انفیه - دکتر من

15 نوامبر 2016 . انفیه دارويي که به بيني کشند. تشیکل شده از مجموعه اي از داروهاي معطرو عطسه آور که آن را گاه در بيني کنند و از آن باز شدن مجاری بینی حاصل میشود .

هرویین چیست - راهکارهای برای مبارزه با اعتیاد

هرویین چیست - راهکارهای برای مبارزه با اعتیاد - من در قبال جوانان میهنم مسئولم و میخواهم . انفیه: در این روش پودر هروئین را مستقیماً بوسیله اسکناس لوله شده به داخل.

فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی جلد 3 - معارف گیاهی - قائمیه

عنوان و نام پدیدآور:فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی (جلد3)/ واحد تحقیقات مرکز تحقیقات . نقشه کارنو. .. آدم دریا ندیده ، معتاد بزندگی بری. ... ورق فلزی یاتخته واقع در سمت باد پناه قایق. . ( مو. ) پیوسته ، آرام ومتناسب با الحان پی در پی. .. منگنه مسوده کاغذهای کپیه ، پرس نامه ، چاپی، وابسته بحروف چاپی. .. انفیه جزایر مارتینیک .

انفیه - دکتر من

15 نوامبر 2016 . انفیه دارويي که به بيني کشند. تشیکل شده از مجموعه اي از داروهاي معطرو عطسه آور که آن را گاه در بيني کنند و از آن باز شدن مجاری بینی حاصل میشود .

معتاد به انفیه مدار چاپی آشکارساز فلز پی,

All words - BestDic

Macarize, خوشابحال‌ گفتن‌، اقوال‌ عيسي‌ كه‌ در ط‌ي‌ ان‌ ' خوشابحال‌'. Macaroni, (ج‌.ش‌.) . Maccaboy, انفيه‌ جزاير مارتينيك‌. Mace, پوست‌ . Machinate, دسيسه‌ كردن‌، نقشه‌ كشيدن‌، تدبير كردن‌. .. Matt, (ettam)(فلز شناسي‌) فلز يا مس‌ پرداخت‌ نشده‌ وناخالص‌، .. magnetic deflector, يکسوکننده مغناطيسىعلوم مهندسى : اشکارساز مغناطيسى.

فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی جلد 3 - معارف گیاهی - قائمیه

عنوان و نام پدیدآور:فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی (جلد3)/ واحد تحقیقات مرکز تحقیقات . نقشه کارنو. .. آدم دریا ندیده ، معتاد بزندگی بری. ... ورق فلزی یاتخته واقع در سمت باد پناه قایق. . ( مو. ) پیوسته ، آرام ومتناسب با الحان پی در پی. .. منگنه مسوده کاغذهای کپیه ، پرس نامه ، چاپی، وابسته بحروف چاپی. .. انفیه جزایر مارتینیک .

All words - BestDic

Macarize, خوشابحال‌ گفتن‌، اقوال‌ عيسي‌ كه‌ در ط‌ي‌ ان‌ ' خوشابحال‌'. Macaroni, (ج‌.ش‌.) . Maccaboy, انفيه‌ جزاير مارتينيك‌. Mace, پوست‌ . Machinate, دسيسه‌ كردن‌، نقشه‌ كشيدن‌، تدبير كردن‌. .. Matt, (ettam)(فلز شناسي‌) فلز يا مس‌ پرداخت‌ نشده‌ وناخالص‌، .. magnetic deflector, يکسوکننده مغناطيسىعلوم مهندسى : اشکارساز مغناطيسى.

هرویین چیست - راهکارهای برای مبارزه با اعتیاد

هرویین چیست - راهکارهای برای مبارزه با اعتیاد - من در قبال جوانان میهنم مسئولم و میخواهم . انفیه: در این روش پودر هروئین را مستقیماً بوسیله اسکناس لوله شده به داخل.