ روزاﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ . ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ . ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ ﮐﻢ ﺑﻮده و ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار دﻗﯿﻖ ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎی ﻓﺮدای آن روز ﻣﯽ. ﺗـﻮان از راﺑﻄـﮥ . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ دﻣﺎی ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ روزاﻧﻪ و دﻣـﺎی ﺣـﺪاﻗﻞ روز ﺑﻌـﺪ، در. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻬﺮم . ﺑﺨﺎری ﺑﺎﻏﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎغ و ﺑﯿﻦ درﺧﺘﺎن، روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺳﻮﺧﺖ. ﻫﺎی ﺟﺎﻣﺪ.