حیو lfeed ساخت دستگاه مخلوط کن در آفریقای جنوبی,

Advanced_LL7 - Languages of Luxembourg

کنم. أنا أدمرعقلي: أحاول بجد لمعرفة شيء. He's barking up the wrong tree / .. دستگاه پرورش اطفال زودرس / انکوباتور. حضانة ... شکالت را به مخلوط تخم مرغ و شکر اضافه. کنيد. .. To bottle-feed .. چرم )کاج اروپايی، نت حيوانات، چوب دودی، .. های آفريقايی، هنگام صرف غذا نبايد صحبت. کرد. .. If you're in the South Pacific or East.

خوراک گوشت و جو - بیتوته

در یک ظرف شیشه ای نشکن مخلوط گوشت را با سایر مواد به جز سبزیجات ترکیب کنید. گوجه فرنگی ها را تکه کنید. 3. روی ظرف را بپوشانید و به مدت 30 دقیقه در فر.

حیو lfeed ساخت دستگاه مخلوط کن در آفریقای جنوبی,

Apertium: Machine Translation Toolbox / SVN / Diff of /incubator .

دستگاه سنجش میزان اسید استیک در سرکه و سایر ترکیبات +acetophenetidin n. .. علاقه به فرهنگ و مردم و استقلال افریقا +Africanist n. ... هر حیوان یا گیاهی که به طور نابهنجار فاقد رنگ باشد +albino pl. .. برای ساختن حالت ملکی اسم و برخی ضمیرها +apostrophe n. ... خانواده‌ای از زبان‌های سرخپوستی امریکای جنوبی +arb n.

دائره المعارف ريشه شناختي واژه‌هاي پزشكي

وي ﺷــﻮرش ﻛــﺮده و ﭘﺎﻳــﺎن ﺳﺮﻧﻮﺷــﺖ اورا ﺑﻬﻤــﺎن. دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻲ. ﺳﭙﺎر. ﻧﺪ ! ﻣﺘﺮادف واژه. "ache". ﻛﻠﻤﻪ ... اﺷﺎره. : از اﻳﻦ دو ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت زﻳـﺎدي در ﭘﺰﺷـﻜﻲ. ﺳﺎﺧﺘﻪ. ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺟﺎﻟـﺐ اﻳﻨﻜـﻪ ﻟﻐـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ .. ﻛـــﻨﻢ و آن ﺗﺮﻛﻴـــﺐ .. ﻣﺨﻠﻮط دو ﻓﻠﺰ. (. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺟﻴﻮه ﺑﺎ ﻗﻠﻊ. ﻳﺎ ﻧﻘﺮه. ) ﻛﻪ ﺑـﺮاي. ﭘﺮ ﻛﺮدن دﻧﺪان ﺑﻜﺎر ﻣﻲ. رود . ﻣﻨﺸـﺎء آن ﻋﺮﺑـﻲ اﺳـﺖ .. اﺻـــﻄﻼح ﺣﻴـــﻮان ﻧـــﺎﻃﻖ ﻳـــﺎ ﻋﺎﻗـــﻞ از ارﺳـــﻄﻮ .. اران از آﻓﺮﻳﻘـﺎي ﺟﻨـﻮﺑﻲ.

فهرستمطالب - دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی - سازمان تحقیقات

9 آوريل 2017 . احتیاجـات فرآورده هـاي دامـي و متعـادل سـاختن تولیـد علوفـه و غـالت،الزم . دیـم بررسـي هاي زیـادي در مـورد کشـت مخلـوط ماشـک بـا جـو، . از طریـق ادوات کشـاورزی، خـاک، بـاد، حشـرات، پرنـدگان، حیوانـات و .. نکته: دستگاه وجین کن نوع پشتی، برای اولین بار در ایران طراحی و ساخته شده است. .. Animal Feed Science and.

سیناپس خرداد 1392.pdf - دانشگاه شهید بهشتی

جاندار از ذهن ما بگذرد، از جمله اینکه: چرا بعضی از حیوانات به صورت انفرادی زندگی می کنند،. در حالیکه . قهوه ای در محدوده جنوب آفریقا و منطقه جنوبی زیمباوه و. موزامبیک .. زندگی می کن د )مهدوی،. ۱39۱( اما .. دانست ﻦ اینﮑﻩ آیا ای ﻦ ﭘرندگان ساﺧتﻦ اﺑ زار را ﺑﻩ یﮑدیگر ... عملکرد ابتدایی خواب ممکن اس ت، تنظیم فعالیت دستگاه.

