دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده اقتصاد و حسابداری - ترجمه فا

اصلاحات بخش دولتی و شرکت های بخش خصوصی: مرور و دستور کار پژوهش(نشریه الزویر) . اقتصادی بر معیار سود شرکت های سیمان ذکر شده در نیجریه (نشریه Eajournals) ... و هزینه دارایی خالص (نشریه الزویر) · در مورد حساب های جدید چه چیزی بدیع است؟

ﺣﺴﺎﺑﺮس

اﺳﺎﻣﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ ﺷﺎﻏﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ اﯾﺮان و ﭘـﺲ از ﮐﺴـﺐ. ﻣﺠﻮز ﺗﺄﺳﯿﺲ از. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺰﺑﻮر. ﻃﯽ ﺷﻤﺎره .. اﺻﻼح ﺣﺴﺎب و اﺻﻼح روﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ. ﻣﺸﺎوره ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ . ﻟﻐﺎﯾــﺖ ﻓــﺮوردﯾﻦ ﻣــﺎه. 1370. ﻣــﺪﯾﺮ اﻣــﻮر ﻣــﺎﻟﯽ و. اداري. ﺷــﺮﮐﺖ اﯾــﺮان ﭘﺮﺗــﻮ. (. ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص. ) از اردﯾﺒﻬﺸـﺖ ﻣـﺎه. 1370.

جامعه حسابداران رسمی ایران

جامعه حسابداران رسمی ایران .. قابل توجه موسسات حسابرسی در خصوص مکاتبه با جامعه حسابداران رسمی · قابل توجه موسسات حسابرسی در خصوص انتشار اطلاعات موسسه.

جامعه حسابداران رسمی ایران

جامعه حسابداران رسمی ایران .. قابل توجه موسسات حسابرسی در خصوص مکاتبه با جامعه حسابداران رسمی · قابل توجه موسسات حسابرسی در خصوص انتشار اطلاعات موسسه.

اطلاعات و صورت‌های مالی

19 مارس 2012 . صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامي عام) شامل . سود سال 1385 به حساب درآمد عمومي موضوع بند "ج" تبصره يک قانون بودجه رعايت .. تا زمان واگذاري شرکت به بخش خصوصي، که در تعهد "ايميدرو" بوده است.

صندوق خیریه شرکت آلپاری - فارکس با آلپاری

علاوه بر این صندوق، سعی می‌کند فرهنگ خیریه و کمک به محرومانان را بین جوانان رایج کند، برای همین صنوق و سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی فعال امور خیریه،.

صندوق خیریه شرکت آلپاری - فارکس با آلپاری

علاوه بر این صندوق، سعی می‌کند فرهنگ خیریه و کمک به محرومانان را بین جوانان رایج کند، برای همین صنوق و سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی فعال امور خیریه،.

صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده)

20 مارس 2017 . صورتهاي مالي شرکت کارخانه فارسيت دورود (سهامي عام) شامل ترازنامه به . که در گردش حساب سود و زيان انباشته منعکس است، نتايج عمليات شرکت طي.

اطلاعات و صورت‌های مالی

19 مارس 2012 . صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامي عام) شامل . سود سال 1385 به حساب درآمد عمومي موضوع بند "ج" تبصره يک قانون بودجه رعايت .. تا زمان واگذاري شرکت به بخش خصوصي، که در تعهد "ايميدرو" بوده است.

صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده)

20 مارس 2017 . صورتهاي مالي شرکت کارخانه فارسيت دورود (سهامي عام) شامل ترازنامه به . که در گردش حساب سود و زيان انباشته منعکس است، نتايج عمليات شرکت طي.

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده اقتصاد و حسابداری - ترجمه فا

اصلاحات بخش دولتی و شرکت های بخش خصوصی: مرور و دستور کار پژوهش(نشریه الزویر) . اقتصادی بر معیار سود شرکت های سیمان ذکر شده در نیجریه (نشریه Eajournals) ... و هزینه دارایی خالص (نشریه الزویر) · در مورد حساب های جدید چه چیزی بدیع است؟

اطلاعات و صورت‌های مالی

19 مارس 2012 . انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي . حق دولت و 283 ميليارد ريال در حق شکات خصوصي نموده است ضمن آنکه پرونده براي طرح . خواهد گرديد، به حساب شرکتهاي ليزينگ گروه ايران خودرو که کشنده ها را به.

اطلاعات و صورت‌های مالی

19 مارس 2012 . انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي . حق دولت و 283 ميليارد ريال در حق شکات خصوصي نموده است ضمن آنکه پرونده براي طرح . خواهد گرديد، به حساب شرکتهاي ليزينگ گروه ايران خودرو که کشنده ها را به.

ﺣﺴﺎﺑﺮس

اﺳﺎﻣﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ ﺷﺎﻏﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ اﯾﺮان و ﭘـﺲ از ﮐﺴـﺐ. ﻣﺠﻮز ﺗﺄﺳﯿﺲ از. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺰﺑﻮر. ﻃﯽ ﺷﻤﺎره .. اﺻﻼح ﺣﺴﺎب و اﺻﻼح روﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ. ﻣﺸﺎوره ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ . ﻟﻐﺎﯾــﺖ ﻓــﺮوردﯾﻦ ﻣــﺎه. 1370. ﻣــﺪﯾﺮ اﻣــﻮر ﻣــﺎﻟﯽ و. اداري. ﺷــﺮﮐﺖ اﯾــﺮان ﭘﺮﺗــﻮ. (. ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص. ) از اردﯾﺒﻬﺸـﺖ ﻣـﺎه. 1370.