میگوی وانامی - Aquatic Commons

شناسایی اسیدهای آمینه و ویتامینهابه وسیله دستگاه .. پرورش میگو در آسیا ، آمریکای التین و اخیراً در آفریقا به سرعت در حال ... اطق شمال به دلیل ورود آب شیرین به دریا، شوری کم تر و در بخش های جنوبی ... اسید آمینه های غیر ضروری: آنهایی هستند که به میزان کافی در بدن ساخته می شوند و عبارتند از: ... گرم گونه های مخلوط میگوی خام.

اﻟﺮﺣـﻤﻦ اﻟﺮﺣـﯿﻢ ا. ﺑﺴﻢ ﭘﮋوﻫﺸﯽ - ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ زﯾﺴﺖ ﻓ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد .

26 ا کتبر 2013 . ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮاﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﮐﺮوژن ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ارﺳﺎل ﮔﺮدﯾﺪ . ﺳﭙﺲ ... دارد ﮐﻪ از ﻣﯿﮑﺮوﻓﻠﻮر ﻏﺎﻟﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺣﯿﻮان ﻣﻨﺸﺎء. ﻣﯽ . ﻣﺮك ﺳﺎﺧﺖ آ .. ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ و ﻟﻮﻟﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ. 1 .. ﮐﻨ. ﺪ. ﺷ. ﺪ ر. ﺗﻨ. ﮓ. زرد رﻧ. ﻧﺎرﻧ. ﮓ. ﺠﯽ رﻧ. ﮓ. م رﻧ. ﮐﺮ. ن. ﺳﺘﺎ. ﻤﺎر. ﺑﯿ. ﺧﺎﻧﻪ. رود. ي .. ﺷﺎﻣﻞ آﻓﺮﯾﻘﺎ، ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ آﺳﯿﺎ، ﻣﺮﮐﺰ و ﺟﻨﻮب آﻣﺮﯾﮑﺎ .. enrichment of animal feed supplements.

میگوی وانامی - Aquatic Commons

شناسایی اسیدهای آمینه و ویتامینهابه وسیله دستگاه .. پرورش میگو در آسیا ، آمریکای التین و اخیراً در آفریقا به سرعت در حال ... اطق شمال به دلیل ورود آب شیرین به دریا، شوری کم تر و در بخش های جنوبی ... اسید آمینه های غیر ضروری: آنهایی هستند که به میزان کافی در بدن ساخته می شوند و عبارتند از: ... گرم گونه های مخلوط میگوی خام.

حیو lfeed ساخت دستگاه مخلوط کن در آفریقای جنوبی,

سالنامه پژوهشي ۱۳۸۲ - دانشگاه سیستان و بلوچستان

ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻳﻦ. ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ . ﺳﻨﺠﻲ ﻭ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﻪ ﻗﺒﻼﹶَ ﺑﺮ ﺁﺑﻬﺎﻱ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻭ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ... based controller with a nonlinear and time varying feed forward .. ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻛﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﻱ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ .. ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﻛﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎ .. ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ.

ساخت مخلوط کن(همزن) ساده - alavy110 - تماشا

23 فوریه 2018 . در این ویدئو مراحل ساخت مخلوط کن(همزن) ساده با وسایل ساده را مشاهده می‌کنید. نانو الکترونیک قم ارایه دهنده خدمات طراحی، ساخت و فروش مدارات و قطعات.

طیور و آبزیان - شرکت خوراک پرداز هزاره نوین

اسـتفاده از روغـن نیـز در زمـان تهیـه مخلـوط خـوراک، یـا اسـپری بـر سـطح . در ســاخت کارخانــه هــای خــوراک دام و طیــور جدیــد، توجــه کمــی بــه توســعه . سیسـتم جدیـد یـا توسـعه یافتـه تولیـد پلـت، اغلـب بیشـتر از یـک دسـتگاه پلـت . کارخانـه اول )تولیـد کننـده خـوراک یـک گونـه حیـوان( کـه شـش جیـره مختلـف جوجـه .. آفریقای جنوبی.

Untitled - شرکت نمایشگاهی میلاد مبتکر شرق

ماشین آلات خوراک دام، طیور و آبزیان و حیوانات .. تهران بزرگراه ستاری جنوبی خیابان ابراهیمی جنوبی . ساخت. تجهیزات طیور شامل دستگاه جوجه کشی،. قفس و خدمات مشاوره راه اندازی مزارع. . آب،پودرهای مخلوط در دان ... بلوار آفریقا . ثابت و سیار فیدرمیکسر علوفه خرد کن آسیاب و لوازم .. Feed Mill Machinery Lines And Steel Silos,.

دریافت فایل - شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

4, 2, سوپیشی, سیستم کامل کدگذار تخم مرغ - دستگاه کدگذار کیسه خوراک دام . عرضه پوشال بستر دام و طیور, 021-33816015, نبرد جنوبی-ساختمان 89 واحد 5, 5, 5 .. های تزریقی،محلول ها و سوسپانسیون های خوراکی،پودرهای مخلوط در آب،پودرهای مخلوط در دان ... س, ساخت ملزومات کشتارگاهی دام و طیور, 021-66807447, جاده قدیم کرج پل کن.

Download (2MB)

20 آوريل 2014 . ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ﺳﻤﻮم در ﺣﺪ ﻣﺠﺎز، از ﺑﺮوز ﻋﻮاﻗﺐ ... در اﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ آﺳﯿﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ .. ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از آب و اﺳﺘﻮﻧﯿﺘﺮﯾﻞ در دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻦ ﺧﻮب ﻣﺨﻠﻮط ... ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ، ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻏﻠﻈﺖ ppb .. در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎﻓﺖ روزاﻧﻪ داﮐﺴﯽ ﻧﯿﻮاﻟﻨﻮل در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار.

حیو lfeed ساخت دستگاه مخلوط کن در آفریقای جنوبی,

ساخت دستگاه مخلوط کن - آپارات

16 مه 2016 . ساخت دستگاه مخلوط کن. 7,662. جهت دریافت هر گونه راهنمایی و مشاوره با شماره تماس 09010693949 تماس بگیرید. کانال تلگرام روبوخلاق:.

آپارات - ساخت مخلوط کن

آپارات - ساخت مخلوط کن. . ساخت چرخ خیاطی و مخلوط کن برای باربی(توضیحات) · my froggy stuff . کاردستی-ساخت مخلوط کن(همزن) ساده . ساخت دستگاه مخلوط کن.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - پژوهشهای علوم دامی .

کتاب، کن رانس ها و سایر منابع علمی می بایستی به صورت ذیل باشد. -1. مجالت .. Growth, livability, and feed conversion of 1957 versus ... ﺳﺎﺧﺖ آﻟﻤﺎن. ﺑﺎ دﻗﺖ. 001/0. ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در وﺳـﻂ ﺗﺨـﻢ. ﻣـﺮغ و در ﺳـﻪ. ﻧﻘﻄﻪ. از وﺳﻂ ﭘﻮﺳﺘﻪ. اﻧﺪازه .. در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺣﻴﻮان ﺷﺪه و ﺳﻢ را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد دﻓﻊ ﻣﻲ ... ﻛﺸﻲ ﺑﺎ ورﺗﻜﺲ ﻣﺠﺪداً ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪ. ). .. congress of ISSCT (South Africa).

سالنامه پژوهشي ۱۳۸۲ - دانشگاه سیستان و بلوچستان

ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻳﻦ. ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ . ﺳﻨﺠﻲ ﻭ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﻪ ﻗﺒﻼﹶَ ﺑﺮ ﺁﺑﻬﺎﻱ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻭ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ... based controller with a nonlinear and time varying feed forward .. ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻛﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﻱ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ .. ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﻛﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎ .. ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ.

اثر سطوح مختلف ال–کارنیتین جیره غذایی بر روند رشد و تنش .

حیوانات وجود دارد ). Bremer, 1983. ( و .. کره جنوبی. (. منتقل گردید . دقیقه با استفاده از دستگاه هم. زن ) . مخلوط. کن ). Pooya notash Machinery Co.,. Mashhad,Iran. ( مخلوط شدند. محصول نهایی با ... جذب غذا ). Feed intake ... ماهی آفریقایی ). Ozorio et.

فایل

2 مارس 2018 . ﭘﺮورش ﺗﺠﺎري ﺷﺘﺮﻣﺮغ در آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺻﺎدرات ﭘﺮ در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻊ از اﻳﻦ .. وﺟﻮد دارد و ﻫﻴﭻ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻠﻮط ﻧ .. ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﻚ دﻣﺎﺳﻨﺞ ﻣﺮﻃﻮب ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻜﺎر .. دﻣﺎي دﺳﺘﮕﺎه را. 3/36. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ. ﻛﻨ. ﻴﺪ، درﺟﻪ ﺣـﺮارت ﻣﺮﻃـﻮب ﺷـﻤﺎ ﺑﺎﻳـﺪ .. ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺟﻮاﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺮاﻳﻂ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ آن. ﻫﺎ .. Animal Feed Science and.

مجله علمی پوهنتون تخار سال سوم شماره اول پوهنځی در جهان و امور زندگی ان

ساختن آئینه عقب بین، روشن كردن، حركت دادن واسطۀ نقلیه،عقب وریورس رفتن بصورت .. حیوان، اتومبیل، ارابه، قایق، كشتی، بایسکل، كراچی وگادی. می .. ارجنتاین، آسترالیا، افریقای جنوبی، ایاالت متحده امریکا، روسیه، انگلستان، .. دستی به زراعت ماشینی امروزی در ابتدا بسیار كند بود ، اما با بوجود آمدن دستگاه قلبه كن فلزی ،.

ساخت مخلوط کن(همزن) ساده - alavy110 - تماشا

23 فوریه 2018 . در این ویدئو مراحل ساخت مخلوط کن(همزن) ساده با وسایل ساده را مشاهده می‌کنید. نانو الکترونیک قم ارایه دهنده خدمات طراحی، ساخت و فروش مدارات و قطعات.

Untitled - شرکت نمایشگاهی میلاد مبتکر شرق

ماشین آلات خوراک دام، طیور و آبزیان و حیوانات .. تهران بزرگراه ستاری جنوبی خیابان ابراهیمی جنوبی . ساخت. تجهیزات طیور شامل دستگاه جوجه کشی،. قفس و خدمات مشاوره راه اندازی مزارع. . آب،پودرهای مخلوط در دان ... بلوار آفریقا . ثابت و سیار فیدرمیکسر علوفه خرد کن آسیاب و لوازم .. Feed Mill Machinery Lines And Steel Silos,.

طیور و آبزیان - شرکت خوراک پرداز هزاره نوین

اسـتفاده از روغـن نیـز در زمـان تهیـه مخلـوط خـوراک، یـا اسـپری بـر سـطح . در ســاخت کارخانــه هــای خــوراک دام و طیــور جدیــد، توجــه کمــی بــه توســعه . سیسـتم جدیـد یـا توسـعه یافتـه تولیـد پلـت، اغلـب بیشـتر از یـک دسـتگاه پلـت . کارخانـه اول )تولیـد کننـده خـوراک یـک گونـه حیـوان( کـه شـش جیـره مختلـف جوجـه .. آفریقای جنوبی.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - پژوهشهای علوم دامی .

در جیره ی آغازین بر توسعه ی دستگاه گوارش و عملکرد بره های بلوچی در دروه ی پروار .. کتاب، کن رانس ها و سایر منابع علمی می بایستی به صورت ذیل باشد. -1 ... ﻣﺨﻠـﻮط. ، ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﻴـﺮي. و. ﺑـﻪ ﻣـﺪت. 48. ﺳـﺎﻋﺖ در دﻣـﺎي. 80. درﺟـﻪ. ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن ﺛﺎﺑﺖ ﺧﺸﻚ .. آﻓﺮﻳﻘـﺎي. ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﺑﻮران اﺗﻴﻮﭘﻲ، زﻳﺒـﻮ ﺑﺮزﻳـﻞ و ﻛﻠﻤﺒﻴـﺎ. ﻛﻤﺘـﺮ. و اﻣـﺎ از ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ. ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﺮاي ﮔﺎوﻫﺎي ﻧﮋاد.

تحصیالت تکمیلی دانشجویان ششمین همایش و دومین همایش دانشجویان .

weight percent of polymer, % feed ratio, weight percent of PEG, and weight .. سرطان کولورکتال شایع ترین سرطان دستگاه گوارش است و سومین علت م .. شنامه پژوهشگر ساخته رضایت از روش اجرای فرآیند پرستاری و رضایتمندی .. در کشورهایی مانند استرالیا، آفریقای جنوبی، ایرلند، فنالند، کانادا، نروژ، .. سال مراجعه کن. نده.

Mondo M - اتاق مشترک ایران و ایتالیا

کـره جنوبـی و . .. »سـرمایه گذاری بـرای سـاخت 3 بیمارسـتان«، »طـرح توسـعه فـرودگاه ... انضبـاط مالی را بر دسـتگاه های عریض و طویل ... نیـروی کار حیوانـات رها شـود، تولید انبوه مـواد اولیه و کاالهـای مورد نیاز .. سـرمایه گذاری می کنم و انتظار بیشـترین تالش ... حـاال در یک کاسـه کوچک سـس ایتالیایی و سـس آلفـردو را مخلوط کرده.